M G H U K U K

Yükleniyor

Miras Taksim Sözleşmesi

Ana Sayfa Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras hukukumuz kapsamında yer alan Miras Taksim Sözleşmesi, mirasın paylaşılması ve dağılımını sürecini düzenleyen bir hukuki konudur. Miras, toplumların tarih boyunca en temel hukuki konularından biri olmuştur. Bir kişinin ölümüyle birlikte geride bıraktığı malvarlığının nasıl paylaşılacağı, kültürel, dini ve hukuki farklılıkların etkisi altında çeşitli yaklaşımlara sebep olmuştur. Bu sözleşme, mirasçılar arasındaki potansiyel anlaşmazlıkları önlemek ve adil bir miras dağılımı sağlamak amacıyla kullanılan bir belgedir. Bu makalede, Miras Taksim Sözleşmesi’nin ne olduğunu, nasıl hazırlandığını ve hangi durumlarda kullanılabileceğini inceleyerek, bu önemli hukuki işlemin rolünü anlamaya çalışacağız.

Miras Taksim (Paylaşma) Sözleşmesi Nedir?

Miras Taksim Sözleşmesi, mirasçıların tamamının bir araya gelerek oluşturdukları yazılı bir belge aracılığıyla, terekeye dahil olan mal varlığını kendi aralarında adil bir şekilde paylaşmalarını sağlayan bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme, mirasçıların kendilerine devredilen miras üzerinde sahip oldukları haklara dayanarak nasıl tasarrufta bulunabilecekleri ve toplam mirasın aralarında nasıl bölüşüleceği konularında rehberlik sağlar.

Özetle, miras taksim sözleşmesi, miras sürecini düzenleyen bir belge olup, tapusuz taşınmazlar da dahil olmak üzere çeşitli miras hukuku unsurlarını içermektedir. Bu sözleşme, mirasçılar arasında potansiyel anlaşmazlıkları önlemek ve mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla hazırlanır. Mirasçılık belgesi, muris muvazaasına dayalı davalar ve miras intikal işlemleri ile mirastan feragat sözleşmesidahil miras hukuku kapsamında uyuşmazlıklarda Av. Mete Gençer ve ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz.

Miras Taksim Sözleşmesinin Kanuni Düzenlemesi

Miras Taksim Sözleşmesi, mirasçıların payları üzerindeki haklarını bir araya getirerek, mirasın nasıl ve hangi şekilde paylaşılacağına dair ortak bir iradeyle karar almaya yönelik bir amaca hizmet eder. Mevzuatımızda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, miras paylaşımına ilişkin detayları içeren 676’ncı maddesi ve devamındaki hükümlerle miras taksim sözleşmesi sürecini düzenlemiştir. Özellikle 676’ncı madde, “Paylaşma Sözleşmesi” başlığı altında miras taksim sözleşmesinin geçerliliği için yazılı bir belgenin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bu düzenleme, miras taksim sürecinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek ve şeffaf bir miras paylaşımı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Kanunun ilgili maddesine bakacak olursak:

“Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler.

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.”

Mirasçılar arasında payların belirlenmesi ve bu payların fiilen alınması veya miras taksim (paylaşma) sözleşmesi ile düzenlenmesi, mirasçılar arasında hukuki bir bağ kurar. Miras taksimi, mirasçıların tereke mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetini, miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürmeyi kabul etmelerine olanak tanır.

Miras taksim sözleşmesiyle, mirasçılar tereke mallarını belirli oranlarda paylaşma konusunda anlaşma sağlarlar. Bu sözleşme ile bir mirasçı, kendi payını başka bir mirasçıya devredebilir veya belirli varlıkları karşılıklı olarak takas edebilir. Aynı zamanda, mirasçılar, elbirliği mülkiyetine sahip oldukları mal varlığını paylı mülkiyete dönüştürmeyi kabul ederek, miras paylarını daha belirgin bir şekilde tanımlarlar.

Ancak, bu sözleşmenin hukuki geçerliliği yazılı bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Taraflar arasındaki anlaşmanın belgelendirilmesi, tarafların haklarını ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koymak amacıyla önemlidir. Bu nedenle, mirasçılar arasında yapılan paylaşma sözleşmesi, yazılı olarak düzenlenmelidir, böylece sözleşmenin geçerliliği sağlanır ve ileride olası anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 1. Miras Taksim Sözleşmesi İçin Mirasçılar Arasında Anlaşma Sağlanması: Miras taksim süreci mirasçılar arasında bir anlaşma sağlanmasıyla başlar. Miras bırakanın varlıklarının nasıl paylaşılacağına dair bir mutabakat olması önemlidir.
 2. Miras Taksim Sözleşmesi İçin Hukuki Danışmanlık Alınması: Miras taksim süreci karmaşık olabilir, bu nedenle hukuki danışmanlık almak önemlidir. Miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ve ülkemizdeki yasal düzenlemelere hâkim olan bir uzman bir avukat, sürecin doğru şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize miras taksim sözleşmesi üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
 3. Miras Taksim Sözleşmesinde Terekenin Değerlendirilmesi: Mirasçılar, miras bırakanın varlıklarını değerlendirmeli ve bu varlıkları tereke olarak adlandırılan toplam miras mal varlığı içinde belirlemelidirler. Bu, taşınır ve taşınmaz malları içerir.
 4. Miras Taksim Sözleşmesinde Paylaşım Planının Oluşturulması: Mirasçılar, terekenin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan paylarını belirlemeli ve bir paylaşım planı oluşturmalıdırlar. Bu plan, her mirasçının ne kadar miras alacağını belirtmelidir.
 5. Miras Sözleşmesinin Yazılması: Mirasçılar, anlaşma sağlandıktan ve paylaşım planı hazırlandıktan sonra, bir avukatın da gözden geçirdiği yazılı bir miras taksim sözleşmesi oluşturmalıdırlar. Sözleşme, tüm detayları içermeli ve her mirasçının payını belirlemelidir.
 6. Miras Taksim Sözleşmesi Noter Onayı: Miras taksim sözleşmesi resmi bir sözleşme olarak noterde yapılabilir. Bu süreci yerine getirmek, sözleşmenin yasal geçerliliğini artırabilir.
 7. Miras Sözleşmesinin İmzalanması: Sözleşme, mirasçılar arasında imzalanmalıdır. Her bir mirasçı, sözleşmeye tamamen katılmadan önce içeriği ve sonuçları hakkında tam bir anlayışa sahip olmalıdır.
 8. Miras Sözleşmesinin İcra Edilmesi: İmzalanan sözleşme, tarafların taahhüt ettiği şekilde uygulanmalıdır. Taraflar, paylarını almalı ve gerekli diğer adımları atmalıdır.

Kadıköy avukatı olarak tavsiyemiz unutulmaması gereken önemli bir nokta, miras konusunda anlaşmaların hukuki danışmanlık alınarak ve  yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu, ilerleyen dönemlerde olası anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından önemlidir.

Adi Yazılı Miras Taksim Sözleşmesi

Adi yazılı miras taksim sözleşmesi, mirasçılar arasında yapılan ve yazılı bir belge ile ifade edilen bir anlaşmadır. Bu tür sözleşme, genellikle basit bir dil kullanılarak kaleme alınır ve taraflar arasında miras bırakanın varlıklarının paylaşımını düzenler. Sözleşmenin ana özellikleri şunlardır:

 • Miras taksim sürecinde, mirasçılar varlıkların paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla bir araya gelirler. Bu anlaşma, genellikle kâğıt ve kalem kullanılarak basit bir yazı ile ifade edilir. Adi yazılı miras taksim sözleşmesi, hukuki bir belge olmasına rağmen, karmaşık hukuki terimler içermez; aksine, anlaşmanın anlaşılır ve açık bir şekilde ifade edilmesine odaklanır.
 • Sözleşme, tarafların tercihine bağlı olarak el yazısıyla ya da bilgisayar ortamında yazılabilir. Önemli olan, tarafların anlaşmayı açık ve net bir biçimde ifade etmeleridir. Sözleşme metni, miras bırakanın varlıklarının nasıl paylaşılacağını ve mirasçıların bu paylaşıma nasıl katılacaklarını belirler.
 • Adi yazılı miras taksim sözleşmesinin geçerliliği için yazılı bir belge olma şartı aranır. Bu belge, tarafların imzalarını içermeli ve tarafların iradelerini açıkça ifade etmelerini sağlamalıdır. Genellikle resmi bir şekilde düzenlenmese de, bu tür sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için tarafların iradesini yansıtan bir belge olması önemlidir.
 • Son olarak, adi yazılı miras taksim sözleşmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek ve miras paylaşımını düzenlemek amacıyla kullanılır. Ancak, hukuki konularda daha fazla güvence sağlamak isteyen mirasçılar için noter onaylı bir miras taksim sözleşmesi tercih edilebilir.

Noterde Yapılan Resmi Miras Taksim Sözleşmesi

Resmi miras taksimi, mirasçılar arasında gerçekleşen miras paylaşımının noter huzurunda düzenlenen yazılı bir belgesidir. Bu sözleşme, miras bırakanın varlıklarının paylaşımını belirlemek, düzenlemek ve taraflar arasında bir anlaşma oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu sözleşmenin temel özellikleri şu şekildedir:

Sözleşme, noter tarafından hazırlanır ve taraflar arasında imzalanır. Noter, tarafları hukuki açıdan bilgilendirir, gerekli açıklamaları yapar ve sözleşmenin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlar. Taraflar, sözleşmeyi noter huzurunda imzalar ve noter, bu imzaların gerçek olduğunu onaylar. Böylece, sözleşme taraflar arasında hukuki bir bağlayıcılık kazanır.

Resmi miras taksim sözleşmesinin noter huzurunda düzenlenmesi, belgenin yasal geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır. Noter, tarafların iradelerini doğrulayarak sözleşmenin güvenilir bir belge olduğunu onaylar. Ayrıca, noter tarafından düzenlenen sözleşme tescil edilir, yani resmi bir kayıt altına alınır. Bu, belgenin kaybolma riskini azaltır ve sözleşmenin geçerliliğini ispatlamak için güvenilir bir delil sunar.

Tarafların imzalarının noter tarafından onaylanması, ilerleyen dönemlerde imza inkarı ihtimalini azaltır. Bu, sözleşmenin taraflar arasında daha güçlü bir hukuki bağ oluşturmasını sağlar. Noter, sözleşmenin içeriğinin hukuki standartlara uygunluğunu kontrol eder ve belgenin hukuki gerekliliklere uygun olduğunu doğrular.

Sonuç olarak, resmi miras taksim sözleşmesi noter huzurunda düzenlendiği için, taraflar arasında daha fazla güven sağlar ve belgenin hukuki geçerliliğini güçlendirir. Tarafların haklarını koruma ve miras paylaşımını düzenleme amacı taşıyan bu tür sözleşmeler, hukuki açıdan sağlam bir temele dayanır.

Miras Taksim Sözleşmesi Şekli

Kanunun 676’ncı maddesinde “Paylaşma sözleşmesi” başlığı altında yapılan düzenlemeye göre taksim sözleşmesinin yazılı olması şekli geçerlilik şartı olarak kabul edilmiştir. Yazılı olması yeterli olup, resmî şekilde yapılması zorunluğu yoktur.

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Miras taksimi anlaşması, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği geçerlilik şartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları şunlardır:

Yazılı Olma Şartı: Türk Medeni Kanunu’nun 676. maddesine göre miras taksim sözleşmesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Sözleşme, kâğıt üzerinde yazılı olmalı ve tarafların imzalarını içermelidir.

Tarafların İradelerinin Açıkça Belirtilmesi: Sözleşme metni, tarafların miras paylaşımı konusundaki iradelerini açıkça belirtmelidir. Paylaşımın detayları, malvarlığı üzerindeki haklar ve sorumluluklar, sözleşme metninde net bir şekilde ifade edilmelidir.

Tüm Mirasçıların Katılımı: Sözleşme, tüm mirasçıların katılımıyla yapılmalıdır. Miras taksim sözleşmesine taraf olan tüm mirasçılar, paylaşım konusunda anlaşmış ve sözleşmeyi imzalamış olmalıdır.

Muvafakat: Tarafların iradeleri serbestçe açıklanmalı ve muvafakatleri olmalıdır. Tarafların iradeleri üzerinde bir baskı, hile veya yanıltma olmamalıdır. Sözleşme, tarafların özgür iradesiyle yapılmalıdır.

Kanunlara Uygunluk: Sözleşme, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olmalıdır. Hükümleri, kanunlar tarafından belirlenen kurallara ve standartlara uygun olmalıdır.

Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartlarına uyulması, sözleşmenin hukuki olarak kabul edilmesini sağlar. Ayrıca, bu şartlara uygun olarak düzenlenen sözleşme, taraflar arasında anlaşmazlık durumlarında daha güçlü bir hukuki temel sunar.

Miras Taksim Sözleşmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Miras Taksim Sözleşmesiyle alakalı davalarında görevli olan mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir.

Miras Sözleşmesi davalarında yetkili olan mahkeme ise miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras sözleşmeleri, bir kişinin mirasının nasıl dağıtılacağına dair belirli kurallar ve şartlar içeren belgelerdir. Bu sözleşmeler, potansiyel anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir ve mirasçılar arasında açık ve adil bir anlaşma sağlamak için kullanılır. Ancak, unutulmamalıdır ki, her miras olayı kendine özgüdür. Aile ilişkileri, varlık dağılımı ve yasal durumlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle, genel bilgilerle yetinmek yerine, her durumu dikkatlice değerlendirmek ve spesifik çözümler üretmek önemlidir.

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras taksimi sürecinde, bir avukatın profesyonel desteği önemlidir. Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleriyle mirasçıları doğru bir şekilde yönlendirebilir, olası sorunları önceden tespit edebilir ve müvekkillerini yasal hakları konusunda bilgilendirir. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak biz de müvekkillerimize miras taksim sözleşmesi üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Yine de sizlere miras taksim sözleşmesi için fikir vermesi adına miras taksim sözleşmesinden örnek bir madde paylaşalım:

“Yukarıda kimlik bilgileri yazılı murisin ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, muristen intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, söz konusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.”

Miras Taksim Sözleşmesine İlişkin Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın vasiyetnameye dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Miras sözleşmesinin hazırlanması sürecinde hak kaybı yaşamamak ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 6. HD., E. 2011/13538 K. 2012/2098 T. 14.02.2012

“Dava konusu taşınmazların tarafların miras bırakanı K1’den kaldığı, murisin ölümünden sonra 13.02.2001 tarihli miras taksim sözleşmesiyle taraflar arasında taksim edildiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Taksim sözleşmesinin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 611. maddesine uygun taksim sözleşmesi düzenlenmiş ise de bu tarihten sonra söz konusu taşınmazlar imar uygulamasına tabi tutularak parsel numaraları değiştirilmiş ve 561 ada 2 ve 3 parseller paylı olarak tarafların murisi K1 ile Hendek Belediyesi ve K2 adına 560 ada 1 parsel ise muris K1 adına tescil edilmiştir.

Bu durumda taksim sözleşmesinin varlığından ve geçerliliğinden söz edilemez. Davanın açıldığı tarihte dava konusu taşınmazlar paylı ve iştirak halinde mülkiyete konu olup, 13.02.2001 tarihli miras taksim sözleşmesi daha sonra yapılan imar uygulaması ile hayata geçirilemeyecek bozulmuştur. Mahkemece işin esasına girilerek taşınmazlar imar parseli olup, aynen taksim suretiyle ortaklığının giderilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılarak taksimin mümkün olmaması halinde satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile taksim söz leşmesine değer verilerek davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 8. HD., E. 2015/7641 K. 2015/19147 T. 26.10.2015

“Davaya konu edilen sözleşme içeriği edimlerle birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme “miras taksim sözleşmesi (TMK.m.676)” niteliğinde olmayıp; “miras payının devri sözleşmesi (TMK.m.677/1)”dir. Bu sözleşme ile davalılar miras bırakanları olan babalarından kalan tüm malvarlığındaki miras paylarını davacılara eşit olarak devretmişlerdir. Karar düzeltme isteminin kabul edilip, sözleşmenin miras payının devri sözleşmesi olarak kabul edilip, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.”

Yargıtay 6. HD., E. 2012/18526 K. 2013/968 T. 24.1.2013

“Davacılar vekili dava dilekçesinde tarafların elbirliği mülkiyeti ile maliki bulundukları 545 ada 29 parsel sayılı taşınmazda bulunan ortaklığın aynen taksim yoluyla, olmadığı taktirde satış suretiyle giderilmesini istemiştir. Davalı dava konusu taşınmaz hakkında 22.12.2003 tarihinde Miras taksim sözleşmesi yaptıklarını belirterek, davanın reddini savunmuştur. Kararın dayanağını oluşturan taksim sözleşmesi TMK 676/son maddesinde belirtilen usulle oluşturulmuş geçerli bir taksim sözleşmesi değildir.

Bu nedenle Mahkemece işin esasına girilerek yapılacak keşif ile aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılması, taksimin mümkün olmaması halinde satış talebinin de olduğu gözetilip satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile taksim sözleşmesine değer verilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.”

Miras hukuku ile ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosu miras hukuku kadrosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Miras Taksim Sözleşmesi İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy miras avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul miras avukatı ve vasiyetname avukatı, miras davaları, miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Miras taksim sözleşmesinin iptali davası gündeme gelebileceğinden dolayı bu durumları önlemek için alanında tecrübeli bir avukatla çalışılmasında fayda vardır.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul miras davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Miras Avukatlığı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her miras taksim sözleşmesi, vasiyetname, dava dilekçesi, sözleşmede hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle miras taksim sözleşmesinin hazırlanması konusunda hukuken alanında uzman İstanbul miras hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz.

Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman miras hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı miras davaları hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Miras hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun miras avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.