M G H U K U K

Yükleniyor

Kentsel Dönüşüm Satış Süreci

Ana Sayfa Kentsel Dönüşüm Satış Süreci

Kentsel Dönüşüm Satış Süreci

Bu makalede, inşaat projelerinin kritik aşamalarından biri olan kentsel dönüşüm satış sürecinin detaylarını ve süreçle ilgili hukuki düzenlemeleri ele alacağız. Kentsel dönüşüm, Türkiye’nin hızla değişen ve gelişen kentleşme dinamikleri içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan nüfus artışı ve deprem riski, eski yapıların yenilenmesi ihtiyacını doğurmakta olup bu bağlamda kentsel dönüşüm satış süreci giderek yaygınlaşmaktadır.

Kentsel dönüşüm satış süreci, sadece fiziksel yapıların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla da kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Gayrimenkul hukuku ve idare hukukuyla bağlantılı bir alan olan kentsel dönüşüm satış sürecine dair Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, genellikle şehirlerdeki riskli, çürümüş veya plansız yapılaşmanın yenilenerek daha güvenli, çevreye uyumlu ve modern bir yapılaşma haline getirilmesi sürecidir. Bu süreçte eski ve riskli yapılar, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilir veya yenilenir. Öncelikle, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı riskli olduğu belirlenen binalar tespit edilir. Tespit edilen riskli yapılar ya yıkılarak yerine yeni ve güvenli binalar yapılır ya da mevcut binalar güçlendirilerek risk azaltılır.

Yenilenen alanlar, çevresel açıdan daha uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde planlanır. Yeşil alanlar, yollar, kamu hizmetleri gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Kentsel dönüşüm sadece fiziksel yapıların yenilenmesini değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmeyi de hedefler. Yenilenen bölgelerde yaşam kalitesinin artması, sosyal donatıların geliştirilmesi amaçlanır.

Genellikle kentsel dönüşüm projeleri kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilir. Bu, projelerin finansmanı, planlanması ve uygulanmasında kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasını içerir. Kentsel dönüşüm satış sürecinde hak sahiplerinin, yani mülk sahiplerinin hakları korunmalıdır. Bu süreçte adil tazminatlar sağlanmalı ve hak kayıpları önlenmelidir.

Kentsel dönüşüm, şehirlerin sürdürülebilirliğini artırmayı, yaşanabilir alanlar yaratmayı ve riskli yapıları ortadan kaldırarak afetlere karşı direnci artırmayı amaçlar. Bu süreç, genellikle kapsamlı planlama, yasal düzenlemeler, teknik uzmanlık ve toplumsal uzlaşı gerektirir.

Ülkemizde yaşanan ve son olarak 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler, maalesef büyük yıkımlara ve acılara neden olmuştur. Bu yıkımları önlemek amacıyla 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve kentsel dönüşüm bilinci ülkemizde oluşmaya başlamıştır.

Kentsel dönüşüm satış sürecinde avukatlar, maliklerin haklarını korumak ve sürecin yasal çerçevede ilerlemesini sağlamak için önemlidir. Binanın yenilenmesi veya güçlendirilmesi için alınacak kararların kat malikleri tarafından alınması gerekir ve avukatlar bu süreçte maliklere danışmanlık yaparlar. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize kentsel dönüşüm satış sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

6306 Sayılı Kanun

Mevzuatımızda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Türkiye’deki afet riski altındaki alanlarda ve bu alanlardaki riskli yapıların iyileştirilmesi, tasfiye edilmesi ve yenilenmesi için belirlenen usul ve esasları içerir. Bu kanun kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinmektedir. Kanunun amacı, afet riski altındaki alanlarda ve bu alanlardaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı, güvenli ve uygun yaşam çevrelerinin oluşturulması için iyileştirme, tasfiye ve yenileme süreçlerini düzenlemektir.

Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Verilen süre içinde tespit yapılmazsa, Başkanlık veya İdare tarafından yapılır. Riskli yapılar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir ve tescil edilir. Devir işlemleri belirlenen şartlara göre yapılır. Riskli alanlarda imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilir. Riskli yapıların yıktırılması için öncelikle maliklerle anlaşma yoluna gidilir. Anlaşma sağlanamazsa, idari makamlar tarafından yıktırılır.

Kanun, riskli yapıların tespitinden, tahliye ve yıktırmaya kadar bir dizi süreci ve bu süreçlerdeki sorumlulukları düzenlemektedir. Bu düzenlemelerin amacı, afet riski altındaki alanlarda güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması ve risklerin azaltılmasıdır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu, Türkiye’deki afet riski altındaki bölgelerde yaşanan yapısal sorunları çözmeyi ve kentsel dönüşüm satış sürecini düzenlemeyi amaçlar. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler gibi afetlerin etkisiyle meydana gelen hasarları ele alarak, bu kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun kapsamında yapılan yenilikleri şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yeni düzenleme ile “rezerv yapı alanı” terimi tanımlanmış ve yerine “yeni yerleşim alanı” ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca, “Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı” terimi kanuna eklenmiştir.

Riskli yapıların tespiti artık Başkanlık veya İdare tarafından yapılabilecek ve masrafları yapı maliklerinden tahsil edilecektir. Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri, tespitlere karşı 15 gün içinde itiraz edebileceklerdir.

Riskli yapıların yıkımı için süre verilecek ve yapının tahliyesi engellenirse, mülki idare amiri izniyle kolluk kuvvetiyle tahliye yapılacaktır. Kentsel dönüşüm satış süreci ve kararı için artık üçte iki çoğunluk aranmayacak, hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu yeterli olacaktır. Karara katılmayan paydaşların arsa payları açık artırmayla satılabilecek veya Başkanlık, İdare veya TOKİ tarafından satın alınabilecektir.

Yoksul ve dar gelirli kabul edilenlerin bağımsız bölümlerinde oturma hakkı tanınacaktır. Riskli yapılar tapu kaydında belirtilecek ve tescilsiz alanlar Hazine adına tescil edildikten sonra devredilebilecektir. Onaylanan imar planları ilan edilerek itiraz sürecine girilebilecek ve süreç hızlandırılacaktır. Hak sahiplerine yapılacak mali yardım için usul ve esaslar belirlenecek, borçlanma durumunda sözleşme yapılacak ve borç ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır. Yapıların arsa haline gelmesi durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılabilecektir.

Sonuç olarak, 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi süreçlerini düzenleyerek, riskli yapıların tespitinden yıkımına kadar birçok önemli düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenlemeler, kentsel dönüşüm satış sürecini hızlandırmayı ve etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır. Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kentsel Dönüşüm Satış Süreci Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüm satış sürecinde satış işlemi oldukça detaylı bir süreç gerektirir. Kadıköy Avukatı olarak adım adım bu sürecin nasıl işlediğine dair detaylı bir açıklama sunalım:

 • Hukuki Danışmanlık Alınması: Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.
 • Satış İşlemlerinin Yürütülmesi: Satış işlemleri, ilgili Bakanlık veya Bakanlığa bağlı müdürlük tarafından yürütülür.
 • Değer Tespiti: Öncelikle taşınmazın yani gayrimenkulün değeri belirlenir. Bu değer tespiti için bir Komisyon oluşturulur ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
 • Komisyon Oluşturulması: Değer tespitini yapacak olan Komisyon, Bakanlık tarafından belirlenir ve görevlendirilir.
 • Tebliğ ve Satış Yeri Belirlenmesi: Satışın yapılacağı yer ve zaman, bütün maliklere elden veya adreslerine taahhütlü posta yoluyla bildirilir. Tebliğ işlemi, belirli bir süre öncesinden gerçekleştirilir.
 • Açık Artırma İlanı: Satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün sonra açık artırma ile yapılacak şekilde belirlenir.
 • Tapu Kütüğü Beyanı: Satışa ilişkin tebliğde, satışı yapılacak payın tapu kütüğünde işleme tabi olduğu belirtilir ve benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı vurgulanır.
 • İpotek Durumu: Satışı yapılacak pay üzerinde ipotek bulunması engel teşkil etmez, ancak ipotek alacaklısına satış işleminden önce haber verilir.
 • Katılım Koşulları: Açık artırmaya katılabilmek için en az üçte iki çoğunlukla anlaşan paydaşlar dışında kimsenin katılamayacağı belirtilir.
 • Açık Artırma Süreci: Açık artırmaya katılanların kimlikleri kontrol edilir, tutanaklar tutulur ve satış işlemi başlatılır. Katılımcılardan pey sürmeleri istenir ve peyler tutanakta kayıt altına alınır.
 • Satışın Karara Bağlanması: Komisyon, en yüksek teklif edene satış yapılmasını karara bağlar. Satış bedeli belirlenen süre içinde bankaya yatırılmalıdır, aksi halde ikinci en yüksek teklif sahibine satış yapılır.
 • Tek Tek Paydaşın Katılımı: Tek bir paydaşın katıldığı durumlarda, belirlenen rayiç değerin altında olmamak kaydıyla teklif kabul edilir.
 • Tapu İşlemleri: Satış bedeli yatırıldıktan sonra tapuda yeni malik adına tescil işlemi yapılır ve ilgiliye durum bildirilir.
 • Karara Katılmayan Maliklerin Durumu: Satış işlemi komisyonca karara bağlanmadan önce üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklerin durumu belirli şartlar altında değerlendirilir.
 • Mahcurun Arsa Payı Durumu: Satışın mahcurun arsa payıyla ilgili olduğu durumlarda vesayet makamının görevleri belirlenir ve takip edilir. Bu durumda mahkemeye gerekli bildirimler yapılır ve satış işlemi mahkeme tarafından incelenir.

Bu süreçte her adım titizlikle izlenir ve yasal prosedürlere uygun olarak ilerler. Satış işlemi tamamlandıktan sonra ilgili taraflara bildirimler yapılır ve tapu işlemleri tamamlanarak yeni malik tescil edilir. Bu sürecin en başından bir avukat ile çalışmak hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Riskli Yapılarda Pay Satışı

6306 sayılı Kanun’da, bu kanunun amacı doğrultusunda riskli yapılarda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, riskli yapılarda gerçekleştirilecek uygulama işlemleri için 2/3 çoğunluk yeterli görülmüştür. Bu durumda, kentsel dönüşüme muhalif olan 1/3 azınlık paydaşların payına ne olacağı sorusu akla gelmektedir. Kanun’da, riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az 2/3 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satışının gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. Kanun’da öngörülen şartların sağlanması halinde ise, Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde gösterilen usul çerçevesinde muhalif paydaşın, payının satışı mümkün kılınmıştır. Şu hâlde, pay satışı müessesesi, kentsel dönüşüm satış süreci uygulamalarının gerçekleştirilmesinin önemli bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

6306 sayılı Kanun, afet riski altında bulunan; riskli alan, riskli yapı ve rezerv yapı alanlarını kapsamaktadır ancak biz 6306 sayılı Kanun kapsamında yer alan riskli yapılarda maliklere ait pay satışının konusunu ve şartlarını inceleyeceğiz.

6306 sayılı Kanun, günümüzde kentsel dönüşüm uygulamalarının ana kaynağıdır. Bu Kanun, kentsel dönüşüme ilişkin daha önce çıkarılan yasalardan farklı olarak, daha kapsamlı ve etkili bir düzenleme sunmaktadır. Kanun, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeleri içermekte ve bu doğrultuda riskli yapıların yenilenmesi sürecini düzenlemektedir.

Kanun, riskli yapıların tespitini ve bu yapıların yenilenmesi sürecini düzenlerken, aynı zamanda bu sürecin finansmanını ve uygulanmasını da sağlamaktadır. Riskli yapıların tespit edilmesi sonrasında, bu yapıların yenilenmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Bunlar arasında, yapı sahiplerine öncelikle yenileme veya güçlendirme teklifinde bulunulması, eğer sahipleri kabul etmezse bakanlık veya ilgili kurumun bu yapıları kamulaştırması ve yenileme sürecini başlatması gibi adımlar bulunmaktadır.

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde maliklere ait payların satışı, kentsel dönüşüm satış sürecinde önemli bir adımdır. 6306 sayılı Kanun, bu konuda belirli şartlar ve prosedürler öngörmektedir.

 • Pay Satışının Şartları: Kanun, pay satışı için belirli şartların sağlanmasını öngörmektedir. Bu şartlar maliklerin çoğunluğunun (1/2) katılmasını içerir. Buna göre, riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki maliklerin en az 2/3’ünün pay satışı kararını alması gerekmekte ise de bu yeter sayı yeni kanun düzenlemesi ile ½ e yani %50+1 e düşürülmüştür.
 • Usul ve Esaslar: Pay satışı işlemi, 6306 sayılı Kanun’un ve ilgili yönetmeliklerin belirlediği usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bu kapsamda, maliklere belirli bir süre içinde karar almaları için fırsat verilir ve gerekli çoğunluk sağlandığında pay satışı işlemi yapılır.
 • Azınlık Maliklerin Durumu: Kanun, pay satışı kararına katılmayan veya karara muhalefet eden maliklerin paylarının satışının mümkün olduğunu belirtir. Bunun için belirli prosedürler öngörülür ve gerekli şartların sağlanması halinde muhalif maliklerin paylarının satışı gerçekleştirilir.

6306 sayılı Kanun, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için önemli bir düzenlemedir. Bu Kanun, özellikle riskli yapıların yenilenmesi sürecinde maliklere ait pay satışını da içeren önemli hükümler içermektedir. Riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki maliklerin çoğunluğunun kararıyla pay satışı gerçekleştirilir ve bu süreçte belirli şartlar ve prosedürler uygulanır. Bu sayede kentsel dönüşüm süreci etkin bir şekilde yürütülür ve afet riski altındaki alanların güvenli hale getirilmesi sağlanır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman İstanbul avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kanunu Düzenlemesinde Tebligat

Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesine ve yıktırılmasına ilişkin olarak ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin tutanağın yapıya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmesi suretiyle yapılacak. Tahliye ve yıktırmaya ilişkin işlem, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Uygulamada bu şekilde yapılan tebligatlarda usule uygunluk çok önemli olup hak kaybı ihtimalinde malikler tarafından idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli davalar gündeme gelmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm satış süreci hukuka uygun olarak işletilmeli, süre ve hak kaybı yaşanmaması adına bu konuda çalışan hukukçular yasal destek alınmasını önemle tavsiye ederiz.

Ayrıca yeni kanun düzenlemesi ile artık bir binanın risk olduğu kesinleştiği takdirde elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerini sonlandırma işlemi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Kentsel Dönüşüm Satış Sürecinde Avukatın Önemi

Kentsel dönüşüm, şehirlerimizin gelişiminde ve yaşanabilirliğinde önemli bir yere sahip olan ancak karmaşık ve çeşitli hukuki süreçleri içeren bir uygulamadır. Bu süreçte, bir avukatın profesyonel desteği büyük önem taşır. Kentsel dönüşüm satış sürecinde avukatın rolü ve önemini şöyle açıklayabiliriz.

Kentsel dönüşüm satış süreci oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve birçok farklı hukuki boyutu bulunmaktadır. Tebligat süreçleri, belediye ve bakanlıkta dosya takibi gibi önemli aşamalar vardır. Bu süreçte bir avukat, müvekkillerini gerekli hukuki adımlar konusunda bilgilendirir ve sürecin ayrıntılarını anlamalarına yardımcı olur. Hangi haklara sahip olduklarını ve süreç boyunca nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlamalarını sağlar.

Kentsel Dönüşüm Satış Süreci

Kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet hakları, sözleşmeler, tapu işlemleri gibi birçok hukuki konu gündeme gelir. Avukat, müşterilerinin haklarını korur ve yasal süreçlerde haklarının gasp edilmemesini sağlar. Ayrıca, taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde de yardımcı olur. Kentsel dönüşüm satış süreci için imzalanacak Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri büyük önem taşır. Bir avukat, müşterileri adına sözleşmeleri hazırlar, inceler ve müşterilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesini sağlar. Bu, müşterilerin haklarını güvence altına alır ve olası anlaşmazlıkların önüne geçer.

Kentsel dönüşüm sürecinde yasal süreçlerde müşterilerini temsil etmek de avukatın önemli görevlerindendir. İdari başvurular, mahkeme süreçleri ve diğer yasal işlemlerde avukat, müvekkilinin haklarını savunur ve en iyi çözümü bulmak için çalışır. Kentsel dönüşüm süreci birçok riski beraberinde getirir. Hukuksal belirsizlikler, anlaşmazlıklar, plansızlık gibi durumlar risk oluşturabilir. Bir avukat, bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri alır, müvekkilini bilgilendirir ve korur.

Kentsel dönüşüm sürecinde, karmaşık hukuki süreçlerle karşı karşıya olan bireyler ve kurumlar için bir avukatın desteği büyük önem taşır. Doğru bilgilendirme, hakların korunması ve yasal süreçlerde doğru adımların atılması, başarılı bir dönüşüm süreci için gereklidir. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kentsel Dönüşüm Ekibimizle Görüşmek İçin

İstanbul’da faaliyet gösteren MG Hukuk Bürosu İstanbul kentsel dönüşüm avukatı olarak binaların riskli olup olmadığının tespiti öncesinde ve sonrasında hem kat maliklerine ve hem de müteahhitlere avukatlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde “Kentsel Dönüşüm” olarak da bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde özellikle İstanbul’da uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. İstanbul kentsel dönüşüm alanında MG Hukuk Av. Mete Gençer ve ekibi 2013 yılından bugüne hizmet vermektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle kentsel dönüşüm satış süreci hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman Kadıköy kentsel dönüşüm avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

“En iyi kentsel dönüşüm avukatı” yahut “uzman avukat” şeklinde unvanlar bulunmakta mıdır sorusunun cevabını vermek gerekir. Bu konuda Avukatlık Kanunu’nun ve avukatlıkla ilgili mevzuatımızda veya uygulamada tespit edilen bir mekanizma bulunmamaktadır. En iyi avukat diye bir tanımlama hatalı olacak olup, bize göre en iyi avukat işini iyi takip eden ve müvekkilinin haklarının en etkin şekilde bilen ve sorumluluklarını yerine getiren avukattır. MG Hukuk İstanbul avukatı olarak Kentsel Dönüşüm Satış Sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.