M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Tescil Yenileme

Ana Sayfa Marka Tescil Yenileme

Marka Tescil Yenileme

MG Hukuk marka ve patent vekillerinden oluşan ekibi ile marka tescilinden kaynaklı süreçlerde ve marka tescil yenileme konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu makalemizde marka tescil koruma süresi, marka tescil yenileme işlemi, gecikmiş marka tescil yenilemesi, cezalı marka tescil yenileme işlemi ve marka tescil süreci nasıl ilerler, mevzuatta bu işlem nasıl düzenlenmiştir, marka tescil yenileme konusunda verilen yargı kararlarından bahsedeceğiz. Kadıköy marka patent vekili ve avukat MG Hukuk ofisi olarak marka ve patent hukukunda düzenlenen marka tescil yenileme konusunda hizmet vermekteyiz.

Marka Tescilinin Koruma Süresi

Bilindiği üzere tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sürmektedir. Bu süre, marka sahibinin başvurusu üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Koruma süresi tescil belgesinin düzenlendiği tarihten değil, başvuru tarihinden başlar (SMK 23/1, MarKHK 40/1).

Marka tescil edilmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) tarafından sicilde yayımlanır ve hak sahibine 10 yıl süre ile koruma sağlar. Tescil edilen marka talep edildiği takdirde her 10 yılda bir yenilenebilir. Marka tescil yenileme sürecinde ilgili sürelere uymak önemlidir. Marka tescil yenileme ücreti TürkPatent tarafından her yıl belirlenmektedir.

Marka tescil yenileme işlemleri için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli harcın yatırılarak ve ilgili işlemlerin yapılarak yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu süreçte hak ve süre kaybı yaşamamak için marka vekilleri ile çalışılması gerekir. MG Hukuk bürosu olarak ekibimizde yer alan Marka ve Patent vekillerinden marka ve patent tescil süreçlerine dair detaylı bilgi ve hizmet almak için hukuk büromuzla veya TürkPatent marka ve patent vekilleri ile iletişime geçebilirsiniz

Marka koruma süresinin istisnası markanın iptali veya marka hükümsüzlük davalarıyla markanın sicilden terkini kararı verilmesidir.

Marka Tescil Yenileme Tarihleri

Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 6 ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Türk Patent ve Marka Kurumuna (“Türk Patent”) sunulması gerekir.

Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Türk Patent’e sunulmaması halinde yenileme talebi, yenileme ücretinin geç ödenmesi ya da yenileme talebinin geç sunulması sebebiyle ek bir ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde de yapılabilir. Gecikmiş marka tescil yenileme yani cezalı yenileme işlemi için ek bir harç ödenmesi gerekmektedir.

Yenileme talebi zamanında yapılmaz ve yenileme ücreti koruma tarihinin sona ermesinden sonraki ek 6 aylık süre içerisinde ödenmezse, markadan doğan tüm haklar sona erecektir.

Marka Tescil Yenileme ve Koruma Süresine dair Kanun

Marka ve patent tescil, itiraz ve ilgili tüm hukuki süreçler mevzuatımızda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) hüküm altına alınmıştır. 

Tescil

MADDE 22- (1) Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil ücreti tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.

(3) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.

(4) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Koruma süresi ve yenileme

MADDE 23- (1) Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.

(2) Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

(3) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.

(4)  Ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.

(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Yukarıda görüleceği üzere kanun maddesinde marka tescil yenileme sürecinden bahsedilmektedir. Bun göre tescilli markanın yenilenmesi talebi koruma süresi dolmadan önceki altı ay içerisinde Kurum’a sunulmalı ve ücreti yatırılmalıdır (SMK 23/2, MarKHK 41/3). Koruma süresi dolmadan evvel yenileme talebi Kurum’a iletilmemiş olsa bile koruma tarihi dolduktan sonraki altı ay içinde de (ek ücret ödeyerek) yenileme talebinde bulunulabilir (SMK 23/3) Yenileme başvurusu olağan süresinde de yapılsa gecikmiş de yapılsa, marka, koruma tarihinin son bulduğu tarihten itibaren yenilenmiş sayılır (SMK 23/5)

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere belirtmemiz gerekir ki her marka tescil yenileme ve ilgili sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman marka patent avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk Marka Patent olarak ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Marka Tescil Yenileme Süresinin Kaçırılması Hali

Marka tescil yenileme süresi kaçırılan ve 6 aylık ek ücret ödemek suretiyle de yenilenmeyen marka hükümsüz hale gelecektir.

Marka tescillerinin en azından 10 yılda bir yenilenme zorunluluğunun olması sayesinde kullanılmayan markaların atıl kalmaları önlenmiş bu sayede, serbest kalan markaların yeniden ticari hayatta kullanımlarının imkanı oluşturulmuştur.

Marka tescil yenileme süreçleriyle ilgili idari süreçlerde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka patent hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz.

Marka Tescil Yenilemeye Dair Yargıtay Kararı

Kadıköy marka ve patent avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın marka tescil yenileme meselesine dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Marka tescil süreçlerinizde hak kaybı yaşamamak ve etkin takip için tecrübeli marka patent vekillerinden destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.03.2020 tarihli, 2019/3821 E. – 2020/2385 K. sayılı kararı: “yenileme talebinin ve yenileme ücretinin ödenmesinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirileceği, bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabileceği, yine aynı KHK’nın 41/5 maddesi uyarınca koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markaların hükümsüz sayılacağı, buna göre 10 yıllık sürenin 01/05/2017 tarihinde sona erdiği, 556 sayılı KHK’nın 41/5 maddesi uyarınca markanın 01/11/2017 tarihinde hükümsüz sayılacağı…”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2019 tarihli, 2017/5414 E. – 2019/2056 K. sayılı kararı: “556 sayılı KHK’nın 41. maddesi uyarınca marka koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde ve koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabileceği için davacının markasının hükümsüz sayıldığı/müddet olduğu tarihin 30.04.1999 tarihi olduğu…”

[5] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli, 2014/12726 E. – 2014/19621 K. sayılı kararı: “TPE tarafından 556 sayılı KHK 7/1-(b) bendi uyarınca davacı başvurusunun reddine dayanak alınan dava dışı 3. kişi adına tescilli 2002/11509 sayılı markanın, YİDK kararının verildiği 24.07.2012 tarihte, koruma süresinin sona erdiği ve aynı KHK 41/son fıkrası uyarınca da 6 aylık ek süre içinde yenilenmediği anlaşıldığından, dava konusu TPE YİDK kararının verildiği tarihten önceki bir tarih olan 14.05.2012 tarihi itibariyle markanın hükümsüz hale gelmesiyle mahkemece 556 sayılı 7/1-(b) kapsamında dikkat alınmamasında bir isabetsizlik görülmemesi nedeniyle, davalı vekilin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu ve Marka Patent vekili olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili çalışmalar yaparak marka ve patente dair tüm süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. 

İstanbul Marka Tescil Yenileme İçin Marka Patent Vekilimize Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık ve marka patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk ve Patent Bürosu kadrosu marka tescil süreçlerinde ve sonrasında meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve tüm Türkiye’de danışmanlık ve marka patent vekilliği, avukatlığı hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy patent avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve TürkPatent sitesi üzerinden marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz. MG Hukuk bürosu avukatları ile marka ve patent vekillerinden oluşan ekibi ile marka hukukundan kaynaklanan davalar ile marka ve patent tescil süreçlerinde hizmet vermekteyiz. Daha fazla bilgi, marka davaları, marka tescili ve marka danışmanlığı için telefon hattımızdan veya mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.