M G H U K U K

Yükleniyor

Özel Belgede Sahtecilik

Ana Sayfa Özel Belgede Sahtecilik

Özel Belgede Sahtecilik

Makalede anlattığımız Özel belgede sahtecilik suçu, ceza hukukumuzda yer alan, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenen ve kamu güvenine karşı işlenen ciddi bir suçtur. Bu suç, bir özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir belgenin değiştirilerek sahte hale getirilmesi veya sahte bir belgenin bilerek kullanılması şeklinde işlenebilir. Özel belgede sahtecilik, hukuki ilişkilerde doğruyu çarpıtarak haksız kazanç elde etme veya gerçeği gizleme amacıyla gerçekleştirilir.

Suçun işlenmesi durumunda hapis cezasıyla cezalandırılabilen bu eylem, toplumun hukuk düzenine olan güvenini sarsar ve ekonomik zararlara neden olabilir. Bu makalede, özel belgede sahtecilik suçunun unsurları, cezası, işlenme şekilleri ve yargı kararlarıyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Özel Belge Nedir?

Özel belge, Türk hukukunda önemli bir kavramdır ve yazılı kağıt üzerindeki bilgilerin belirli bir düzene göre düzenlenmesiyle oluşturulan belgelerdir. İçerdikleri bilgilerin hukuki bir değer taşıması ve belirli bir amaç doğrultusunda kullanılabilmesi özel belgeleri diğer belgelerden ayıran önemli özellikleridir. Bir belgenin özel belge olarak kabul edilebilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir:

Yazılı Olma: Özel belgeler, genellikle kağıt veya benzeri malzemeler üzerine yazılmış bilgiler içerir. Yazı olmadan, yalnızca semboller veya işaretler bulunan materyaller özel belge olarak kabul edilmez.

Hukuki Değere Sahip Olma: Özel belgelerin içeriği, hukuki bir değere sahip olmalıdır. Yani belgede yer alan bilgiler, taraflar arasındaki bir sözleşmeyi kanıtlamak, bir hak iddia etmek veya bir yükümlülüğü yerine getirmek gibi hukuki sonuçlar doğurmalıdır.

Kim Tarafından Düzenlendiğinin Anlaşılabilir Olma: Bir özel belgenin hangi kişi veya kurum tarafından düzenlendiği, belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Bu kişi veya kurum gerçek olabileceği gibi, hayali de olabilir. Ancak, belge üzerinde düzenleyen kişinin kimliğine dair bazı izler bulunmalıdır, bu genellikle imza veya mühür gibi unsurlarla sağlanır.

Özel belgelerin çeşitleri oldukça geniştir ve birçok farklı alanda kullanılırlar. Örneğin, sözleşmeler, faturalar, makbuzlar, tapu senetleri, vekaletnameler, diploma ve raporlar gibi belgeler özel belge kategorisine girer. Bu belgeler, iş ilişkilerinden kişisel ilişkilere, resmi prosedürlerden ticari işlemlere kadar çeşitli alanlarda kullanılır ve hukuki geçerliliği olan belgelerdir. Özel belgenin ne olduğuna dair daha detaylı bilgi için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biridir. Bu suç, özel belgelerin sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi, veya sahte olduğu bilinerek kullanılması durumlarını kapsar.

Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma: Öncelikle, bir özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi ve bu sahte belgenin kullanılması durumu söz konusudur. Bir kişi, gerçekte mevcut olmayan bir belgeyi düzenleyerek, üzerinde yer alan bilgileri değiştirerek veya tamamen uydurarak sahte bir belge oluşturabilir. Daha sonra bu sahte belgeyi, hukuki sonuçlar doğurması amacıyla kullanabilir. Örneğin, bir fatura veya sözleşme gibi belgelerin sahte olarak düzenlenmesi ve bu sahte belgelerin ticari işlemlerde kullanılması bu suç kapsamına girer.

Gerçek Belgeyi Değiştirme ve Kullanma: Gerçek bir özel belgenin, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek sahte hale getirilmesi ve bu sahte belgenin kullanılması da özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Bu durumda, aslında mevcut olan gerçek bir belgede yer alan bilgilerin değiştirilmesi veya eklemeler yapılmasıyla sahte bir belge meydana getirilir ve bu belge hukuki işlemlerde kullanılır.

Sahte Belgeyi Bilerek Kullanma: Sahte olduğu bilinerek gerçek dışı bir özel belgenin kullanılması da özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Yani bir kişi, bir belgenin sahte olduğunu bilmesine rağmen bu belgeyi hukuki işlemlerde kullanırsa bu suçu işlemiş olur.

Özel belgede sahtecilik suçu, 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bu ceza, belirli durumlarda indirilebilir veya artırılabilir. Örneğin, belgenin sahteciliği bir başka suçun işlenmesi sırasında gerçekleşmişse, her iki suç için ayrı ayrı cezalar uygulanır. Ayrıca, belgenin sahteciliği bir hukuki ilişkinin ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmişse, ceza miktarı yarı oranında indirilebilir. Bir avukatın varlığı, müvekkillerin suçlamalarla başa çıkmalarına ve streslerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Profesyonel bir destek almak, müvekkillerin durumlarıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir. MG Hukuk olarak bizler de müvekkillerimize Özel Belgede Sahtecilik Suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Kanuni Düzenlemesi

Özel belgede sahtecilik suçu, mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre özel belgede sahtecilik suçu üç farklı şekilde işlenebilir ve bu suçlar için ayrı ayrı ceza hükümleri bulunmaktadır. İlgili madde şu şekildedir:

TCK Madde 207:

“(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

Bu maddeye göre:

 • Sahte Özel Belge Düzenleme ve Kullanma: Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ve bu sahte belgeyi kullanma eylemi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durum, aslında mevcut olmayan bir belgenin, sahte belge olarak oluşturulması ve kullanılması anlamına gelir.
 • Gerçek Özel Belgeyi Değiştirme ve Kullanma: Gerçek bir özel belgeyi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirip sahte bir belge haline getirme ve bunu kullanma eylemi, yine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durum, aslında var olan bir belgenin, aldatıcı değişiklikler yapılarak kullanılması anlamına gelir.
 • Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma: Bir kişi, sahte bir özel belge olduğunu bilmesine rağmen bu belgeyi kullanırsa yine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, kişi sahte belgenin düzenlenmesine doğrudan katılmamış olabilir ancak sahte olduğunu bilerek kullanması, suçun işlenmesi anlamına gelir.

Özel belgede sahtecilik suçu, seçimlik hareketli bir suç olup kamu güvenine karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Şikayete bağlı olmayan bu suç, kamu düzeni açısından önemli bir suçtur ve ciddi cezai yaptırımlar içerir. Mevzuata hakim bir ceza avukatının desteği bu suç bakımından kaçınılmaz olacaktır. Özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

Özel belgede sahtecilik suçu, belirli unsurları içeren bir suçtur. Bu unsurlar şunlardır:

 • Belgenin Varlığı: Özel belgede sahtecilik suçu işlenmesi için öncelikle bir belgenin var olması gereklidir. Belgeler, yazılı kağıtlar üzerine düzenlenmiş metinler, sözleşmeler, faturalar, raporlar veya diğer belgeler olabilir. Ancak, belgenin hukuki bir değeri olmalı ve hukuki sonuç doğurabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Sahtecilik Eylemi: Suçun işlenmesi için belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek bir belgenin sahte olarak değiştirilip kullanılması gereklidir. Bu eylemler, belgenin hukuki niteliğini etkileyerek aldatıcı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Örneğin, belge üzerinde yer alan bilgilerin yanıltıcı şekilde değiştirilmesi veya belgenin tamamen uydurulması gibi durumlar sahtecilik eylemlerine örnek olarak verilebilir.
 • Bilinçli Davranış: Suçun işlenmesi için failin sahte olduğunu bilerek veya kasıtlı olarak hareket etmesi gereklidir. Yani, failin sahtecilik eylemi bilinçli bir şekilde gerçekleşmelidir. Örneğin, belgeyi düzenleyen kişi, belgenin sahte olduğunu bilmeli veya bilmesi gerekmektedir. Bu şart, suçun kasıtlı bir şekilde işlenmesini vurgular.
 • Hukuka Aykırı Kullanım: Özel belgede sahtecilik suçu, belgenin hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu kullanım, başkalarını aldatmayı veya hukuki sonuçları etkilemeyi amaçlar. Örneğin, sahte belgeyi kullanarak bir hakkı gasp etmek veya haksız bir kazanç elde etmek gibi durumlar söz konusu olabilir.

Bu unsurların varlığı durumunda, özel belgede sahtecilik suçu işlenmiş olur ve ilgili cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bir avukat, özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla ilgili hukuki bilgiye ve deneyime sahiptir. Bu suçla ilgili yasal süreçler, kanunlar ve savunma stratejileri hakkında derinlemesine bilgi sahibidirler. Bu sebeple sürecin en başından itibaren bir avukatın desteği ile hareket etmek en sağlıklısı olacaktır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 210. ve 211. maddeleri, özel belgede sahtecilik suçunun bazı özel durumlarını ve ceza indirimlerini düzenler.

 • TCK 210. Madde – Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi: TCK 210. madde, kamu görevlisi olmayan sağlık görevlilerinin gerçeğe aykırı belge düzenlemesini ele alır. Bu kapsamda, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu olan kişiler, gerçeğe aykırı bir belge düzenlerlerse, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Ancak, düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması veya kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurması durumunda, resmi belgede sahtecilik suçunun cezası uygulanır. Örneğin, sahte bir rapor düzenleyen bir sağlık görevlisi, belgede belirtilen durumun gerçeği yansıtmadığını bildiği halde bunu yaparsa, TCK 210. maddeye göre cezalandırılabilir.
 • TCK 211. Madde – İspat ve Kanıtlama Amacıyla İşlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın İndirilmesi: TCK 211. madde, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmesindeki belirli durumlarda cezanın indirilmesini düzenler. Buna göre, suçun işlenmesinin amacı, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi ise, verilecek ceza yarı oranında indirilir. Örneğin, bir kişi, gerçekleşen bir olayın kanıtlanması amacıyla sahte bir belge düzenler ve kullanırsa, ceza miktarı bu hüküm uyarınca indirilebilir.

TCK’nın 210. ve 211. maddeleri, özel belgede sahtecilik suçunun çeşitli durumlarını ve cezalarını belirleyerek, adaletin sağlanması ve suçun caydırıcılığının artırılması amacıyla düzenlenmiştir. Avukatlar, müvekkillerinin ceza indirimi veya uyum programlarından yararlanmasını sağlayabilirler. Uygun durumlarda, savunma stratejileri ile müvekkilin cezasının azaltılmasına yardımcı olabilirler. MG Hukuk olarak bizler de özel belgede sahtecilik suçu kapsamında hukuki destek ve hizmet vermekteyiz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası

Özel belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun cezası, suçun işlenme şekline ve niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Özel belgede sahtecilik suçunun cezaları şöyledir:

 • Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenleyen ve Kullanan Kişi: Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ve bu sahte belgeyi kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Gerçek Bir Özel Belgenin Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirilip Kullanılması: Sahte olmayan bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirip sahte bir belge haline getiren ve bu belgeyi kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bir Özel Belgenin Sahte Olduğunu Bilerek Kullanılması: Sahte bir özel belgeyi sahte olduğunu bilerek kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • İspat ve Kanıtlama Amacıyla İşlenen Suçlarda Ceza İndirimi: Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenen özel belgede sahtecilik suçunda, verilecek ceza yarı oranında indirilebilir.

Ancak belirli durumlarda, özel belgede sahtecilik suçunun cezası artırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin, kamu görevlisi olmayan sağlık görevlilerinin gerçeğe aykırı belge düzenlemesi durumunda, TCK’nın 210. maddesi uyarınca belirli bir ceza öngörülür. Benzer şekilde, özel belgede sahtecilik suçunun unsurları ve nitelikli hallerine göre ceza miktarı değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, her durumda suçun işlenme şekli ve koşulları dikkate alınarak ceza belirlenir. Özel belgede sahtecilik suçunun cezası her bir olay bağlamında farklı olacaktır. Bu suça ilişkin daha detaylı bilgi ve hizmet almak için MG Hukuk Ceza Avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Süreler ve Zamanaşımı

Özel belgede sahtecilik suçuyla ilgili süreler ve zamanaşımı, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirlenmiştir.

 1. Soruşturma ve Kovuşturma Süreleri: Özel belgede sahtecilik suçu işlendiğinde, soruşturma ve kovuşturma süreleri belirlenmiştir. Bu süreler, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Soruşturma süresi, Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine göre takip edilir. Kovuşturma süresi ise işlenen suçun niteliğine ve ceza miktarına göre değişebilir.
 2. Dava Zamanaşımı Süresi: Özel belgede sahtecilik suçunun dava zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. Dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve belirli bir süre içinde dava açılmadığı takdirde suçun zamanaşımına uğraması sonucunu doğurur. Özel belgede sahtecilik suçunun dava zamanaşımı süresi, 8 yıldır.
 3. Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinin Etkisi: Soruşturma ve kovuşturma sürelerinin geçmesi, suçun zamanaşımına etki edebilir. Bu süreçlerin kesintiye uğraması veya durması durumunda, dava zamanaşımı süresi değişebilir. Örneğin, kaçak olarak saklanan veya yurtdışında bulunan bir sanık nedeniyle süreç duraksarsa, dava zamanaşımı süresi uzayabilir.
 4. Zamanaşımı Durumunda Suçun Cezai Sonuçları: Özel belgede sahtecilik suçunun dava zamanaşımına uğraması durumunda, suçun cezai sonuçları ortadan kalkar. Yargılama süreci tamamlanmadan dava zamanaşımı süresi dolarsa, suç isnat edilen kişi hakkında ceza verilemez ve dava düşer.

Bu süreler ve zamanaşımı kuralları, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinde daha detaylı olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle, özel belgede sahtecilik suçuyla ilgili bir dava sürecinde zamanaşımı süreleri ve yasal süreçlerin takibi, uzman bir avukatın rehberliğinde yürütülmelidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize özel belgede sahtecilik suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Özel belgede sahtecilik suçuyla ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemleri, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yürütülür. Bu suçla ilgili olarak yetkili ve görevli mahkeme aşağıdaki gibidir:

Özel belgede sahtecilik suçunun yargılanması Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer. Suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi, bu suçla ilgili olarak yargı yetkisine sahiptir. Örneğin, bir özel belgede sahtecilik suçu İstanbul’da gerçekleşmişse, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi görevli ve yetkilidir.

Özel belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak yetkili ve görevli mahkeme belirlenirken, suçun işlendiği yer esas alınır. Bu nedenle, suçun gerçekleştiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi ilgili dava sürecini yürütür. Daha ayrıntılı bilgi için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik Suç Duyurusu Dilekçesi

Özel belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma süreci, mağdurun şikayetine bağlı değildir. Bu nedenle, suçun mağduru yetkili mercilere şikayette bulunmak zorunda değildir. Suçun işlenmesinden zarar gören veya üçüncü bir kişi tarafından yetkililere yapılan ihbar, savcılığın harekete geçmesi için yeterlidir. Ayrıca, yetkili mercilerin suçun varlığını herhangi bir şekilde öğrenmeleri durumunda da savcılık soruşturma başlatabilir. Özel belgede sahtecilik suçu, uzlaşma kapsamında değildir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Olaya uygun olmayan içerikte hazır dilekçeler ile hak ve alacak kaybı yaşayabilirsiniz. Dava ve talep şartlarından birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul ceza avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik suçu gibi ciddi bir suçla karşılaşıldığında, mağdurun veya mağdurların hukuki haklarını korumak ve adaletin sağlanması için bir avukattan destek alması son derece önemlidir. Her olayın farklı olduğunu ve profesyonel bir yaklaşımın gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, doğru adımları atabilmek ve haklılığını kanıtlayabilmek için avukatın desteğinden yararlanmak önemlidir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından Özel Belgede Sahtecilik suçu suç duyurusu dilekçesinden bir parça sunalım:

“Şikâyetimin kabulü ile şüpheliler ve iştirak edenler hakkında Özel Belgede Sahtecilik Suçundan dolayı kamu davası açılmasına, tanıklarımın dinlemelerine, şüphelilerin cezalandırılmaları için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”

Her olayın kendine özgü detayları bulunmakta ve bu nedenle dava dilekçesi hazırlarken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. İşte bu noktada, avukatın desteği büyük önem taşır. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik Suçuna İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatlık ofisi olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın Özel Belgede Sahtecilik suçuna dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli ceza avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/3415 Esas, 2015/6293 Karar

“…Sanığın, Kumluca ilçesindeki bazı narenciye bahçelerinin mahsulünü bahçe sahiplerinden satın almış gibi sahte satış sözleşmeleri düzenlediği ve bu sözleşmelerle bahçelerdeki mahsulde tasarruf yetkisi varmış gibi katılanın iradesini fesada uğratarak bahçelerdeki mahsulleri satıp haksız menfaat temin ettiği anlaşıldığından özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. …”

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 02.11.2015, 2015/14133 Esas, 2015/30608 Karar

“Sanık A.’in , Ö. isimli mağdura ait olan taşınmazları 2005, 2006 ve 2007 yılları arasında, sanki mağdurdan kiralanmış gibi 3 adet sahte kira sözleşmesi düzenleyerek ve bu sözleşmeleri de ilgili kuruma ibraz etmek suretiyle 2005 ve 2006 yıllarında doğrudan gelir desteği ödemesi aldığı, sanıkların mağdur Ö.’a ait birçok tarım arazisini onun rızası ile fiilen kullandıkları, mağdur Ö.’ın arazilerin kullanımı konusunda önceden rızası olduğunu ancak kimseyle kira sözleşmesi yapmadığını ve bu yönde izin vermediğini beyan etmesi karşısında, sanıkların “gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlemeleri” ve kullanmaları nedeniyle eylemin TCK’nın 211. maddesi kapsamında kalması nedeniyle 1/2 oranında ceza indirimi yapılması gerekir.”

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 05.06.2014 Tarih, 2012/27271 Esas, 2014/11081 Karar

“Sanığın, bankadan kredi almak için sahte maaş bordrosu düzenlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; suça konu belge bankaya sunulmasa bile kredi verilip verilmeyeceği şirketten suç tarihinde sanığa yapılan ödemelere ilişkin belgeler var ise bunların getirtilmesi, şayet banka aracılığı ile ücretler ödeniyorsa ilgili bankadan ödemelere ilişkin belgelerin araştırılmasından sonra sanığın gerçekten suça konu belgedeki belirtilen maaşı aldığının saptanması durumunda, 5237 sayılı TCK’nun 211. maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının tartışılması suça konu belge bankaya sunulmasa bile kredi verilip verilmeyeceği de araştırılarak eylemin “faydasız sahtecilik” kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır.”

Özel Belgede Sahtecilik

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 10.04.2018 Tarih, 2017/1616 Esas, 2018/2428 Karar

“Sahte sigorta poliçelerinin iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığı hususunda, her hangi bir incelenme yapılmaması karşısında, yapılan sahtecilikte aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayininin hakime ait olduğu da dikkate alınarak, söz konusu poliçelerin mahkeme heyeti tarafından incelenip, özellikleri zapta geçirilerek, iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığının tespiti ve iğfal kabiliyetinin varlığının kabulü halinde, iktisadi devlet teşekkülü ya da kamu kuruluşu niteliğinde olmayıp, özel hukuk tüzel kişisi olan … A.Ş’ye..

..ait sahte sigorta poliçelerinin, TCK’nın 210. maddesi kapsamında “emtiayı temsil eden belge” ya da “kambiyo senedi” niteliğini

haiz olmaması nedeniyle “özel belge” vasfında olduğu gözetilmeden, sanıkların özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde poliçelerin resmi belge olduğunun kabulüyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan mahkumiyet hükmü verilmesi, bozma nedenidir.”

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 23.03.2016 Tarih, 2014/4825 Esas, 2016/2605 Karar

“Kambiyo senetlerinde (çek, poliçe, bono vb.) resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşabilmesi için kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen bütün unsurlarını taşıması gerekir. Aksi takdirde yasal unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtekarlık yapılması halinde fiil, özel belgede sahtekarlık suçunu oluşturacaktır. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 688. ( 6102 Sayılı Kanun’un 776. ) maddesinin uyarınca senet metninde bulunması gerekli zorunlu unsurlardan olan “tanzim tarihinin” bulunmaması halinde senedin özel belge niteliğinde olacağı, dosyada mevcut suça konu senet fotokopilerinde, senetler üzerinde düzenleme tarihinin bulunmadığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi resmi evrakta sahtecilik suçunu değil, 207. maddesi uyarınca özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.”

Özel Belgede Sahtecilik suçunun süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Özel Belgede Sahtecilik Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukatlık ve marka patent vekilliği ofisi olan MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ceza avukatlığı hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir. Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık suçu, kaçak bahis suçu, konut dokunulmazlığının ihlali gibi konularda da büromuza ulaşabilirsiniz.

Kadıköy avukatlık faaliyetini sürdüren ve İstanbul Barosu avukatı olan MG Hukuk Bürosu İstanbul ceza hukuku kadrosu, Özel Belgede Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık Suçu, Hakaret Suçu, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Güveni Kötüye Kullanma Suçu gibi ceza davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul Özel Belgede Sahtecilik Suçu davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ceza Avukatı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, şikâyet dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık ofisi olarak marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı ve ceza hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “Özel Belgede Sahtecilik Suçu nedir, Özel Belgede Sahtecilik suçunun cezası nedir, Özel Belgede Sahtecilik nitelikli halleri” ve benzeri Özel Belgede Sahtecilik ceza davası ve ceza hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun ceza avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.