M G H U K U K

Yükleniyor

KVKK Kararının İptali Davası

Ana Sayfa KVKK Kararının İptali Davası

KVKK Kararının İptali Davası

Bu makalede, kişisel verilere dair KVKK kararının iptali davasını, kararın iptali için başvuru usulünü ve sürecin işleyişini anlatmaya çalışacağız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin önemli düzenlemeler getiren bir yasadır. Ancak, KVKK kapsamında alınan kararlar bazen kişiler veya kurumlar tarafından haksız veya keyfi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, KVKK kararının iptali davası ile karara karşı yargı yoluna başvurulabilir.

KVKK kararının iptali davası, kişisel veri sahiplerinin veya ilgili kişilerin haklarını korumak için önemli bir araçtır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize KVKK Kararının İptali Davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) Nedir?

Mevzuatımızda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), ülkemizde kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve bu verilere erişimin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir hukuk metnidir. 6698 sayılı bu kanun, Avrupa Birliği’nin GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ile benzer prensipleri içermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, uygulaması daha etkin hale getirilmiş ve denetimler sıklaştırılmıştır.

KVKK MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK’ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, fotoğraf gibi veriler kişisel veri kapsamına girer. KVKK’nın uygulanmasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Kurum, kanunun uygulanmasını denetler ve rehberlik yapar. Kurul ise belirli konularda kararlar alır ve yönergeler hazırlar.

KVKK’nın temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında temel hak ve özgürlükleri gözetmek, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır. Böylece bireylerin mahremiyetini korumak ve veri güvenliğini sağlamak hedeflenir. KVKK, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Veri sorumluları ve veri işleyenler KVKK’ya uymakla yükümlüdürler. Kamu ve özel sektördeki tüm kurumlar ve bireyler bu kanun kapsamındadır. KVKK’ya uymayanlar ve kişisel verilere ilişkin ihlallerde bulunanlar ciddi cezalarla karşılaşabilirler. Bu cezalar, idari para cezaları, veri sorumluları veya veri işleyenler hakkında hapis cezalarını içerebilir.

KVKK MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

KVKK konusunda uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak önemlidir. Bu avukatlar, kurumların KVKK’ya uyum süreçlerinde rehberlik eder, danışmanlık sağlar ve gerekli hukuki adımları atmalarına yardımcı olurlar. KVKK’nın doğru şekilde uygulanması ve kurallara uyum sağlanması, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin sağlanması açısından büyük önem taşır. KVKK’ya ilişkin ve  KVKK kararının iptali davasını daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk İstanbul avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

KVKK Kararları Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na belirli idari yaptırımlar uygulama yetkisi vermektedir. Bu kararlar, Kanun’un hükümlerine uymayan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak alınır ve bu kararlara karşı yargı yoluna başvurulabilir.

  • İdari Para Cezaları: Kanun’un 27. maddesi uyarınca, idari para cezası kararına karşı başvurular Sulh Ceza Mahkemesine yapılır. İdari para cezası alan gerçek veya tüzel kişiler, cezanın tebliğinden itibaren on beş gün içinde mahkemeye başvurmalıdır. Üç bin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı verilen kararlar kesindir. Üç bin Türk Lirası sınırını aşan cezalarda, mahkemenin verdiği son karara karşı itiraz edilebilir.
  • Diğer İdari Yaptırımlar: İdari para cezası ile birlikte başka bir yaptırım kararı alınmışsa, bu durumda görevli mahkeme İdare Mahkemesi olacaktır. Örneğin, verinin yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verilmişse, İdare Mahkemesinde bu kararların iptali için dava açılması gerekmektedir.
  • Kurul’un Diğer Kararları Yönünden: Kanun’un 9. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin reddedilmesine karşı, ret kararının iptali için İdare Mahkemelerinde dava açılabilir. Kanun’un 15. maddesi kapsamında Kurul’a yapılan başvurunun olumsuz cevaplanması veya 60 gün içinde cevap alınamaması durumunda, bu kararların iptali için İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki uyumlarını göstermelidir. İdare Mahkemeleri, veri sorumlusunun Kanuna uyumunu inceler ve bu uyuma göre karar verir. Mahkemeler, teknik konularda Bilirkişilerden yardım alır. Teknik bir ihlal durumunda, ayrıntılı bir Bilirkişi Raporu önemlidir. İtiraz sürecinde, Kurum’un eski kararları taranarak, lehe yapılan yorumlar ve idari para cezalarındaki orantısızlıklar dilekçede sunulmalıdır. KVKK kapsamındaki kararlara karşı yargı yoluna başvurulurken bu hususlara dikkat edilmesi önemlidir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize KVKK Kararının İptali Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

KVKK Kararının İptali Davası

Mevzuatımızda KVKK’nın 15. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), telafi edilemez zararların ortaya çıkması ve açıkça hukuka aykırılık durumlarında veri işlenmesinin veya aktarımının durdurulmasına karar verebilir. Bu karar, şikâyet sonucu yapılan inceleme tamamlanmadan verilir ve idari bir tedbirdir. Veri sorumlusu, bu karara uymakla yükümlüdür. Karara uymama durumunda ciddi idari para cezalarıyla karşılaşabilir.

Kurul, şikâyet veya kendi tespitleri doğrultusunda KVKK’ya aykırı bir ihlal olduğunda, ilgili veri sorumlusunu ihlali gidermesi için talimatlandırabilir. Bu karara uymayanlara yine idari para cezası verilebilir. Talimatlandırma kararı da idari tedbir niteliğindedir. KVKK’nın 18. maddesi, çeşitli ihlaller için idari para cezalarını düzenler. Bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliği ihlali, Kurul kararlarına uymama gibi durumlarda para cezası uygulanabilir. İdari para cezalarına karşı yargı yoluna gidilebilir.

Eğer Kurul, idari para cezası ve diğer yaptırımları aynı konuda vermişse, bunlara karşı aynı anda dava açılabilir. Ancak farklı konular için verilmişlerse ayrı ayrı davalara konu olabilirler. Kurul, şikâyet başvurularını reddedebilir veya cevaplamayabilir. Bu durumlarda, başvuru sahibi 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurarak bu ret veya cevapsızlığı dava edebilir.

Kurul, geniş kapsamlı uygulama ilke kararları alabilir. Bu kararlar, Kurul’un gelecekteki uygulamalarını belirler ve herkese bağlayıcıdır. Bu kararlara karşı yargı yolu, Danıştay’dır. Kurul, KVKK’da belirtilen düzenlemelerin nasıl uygulanacağına dair yönetmelik ve tebliğler çıkarabilir. Bu düzenlemeler genel ve soyut kurallardır ve idari düzenleyici işlem niteliğindedir.

Bu önemli noktalar, KVKK’nın uygulanmasında yaşanan süreçler ve KVKK kararının iptali davasına dair süreçlere ilişkin yargı yollarını özetlemektedir. Sürecin en başından itibaren bu konuda tecrübeli bir avukatla iş birliği yapmak, hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize KVKK Kararının İptali Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

KVKK Kararının İptali Davası Nasıl Açılır?

Veri işlenmesi veya aktarımının durdurulmasına ilişkin kararların veya diğer KVKK ihlali yaptırımlarının iptali için İdari Yargı yoluna başvurmak gerekmektedir. Veri işlenmesi veya aktarımının durdurulmasına veya diğer yaptırımlara ilişkin karar size tebliğ edildikten veya öğrendikten sonra, kararı dikkatlice inceleyin. KVKK’ya göre, kararın size tebliğ tarihinden itibaren süresi içinde iptal davası açmanız gerekmektedir. Süreyi kaçırmamak önemlidir. İptal davası, İdare Mahkemesi’nde açılmalıdır. İdare Mahkemeleri, KVKK’ya ilişkin idari işlemlerin iptali davaları için yetkilidir.

İptal davası için dilekçe hazırlayın. Dilekçede, davaya konu edilen kararın tarihini, numarasını, neden iptal edilmesi gerektiğini ve taleplerinizi belirtmelisiniz. Mahkemeye, kararın hukuka aykırı olduğunu ve nedenlerini belirten bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. İddialarınızı net ve belirgin bir şekilde sunmalısınız. Hazırladığınız dilekçe ile birlikte başvurunuzu İdare Mahkemesi’ne yapın. Başvurunuzu mahkemeye sunmadan önce dilekçenizi bir avukat gözden geçirebilir.

Dava süreci boyunca bir avukat size yardımcı olacaktır. Mahkeme sürecini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Mahkeme kararına karşı itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Ancak bu süreçleri de yine belirlenen süreler içerisinde yapmanız gerekmektedir. İptal davası açmak için belirli prosedürleri takip etmek önemlidir ve bu süreçte bir avukattan destek almak faydalı olabilir. Her durumda, başvurunun belirlenen süreler içinde yapılması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

KVKK Kararının İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İdareler tarafından verilen kararların yargısal denetimi, hukuk devletinin temel ilkesi olan yargı bağımsızlığının ve adil yargılanma hakkının gereğidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun KVKK kapsamında verdiği pek çok kararın yargısal denetimi ise halen tartışma konusudur.

KVKK’nın 18. maddesinde, Kurul’un aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve Kurul kararlarının yerine getirilmemesi gibi durumlarda idari para cezası verebileceği düzenlenmiştir. Ancak bu cezalara karşı hangi yargı yolunun kullanılacağı konusunda net bir düzenleme bulunmamaktadır. İdari para cezaları, idari nitelikteki yaptırımlardır ve Kurul’un görevleri arasında yer alır. Ancak KVKK’da bu cezalara karşı hangi yargı yolunun izleneceğine dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda, uygulamada kararların sulh ceza mahkemelerine mi yoksa idare mahkemelerine mi taşınacağı konusunda belirsizlikler ortaya çıkmaktadır.

Tasarı sürecinde KVKK’nın gerekçesinde idari yargı yolundan bahsedilmesi, aslında taslakta yer alan düzenlemeye rağmen nihai metinde bu hükmün bulunmamasıyla dikkat çekmektedir. Ancak, idari para cezalarına ilişkin olarak KVKK’da net bir düzenleme olmamasına rağmen uygulamada Kabahatler Kanunu’na atıfla adli yargı yoluna başvurulduğu görülmektedir. İdari para cezalarının idare mahkemelerinde değerlendirilmesi, bu kararların idari nitelikte olması ve idari yargının uzmanlık alanına girmesi açısından daha uygun olacaktır. İdare mahkemeleri, idari işlemlere ve yaptırımlara ilişkin uzmanlıkla karar verebilecek niteliktedir.

KVKK Kararının İptali Davası

KVKK kararının iptali davası için idari yargı yoluna başvurulması, idare mahkemelerinin yetkinliği göz önüne alındığında daha tutarlı bir yaklaşım olacaktır. Özellikle Rekabet Kurulu’nun kararlarına karşı başvurulan yargı yolunun da idare mahkemeleri olması bu savı desteklemektedir. Kurul’un kararlarına karşı idari yargı yoluna gidilmesi, aynı zamanda idari para cezaları alan tarafların üst makamlara başvurma hakkından yararlanmasına olanak tanır. Bu başvuru yolu, Kurul kararlarının yeniden değerlendirilmesine ve hukuki imkanların kullanılmasına imkân sağlar.

Tüm bu tartışmalar 1 Haziran 2024’te KVKK m.18’in içerisine girmiş olan şu hüküm ile çözümlenmiştir:

“Kurulca verilen idari para cezalarına karşı, idare mahkemelerinde dava açılabilir.”

Sonuç olarak, 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmiş olan hükümler gereğince Kurul kararlarına karşı idari yargı yolunun tercih edilmesi gerektiği açıktır. Bu, kararların uzmanlıkla değerlendirilmesini sağlayacak ve hukuki tutarlılık açısından önemli bir adım olacaktır. KVKK kararının iptali davası ve bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk İstanbul avukatlarına ulaşabilirsiniz.

KVKK Kararının İptali Davası Dilekçe Örneği

KVKK kararının iptali davası dilekçesi, hukuki bir süreç gerektirdiğinden, gerçek bir dilekçe hazırlamadan önce mutlaka bir avukata danışmak önemlidir. Her davanın kendine özgü detayları ve hukuki argümanları bulunabilir. Avukatlar, müvekkillerinin durumunu inceleyerek en uygun hukuki adımları belirleyebilir ve etkili bir savunma hazırlayabilirler. KVKK kararının iptali davası da bu kapsamda özenle ele alınması gereken hukuki süreçlerdir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından KVKK Kararının İptali Davası dilekçesinden bir parça sunalım:

“İtirazın kabulü ile, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi uyarınca Kişisel Verileri Korumu Kurumu tarafından düzenlenen, ………….. tarihli …………. karar nolu kararı ile düzenlenen ………… TL tutarlı idari yaptırım kararının kaldırılması arz ve talep ederiz.”

Gerçek bir dilekçe hazırlamak, olayın özelliğine, delil durumuna ve yasal mevzuata hakim olmayı gerektirir. Bu nedenle, dilekçenin doğru ve etkili olması için bir avukatın tecrübesinden faydalanmak önemlidir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için gerekli hukuki argümanları sunabilirler. Ayrıca, dava sürecinde adli prosedürleri takip ederek müvekkillerine rehberlik ederler. Bu nedenle, KVKK kararının iptali davası gibi hukuki süreçlerde doğru adımları atmak ve haklarınızı en iyi şekilde savunmak için bir avukata başvurmak önemlidir. KVKK Kararının İptali Davasına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

KVKK Kararının İptali Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sayede, müvekkillerimize veri koruma konusunda en güncel ve etkili hukuki danışmanlık hizmetini sunabiliyoruz. Teknolojik gelişmelerin hukuki yansımalarını anlamak ve müvekkillerimizin bu alandaki hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak bizim için önceliklidir.

Genel itibariyle Türk Hukukunda Avukat aracılığıyla dava açma zorunluluğu bulunmamakla beraber, İdari davalar daha öznel ve teknik davalardır. Avukatlar arasında dahi bir uzmanlaşma ve branşlaşma yoluna gidilmesi kaçınılmaz bir hal almış iken, bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biriyle hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi ve açılacak dava türünün ve uygulanacak normun tespiti hususunda hukuk eğitimi almamış birisinin karşılaşacağı zorluklar ve açılacak davanın süre ve şekil konusundaki sıkı şartları da nazara alındığı açıkça ortadadır. Bu nedenle MG HUKUK bürosu idari dava avukatlığında sizleri en iyi şekilde temsil etmektedir.

Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, kişisel verilerin korunması konusunda bilinçli ve güncel stratejiler geliştirmek, hukuki güvenliği sağlamak ve müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak, müvekkil şahıs ve şirketlerin teknolojik dönüşümler sırasında her zaman yanında olup, onlara rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Veri koruma alanındaki hukuki danışmanlık hizmetlerimizle, müvekkillerimizin hem teknolojik hem de hukuki açıdan güvende olmalarını sağlamak bizim için en önemli önceliktir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman Kadıköy idare avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy idare avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz. İstanbul avukatlık, marka ve patent vekilliği ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize KVKK Kararının İptali Davası ve idari işlemin iptali davasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.