M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Davalarında İhtiyati Tedbir

Ana Sayfa Marka Davalarında İhtiyati Tedbir

Marka Davalarında İhtiyati Tedbir

MG Hukuk bürosu avukatları ile marka ve patent vekillerinden oluşan ekibi ile müvekkillerimize marka davalarında ihtiyati tedbir kararı için hizmet vermekteyiz. Kadıköy marka ve patent avukatı olarak marka hukukundan kaynaklanan davalar ile marka ve patent tescil süreçlerinde hizmet vermekteyiz.

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 389. maddesi ile 399. maddesi arasında yer alan hükümlerinde düzenlenmiş olan bir çeşit geçici hukuki koruma müessesesidir. Tanımında da anlaşılacağı üzere geçici bir koruma sağlayan ihtiyati tedbir uygulaması dava süreci başlamadan önce veya yargılama sırasında, uyuşmazlık konusu üzerinde sonradan telafi edilmesi zor ya da imkânsız olan zararların ortaya çıkmasını önlemek için başvurulan koruma tedbiridir. Bu tedbir kesin hüküm niteliğinde değildir, hakkın korunmasını veya hak kaybının önlenmesini sağlayacak olan bir çeşit hukuki araçtır.

Doktrinde yani teoride yer alan üstün görüşlerden biri olarak Üstündağ, ihtiyati tedbirleri olarak şu şekilde açıklamıştır: “İhtiyati himaye tedbirleri, hemen etki eden bir güce sahip olduklarına göre, bunlara öyle muhteva vermeliyiz ki, henüz işin esası hakkında bir karar yokken bu derece etkili olan bu tedbirler, esas hakkındaki davanın alacaklıya sağlayacağı sonucu sağlayamazsın ve ayrıca da, esas hakkındaki davanın sürüncemesiz takibine de sebebiyet verebilsin” (ÜSTÜNDAĞ, Saim, İhtiyati Tedbirler, İstanbul, 1981, s. 10.)

Marka Davalarında İhtiyati Tedbir Uygulaması

Marka davalarında ihtiyati tedbir uygulamasına dair markalarla alakalı düzenlemelerin yer aldığı Sınai Mülkiyet Kanununda özel hükümler bulunmaktadır. Mevzuatımızda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) 159. maddesinde sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde talep edilebilecek ihtiyati tedbirin kapsamı net şekilde belirtilmiştir

“Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere bir sınai mülkiyet hakkı olan marka hakkına tecavüz teşkil edecek şekilde kullanıldığına ilişkin veya kullanılacak olmasına ilişkin ciddi çalışmalar yapıldığına dair delilin varlığı halinde, dava açma hakkı olan kişiler mahkemeden marka davalarında ihtiyati tedbir talep edebilirler.  Bu tedbirler somut mal ve hizmetlere yöneliktir. İhtiyati tedbirin istenebilmesi için, bir zararın doğup doğmaması önemli değildir. Zararın önlenmesi amacıyla mahkemeden tedbir istenmesi, tedbir sebeplerinde sadece birisidir. Zarar doğmasa da bir tehlike veya emrivakinin önlenmesi için ihtiyari tedbir istenebilir.

Marka Davalarında İhtiyati Tedbirin Şartları

SMK 149. maddeye göre marka davalarında ihtiyati tedbir talep edebilmek için 2 şart koşulmuştur. Bu şartlar; kullanımın marka hakkına tecavüz edecek şekilde gerçekleşmesi veya tecavüzün gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının ispat edilmesidir. İhtiyati tedbir hakkının varlığı marka tesciliyle doğacaktır. Ancak ki bazı zaruri durumlarda,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.389/1’de “Mevcut durumda meydana gelebilecek değişme sebebiyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından veya hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Marka hukuku kapsamında ise verilecek ihtiyati tedbir kararlarının neler olduğu SMK m. 159/2’de düzenlenmiştir;

“İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:

  • Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.
  • Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen ya da ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde ya da gümrük ve serbest liman ya da bölge gibi alanlar dahil, bulundukları yerde el konulması ve bunların saklanması.
  • Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi”

Marka koruma süresi biten ve tescili yenilenmeyen markanın üzerinden istenen ihtiyati tedbir talepleri mahkemece kabul edilemez.

İhtiyati tedbir talebinin marka ve patent hukukunda yöneltilebileceği kişiler ise şunlar olabilir; korunan hak ile aynı ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkartan, ithal eden, ticari amaçla elde bulunduran, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretle tecavüzde ve haksız rekabette ise, tecavüz fiilini işleyenler aleyhinde talepte bulunulabilir. Bu tedbir kararı için herhangi bir yetkili mahkeme belirlenmemiştir. 3. Kişiler tarafından veya marka hak sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Marka hukukumuzda tescilli bir markanın marka sicilinden silinmesi sebeplerinden biri de markanın kullanmama nedeniyle iptali davasıdır. Marka iptal davasında da yargılama sırasında hak kaybı oluşmaması adına tedbir talep edilebilir. Kadıköy avukat ve Marka & Patent Vekilliği hizmetini MG Hukuk olarak marka ve patent hukuku, marka tescili ve tüm başvuru süreçleriyle bu süreçler sonucu ilgili davalarda Kadıköy avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) tarafından verilen marka tescil kararlarına karşı da davalının markasının devrini önleyici tedbir kararı talep edilebilir. Bir diğer örnek olarak marka hükümsüzlük davası, tescilli markaların, hükümsüzlük hallerinden birinin var olması nedeniyle marka sicilinden terkin edilmesini sağlayan bir davadır. Bu dava için de marka davalarında ihtiyati tedbir uygulaması kapsamında yine tedbir talebinde bulunmakta fayda vardır. Bu davalarda davalı markası üzerinde tedbir kararı talep edilebilir. Davalının, kötü niyetli tescilin yanı sıra kötü niyetli bir devir veya temlik yapması durumunda davacı zarara uğrayacağından, marka hükümsüzlük davalarında da Mahkeme’den öncelikle devir ve temliki önleyici tedbir talep etmek önemlidir.

Marka davalarında ihtiyati tedbir ve marka hukukuyla ilgili marka patent vekili ve avukat Mete Gençer’den bilgi alabilirsiniz. Kadıköy avukat, marka ve patent vekili kadromuzla müvekkillerimiz adına marka davalarında ihtiyati tedbir ile marka ve patent hukukundan kaynaklı çıkacak uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etme hizmetlerini vermekteyiz.

Marka davalarında ihtiyati tedbir konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak patent ve marka davalarında sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul marka ve patent hukuku avukatı ekibimiz, marka ve patent vekillerimizle marka hukuku, tescil süreçleri ve sözleşmeleri konusunda 2013’ten bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Marka Davalarında İhtiyati Tedbir Dilekçesi

Dava dilekçesi, tedbir dilekçesi ve benzeri dilekçeleri davalarda etkili sonuçlar doğuracak önemli belgeleridir. Bu nedenle iyi bir şekilde hazırlanmalı, tedbir şartları, dava açma nedenleri, vakıalar, deliller sırayla ve açıkça bildirilmelidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olmayan ve eksik delille dava dilekçesi hazırlanması halinde davacı geri dönülmez hak ya da hukuki kayba uğrayacaktır. Marka davalarında ihtiyati tedbir konusunda bir kayıp yaşanmaması adına talepler mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalı, davaya hazırlık hukuki bilgi ve tecrübe sahibi bir avukat tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka ve patent avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle Marka davalarında ihtiyati tedbirle ilgili İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Marka davalarında ihtiyati tedbir için hazırlanan talep dilekçesi de her durum ve davaya göre değişkenlik göstermektedir. Sabit, internette yer alan maktu dilekçeler yeterli olmamakta ve hukuki kayıplara neden olabilmektedir. Her durum ve delile göre dilekçe yazımı da farklılık göstereceğinden mutlaka bir avukat aracılığıyla dilekçe düzenlenmelidir.

Marka Hukuku Davalarınız için Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul patent hukuku avukatı, marka ve patent haklarının korunmasına dair tescil başvuruları, tüm hukuki sözleşmeler ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda marka davalarında ihtiyati tedbir uygulamalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Kadıköy Marka Davalarında İhtiyati Tedbir Avukatlık Hizmeti

Hukuken alanında tecrübeli İstanbul marka ve patent avukatından marka davalarında ihtiyati tedbir için danışmanlık hizmeti almanızı önermekteyiz. İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilirsiniz. Kadıköy avukatı olarak sizlere yardımcı olmak isteriz.

Yukarıda makalede belirtilen “ihtiyati tedbir nedir, marka davalarında ihtiyati tedbir nasıl uygulanır, marka ve patent davaları yargılama özellikleri vb. konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka hukuku avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.