M G H U K U K

Yükleniyor

Kripto Parada Kanuni Düzenleme

Ana Sayfa Kripto Parada Kanuni Düzenleme

Kripto Parada Kanuni Düzenleme

Bu makalede, Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle kripto parada kanuni düzenleme konusunun detaylarını ele alacağız. Son yıllarda dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, kripto varlıklar ve bu varlıklarla ilişkili hizmetler dünya genelinde büyük bir ilgi görmektedir. Türkiye de bu yenilikçi finansal araçlara yönelik artan ilgiyi göz önünde bulundurarak, Sermaye Piyasası Kanununda kapsamlı değişiklikler yapma yoluna gitmiştir.

Yeni düzenlemeler, kripto varlıkların güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kripto parada kanuni düzenleme konularında uzman bir avukat, yatırımcıların haklarını korumak için kritik bir rol oynar. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Mevzuatımızda Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu’na yönelik çeşitli değişiklikler ve eklemeler içermektedir. Bu kanun, Türkiye’nin sermaye piyasalarını düzenlemek ve daha modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla yapılmıştır. Kadıköy avukatı olarak genel hatlarıyla kanunun içeriği ve mahiyetini şöyle açıklayabiliriz.

Kripto parada kanuni düzenlemeyle birlikte öncelikle kriptoya ilişkin tanımlar yapılmıştır.

Cüzdan: Kripto varlıkların transfer edilmesi ve bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamaları ifade eder.

Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıkları ifade eder.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı: Kripto varlık platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar ve bu kanuna dayanarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşları ifade eder.

Sermaye piyasası araçlarının kayden ihraç edilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından izlenmesi yerine, kripto varlık olarak ihraç edilmesi ve bu varlıkların oluşturulup saklandığı kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan elektronik ortam nezdinde kayden izlenmesi esasları belirlenebilir. Bu ihraçların haklarının izlenmesi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve devredilmesinde, elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınır.

Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu‘ndan (Kurul) izin alınması zorunludur. Bu kuruluşların faaliyetlerine, ortaklarına, yöneticilerine, personeline, organizasyonuna, sermayelerine ve sermaye yeterliliklerine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sistemlerinin güvenli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve iç kontrol sistemlerini oluşturmakla yükümlüdür. Bu hizmet sağlayıcıların, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygun olması gerekir.

Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında mali güç, dürüstlük ve itibar gibi unsurlar yer alır. Yönetim kurulu üyelerinin ve kripto varlık hizmet sağlayıcıyı temsil yetkisine sahip kişilerin de benzer şartları taşıması zorunludur. Kripto varlıkların alım satımı, ilk satış veya dağıtımı, takas, transfer ve saklama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

Bu değişiklikler, kripto varlıkların ve hizmet sağlayıcılarının sermaye piyasaları içinde daha düzenli ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu düzenlemeler, Türkiye’nin finansal teknolojilerdeki yeniliklere uyum sağlamasını ve kripto varlık piyasasında şeffaflık ve güveni artırmayı hedeflemektedir. Kripto parada kanuni düzenleme üzerine bilgi sahibi bir avukat, hukuki riskleri minimize ederek yatırımcılara güvenli bir ortam sağlar.

Kripto parada kanuni düzenlemelerin henüz tam anlamıyla oturmadığı bu dönemde, bir avukatın rehberliğinde hareket etmek, olası yasal riskleri minimize etmek açısından büyük önem taşır. Kripto paraya ilişkin süreçlerde bir avukatın hukuki desteğini almak haklarınızı koruma bağlamında oldukça elzemdir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bu Kanun ile Genel Olarak Neler Değiştirildi?

Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler ile getirilen başlıca yenilikler ve düzenlemeler şunlardır:

 1. Kripto Varlık ve Cüzdan Tanımları: Kripto varlıkların ve cüzdanların tanımları kanuna eklenmiştir. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tanımı yapılmıştır.
 2. Kripto Varlıkların İhraç ve Takibi: Kripto parada kanuni düzenlemeyle birlikte kripto varlıkların kayden ihraç edilmesi ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından elektronik ortamda izlenmesi esasları belirlenmiştir. Elektronik ortamda izlenen hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve devredilmesinde elektronik kayıtlar esas alınacaktır.
 3. Lisanslama ve Faaliyet İzinleri: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK’dan izin alması zorunlu hale getirilmiştir. Faaliyet, ortaklık, yönetim, personel, organizasyon, sermaye yeterliliği gibi konularda SPK’nın belirlediği esaslara uyma zorunluluğu getirilmiştir.
 4. Güvenlik ve Düzenlemeler: Kripto parada kanuni düzenlemeyle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarının TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. İç kontrol sistemleri oluşturma ve gerekli güvenlik önlemlerini alma zorunluluğu getirilmiştir.
 5. Kripto Varlık İşlemleri ve Platformları: Kripto varlıkların alım satımı, ilk satış veya dağıtımı, takas, transfer ve saklama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından düzenlenecektir. Kripto varlık platformlarının belirli kriterlere uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir.
 6. Cezai Yaptırımlar: Kripto parada kanuni düzenlemeyle birlikte SPK’dan izin almadan faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik para cezaları, faaliyet durdurma ve yasal soruşturmalar gibi cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu düzenlemeler, Türkiye’deki kripto varlık piyasasının daha güvenli, düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kripto parada kanuni düzenlemelere uyum, avukat desteğiyle daha kolay sağlanır. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto para işlemlerinde meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklarda, kripto parada kanuni düzenleme konusunda tecrübeli bir avukattan danışmanlık almak hayati önem taşıyacaktır. Kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Bu Düzenlemeyle Türk Kripto Para Sahiplerini Neler Bekliyor?

Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kripto para sahiplerini bekleyen bazı önemli hususlar şunlardır:

 1. Daha Güvenli ve Düzenlenmiş Bir Pazar: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve faaliyet esaslarının belirlenmesi, bu sağlayıcıların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alarak faaliyet göstermesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme, piyasanın daha güvenli ve düzenlenmiş bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik önlemlerini artırması, iç kontrol sistemlerini oluşturması ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlaması gerekecektir.
 2. Hakların ve İşlemlerin Elektronik Ortamda İzlenmesi: Kripto varlıkların ihraç edilmesi ve takibi elektronik ortamda yapılacak ve bu varlıkların oluşturulup saklandığı kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan elektronik ortam nezdinde kayden izlenmesi esas alınacaktır. Bu durum, kripto varlık sahiplerinin haklarının izlenmesi ve devredilmesinde elektronik kayıtların esas alınacağı anlamına gelir.
 3. Düzenlemelere Uyum ve Şeffaflık: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, mali yapıları, organizasyonları ve sermaye yeterlilikleri gibi konularda SPK tarafından belirlenen esaslara uymaları gerekecektir. Bu, piyasa oyuncularının daha şeffaf ve düzenlenmiş bir ortamda faaliyet göstermesini sağlayacak ve yatırımcı güvenini artıracaktır. Ayrıca, kripto varlık işlemlerinin daha şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Bu, piyasa manipülasyonlarının ve kripto para dolandırıcılık faaliyetlerinin azalmasına katkı sağlayacaktır.
 4. Kripto Varlık Platformlarının Düzenlenmesi: Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlıkların alım satımı, ilk satış veya dağıtımı, takas, transfer ve saklama işlemlerine ilişkin usul ve esasların SPK tarafından düzenlenmesi, bu işlemlerin daha güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda yapılmasını sağlayacaktır. Kripto varlık platformlarının TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygun teknolojik altyapılara sahip olması gerekecek. Bu, platformların daha güvenli ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacaktır.
 5. Yatırımcı Haklarının Korunması: Kripto varlık sahiplerinin haklarının korunması amacıyla düzenlemeler getirilecektir. Bu, yatırımcıların mağdur olma riskini azaltacak ve piyasa güvenini artıracaktır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali güç, dürüstlük ve itibar gibi şartları taşıyan ortak ve yöneticilere sahip olmaları gerekecektir. Bu, yatırımcıların daha güvenilir hizmet sağlayıcılarla çalışmasını sağlayacaktır.

Bu düzenlemeler, Türk kripto para sahipleri için daha güvenli, şeffaf ve düzenlenmiş bir piyasa ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Kripto varlık sahipleri, bu düzenlemeler sayesinde yatırımlarını daha güvenli bir şekilde yönetebilir ve olası risklere karşı daha iyi korunabilirler. Yatırımcılar, kripto parada kanuni düzenleme ile ilgili hukuki destek alarak, yasal boşluklardan ve dolandırıcılıklardan korunabilirler. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kripto parada kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi bir avukat, yasal riskleri azaltır.

Yeni Düzenlemeler Işığında Kripto Piyasasında Avukatın Önemi

Kripto para piyasası, hızla büyüyen ve sürekli olarak değişen bir alandır. Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kanununda yapılan son değişiklikler, kripto varlıkların daha güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeler, piyasada faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ve yatırımcıların haklarını korumak adına birçok yeniliği içermektedir. Bu bağlamda, kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto para piyasasında avukatların rolü ve önemi her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir.

 1. Hukuki Danışmanlık ve Uyum Sağlama: Kripto parada kanuni düzenlemeyle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alması zorunlu hale gelmiştir. Bu süreçte, avukatlar hizmet sağlayıcılarına hukuki danışmanlık sunarak, gerekli izinlerin alınması ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması konusunda rehberlik eder. Avukatlar, kuruluşların mali yapıları, organizasyonları ve sermaye yeterliliklerine ilişkin gereksinimlerin karşılanmasını sağlar ve yasal süreçlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.
 2. Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi: Kripto varlıklarla ilgili işlemler, karmaşık sözleşmelerin ve anlaşmaların yapılmasını gerektirir. Avukatlar, bu sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi sürecinde önemli bir rol oynar. Yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılar arasında yapılan sözleşmelerin hukuki geçerliliği ve güvenliği, avukatların uzmanlığı sayesinde sağlanır. Bu da tarafların haklarının korunmasına ve olası hukuki ihtilafların önlenmesine yardımcı olur.
 3. Uyuşmazlıkların Çözümü: Kripto para piyasasında, yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılar arasında çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Avukatlar, bu tür uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerini temsil eder ve hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Mahkeme süreçlerinde veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde (arabuluculuk, tahkim vb.) avukatların uzmanlığı, tarafların en iyi şekilde temsil edilmesine katkıda bulunur.
 4. Yasal Risklerin Değerlendirilmesi: Kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar ve yatırımcılar, sürekli olarak değişen yasal düzenlemeler ve piyasa koşulları karşısında çeşitli risklerle karşı karşıya kalırlar. Avukatlar, bu risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda kritik bir rol oynar. Yasal risklerin minimize edilmesi ve uyum süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, avukatların uzmanlığı sayesinde mümkün olur.
 5. Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma: Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılarının güvenliği konularında belirli kriterlere uygun olmasını gerektirir. Avukatlar, bu alanda hizmet sağlayıcılara danışmanlık yaparak, bilgi güvenliği ve veri koruma politikalarının yasal gerekliliklere uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Sonuç olarak, kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto para piyasasında avukatların rolü ve önemi, yeni düzenlemelerle birlikte daha da artmıştır. Avukatlar, hukuki danışmanlık, sözleşme yönetimi, uyuşmazlık çözümü, yasal risklerin değerlendirilmesi ve bilgi güvenliği gibi alanlarda sağladıkları uzmanlık ile piyasada faaliyet gösteren tüm paydaşların haklarının korunmasına ve yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına önemli katkılar sunarlar. Bu nedenle, kripto para piyasasında faaliyet gösteren herkesin, hukuki süreçlerde uzman avukatlardan destek alması büyük bir öneme sahiptir. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bu Kanunla Kripto Paraya Vergi Düzenlemesi Getirildi Mi?

Yeni düzenlemelerle birlikte kripto para sahiplerine yönelik doğrudan bir vergi düzenlemesi getirilmemiştir. Ancak, kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla çeşitli hukuki ve idari tedbirler alınmıştır. Kripto parada kanuni düzenlemeye ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının İzin Almadan Faaliyet Göstermesi Durumunda Cezai Yaptırımlar

Kripto varlık piyasası, hızla büyüyen ve değişen bir alan olarak, yatırımcılar ve hizmet sağlayıcılar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu piyasanın güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesi, yasaların ve düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanununda yapılan son değişiklikler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla önemli yenilikler getirmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının izin almadan faaliyet göstermesi durumunda karşılaşacakları cezai yaptırımlar şu şekildedir:

 1. İzin Zorunluluğu ve Hukuki Dayanak: Yeni düzenlemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme, piyasanın güvenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla getirilmiştir. SPK’nın yetki alanına giren bu düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini yasal bir çerçevede sürdürmesini amaçlamaktadır.
 2. İzin Almadan Faaliyet Gösterme Durumu: Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, SPK’dan gerekli izinleri almadan faaliyet göstermesi durumunda, bu kuruluşlar ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. İzin almadan faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş sayılacak ve bu durum hukuki olarak yaptırımların uygulanmasına yol açacaktır.
 3. Cezai Yaptırımlar: İzin almadan faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına uygulanacak cezai yaptırımlar, kripto parada kanuni düzenlemeler çerçevesinde şu şekildedir:
 • Para Cezaları: İzin almadan faaliyet gösteren kuruluşlar, belirli bir miktarda para cezasına çarptırılacaktır. Bu cezalar, hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin büyüklüğüne ve ihlalin ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir.
 • Faaliyet Durdurma: SPK, izin almadan faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini durdurma yetkisine sahiptir. Bu durum, kuruluşların tüm işlemlerini durdurmasını ve yasal süreçlerin tamamlanmasına kadar faaliyetlerine devam edememelerini gerektirir.
 • Yasal Soruşturmalar: İzin almadan faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar hakkında yasal soruşturmalar başlatılabilir. Bu soruşturmalar, hizmet sağlayıcının yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere tüm ilgili kişileri kapsayabilir ve hukuki süreçler sonucunda daha ağır cezalar uygulanabilir.
 1. Yatırımcıların Korunması: Yeni düzenlemeler, yatırımcıların haklarını korumak amacıyla getirilmiştir. İzin almadan faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, yatırımcıların güvenini zedeleyebilir ve piyasa güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, SPK’nın uyguladığı cezai yaptırımlar, yatırımcıların korunmasını ve piyasa güvenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların, yasal düzenlemelere uyum sağlamaları ve SPK’dan gerekli izinleri almaları büyük bir öneme sahiptir. İzin almadan faaliyet gösteren kuruluşlar, ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve bu durum hem piyasa güvenliğini hem de yatırımcıların haklarını korumayı amaçlayan bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yasal süreçleri titizlikle takip etmeleri ve düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Kripto parada kanuni düzenleme alanında yetkin bir avukat, kullanıcıların hukuki haklarını savunarak daha güvenli bir yatırım ortamı sunar.

Kripto para ve dolandırıcılık süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. İstanbul hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Kripto Para Borsaları İçin Lisans Alma Zorunluğu

Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, yani kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alması zorunlu hale gelmiştir. Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber, Türkiye’deki kripto varlık piyasasının daha güvenli, şeffaf ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla getirilmiştir.

 1. Yasal Dayanak ve Amaç: Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenlemeyi ve denetlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, kripto para borsalarının kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmesi için SPK’dan lisans alması gerekmektedir. Bu zorunluluk, piyasanın daha güvenli hale gelmesini ve yatırımcıların haklarının korunmasını amaçlamaktadır.
 2. Lisanslama Süreci ve Gereklilikler: Kripto para borsalarının lisans alabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler arasında:
 • Mali Güç ve Sermaye Yeterliliği: Kripto para borsalarının belirli bir mali güce ve sermaye yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Borsaların yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin belirli şartları taşıması, dürüstlük ve itibar gibi kriterlere uygun olması gerekmektedir.

  Kripto Parada Kanuni Düzenleme

 • Güvenlik ve Bilgi Sistemleri: Kripto para borsalarının bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları, TÜBİTAK tarafından belirlenen güvenlik kriterlerine uygun olmalıdır.
 1. Lisansın Önemi ve Faydaları: SPK’dan lisans almış kripto para borsaları, yatırımcılara daha güvenilir ve düzenlenmiş bir hizmet sunar. Lisanslı borsalar, yasal düzenlemelere uyum sağladıkları için yatırımcı güvenini artırır ve piyasada güvenli bir işlem ortamı yaratır. Ayrıca, lisanslı borsaların faaliyetleri düzenli olarak denetlendiği için, yatırımcılar dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonları gibi risklere karşı daha iyi korunur.
 2. İzin Almadan Faaliyet Gösterme Durumunda Cezai Yaptırımlar: Kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber izin almadan faaliyet gösteren kripto para borsaları, ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlar arasında:
 • Para Cezaları: İzin almadan faaliyet gösteren borsalar, yüksek miktarda para cezasına çarptırılabilir.
 • Faaliyet Durdurma: SPK, izin almadan faaliyet gösteren borsaların faaliyetlerini durdurabilir ve bu borsaların işlem yapmasını engelleyebilir.
 • Yasal Soruşturmalar: İzin almadan faaliyet gösteren borsalar hakkında yasal soruşturmalar başlatılabilir ve hukuki süreçler sonucunda daha ağır cezalar uygulanabilir.

SPK, kripto para borsalarının faaliyet izni alması için gereken şartları yeni bir düzenleme ile duyuracak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere 1 ay içinde gerekli başvuruları yapacak. Faaliyet izni almak istemeyen platformlar; müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorunda olacak. Yurt dışında hizmet veren ve Türkiye’deki gereklilikleri sağlamayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türkiye’deki müşterilere yönelik faaliyetlerini üç ay içinde sonlandıracak.

Sonuç olarak, kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto para borsalarının SPK’dan lisans alması zorunluluğu, Türkiye’deki kripto varlık piyasasının güvenliğini ve düzenliliğini artırmak amacıyla getirilmiş önemli bir düzenlemedir. Lisanslı borsalar, yatırımcılara daha güvenilir hizmet sunar ve piyasanın daha şeffaf bir şekilde işlemesini sağlar. Bu nedenle, kripto para borsalarının yasal düzenlemelere uyum sağlamaları ve gerekli lisansları almaları büyük bir öneme sahiptir.

Yukarıda belirtilen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK’dan izin alması, güvenlik önlemleri ve diğer hukuki düzenlemelerle ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul avukat kadrosu bulunan MG Hukuk bürosunun ticaret avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Kripto Para Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki, Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler doğrultusunda her kripto varlık işlemi, sözleşme ve hukuki süreç hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle, hukuken alanında uzman İstanbul kripto hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Kadıköy marka ve patent vekili ve uzman ticaret hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul avukatlık, marka ve patent vekilliği hizmeti veren büromuzla kripto hukuku davaları vekillik hizmeti için irtibata geçebilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Yukarıda belirtilen kripto parada kanuni düzenlemeyle beraber kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK’dan izin alması, güvenlik önlemleri ve diğer hukuki düzenlemelerle ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukat kadrosu bulunan MG Hukuk bürosunun ticaret avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.