M G H U K U K

Yükleniyor

Konkordato İlanı

Ana Sayfa Konkordato İlanı

Konkordato İlanı

Bu makalede konkordato ilanı kavramı, kimler tarafından talep edilebileceği, mahkemeye sunulması gereken belgeler ve sürecin aşamaları ele alınacaktır. Konkordato ilanı, ekonomik zorluklar içinde olan borçluların borçlarını yapılandırarak veya belirli bir süre içinde ödeyerek iflas tehlikesinden kurtulmalarını sağlayan hukuki bir süreçtir.

Şirketler hukukuyla bağlantılı bu müessese, borçlu ile alacaklılar arasında bir uzlaşma sağlanması temeline dayanır. Borçlu, konkordato talebiyle mahkemeden mühlet talep edebilir ve alacaklılar da bu süre içinde alacaklarını belirli bir plana göre tahsil edebilirler. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize konkordato ilanı sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Konkordato Nedir?

Konkordato ilanı, bir borçlunun ekonomik zorluklar içinde olduğu ve borçlarını ödeyememe veya vadesinde ödeyememe riskiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda, mahkeme denetiminde alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yapılandırmasına imkân tanıyan hukuki bir süreçtir. Mevzuatımızda İcra İflas Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen konkordato, borçlunun talebi üzerine veya alacaklıların konkordato işlemlerinin başlatılmasını istemesiyle başlayabilir. Madde metni şöyledir:

“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.”

Konkordato ilanı işlemi, borçlunun sunduğu teklifin yeterli sayıda alacaklı tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından onaylanması ile sonuçlanır. İki temel türü bulunmaktadır: İflas içi konkordato ve iflas dışı konkordato. İflasa tabi olmayan borçlular için iflas dışı konkordato uygulanabilirken, iflasa tabi olanlar ise iflas etmeden önce konkordato ilanı talep ederek iflasa karşı korunabilirler.

Konkordato çeşitleri, yapılış biçimine, yapılış zamanına ve yapılış amacına göre farklılık gösterebilir. Yapılış biçimine göre tenzilat konkordatosu (alacakların bir kısmından feragat edilmesi), vade konkordatosu (borçların vadesinin yeniden düzenlenmesi), ve karma konkordato (hem tenzilat hem vade düzenlemesi) olarak sınıflandırılabilir. Yapılış zamanına göre ise iflas içi (borçlu iflas etmeden önce konkordato talep eder) ve iflas dışı konkordato (iflas etmemiş borçlular için) olmak üzere ayrıma tabi tutulabilir.

Konkordato ilanı ayrıca yapılış amacına göre de ikiye ayrılacaktır: Borçların tasfiyesine yönelik konkordato, borçların yapılandırılmasını ve ödenmesini sağlar; malvarlığının tasfiyesine yönelik konkordato ise borçlunun malvarlığını alacaklılara terk etmesi veya üçüncü kişilere devretmesiyle gerçekleşir.

Bu bağlamda, konkordato ilanı sürecinin detayları ve çeşitleri, borçlu ve alacaklılar açısından farklı avantajlar ve süreçler sağlayarak borçlunun mali durumunu düzeltebilmesine olanak tanır. Her tür konkordato işlemi, mahkeme denetiminde ve yasal çerçevede gerçekleştirilir, böylece borçlunun adil bir şekilde borçlarından kurtulması veya yapılandırması sağlanır.

Hangi Durumlarda Konkordato İlan Edilir?

Konkordato ilanı, borçlunun mali durumunun kötüye gitmekte olduğunu ve borçlarını ödemekte güçlük çektiğini belirttiği bir süreçtir. Türk hukukunda konkordato ilanı edilecek belirli durumlar bulunmaktadır:

 1. Borçların Vadesi Gelmiş Olması ve Ödenememe Durumu: Borçlunun, borçlarının vadesi gelmiş olmasına rağmen bu borçları ödeyememesi veya ödeyebilme tehlikesi altında olması, konkordato ilanı için bir temel oluşturur.
 2. İflas Tehlikesi Altında Olma: Borçlu, iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya ise konkordato yoluna başvurabilir. İflas tehlikesi genellikle borçların vadesinde ödenememesi veya mali yapının sürdürülebilir olmamasıyla belirtilir.
 3. Yeniden Yapılandırma ve Borçların Ödeme Planı: Borçlu, konkordato ilan ederek borçlarını yeniden yapılandırmayı ve alacaklılarla yeni bir ödeme planı üzerinde anlaşmayı hedefler. Bu süreçte, alacaklılar genellikle borçların bir kısmından feragat eder veya borçların ödeme koşullarını yeniden düzenler.

Konkordato ilan edebilmek için borçlunun sunduğu teklifin yasalara uygun olması gereklidir. Bu teklif, yeterli sayıda alacaklının kabul etmesi ve mahkeme tarafından onaylanması sonucunda geçerli hale gelir. Konkordato ilanı süreci, alacaklıların haklarının korunmasını sağlayacak şekilde yürütülmelidir. Bu nedenle, mahkeme sürecinde alacaklıların hakları gözetilir ve borçlunun teklifi yasalara uygun bulunur ve onaylanırsa konkordato ilan edilir. Konkordato ilan edilerek borçlu, mali durumunu yeniden düzeltebilir ve iflastan kaçınabilir. Bu süreç, borçlunun finansal açıdan daha sağlam bir duruma gelmesini ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacı taşır.

Sonuç olarak, konkordato ilanı için borçlu, mali durumunun kötüye gittiğini ve borçlarını ödeyememe veya iflas tehlikesi altında olduğunu kanıtlamalıdır. Alacaklıların onayı ve mahkeme kararıyla geçerli hale gelen konkordato ilanı süreci, borçlunun finansal krizi aşabilmesi ve borçlarını yapılandırabilmesi için önemli bir araçtır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize konkordato ilanına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Konkordatonun Şartları Nelerdir?

Konkordato ilanı, borçlunun mali durumunu düzeltebilmesi için alacaklılarla anlaşarak borçlarını yapılandırma sürecidir. Türk hukukunda konkordato ilanı için belirli şartlar ve koşullar bulunmaktadır. Kadıköy avukatı olarak konkordatonun şartlarını genel olarak şöyle açıklayabiliriz:

Borçlunun Mali Durumunun İyi Niyetle Açıklanması: Konkordato ilanı başvurusunda bulunan borçlu, mali durumunu doğru ve eksiksiz olarak açıklamak zorundadır. Borçlu, mali durumunu iyi niyetle sunmalı ve borçlarını ödeme kabiliyeti ile ilgili gerçekçi bilgiler vermelidir.

İflas Tehlikesi veya Ödeme Güçlüğü: Borçlu, konkordato ilan etmek için iflas tehlikesi altında olmalı veya borçlarını ödeme güçlüğü içinde bulunmalıdır. Bu durum, borçların vadesinde ödenememesi veya borçların ödenebilmesi için mali kaynakların yetersiz olması şeklinde ortaya çıkabilir.

Alacaklılarla Yapılan Anlaşma: Borçlu, konkordato ilan etmek için alacaklılarıyla anlaşma yapmalıdır. Alacaklılar, borçların belirli bir kısmından feragat edebilir veya borçların ödeme koşullarını yeniden yapılandırabilir. Anlaşmanın geçerli olması için alacaklıların yasada belirtilen çoğunluğunun teklifi kabul etmesi gereklidir.

Yasal Şekil ve Süreçlere Uyum: Konkordato ilanı süreci, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmelidir. Borçlu, konkordato ilanı talebini mahkemeye yasal prosedürlere uygun şekilde sunmalı ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmalıdır.

Mahkeme Onayı: Borçlu, konkordato teklifini mahkemeye sunar ve mahkemenin teklifi uygun bulması ve onaylaması gerekir. Mahkeme, konkordato ilanı sürecinde alacaklıların haklarını koruyacak şekilde karar verir ve gerekli görürse teklifi reddedebilir veya şartları değiştirebilir.

Konkordato ilanı borçlunun iflas etmeden önce başvurduğu bir süreçtir. İflas başvurusu yapılmadan önce konkordato ilan edilirse, borçlu iflasın etkilerinden kaçınabilir ve borçlarını yeniden yapılandırabilir. Konkordato ilanı süreci, alacaklıların haklarını korumak amacıyla adil ve eşitlikçi bir şekilde yürütülmelidir. Alacaklılar, konkordato teklifinin içeriğini ve şartlarını detaylı olarak inceleme ve değerlendirme hakkına sahiptirler.

Sonuç olarak, konkordato ilan edebilmek için borçlunun mali durumunun kötüye gittiğini ve borçlarını ödeme güçlüğü içinde olduğunu kanıtlaması gereklidir. Alacaklılarla yapılan anlaşma, yasal şartlara uygunluk, mahkeme onayı ve adil bir süreç izlenmesi de konkordatonun şartları arasındadır. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde borçlu, konkordato ilanı süreciyle borçlarını yapılandırabilir ve iflas tehlikesinden kurtulabilir. Konkordato ilanının şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato ilanı, borçlunun mali zorluklarını aşabilmesi için alacaklılarla yapılan bir anlaşma sonucunda borçlarını yeniden yapılandırma sürecidir. Bu süreç çeşitli yöntemler ve koşullar altında gerçekleştirilebilir. Bu süreçte hukuki danışmanlık alınması elzemdir. Konkordato türleri şöyle açıklanabilir:

 1. Adi Konkordato: Adi konkordato, borçlunun borçlarını ödeyebilmesi için alacaklılarıyla yaptığı anlaşma sonucunda uygulanan bir türdür. Adi konkordato, genellikle şu şekillerde gerçekleştirilir:
  • Tenzilat Konkordatosu: Alacaklılar, alacaklarının belirli bir kısmından feragat ederler. Borçlu ise geri kalan borcu ödeyerek borç yükünden kurtulur.
  • Vade Konkordatosu: Borçlu, borçlarını belirli bir süre içinde veya belirli taksitler halinde ödemeyi taahhüt eder. Alacaklılar da bu ödeme planını kabul ederler. Bu şekilde borçlu, borçlarını yeniden yapılandırarak iflas tehlikesinden kurtulur.
  • Karma Konkordato: Hem tenzilat (feragat) yapılarak alacakların bir kısmından vazgeçilir, hem de geri kalan borçlar vade veya taksitlendirilerek ödenir. Bu yöntem, tenzilat ve vade konkordatolarının birleşimi olarak adlandırılır. Uygulamada sıkça karşımıza çıkmaktadır.
 2. İflas Sonrası Konkordato: İflas sonrası konkordato, borçlu tarafından iflas ilan edildikten sonra başlatılan bir konkordato türüdür. Bu durumda borçlu, mahkemece onaylanan bir konkordato planı uyarınca borçlarını ödemeye başlar. İflas konkordatosu, borçlu iflas etmiş olsa da borçların yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunar ve borçlu, iflasın etkilerinden kurtulabilir.
 3. Mal Varlığının Terkiyle Yapılan Konkordato: Taraflar arasında yapılan anlaşma ile borçlu, mal varlığı üzerindeki tasarruf hakkını veya mal varlığını kısmen veya tamamen alacaklılara devredebilir. Bu şekilde borçlu, mal varlığını alacaklıların tahsil edebilmesi için kullanılabilir hale getirir. Alacaklılar, bu şekilde borçlarını tahsil etme olanağına kavuşurken, borçlu da iflas sürecinin getirdiği risklerden korunabilir.
 4. Özel Konkordato: Resmi konkordato süreci dışında, borçlu ve alacaklılar arasında yapılan anlaşmaya dayanan konkordato şeklidir. Bu durumda devlet kurumları veya mahkemeler sürece doğrudan müdahil olmazlar. Özel konkordato ilanı, genellikle borçlar hukuku çerçevesinde yürütülür ve taraflar arasında özel bir anlaşma olarak değerlendirilir.

Her bir konkordato türü, borçlunun mali durumuna ve alacaklıların taleplerine göre farklı avantajlar sunabilir. Ancak her durumda, konkordato ilanı sürecinin yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi ve alacaklıların haklarının korunması önem taşır. Türk hukukunda konkordato ilanı süreci, borçlu ve alacaklılar arasında adil bir denge sağlayarak borçlunun mali durumunu düzeltebilmesine olanak tanır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Kimler Konkordato İlan Edebilir?

Konkordato sürecine kimlerin başvurabileceği konusu, Türk hukuku açısından belirli kriterlere bağlı olarak düzenlenmiştir. Bu kriterleri Kadıköy İcra İflas Avukatı olarak şöyle açıklayabiliriz:

Borçlu Tarafından Konkordato Talebi: Borçlu, konkordato ilanı talep edebilir ve bu talebi mahkemeye sunabilir. Borçlunun konkordato talebinde bulunabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Borçların Vadesi Gelmiş Olmalı veya Ödeyememe Tehlikesi Bulunmalı: Borçlunun, vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyemiyor olması veya vadesi geldiğinde ödemede zorluklar yaşayacağına dair makul bir tehlike bulunması gerekmektedir.
 • İflas Tehlikesinden Kurtulmak İsteme: Borçlu, konkordato ilanı talebiyle iflas tehlikesinden kurtulmayı hedeflemelidir. Konkordato süreci, borçlunun iflas etmesini önlemeye yönelik bir çözüm olarak görülmektedir.

Alacaklı Tarafından Konkordato Talebi: Alacaklılar da belirli koşullar altında konkordato ilanı talep edebilirler. Ancak bu durum, borçlunun iflasa tabi olması ve alacaklının da iflas talep etme hakkına sahip olmasıyla sınırlıdır. Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde alacaklılar konkordato talep edebilir:

 • Borçlu İflasa Tabi Olmalı: Borçlu, Türk Ticaret Kanunu veya diğer ilgili mevzuat uyarınca iflasa tabi bir durumda olmalıdır.
 • Alacaklının İflas Talep Etme Hakkı Olmalı: Alacaklı, borçlunun iflas etmesi için yasal olarak yetkili bir konumda olmalı ve iflas talebinde bulunabilecek durumda olmalıdır.

Konkordato ilanı süreci, borçlu ve alacaklılar arasında bir denge sağlayarak borçlunun mali durumunu düzeltmesine ve alacaklıların da haklarını korumasına imkan tanır. Ancak sürecin başlatılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların titizlikle değerlendirilmesi ve yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem borçlu hem de alacaklılar için adil bir çözüm sağlanabilir ve mali riskler minimize edilebilir.

Konkordato ilanı süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Konkordatoda Mühlet

Konkordato ilanı süreci, borçlunun mali durumunu düzeltmek ve iflas tehlikesinden kurtulmasını sağlamak amacıyla başvurulan bir yasal düzenlemedir. Bu süreçte mahkeme, konkordato ilanı talebi üzerine öncelikle geçici mühlet kararı verebilir. Geçici mühlet, konkordato başvurusunun yapıldığı anda borçlunun mal varlığını korumak için önlemler alınmasını sağlar ve belirli hukuki sonuçlar doğurur.

Geçici Mühlet:

Geçici mühlet kararı, konkordato talebi yapıldıktan sonra mahkeme tarafından verilen bir karardır. Bu karar, konkordato sürecinde borçlunun mal varlığının korunması ve hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla geçici olarak uygulanan bir koruma tedbiridir. Geçici mühlet kararı alındığı takdirde şu hükümler geçerli olacaktır:

Borçlu aleyhine haciz yoluyla icra takibi başlatılamaz ve devam eden hacizler durdurulur. Borçlu aleyhine yeni ihtiyati haciz ve tedbirler uygulanamaz. Borçlu, mahkemenin izni dahilinde işlerine devam edebilir, ancak belirli şartlara tabidir. Borçlu, mahkemenin izni olmadan mal varlığı üzerinde tasarruf yapamaz, rehin tesis edemez veya rehinli mallarını satamaz. Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek üzere geçici komiser görevlendirir.

Geçici mühlet kararı, konkordato ilanı talebinin mahkeme tarafından incelenmesi sürecinde verilir ve 3 ay süreyle geçerlidir. Ancak gerekli görüldüğünde bu süre, borçlu veya geçici komiserin talebi üzerine en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Geçici mühlet süresi içinde borçlu ve alacaklılar, konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirebilirler.

Kesin Mühlet:

Geçici mühlet sürecinde mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşabileceğine kanaat getirirse kesin mühlet kararı verir. Kesin mühlet, 1 yıllık bir süreyi kapsar ve konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bir zaman dilimidir. Kesin mühlet kararı ile birlikte borçlunun mal varlığına ilişkin koruma tedbirleri devam eder ve bu süre zarfında borçlunun işlerine devam etmesine izin verilir.

Konkordato ilanı sürecinde mühlet kararları, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mahkeme tarafından titizlikle değerlendirilir ve verilir. Bu kararlar, borçlunun mali durumunun iyileştirilmesine ve alacaklıların haklarının korunmasına yönelik önemli bir rol oynar. Mühlet süresi içinde borçlunun ve alacaklıların çıkarlarının dengeli bir şekilde gözetilmesi, adil ve etkili bir konkordato sürecinin temelini oluşturur.

Konkordato ilanında mühlet konusuna ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Konkordatoda Alacaklılar

Konkordato sürecinde alacaklılar, borçlunun iflasa gitmek yerine borçlarını yapılandırmasına olanak tanıyan bir çözüm arayışı içinde önemli bir rol oynarlar.

Alacaklılar Kurulu:

Konkordato sürecinde mahkeme, konkordato talebinin kabul edilmesi durumunda ve kesin mühlet kararı verdiğinde, gerekli gördüğü takdirde alacaklılar kurulu oluşturulmasına karar verebilir. Alacaklılar kurulu, borçlu tarafından belirli alacak sınıflarına sahip alacaklıların temsil edildiği bir kuruldur. Temel amaçları, farklı alacak çeşitlerine sahip alacaklıların mağduriyet yaşamamasını sağlamak ve konkordato sürecinin adil bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Alacaklılar kurulu en fazla 7 üyeden oluşur ve farklı alacak gruplarını temsil eder. Örneğin, genel alacaklılar, rehinli alacaklılar gibi. Bu kurul, konkordato sürecinde önemli kararlar alabilir ve mahkemeye tavsiyelerde bulunabilir. Ayrıca, komiserin görevden alınması veya yeni komiserin atanması gibi durumlarda da mahkemeden taleplerde bulunabilir.

Alacaklılar Toplantısı:

Konkordato sürecinin bir diğer önemli aşaması alacaklılar toplantısıdır. Bu toplantı, kesin mühletin sona ermesinden sonra gerçekleştirilir. Alacaklılar toplantısının temel amacı, borçlunun sunduğu konkordato projesini alacaklıların değerlendirmesine sunmaktır.

Alacaklılar toplantısı öncesinde, konkordato projesi ve ilgili belgeler alacaklılar tarafından incelenebilir. Toplantı esnasında, borçlu da projeyi desteklemek veya açıklamalarda bulunmak için hazır bulunur. Komiser toplantının başkanlığını yapar ve toplantıda alacaklıların görüşleri alınır.

Konkordato İlanı

Konkordato projesinin kabul edilebilmesi için belirli bir çoğunluk gereklidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, proje sadece geçerli alacaklıların en az 2/3’ünün onayı ile veya kaybedilmiş alacakların 1/4’ünden ve toplam alacakların 2/3’ünden fazlasının onayıyla kabul edilebilir.

Alacaklılar toplantısında, konkordato projesinden etkilenmeyecek alacaklılar (örneğin, teminatlı alacaklılar) oy kullanamazlar. Bu, konkordato sürecinin adil ve dengeli yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir düzenlemedir.

Alacaklılar, konkordato sürecinde borçlunun mali durumunu düzeltebilmesi için önemli bir role sahiptir. Alacaklılar kurulu ve alacaklılar toplantısı gibi mekanizmalar, alacaklıların haklarının korunmasını ve konkordato sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu süreç, hem borçlunun hem de alacaklıların çıkarlarının dengeli bir şekilde gözetilmesini hedefler. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Konkordato İlanı İçin Gerekli Belgeler

Konkordato sürecinde başvuru için gerekli olan belgeler, borçlunun mali durumunu, borçların nasıl yapılandırılacağını ve alacaklıların nasıl etkileneceğini detaylı olarak ortaya koymak amacıyla düzenlenir. Bu belgeler mevzuatımızda İcra ve İflas Kanunu’nun 286. Maddesinde belirlenmiştir:

a) Konkordato Ön Projesi: Konkordato talebinde bulunan borçlu, konkordato ön projesini sunmakla yükümlüdür. Bu proje, borçlunun hangi oranda veya hangi vadede borçlarını ödeyeceğini, alacaklıların hangi oranda alacaklarından vazgeçeceğini, borçlunun mevcut varlıklarını satarak ödeme yapacak mı yoksa faaliyetlerine devam ederek nasıl ödeme yapacağını açıklamalıdır. Ayrıca gerekirse, borçlunun finansman ihtiyacını karşılamak için sermaye artırımı veya kredi temini gibi yöntemleri de içermelidir.

b) Borçlunun Malvarlığına İlişkin Belgeler: Bu kategoriye giren belgeler, borçlunun mevcut malvarlığını ve mali durumunu detaylı olarak ortaya koymak amacıyla hazırlanır. Bu belgeler arasında şunlar bulunabilir:

 • Son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu
 • Aktiflerin ve pasiflerin detaylı bir şekilde gösterildiği ara bilançolar
 • Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri
 • Elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri
 • Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler
 • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin detaylı listeler ve bu varlıkların defter değerlerini içeren bilgiler
 • Tüm alacak ve borçların ayrıntılı bir şekilde listelendiği belgeler

c) Alacaklıların Listesi ve Alacak Durumu: Bu belge, konkordato sürecinde etkilenecek alacaklıların tam listesini ve her bir alacaklının alacak miktarını, imtiyaz durumunu gösterir.

d) Karşılaştırmalı Tablo: Bu tablo, konkordato projesi uyarınca alacaklıların eline geçecek olan miktar ile borçlunun iflas etmesi durumunda alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırır. Bu, alacaklıların kabul veya reddetme kararlarını objektif verilere dayalı olarak vermelerini sağlar.

e) Denetim Raporu ve Dayanakları: Konkordato ön projesinin gerçekleşebilirliğini değerlendirmek amacıyla, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve makul güvence sağlayan bir denetim raporu gereklidir. Bu rapor, konkordato projesinin finansal temellerinin sağlam olduğunu gösterir ve mahkeme tarafından talep edilebilir.

Mahkeme veya Komiser Tarafından İstenen Diğer Belgeler: Mahkeme veya komiser, konkordato sürecinde gerekli gördüğü diğer belge veya kayıtları da talep edebilir. Bu belgeler konkordato sürecinin adil ve doğru şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla istenir ve borçlunun mali durumunu, önerilen yapılandırma planının detaylarını doğrulamaya yönelik olabilir.

Bu belgelerin eksiksiz olarak sunulması, konkordato talebinin mahkeme tarafından değerlendirilmesi ve gerekli kararların verilmesi için önemlidir. Belgelerin doğruluğu ve güvenilirliği, alacaklıların ve diğer tarafların konkordato sürecine olan güvenini artırır ve adil bir sonuç çıkmasına katkıda bulunur. Konkordato ilanı için gerekli belgelere ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Konkordato İçin Başvurulması Gereken Mahkeme

Konkordato talebini içeren bir başvuru dilekçesi hazırlanmalı ve yukarıda açıklanan belgeler tam olarak dilekçeye eklenmelidir. Ayrıca, konkordato işlemleri için gereken gider avansı da tam ve eksiksiz bir şekilde mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Bu şartların tamamının sağlandığından emin olduktan sonra, konkordato talep edilen kişi tacir ise genel merkezin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine, tacir değilse kişinin yerleşim yeri asliye ticaret mahkemesine başvuru yapılarak konkordato süreci başlatılabilir. Merkezi yurtdışında olanlar ise Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu ile bağlı olan Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapmalıdır. Bu konuya ilişkin ve şirketlere hukuki danışmanlık konusunda daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Konkordato İlanı İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman Kadıköy avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Konkordato ilanına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul’da icra ve iflas hukuku dosyaları için avukatlara ulaşmanın önemi her zaman vurgulanır. Profesyonel ekiplerin, müvekkillerin icra ve iflas süreçlerinde destek sunmaya hazır oldukları belirtilir. İstanbul’un farklı bölgelerinde geniş bir deneyime sahip olan avukatlar, müvekkillere etkili ve güvenilir hukuki hizmetler sunmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her icra takibi, dava dilekçesi, itiraz dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul icra ve iflas hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman icra hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy icra davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukukuna Yönelik Hizmetlerimiz

Kadıköy icra ve iflas hukuku avukatı kadrosuna sahip olarak İcra ve İflas Hukukuna Yönelik Hizmetlerimiz şöyledir;

 • İcra Takibi
 • İlamsız İcra Takibi
 • Maaş Haczi
 • Birinci Haciz İhbarnamesi
 • İkinci Haciz İhbarnamesi
 • Üçüncü Haciz İhbarnamesi
 • İhtiyati Haciz Kararı
 • Şirketin İflası
 • Çek ve senet gibi ödeme belgelerine dayalı alacakların tahsil edilmesi için icra takibi başlatılması,
 • Ticari işlemlerden kaynaklanan cari hesaplar ve faturalara dayalı alacakların tahsil edilmesi için icra takibi yapılması,
 • Finansal anlaşmalardan doğan borçların tahsil edilmesi için icra takibi başlatılması,
 • Alacaklı kişilerin, borçlulara karşı iflas takibi başlatması ve iflas davasının açılması ve takibi,
 • Borçlunun haksız itirazlarının hukuki yollardan kaldırılması için itirazın iptali davası açılması ve takibi,
 • Borçlunun haksız alacak iddialarına karşı, borçlunun aslında borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve takibi,
 • Alacaklı ve borçlu arasında anlaşma sağlanması için hukuki destek sağlanması,
 • İflas sürecinde tüm yasal işlemlerin takibi ve borçlunun iflasının yönetilmesi,
 • İflasın en az zararla sonuçlanması için gerekli analizlerin yapılması ve iflasın ertelenmesi için gerekli prosedürlerin izlenmesi,
 • Ekonomik olarak zor durumda olan kişilerin mali durumlarının düzeltilmesi için konkordato ilan edilmesi,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklanan bağımsız davaların takibi ve sonuçlandırılması.

İcra ve iflas hukukunda savunmanın önemi büyüktür. Adil bir yargılama süreci, tarafların haklarının korunması ve hukuki denklik ilkesinin sağlanması için etkili bir savunmanın varlığı önemlidir. MG Hukuk icra avukatları olarak bizler de müvekkillerimizin icra ve iflas hukuku dava ve dosyalarında onlara hukuki danışmanlık ve etkin savunma ile avukatlık hizmeti vermekteyiz. Konkordato ilanına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.