M G H U K U K

Yükleniyor

Patent Başvurusu Ve Tescili

Ana Sayfa Patent Başvurusu Ve Tescili

Patent Başvurusu Ve Tescili

MG Hukuk olarak, ofisimiz bünyesindeki marka ve patent vekilleri aracılığıyla marka ve patent başvurusu ve tescili süreçlerini yürütmekteyiz.

Türkiye’de patent haklarının korunması mevzuatımızda 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. Patent başvurusu ve tescili süreçlerine dair temel detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Patent Nedir?

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır. Buluşun, yenilik, sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerini mutlaka taşıması gerekmektedir.

Türkiye’de patent başvurusu ve tescili ile marka başvuruları karıştırılmaktadır. Marka bir işletmeyi veya ürünü diğerlerinden ayırt eden işaret ve şekiller iken patent tekniğe dairdir ve sanayiye uygulanabilir olma kriteri bulunmaktadır. Marka ve patent tescil süreçleriyle ilgili resmi kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Patent Başvurusu ve Tescili Süreçlerindeki Hizmetlerimiz

Ofisimizin bu konuda verdiği hizmetler ve patent başvurusu ve tescili süreçlerindeki çalışmaları kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

  • Patent başvurusu öncesi, başvuruya konu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası patent veri tabanlarından ön araştırmasının yapılması,
  • Patent Başvurusu ve tescili için ilgili dosyanın hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun hale getirilmesi, gerektiğinde uzman patent mühendislerinden alınacak destekler,
  • Ulusal ve uluslararası başvuru dosyalarının hazırlanması ve resmi ofis girişlerinin yapılması,
  • Resmi ofislerden gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması,
  • Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi,
  • Patent tescil işleminin sonuçlandırılıp, patent belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi,
  • Resmi Patent bülteninin izlenmesi, yayınlanan benzer patentlerin bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması,
  • Tescilli ve/veya başvuru halinde olan patentler ile ilgili devir, lisans, adres–unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Patent başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılmasıdır.

Patent Başvurusu ve Tescili Öncesi Araştırma

Patent başvurusu ve tescili süreci öncesi, patenti istenen buluşun varsa benzerlerinin olup olmadığının Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarından ve uluslararası patent veri tabanlarından araştırılması mümkündür. Bu konuda hizmet almak isteyen kişi ve şirketlerin hak kaybı yaşamamaları için marka ve patent vekilleriyle çalışmaları tavsiye olunur.

Başvurunun TürkPatent tarafından İncelenmesi ve Yayınlanması

Patent başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu, 6769 sayılı Sınai ve Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Patent başvurusu ve tescili için yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik saptanması durumunda, bu eksikliğin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren iki (2) aylık süre verilir. Şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliği olmayan veya eksiklikleri süresi içinde giderilen patent başvurusu, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık (18) sürenin dolması veya bu süre dolmadan başvuru sahibinin erken yayım talebi yapması üzerine bültende yayımlanır.

Başvuru yayımından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak resmi kuruma sunabilir. Bu görüşler araştırma raporu hazırlama aşamasından önce gelmişse araştırma raporu düzenlenirken dikkate alınabilir. Başvurunun şekli eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin giderilmesi durumunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu talebi ile ilgili bildirim yapılır.

Araştırma raporu, buluşun yeniliği, sanayiye uygulanabilirliği ve tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı konularında inceleme yapılmasını sağlayacak olan referans patentlerin dökümü şeklinde hazırlanmış bir rapordur. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu talebinin başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on iki (12) ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Araştırma raporu talebi başvuru ile birlikte de yapılabilmektedir.

Araştırma raporu talebi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmakta olup, araştırma raporu Kurum bünyesinde hazırlanmaktadır. Herhangi bir uluslararası ofisten alınmış hazır araştırma raporunun da değerlendirilmesi talep edilebilir. Araştırma raporunun düzenlenmesinden sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilgili bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde ücretinin ödenerek inceleme talebi yapılması gerekmektedir. Bu talebin süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda başvuru geri çekilmiş kabul edilir.

İnceleme raporu talebi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmakta olup, inceleme raporu Kurum bünyesinde hazırlanmaktadır. İnceleme raporu, bir patent başvurusuna konu buluşun yeniliğinin, sanayiye uygulanabilirliğinin ve tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığının incelenip, Kurum kararının belirtildiği bir rapordur. Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.

Patent başvurusu ve tesciline dair ilgili buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.  Başvuru sahibine söz konusu bildirimlere görüş sunması veya değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç (3) aylık süre tanınır. Bu süre içinde görüş bildirilmediği veya değişiklik yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun belirtilmiş olması halinde patentin verilmesine karar verilir, başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent bültende yayımlanır. İnceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki (2) ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent bültende yayımlanır.

Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve bültende yayımlanır. Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen belge patent sahibine verilir. Patent başvurusu ve tescili sürecinde inceleme raporunda, başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı belirtilmişse başvuru Kurum tarafından reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve bültende yayımlanır.

Patent Koruma Süresi

Kurum tarafından düzenlenen inceleme raporu sonuçları tüm patentlenebilirlik kriterleri açısından olumlu olduğu takdirde, patent konusu buluşa patent verilmesine karar verilir. Patent belgesinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

İtiraz

Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının bültende yayımlanmasından itibaren altı ay (6) içinde ücretini ödeyerek söz konusu patente 6769 sayılı Kanun uyarınca; patent konusunun, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı, buluşun, 92 nci maddenin birinci ila üçüncü fıkraları uyarınca yeterince açıklanmadığı, patent konusunun, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aştığı veya patentin, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aştığı, gerekçelerinden en az birini ileri sürerek itiraz edebilir.

Tescil ve Yıllık Yenileme

Patentin geçerliliğini sürdürebilmesi için patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde yıllık vize ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Yıllık vize ödemelerinin başvuru tarihine denk gelen süre içerisinde yapılmaması durumunda, ek bir ücretle beraber başvuru tarihinden sonraki altı (6) ay içerisinde de yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de yıllık yenileme ödemeleri yapılmazsa, patent geçerliliğini yitirir.

Yurtdışında Patent Başvurusu

Yurtdışı patent tescilleri her ülkenin kendi mevzuatına göre ulusal başvurular olarak yapılabileceği gibi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilmektedir. Türkiye’de yapılan bir patent başvurusu ve tescilinin yurtdışında da korunması istendiği takdirde, Türkiye’de yapılan başvurunun rüçhan haklarını kullanarak yasal rüçhan süreleri içerisinde istenilen ülkelerde patent başvurusunun yapılması zorunluluğu vardır. Bu durumda, Türkiye’de yapılan bir patent başvurusunun rüçhan haklarını kullanarak, Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden herhangi birinde yapılacak patent başvurusu, Türkiye’deki ilk başvuru tarihinden itibaren geçerlilik kazanmış olur.

Uluslararası Patent Başvuru Türleri

Patent başvurusu ve tesciline dair uluslararası antlaşmalarla kurulu sistemler yer almakta olup detaylarına ayrı bir makale konusu yapılacak olan başvuru türleri başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

Ulusal Patent Başvurusu

Her ülkenin kendi mevzuatına uygun biçimde ve her ülkede ayrı ayrı tescil başvurusu yapmak suretiyle sağlanabilmektedir. Ulusal patent başvurularında ana başvurudan sonra, her ülkede ulusal patent başvurusu yapılması ile ilgili rüçhan süresi 12 aydır.

Patent İşbirliği Anlaşmasına Dayanan Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)

Avrupa Patent Sözleşmesi Kapsamında Patent Başvurusu (EPC)

Yukarıda temel detaylarını özetlediğimiz patent başvurusu ve tescili süreçleriyle ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz. MG Hukuk bürosu kurucusu Avukat, Marka ve Patent Vekili Mete Gençer ve ekibimizle tüm marka, patent, faydalı model ve tasarım süreçleri ile bu konudaki davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.