M G H U K U K

Yükleniyor

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ana Sayfa Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Bu makalede, ceza hukukunda avukatın önemi ile avukatlık mesleğine dair detayları ve avukatın savunma sürecindeki kritik rolünü anlatmaya çalışacağız. Ceza hukuku, toplumun düzenini ve bireylerin haklarını korumak amacıyla suç ve ceza kavramları çerçevesinde düzenlenmiş olan önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuki alan, insanların işlediği suçlara karşı yaptırımları belirlerken aynı zamanda suçlanan bireylerin haklarını da korumayı hedefler. Ceza hukukunda adil bir yargılanma süreci ve etkili bir savunma, hukukun temel prensiplerinden biridir, ceza hukukunda avukatın önemi bu nedenle büyüktür.

Bu noktada, ceza hukukunda avukatın önemi hayati öneme sahiptir. Avukatlar, müvekkillerini savunarak adaletin tecellisine katkıda bulunurlar ve onların hukuki haklarını korumak için çaba harcarlar. Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize ceza hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Avukat Nedir?

Avukatlık, yargı sisteminin önemli bir parçası olan hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürüten meslek mensuplarını ifade eder. Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleriyle müvekkillerinin haklarını savunur, yasal danışmanlık sağlar ve hukuki süreçlerde rehberlik ederler. Bu mesleğin önemi, hukuki sistem içerisinde adaletin sağlanması ve bireylerin haklarının korunmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Günümüzde “avukat” kelimesi, Latince kökenli olup, “tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse” veya “savunucu” anlamına gelmektedir. Avukatlık, yasaların karmaşıklığı ve hukuki süreçlerin çeşitliliği nedeniyle uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, avukatlar, hukuk eğitimi almış ve avukatlık stajını tamamlamış kişilerden oluşur. Avukatların temel görevleri arasında, davaların takibi, hukuki danışmanlık, sözleşme hazırlığı, dava açma ve savunma, müzakere, hukuki belgelerin hazırlanması ve yargı süreçlerinde müvekkillerini temsil etmek bulunur. Ayrıca, avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için yasal süreçleri takip ederler ve onları yasal risklerden korurlar.

Avukat olmak için Türkiye’de bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamak yer alır. Staj dönemi, bir yıl süreyle gerçekleştirilir ve belirli bir süre mahkemelerde ve bir avukatın yanında çalışma gerekliliği vardır. Ayrıca, avukatlık mesleğine kabulü engelleyen durumlar da bulunmaktadır, örneğin ciddi suçlardan mahkûm olmak veya belirli suçlamalarla karşı karşıya olmak avukatlık mesleğine kabulü engelleyebilir.

Bu açıklamalar gösteriyor ki avukatlık, hukuki süreçlerin düzenli ve adil bir şekilde işlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleriyle müvekkillerini temsil ederken, adaletin sağlanmasına ve hukukun üstünlüğünün korunmasına katkıda bulunurlar. Özellikle Ceza Hukukunda Avukatın Önemi müvekkillerinin haklarını korumanın hayati önemi bakımından elzem olacaktır. Kadıköy avukatlık bürosu MG hukuk olarak ceza davalarında faaliyet göstermekteyiz.

Tekrar edelim ki avukat, hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olan ve bu bilgiyi müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan yasal bir meslek mensubudur. Bir avukatın temel görevleri şunlardır:

 • Hukuki Danışmanlık: Müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamak, mevcut yasal durumlarını analiz etmek ve bu duruma uygun hukuki çözümler önermek.
 • Hukuki temsil: Müvekkillerini yasal süreçlerde temsil etmek, mahkemelerde veya diğer yasal organlarda onların haklarını korumak ve savunmak.
 • Dava Açma ve Savunma: Müvekkillerinin haklarını savunmak için gerektiğinde dava açmak veya kendilerini davalara karşı savunmak. Bu süreçte delilleri toplamak, tanıkları sorgulamak ve yasal argümanlar sunmak avukatın görevlerindendir.
 • Belge Hazırlama: Hukuki belgelerin hazırlanması ve incelenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve müvekkillerin haklarını korumak için gerekli belgelerin sağlanması.
 • Müzakere: Taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümü için müzakere süreçlerinde müvekkilini temsil etmek ve onların çıkarlarını korumak.
 • Etik Kurallara Uyma: Avukatlar, mesleki etik kurallara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde davranmakla yükümlüdürler ve müvekkillerinin çıkarlarını dürüstlük ve adalete uygun şekilde temsil etmelidirler.

Genel olarak, avukatlar müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve onların haklarını korumak için yasal uzmanlık ve deneyimlerini kullanırlar. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi ceza hukukunda avukatın önemi müvekkillerin hakları korumak, onları türlü olumsuzluklardan korumak bakımından büyüktür. Ceza hukukuna ilişkin davalarınıza bir ceza avukatından destek almak isterseniz İstanbul Barosu avukatlarında veya doğrudan Kadıköy Avukatlığı hizmeti veren MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, bir toplumda işlenen suçların tanımlanması, cezalandırılması ve suçun mağdurlarına tazminat sağlanması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli davranışları yasaklar ve bunlara karşı cezai yaptırımlar öngörür. Türk Ceza Kanunu gibi belirli bir ülkenin ceza hukuku, o ülkede işlenen suçları ve bu suçlara uygulanacak cezaları belirler.

Ceza hukuku, suçun tanımını yapar, suçların işlenmesi durumunda uygulanacak cezaları belirler ve ceza adaleti sisteminin işleyişini düzenler. Aynı zamanda, suç mağdurlarına adaletin sağlanması ve zararlarının tazmin edilmesi amacıyla da çeşitli düzenlemeler içerir. Ceza hukuku, toplumda hukukun üstünlüğünü korumak ve adil bir toplumsal düzeni sağlamak için önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu nedenle, ceza hukukuyla ilgili kuralların ve prensiplerin adil ve etkin bir şekilde uygulanması, bir toplumun huzur ve güvenliği için kritik öneme sahiptir.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür ve genel olarak iki ana kısımdan oluşur: genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku. Genel ceza hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsar. Özel ceza hukuku ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin tanımı, kapsamı, sınırları ve bu suçlara öngörülen cezaları belirler. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içerirken, dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır. Ceza hukukunda avukatın önemi, bireylerin adil bir yargılanma süreci yaşamalarını sağlayarak hukukun üstünlüğünün korunmasına katkıda bulunur.

Tarihsel olarak, ceza hukukunun kökenleri çok eski zamanlara dayanır. İlk yazılı kanunlar Sümerler tarafından tasarlanmıştır ve bu kanunlar suç işlenmesi durumunda uygulanacak cezaları belirler. Hammurabi Kanunları gibi eski kanunlar da ceza hukukunun temelini oluşturur. Temel ilkeleri açısından, ceza hukukunun en önemli iki ilkesi suçta ve cezada kanunilik ilkesi ve suçta ve cezada kusur ilkesidir. Kanunilik ilkesi, suç ve cezanın ancak kanun ile belirlenmesini ve kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceğini öngörür. Kusur ilkesi ise, bir fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesi gerektiğini ve ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu belirtir. Bu temel ilkeler, ceza hukukunun işleyişini ve adaletin sağlanmasını temin etmek için kritik öneme sahiptir. Ceza hukukunda avukatın önemi yargılamadaki eksik ve hatalara dikkat çekmektir.

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı, ceza hukuku ve infazıyla ilgili konularda uzmanlaşmış ve bu alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunan avukatlara verilen isimdir. Ceza hukukunda avukatın önemi herkesin malumudur. Toplumumuzda, özel hukukla ilgili konulara odaklanan avukatların yanı sıra, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar da bulunmaktadır. Ceza avukatları, genellikle suç ve ceza sayılan konularla, hakkında soruşturma başlatılan kişilerin savunmalarıyla, müştekilerin haklarını kullanma yöntemleriyle ve ceza yargılaması sürecindeki aşamalarla ilgilenirler. Ceza hukukunda avukatın önemi, müvekkillerinin haklarını savunmak, delilleri toplamak ve sunmak gibi temel görevleri yerine getirerek adil bir yargılanma sürecinin sağlanmasına dayanır.

Türk Ceza Kanunu’na, Ceza Muhakemeleri Kanunu’na ve Anayasa’ya oldukça hâkim olan ceza avukatları, suç ve ceza kavramlarını derinlemesine anlarlar. Onların işlevi, müvekkillerinin savunmalarını yapmak ve haklarını korumaktır. Bu savunma, suç isnadında bulunulan kişinin masumiyetini kanıtlamak veya suçlanan kişinin cezasını en aza indirmek için hukuki süreçte gerekli adımları atmaktır.

Ceza avukatlarının davalara baktığı konular arasında yağma suçları, öldürme suçları, rüşvet suçları, belgede sahtecilik suçları, dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve şantaj suçları gibi birçok farklı suç türü bulunmaktadır. Bu suçların yargılanması genellikle ağır ceza mahkemelerinde gerçekleşir ve ceza avukatlarının uzmanlık alanına girer.

Ağır ceza avukatı ise, ceza hukukunun daha ağır suçlarla ilgilenen bir alt dalına odaklanmış olan avukatlara söylenir ancak avukatlıkta böyle bir nitelendirme yoktur. Bu suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları, adam öldürme, hırsızlık gibi ağır suçlar ve cezaları gerektiren suçlar içerir. Ağır ceza avukatları, müvekkillerini bu tür suçlamalara karşı savunurken, daha yüksek bir uzmanlık seviyesine sahip olmalı ve genellikle daha karmaşık hukuki stratejiler geliştirmelidir.

Son olarak, ceza avukatlarının ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi doğrultusunda belirlenir. Bu ücretler, davanın niteliğine ve karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir, ancak asgari ücret tarifesinin altında belirlenemez. Bu nedenle, ceza avukatı seçimi yaparken, avukatın tecrübesi ve uzmanlığı gibi faktörlerin yanı sıra ücret politikasını da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda özellikle ağır suçlarla ilgili olarak uzmanlaşmış ve bu alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunan avukatlardır. Ağır ceza avukatı diye bir tanımlama hukuken doğru değildir ancak toplumda böyle nitelendirmeler yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve ağır yaptırımlar gerektiren suçlarla ilgilenirler. Ceza avukatları, genellikle müvekkillerini ağır suçlamalara karşı savunurken, derinlemesine hukuki bilgi ve deneyime sahiptirler. Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını savunmak için hukuki stratejiler geliştirir ve yasal süreç boyunca onları temsil eder. Müvekkilinin masumiyetini kanıtlamak veya cezasını en aza indirmek için hukuki argümanlar sunarlar.

Ceza hukukunda avukatın önemi müvekkillerine suçlama ile ilgili hukuki danışmanlık sağlamasından dolayıdır. Müvekkillerinin haklarını anlamalarına ve yasal sürece hazırlanmalarına yardımcı olurlar. Ağır ceza avukatları, davanın detaylarını inceleyerek delilleri toplar, inceler ve analiz ederler. Bu delilleri kullanarak savunma stratejileri oluştururlar. Ceza avukatları, mahkeme sürecinde müvekkillerini temsil ederler. Duruşmalarda savunma yaparlar, tanıkları sorgularlar ve hukuki argümanları sunarlar. Bazı durumlarda, ağır ceza avukatları müvekkillerinin lehine olan anlaşmaları yönetir ve müzakere ederler, ceza hukukunda avukatın önemi bu açıdan mühimdir. Bu anlaşmaların, davanın sonucunu etkileyebilecek şekilde düzenlenmesini sağlarlar. Ceza hukukunda avukatın önemi, müvekkillerinin mahkeme önünde etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlayarak adaletin tecelli etmesine ve hukukun işlerliğinin güvence altına alınmasına yardımcı olur.

Ağır ceza avukatları, Türk Ceza Kanunu’nda ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen suçlarla ilgili olarak uzmanlaşmışlardır. Bu suçlar genellikle ciddi yaptırımlar gerektiren suçlar arasında yer alır ve müvekkillerine karşı ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, ağır ceza avukatları, yasal süreci en iyi şekilde yönetmek ve müvekkillerinin haklarını korumak için derinlemesine bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Ceza hukukunda avukatın önemini ağır ceza davalarında savunmanın gerekliliği bazında ele alırsak elzem olacaktır. Ağır Ceza Mahkemesini ilgilendirecek dosyalarınız için Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu’ndan hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Ceza Avukatının Önemi

Ceza hukukunda avukatın önemİ, hukukun temel prensiplerinden olan adil yargılanma hakkının güvence altına alınmasında ve bireylerin yasal haklarının korunmasında kritik bir rol oynar. Hukuki süreç boyunca müvekkillerini temsil ederek adil bir savunma sağlarlar ve yasal süreçlerde rehberlik ederler. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi hukuki düzenlemelere hâkim olarak müvekkillerinin haklarını savunur ve adaletin tecellisine katkıda bulunurlar. Dolayısıyla, ceza avukatlarının varlığı, hukukun üstünlüğünün korunmasına ve adil bir hukuk sisteminin işleyişine önemli bir katkı sağlar. Hukuki süreçlerde, uygulamada sık yapılan hataları ele alacak olursak ceza hukukunda avukatın önemi de bir o kadar önemli olacaktır.

Ceza hukukunda avukatın önemi büyüktür çünkü ceza muhakemesi hukuku, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri yargılayarak toplumun adalet ve güvenliğini sağlama görevini üstlenir. Ceza davaları, suç şüphesi altındaki kişinin savunma hakkını kullanması gereken karmaşık süreçlerdir. Avukatlar, suç şüphesi altındaki bireylerin haklarını korumak, adaletin sağlanmasına yardımcı olmak ve savunmalarını etkili bir şekilde sunmak için çalışırlar. Ceza hukukunda avukatın önemi, müvekkillerine hukuki destek sağlayarak haksız suçlamalara karşı mücadele etmelerini ve haklarını aramalarını mümkün kılar.

Ceza hukukunda avukatın önemi, savunma hakkının güvence altına alınmasıyla başlar. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak için kanun ve hukuk ilkelerini kullanır ve onları ceza yargılaması sürecinde temsil ederler. Bu süreçte avukatlar, şüpheli veya sanığın lehine olan delilleri toplar, savunma stratejileri geliştirir ve müvekkillerini adil bir şekilde temsil ederler. Ayrıca, avukatlar, ceza hukukunda avukatın öneminden dolayı her aşamasında müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlarlar ve onları mahkeme önünde etkili bir şekilde savunurlar.

Ceza hukukunda avukatın önemi, soruşturma evresinden başlayarak infaz sürecinin sonuna kadar devam eder. Soruşturma aşamasında avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak için delilleri inceler, ifade almaya eşlik eder ve gerektiğinde savcılarla müzakereler yaparlar. Ayrıca, avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atarlar ve mahkeme önünde etkili bir savunma sunarlar.

Özetle, ceza hukukunda avukatın önemi, müvekkillerinin haklarını korumak, adil bir yargılanma sürecini sağlamak ve onları etkili bir şekilde savunmak için gereklidir. Avukatlar, ceza yargılaması sürecinde müvekkillerine hukuki destek sağlarlar ve adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle, ceza davalarında avukatın varlığı ve etkinliği, hukukun üstünlüğünü ve adil bir yargılanma sürecini teminat altına alır. Ceza hukukunda avukatın önemi, delillerin adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak yanlış mahkumiyetleri önlemeye ve masumiyetin kanıtlanmasına yardımcı olur. Kadıköy MG Hukuk Bürosu ceza avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ceza Hukukunda Savunmanın Önemi

Ceza hukukunda avukatın önemi büyük ve çok yönlüdür. Savunma, ceza davasının temel taşlarından biridir ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanması için hayati öneme sahiptir. Savunmanın ceza hukukunda önemini açıklayan bazı temel noktalar şunlardır:

 • Adil Yargılanma Hakkı: Savunma, bireyin adil bir yargılanma hakkının temelini oluşturur. Her bireyin suçlamalara karşı kendisini savunma hakkı vardır ve bu hak, ceza davasının en temel prensiplerinden biridir.
 • Hakların Korunması: Savunma, şüpheli veya sanığın haklarının korunmasını sağlar. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak, hukuki süreç boyunca adil bir şekilde muamele görmelerini sağlamak ve keyfi uygulamalara karşı mücadele etmekle yükümlüdür.
 • Delillerin Toplanması ve Sunulması: Savunma, delillerin toplanması ve sunulmasında önemli bir rol oynar. Avukatlar, müvekkillerinin lehine olan delilleri toplar, değerlendirir ve mahkemeye sunarlar. Aynı zamanda, savunma, müvekkilin aleyhine olan delilleri çürütmek veya sorgulamak için çaba gösterir.
 • Hukuki Sürecin Yönlendirilmesi: Savunma, hukuki sürecin yönlendirilmesinde etkili bir rol oynar. Avukatlar, müvekkillerini mahkeme süreci boyunca bilgilendirir, onlara rehberlik eder ve en uygun savunma stratejisini belirlerler.
 • Hak Arama ve Hak İhlallerine Karşı Mücadele: Savunma, müvekkillerinin haklarını arama ve hukuki ihlallere karşı mücadele etme konusunda önemli bir rol oynar. Avukatlar, haksız tutuklama, kötü muamele veya diğer hak ihlalleri durumlarında müvekkillerini savunur ve adaletin sağlanmasını sağlamak için mücadele ederler, bu nedenle ceza hukukunda avukatın önemi büyüktür.
 • Mahkeme Önünde Temsil: Savunma, müvekkilinin mahkeme önünde etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Avukatlar, mahkeme süreci boyunca müvekkillerini temsil eder, onların haklarını savunur ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanmasını sağlarlar.

Sonuç olarak, savunma, ceza hukukunda adil bir yargılanma sürecinin sağlanması için temel bir gerekliliktir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak, delilleri toplamak ve sunmak, hukuki süreci yönlendirmek ve mahkeme önünde etkili bir şekilde temsil etmek gibi önemli görevleri yerine getirirler. Savunma olmadan, ceza yargılaması süreci adil ve doğru bir şekilde işleyemez ve hukukun üstünlüğü sağlanamaz. Bu nedenle, savunma, ceza davalarında hayati bir öneme sahip ve ceza hukukunda avukatın önemi olgusu ortaya çıkar. Ceza davalarınızda etkin bir savunma sunmak istiyorsanız İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu’nun Ceza Avukatı kadrosuna ulaşabilirsiniz.

Ceza Davalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Ceza Hukuku, mevzuata göre gerçek ya da tüzel kişi tarafından suç teşkil eden bir durumun olup olmadığı ve bu durumdan dolayı ceza hukuku kapsamında bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususunu incelemektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun amacı, hukuk sınırları içerisinde kişi hak ve özgürlükleri koruma, kamu düzenini sağlamak ve toplumsal barışı sağlayarak suç işlenmesini önlemektir. Ülkemizde ceza davaları temel olarak Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde görülmektedir.

Anayasal bir kural olarak kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri gibi pek çok evrensel ilke ceza dosyalarında dikkatle ele alınmalıdır. Ceza hukukunda avukatın önemine dair bir husus da bu ilkelere dikkat çekilmesi ve yargılamaya yön verilmesidir.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Türk Ceza Kanunu cezaları ve cezasının ne olduğunu belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamada uygulanacak usulleri göstermektedir. Söz konusu süreç ceza adalet sistemini teşkil eder. İşlenen bir suçta maddi gerçeğe ulaşmak için başvurulan ceza muhakemesi ise suç işlendiğinin öğrenilmesiyle başlayıp, açılan kamu davası ve re sen yapılan araştırma ile varılan yargılama sonucunda, sanık veya sanıklar hakkında bir hüküm verilmesine kadar geçen süreci ifade eder. Ceza hukukunda avukatın önemine dair bir husus da avukat sürecin kanunlara uygun olmasının denetimini sağlayarak müvekkilinin hak kaybı yaşamasını önler.

Süreç ne kadar özverili işlerse işlesin ve devletin adalet mekanizması ne kadar denetlenirse denetlensin gerek medyadan gerekse haricen, yıllarca haksız bir surette cezaevinde kalan ya da yıllarca yargılama süreci yaşayıp da beraat eden kişileri duymuş ya da görmüşsünüzdür.

Bazen iftira sonucu uydurma delillerle veya kolluk kuvvetlerinin hatalı ya da eksik inceleme neticesinde ulaştığı deliller nedeniyle hatta bazen sadece başkalarının aleyhine yasa dışı delil üretmekle meşgul olan gizli yapılanmaların yönlendirmeleri ile yıllarca adliye koridorları ve cezaevi arasında mekik dokuyan kişiler ceza hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadır, ceza hukukunda avukatın önemi burada ortaya çıkar.

Ceza davalarında avukat müvekkil arasında hizmet ilişkisinin temeli güven ve şeffaflıktır. Tüm bunların yanı sıra hatalı ve eksik inceleme sonucu yanlış yapılan değerlendirmeler neticesinde ilk derece mahkemeleri tarafından verilen mahkûmiyet kararlarının üst mahkemeler olan İstinaf ve Yargıtay tarafından çoğunlukla sanık lehine bozulduğunu ve sanıkların beraat ettiği hususu apaçık şekilde görülmektedir. Bu nedenle ceza avukatınızın tüm detaylara hâkim olması ve etkin hukuki destek alınması çok önemlidir.

Tüm bu gerçekler Ceza Hukukunun temel ilkeleri olan Masumiyet Karinesinin ve Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı ilkelerinin uygulamadaki önemini ortaya koymaktadır. Ceza Yargılaması bağlamında savunma makamının işi suç işlendiğinden şüphe edilen kişinin, yüklenen suçu işlemediğini veya iddia edildiğinden daha az bir cezayı hakkettiğini yahut fiilin hukuka aykırı olmadığını ya da bazı kanuni nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini yetkili makam önünde ileri sürülmesidir.

Sonuç olarak savunmanın nihai amacı ve ceza hukukunda avukatın önemi sanığın beraat etmesini ya da lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmak suretiyle daha az bir ceza ile cezalandırılmasını sağlamaya yöneliktir.

Ceza Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılabilir?

Kadıköy avukatlık ofisi MG HUKUK VE DANIŞMANLIK bürosu olarak Ceza Avukatlık hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

İstanbul hukuk ofisi MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ceza davalarında, sanık ve müşteki vekili olarak temsil etmek ve suç duyurusunda bulunmak, takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararına itiraz etmek, tutukluluğa itiraz etmek, Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmak, İstinaf ve Temyiz dilekçelerini hazırlamak gibi ceza hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillerine talepleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Yine Markaların korunması, taklit markaların takibi ve ilgililer hakkında cezalandırılma süreçleri, Ticaret Kanunu gereğince haksız rekabet suçunu oluşturan eylemler, bilişim ve bankacılık suçları, kripto varlıklardan doğan ceza yargılamaları, alkollü araç kullanma suçu, hakaret, tehdit, dolandırıcılık suçu, vergi kaçakçılığı suçu, mala zarar verme suçu, yaralama suçu, uyuşturucu kullanma suçu gibi suçlamalar ve yargılamalarda İstanbul Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.