M G H U K U K

Yükleniyor

İdari İşlemin İptali Davası

Ana Sayfa İdari İşlemin İptali Davası

İdari İşlemin İptali Davası

Bu makalede, idari işlemin iptali davasının ne olduğu, hangi koşullarda açılabileceği, kimler tarafından açılabileceği gibi konular ele alınacaktır. İdari işlemin iptali davasının Türk hukuku açısından önemi ve işleyişi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu doğrultuda, idari işlemin iptali davası kavramının anlaşılması ve hukuki mekanizmanın işleyişine ilişkin temel bir bilgi sunulacaktır.

İdari işlemler, devletin ve diğer kamu kurumlarının yürüttüğü faaliyetlerin temelini oluşturan karar ve eylemlerdir. Bu işlemler, vatandaşların hak ve menfaatlerini etkileyebileceği gibi zaman zaman hukuka aykırı şekilde de gerçekleştirilebilirler. İdari işlemlere karşı hukuki koruma sağlayan önemli bir araç ise idari işlemin iptali davasıdır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize idare hukuku davaları kapsamında İdari İşlemin İptali Davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlem Nedir?

İdari işlem, devletin veya diğer kamu kurumlarının yetki ve görevleri kapsamında gerçekleştirdiği ve hukuki sonuçlar doğuran karar ve eylemlerdir. Türk hukukunda idari işlem, kamu gücünün kullanılmasıyla bir idari görevin yerine getirilmesini sağlayan, hukuki bir yenilik veya değişiklik meydana getiren işlemler olarak tanımlanır. Bu işlemler, idarenin tek yanlı iradesiyle gerçekleştirilir ve sözleşmelerden ayrılan en önemli kısmı da bu tek yanlı iradenin öne çıkmasıdır.

Ancak, her idari işlem idare tarafından gerçekleştirilen her türlü işlem değildir. Örneğin, idarenin özel hukuk hükümlerine tabi alım-satım, kira gibi sözleşmeleri iki taraflıdır ve bu tür işlemler idari işlem kapsamına girmez. Ayrıca, çok taraflı uluslararası sözleşmeler de idari işlem sayılmaz.

İdari işlemlerin unsurları ise yetki, şekil, sebep, konu ve amaçtır. Bu unsurların tamamı, bir idari işlemin hukuka uygunluğu açısından önemlidir ve her biri dikkate alınmalıdır. Örneğin, yetki unsuru idari işlemin hangi organ veya makam tarafından yapıldığını belirtirken, şekil unsuru işlemin nasıl yapıldığını ve hangi prosedürlere uyulduğunu gösterir. Sebep unsuru, işlemin dayanağını ve gerekçesini ifade ederken, konu unsuru işlemin doğurduğu sonucu ve amacı belirtir. İdari işlemler, bu unsurların tamamına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İdari işlem kavramına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

İdari İşlemin İptali Davası

İdari işlemin iptali davası, idari işlemle doğrudan etkilenen kişilerin veya kurumların, idari işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, idari mahkemede açtıkları bir davayı ifade eder. Bu dava, Türk hukuk sisteminde, idari yargı mercilerinde görülür ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlar.

İdari işlemin iptali davası, idari işlemden etkilenen kişilerin veya kurumların, idari yargı mercilerine başvurarak, idari işlemin hukuka aykırılığını ileri sürmeleriyle başlar. Bu kişiler veya kurumlar, idari işlemin hukuka aykırı olduğunu düşündükleri gerekçelerini ve delillerini sunarlar. İdari yargı mercileri, bu iddiaları ve delilleri değerlendirerek, idari işlemin hukuka uygun olup olmadığını karara bağlarlar.

İdari işlemin iptali davasında, idari yargı mercileri tarafından idari işlemin hukuka uygun olmadığına karar verilmesi durumunda, söz konusu idari işlem hukuka aykırı kabul edilir ve iptal edilir. Bu durumda, idari işlem hukuki olarak geçersiz hale gelir ve uygulanması mümkün olmaz.

İdari işlemin iptali davası, idari yargıda görülen önemli davalar arasında yer alır ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlar. Bu dava yoluyla, idari işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir ve hukuka aykırı işlemlerin etkileri ortadan kaldırılır. Bu sayede, idari işlemle etkilenen kişilerin veya kurumların haklarının korunması ve hukuk devleti ilkesinin gereği olan adaletin sağlanması amaçlanır. İdari işlemin iptali davaları, karmaşık hukuki süreçler içeren ve genellikle uzmanlık gerektiren davalardır. Bu nedenle, bu tür davaların yönetimi ve başarılı sonuçlar elde etmek için avukatın önemi büyüktür. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize İdari İşlemin İptali Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlemin İptali Davasının Kanuni Düzenlemesi

İdari İşlemin İptali Davası’nın yasal düzenlemeleri, mevzuatımızda İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nda bulunur. Bu kanun, dava sürelerini, dava açma yetki ve görevlerini, dava şartlarını, delil sunma esaslarını ve idari işlemlere başvurma zorunluluğunu düzenler. Bu sayede, dava süreci adil ve düzenli bir şekilde ilerler. İYUK’un 2. Maddesine göre “İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları” idari dava türlerindendir.

Avukatlar, İdari İşlemin İptali Davası’nda önemli bir rol oynarlar. Hukuki bilgi ve deneyimleri sayesinde, müvekkillerini bu süreçte temsil ederler ve haklarını savunurlar. Avukatlar, dava sürecinin başından sonuna kadar müvekkillerine rehberlik eder, gerekli belgeleri toplar, delilleri sunar ve mahkeme önünde argümanları savunurlar. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, İdari İşlemin İptali Davası, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek ve bireylerin haklarını korumak için önemli bir araçtır. Bu dava sürecinde, yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek ve uygun hukuki destek almak, başarılı bir sonuca ulaşmada kritik öneme sahiptir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır.

İdari İşlemin İptali Davasının Konusu

İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesinde önemli bir husus, işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka uygun olup olmadığının incelenmesidir. İşte bu noktada, İdari İşlemin İptali Davası’nın konusu ortaya çıkar.

 • Yetki bakımından hukuka aykırı idari işlemler, ilgili idari makamların kanunlarla verilen yetkileri aşarak yaptıkları işlemlerdir. Örneğin, bir belediye başkanının ilçe sınırları dışında kamulaştırma işlemi yapması hukuka aykırıdır çünkü yetki alanı dışındaki bir işlemi gerçekleştirmiştir.
 • Şekil bakımından hukuka aykırı idari işlemler, belirli biçim şartlarına uyulmaksızın yapılan işlemlerdir. İdari işlemin tesis edilirken gereken ön karar veya görüş alınmamışsa veya savunma hakkı tanınmamışsa, bu işlem şekil bakımından hukuka aykırı kabul edilir.
 • Sebep yönünden hukuka aykırı idari işlemler, idari işlemin dayandığı gerekçelerin hukuka aykırı veya gerçek dışı olması durumunda söz konusudur. Örneğin, bir memurun siyasi faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle işine son verilmesi halinde, işlem sebep yönünden hukuka aykırı olabilir.
 • Konu bakımından hukuka aykırı idari işlemler, işlemin konusunun hukuka uygun olmaması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, bir belediyenin kanunda öngörülmeyen bir alanda işlem yapması hukuka aykırıdır.
 • Amaç yönünden hukuka aykırı idari işlemler, işlemdeki genel veya özel amaçların kamusal yararla veya kanunlarla öngörülen amaçlarla uyumlu olmaması durumunda söz konusudur. Örneğin, bir idarenin özel bir şahsın menfaatlerini gözeterek kamu kaynaklarını kullanması hukuka aykırı olabilir.

İdari İşlemin İptali Davası’nın konusu, bu temel unsurların hukuka uygunluk durumunun incelenmesi ve varsa hukuka aykırılıkların tespit edilmesidir. Bu aykırılıkların varlığı halinde, davanın kabul edilmesi ve ilgili idari işlemin iptal edilmesi gündeme gelebilir. İdari İşlemin İptali Davasının Konusuna ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Hangi Durumlarda İdari İşlemin İptali Davası Açılır?

İdari İşlemin İptali Davası, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun incelenmesi ve varsa hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. İdari işlemlerin iptali davası, çeşitli durumlarda açılabilir:

 • İdari Yargı Kararlarına Karşı Yapılan İtiraz Kararları: İdari yargı kararlarına karşı yapılan itiraz kararları da idari işlemlerdir ve bunların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • İmar Planları ve Ruhsatları: İmar planları ve ruhsatları, çeşitli yapılaşma ve kullanım düzenlemelerini içerir. Bu plan ve ruhsatlara ilişkin olarak alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • İdari Sözleşmeler: İdarelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaptığı sözleşmelerde idari işlemler bulunmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • İdari Makamlarca Verilen Cezalar: İdari makamlarca kişilere verilen cezaların hukuka uygunluğunun incelenmesi amacıyla iptal davası açılabilir. Örneğin, trafik cezaları, çevre cezaları gibi idari yaptırımlar bu kapsamda değerlendirilebilir.
 • Eğitim ve Öğretim Kararları: Eğitim ve öğretim faaliyetleri, kişilerin temel haklarından biridir. Bu nedenle, eğitim kurumlarına ilişkin alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • İhale Kararları: Kamu ihaleleri, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla düzenlenen önemli süreçlerdir. İhale kararlarına ilişkin olarak alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • Çevre Koruma ve Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye İlişkin Kararlar: Çevre koruma ve çevre kirliliğiyle mücadele, kişilerin çevre hakkının korunması açısından önemlidir. Bu nedenle, çevre koruma ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ilişkin alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • Atama ve Yer Değiştirme Kararları: Devlet memurlarının atanması ve yer değiştirmesi gibi personel işlemlerine ilişkin olarak alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Haklarına İlişkin Kararlar: Sosyal güvenlik hakları, kişilerin temel haklarından biridir. Sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • Sağlık Hizmetleri Kararları: Sağlık hizmetleri, kişilerin temel haklarından biridir. Sağlık kurumlarına ilişkin alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi için iptal davası açılabilir.
 • Bunların dışında da uygulamada iptal davasına konu olabilecek pek çok başka dava konusu bulunmaktadır. Önemli olan, idari işlemin hukuka uygunluğunun incelenerek gerektiğinde dava yoluna başvurulmasıdır. Bizler de MG Hukuk İstanbul avukatı olarak müvekkillerimize İdari İşlemin İptali Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlemin İptali Davasını Kimler Açabilir?

İdari İşlemin İptali Davası, ilgili idari işlem dolayısıyla menfaati ihlal edilen kişilerce açılabilir. Bu noktada, dava açma hakkıyla ilgili somut birtakım kriterler ve koşullar bulunmaktadır.

Menfaatin İhlali: İptal davası, ilgili idari işlem dolayısıyla kişinin menfaatinin ihlal edilmiş olması durumunda açılabilir. Bu menfaat, maddi veya manevi olabilir ve idari işlemin kişiye doğrudan etkisi olması gerekir.

İdari İşlemin Taraflılığı: İptal davası, idari işlemden etkilenen kişiler tarafından açılabilir. Bu, işlemde doğrudan veya dolaylı bir şekilde taraf olan kişileri içerir. Örneğin, bir imar planı değişikliğiyle komşu arazisi değer kaybeden kişi, bu işlemi iptal etmek için dava açabilir.

İlgili Yetki ve İdari İşlemin Etkisi: İptal davası açacak kişinin, ilgili idari işlemle ilgili olarak etkilenen bir hakka veya menfaate sahip olması gerekir. Ayrıca, idari işlemi gerçekleştiren yetkili mercii tarafından doğrudan etkilenmiş olması da önemlidir.

Hak İhlalinin Varlığı Aranmaz: İptal davasında, tam yargı davalarının aksine, sadece menfaatin ihlali aranır. Yani, hakkın doğrudan ihlali değil, menfaatin zarara uğraması dava açılabilmesi için yeterlidir.

Dolaylı Menfaat: İptal davası, doğrudan etkilenen kişilerin yanı sıra dolaylı olarak da menfaati ihlal edilen kişiler tarafından da açılabilir. Dolaylı menfaatin tespiti, somut olayın koşullarına bağlıdır ve mahkemece ayrı ayrı değerlendirilir.

Bu kriterler doğrultusunda, ilgili idari işlemle doğrudan veya dolaylı olarak menfaati ihlal edilen kişiler, idari işlemin iptali davası açabilirler. Ancak, her durumda somut olayın koşulları ve ilgili mevzuatın incelenmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İdari İşlemin İptali Davası Nasıl Açılır?

İdari İşlemin İptali Davası, belirli prosedürler dahilinde açılır.

İptal davası açmak için belirli şartların varlığı gereklidir. Bu şartlar, genellikle davanın açılacağı mahkemenin yetki alanına girer. Dava, idari yargı mahkemelerinde açılır ve bu mahkemeler, idari işlemlerin iptali davalarına bakmakla görevlidir. İptal davası, ilgili idari işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mahkemesine açılır. Yani, idari işlemi gerçekleştiren idari makamın bulunduğu yerdeki idari yargı mahkemesine başvurulur.

Dava açmak isteyen kişi veya avukatı, bir dilekçe hazırlar. Dilekçe, dava konusunu, delilleri, talepleri ve dayanılan hukuki sebepleri içerir. Ayrıca, idari işlemin hangi tarih ve numara ile yapıldığı da dilekçede belirtilmelidir. Hazırlanan dilekçe, ilgili idari yargı mahkemesine sunulur. Dilekçenin aslı ve gerekli sayıda sureti mahkemeye teslim edilir. İptal davası açmak için belirli bir dava ücreti ödenmesi gerekebilir. Bu ücret, dava açılacak mahkemenin belirlediği tarifeye göre değişir. Ücret, mahkemeye yatırılır ve dekontu dilekçe ile sunulur.

Dava, mahkeme tarafından incelenir. Tarafların savunmaları alınır, deliller değerlendirilir ve hukuki argümanlar üzerinde durulur. Sonuçta, mahkeme idari işlemin iptaline veya iptal talebini reddine karar verir. Mahkeme, iptal kararı verirse, ilgili idari işlem hükümsüz hale gelir ve bu karar idareye tebliğ edilir. İdare, karara uyarak işlemi iptal eder veya gereğini yapar.

İdari işlemin iptali davası, genellikle avukatlar aracılığıyla yürütülür ve hukuki süreç boyunca tarafların haklarının korunması ve yasal süreçlerin takibi için avukatlar tarafından desteklenir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize İdari İşlemin İptali Davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlemin İptali Davasında Süre

İdari İşlemin İptali Davası’nda süreler, davanın açılacağı mahkemenin yetki alanına göre belirlenir. İşlem türüne, tebliğ yöntemine veya işlemin niteliğine bağlı olarak farklı dava açma süreleri mevcuttur.

Genel Dava Açma Süresi: İdari işlemlere karşı iptal davası açma genel süreleri, Danıştay ve idare mahkemeleri için 60 gün, vergi mahkemeleri için ise 30 gündür. Bu süreler, hukuken zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü sürelerdir. Genel olarak, tüm idari işlemlere karşı bu süreler içinde iptal davası açılmalıdır. İYUK’un “Dava açma süresi” başlıklı 7. Maddesi şöyledir:

“1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;

Tarihi izleyen günden başlar.

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.”

Özel Dava Açma Süresi: İdari işlemlerin niteliğine bağlı olarak özel yasalarda veya özel maddelerde belirtilmiş olan dava açma süreleri de bulunabilir. İşte bu durumda, genel dava açma süreleri dışında özel dava açma süreleri uygulanır. Ancak, özel dava açma süresi idari işlemin kendisinde açıkça belirtilmelidir. Aksi halde, genel dava açma süreleri içinde iptal davası açılabilir.

İptal davası açma süreleri, işlemin tebliğ veya ilanından itibaren başlar ve farklı durumlara göre işler. İdari işlemin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerden doğan uyuşmazlıklarda, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadıkça, süre ilgili kararın alındığı tarihten başlar. Adresi bilinmeyenlere ilan yoluyla yapılan bildirimlerde, son ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra dava açma süresi başlar. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde ise, ilan tarihinden itibaren dava açma süresi başlar. İdari işlem için başvurulan makamdan cevap alınamaması durumunda, zımni ret kabul edilir ve dava açma süresi başlar.

Özetle, dava açma süreleri idari işlemin niteliğine, tebliğ yöntemine ve yetki alanına göre değişiklik gösterir. Bu süreler dikkate alınarak, iptal davası açılması gereken işlemlere karşı dava zamanında ve yasal süreler içinde açılmalıdır. Aksi takdirde, hak düşürücü süreler nedeniyle dava açma hakkı kaybedilebilir. İdari davalarda sürelere ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

İptal Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yürütmeyi durdurma kararı, idari işlemin uygulanmasının, dava sonunda verilebilecek karardan önce, telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurması durumunda mahkeme tarafından verilen bir tedbir kararıdır. İdari işlemin uygulanması durdurulduğunda, idari işlemle elde edilen sonuçlar da ortadan kalkar. Bu karar, idari yargıya özgü bir kurum olup, mağduriyetleri önlemek amacıyla kullanılır.

Yürütmeyi durdurma kararının verilebilmesi için iki temel koşul bulunur:

Telafisi Güç veya İmkânsız Zararlar: İdari işlemin uygulanması durumunda, dava sonucunda verilebilecek karardan önce telafisi güç veya imkânsız zararlar doğması gerekmektedir. Örneğin, bir belediye yıkım kararı verdiğinde, bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen bir kişi yürütmeyi durdurma talebinde bulunabilir. Çünkü evinin yıkılması durumunda telafisi güç veya imkânsız zararlar ortaya çıkabilir.

Açıkça Hukuka Aykırılık: İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması da yürütmeyi durdurma kararının verilmesi için gereklidir. Yani, idari işlemin hukuka aykırılığı açıkça ortaya konmalıdır. Bu durumda, mahkeme idari işlemin uygulanmasını durdurabilir.

Yürütmeyi durdurma kararı, idari işlemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmak ve kişilerin haklarını korumak için önemli bir araçtır. Özellikle, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması durumunda, yürütmeyi durdurma kararı mağduriyetleri önlemek adına etkili bir çözüm olabilir.

Uygulamada, yürütmeyi durdurma kararı genellikle şu alanlarda talep edilmektedir:

İmar planları ve ruhsatları: Kişilerin yaşamını ve malını önemli ölçüde etkileyen imar planları ve ruhsatlarla ilgili işlemler, sıklıkla yürütmeyi durdurma taleplerine konu olmaktadır.

İdari makamlarca verilen cezalar: Kişilerin mal varlığına ve özgürlüğüne müdahale eden cezalar, telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabilir ve bu nedenle yürütmeyi durdurma kararı talep edilebilir.

İhale kararları: Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynayan ihale kararları da yürütmeyi durdurma taleplerine konu olabilir.

Atama ve yer değiştirme kararları: Devlet memurlarının atanma ve yer değiştirme işlemleri, idarenin önemli yetkilerinden biri olduğu için yürütmeyi durdurma kararı talep edilebilir.

Yürütmeyi durdurma kararı, idari işlemin hukuka uygunluğunu ve kişilerin haklarını korumak adına önemli bir tedbirdir. Bu karar, telafisi güç veya imkânsız zararların önlenmesi ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşır. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olmak için Yürütmenin Durdurulması Kararı isimli makalemizi okuyabilirsiniz. Ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İdari İşlemin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İdari işlemin iptali davalarında görevli mahkeme genellikle idare mahkemeleridir. Ancak, özel durumlar için özel yetki hükümleri de bulunmaktadır. Genel kural olarak, idari işlemin iptali davalarında görevli mahkeme, idari işlemi yapan idari mercinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesidir.

Bu durumda, idari işlemi yapan idari merci, yani kararın kaynağı olan idari birim, genellikle bir belediye, valilik, bakanlık gibi kurumlar olabilir. İdari işlemin yapılmasından doğan uyuşmazlık, bu idari birimin bulunduğu yerde çözümlenir. Dolayısıyla, ilgili idari merci tarafından verilen bir işlemle ilgili iptal davası açılacaksa, davayı görmek üzere yetkili olan mahkeme o idari birimin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi olacaktır.

Ancak özel kanunlarda veya yargısal içtihatlarla belirlenmiş özel yetki hükümleri bulunabilir. Bu durumlarda, idari işlemin yapılmasından doğan uyuşmazlığın çözümü için farklı bir mahkeme görevli olabilir. Örneğin, özel bir kanunun belirlediği koşullara göre, vergi davalarında yetkili olan mahkemeler vergi mahkemeleri olabilir.

Özetle, idari işlemin iptali davalarında genel kural olarak görevli mahkeme, ilgili işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesidir. Ancak, özel durumlarda özel yetki hükümleri de dikkate alınmalıdır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İdari İşlemlerin İptali Kararının Sonuçları

İdari işlemin iptali kararının sonuçları, hukuki bir sürecin tamamlanmasını ve idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. Bu karar, idari işlemin tesis edildiği andan itibaren geçmişe etkili bir biçimde tüm sonuçlarıyla birlikte yürürlükten kalkmasını sağlar. İptal edilen idari işlem, dava açmayan herkes açısından da iptal edilmiş kabul edilir. Ancak, bu durumun bazı önemli sonuçları bulunmaktadır:

Hukuka Uyum: İdari işlemin iptal edilmesi, idarenin tesis ettiği işlemin hukuka aykırı olduğunun resmi bir şekilde tescilidir. Bu, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanması adına önemli bir adımdır.

İdari İşlemin İptali Davası

Geçmişe Etkili İptal: İptal kararı, idari işlemin tesis edildiği andan itibaren geçerli olur. Yani, işlemin etkileri geriye doğru ortadan kalkar. Bu, idari işlemin tüm sonuçlarının gözden geçirilmesini sağlar.

Hakların Korunması: İptal kararı, bireylerin haklarının korunması için önemli bir araçtır. Hukuka aykırı bir idari işlemin, bireylerin haklarını ihlal etmesine izin verilmez.

Yargısal Denetim: İptal davası, idari işlemin hukuka uygunluğunun yargısal denetimini sağlar. Bu, idarenin Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmesinin sağlanmasını amaçlar.

Yerindelik Denetimi: İdari yargı, idarenin belirli bir kamu hizmetinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için takdir yetkisine sahip olduğu durumlarda sınırlı bir denetim yapar. Bu denetim, idarenin tercih ettiği seçeneğin hukuka uygunluğunu değil, sadece seçeneğin hukuka uygun bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını inceler. Yargı, idarenin tercihlerine müdahale etmez ancak uygulamalarının hukuka uygunluğunu denetler.

İptal davası, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanması ve bireylerin haklarının korunması için önemli bir araçtır. Bu süreç, idarenin hukuka aykırı işlemlerinin tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar, böylece adil ve hukuka uygun bir idari işleyişin sağlanmasına katkıda bulunur. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize idari işlemin iptaline ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi Örneği

İdari işlemin iptali için dava dilekçesi hazırlamak, hukuki bir sürecin başlangıcıdır ve davanın başarıyla sonuçlanması için doğru bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, gerçek bir dava dilekçesi hazırlamadan önce bir avukata danışmak son derece önemlidir.

Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleriyle davanın en etkili şekilde yürütülmesini sağlarlar. Gerçek bir dava dilekçesi hazırlamak için hukuki gereklilikleri, davanın özelliklerini ve kanıtları dikkate almak gerekir. Her dava benzersizdir ve her biri farklı hukuki zeminde incelenmelidir. Bir avukat, müvekkilin durumunu değerlendirerek, en uygun stratejiyi belirleyebilir ve davanın başarılı olma olasılığını artırabilir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından idari işlemin iptali dava dilekçesinden bir parça sunalım:

İSTANBUL (    ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI         : Davayı açan kişinin adı soyadı veya unvanı kimlik veya vergi numarası

ADRES           :

DAVALI          : Dava açılan kurum

DAVANIN KONUSU : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptali istemimdir

İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ    :

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT   :

 • Dava konusu edilen işlemin davacının menfaatini nasıl etkilediği,
 • İşlemin hangi sebeplerle iptal edilmesi gerektiği teferruatıyla
 • İşlemin hangi mevzuatın, hangi maddesine ve ne şekilde aykırı olduğunun belirtilmesi

SONUÇ           : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim.

Tekrar söylemek gerekir ki gerçek bir idari işlemin iptali davası dilekçesi hazırlamadan önce mutlaka bir avukata danışmak önemlidir. Ayrıca, idari işlemlerin iptali davaları genellikle karmaşık hukuki konuları içerir ve idare hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın danışmanlığı, davanın doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, idari işlemin iptali davası için gerçek bir dilekçe hazırlamadan önce bir avukata başvurmak, davanın güçlü bir temele dayanmasını ve müvekkilin haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlayacaktır. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize idari işlemin iptali davası sürecine ilişkin dilekçe hazırlamak başta olmak üzere hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdari İşlemin İptali Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Genel itibariyle Türk Hukukunda Avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmamakla beraber, İdari davalar daha öznel ve teknik davalardır. Avukatlar arasında dahi bir uzmanlaşma ve branşlaşma yoluna gidilmesi kaçınılmaz bir hal almış iken, bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biriyle hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi ve açılacak dava türünün ve uygulanacak normun tespiti hususunda hukuk eğitimi almamış birisinin karşılaşacağı zorluklar ve açılacak davanın süre ve şekil konusundaki sıkı şartları da nazara alındığı açıkça ortadadır. Bu nedenle MG HUKUK bürosu idari dava avukatlığında sizleri en iyi şekilde temsil etmektedir.

İdare hukuku davaları, İYUK gereği yürütmeyi durdurma talepli olarak açılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan haller ve telafisi imkânsız zararlar doğma ihtimalinde Mahkemeden talepte bulunarak işlemin derhal yürütmesinin durdurulması istemli dava açılmalıdır. Mahkemece idari işlem ve dava dosyasındaki deliller incelenerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Bu nedenle olayı iyi anlatan bir dava dilekçesi ve delil örgüsü ile doğru netice alabilmek için idari davalarda çalışan avukatlarla ilerlemekte fayda vardır.

İdare ve vergi hukukundaki sık değişiklikleri göz önünde bulundurursak idari işlemin iptali davası ve yürütmenin durdurulması kararının süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosu avukatlarına idare ve vergi davaları avukatlığı kapsamında idari işlemin iptali davası için başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman Kadıköy idare avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz. İstanbul avukatlık, marka ve patent vekilliği ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize idari işlemin iptali davasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.