M G H U K U K

Yükleniyor

Senet Alacağı

Ana Sayfa Senet Alacağı

Senet Alacağı

MG Hukuk olarak ticaret hukuku ve icra takibi kapsamında müvekkil talepleri doğrultusunda senet alacağı konusunda hukuki destek ve süreç takibi yapmaktayız. Kadıköy avukatı kadromuzla müvekkillerimiz adına senet alacağı süreçlerinin yanı sıra alanında tecrübeli avukatlarımızla sözleşmeler hukuku kapsamında sözleşmelerin süreci, senet hazırlanması ve her türlü sözleşmeye dair çıkacak uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etme hizmetlerini vermekteyiz.

Senet ve Senet Alacağı Nedir?

Senet, bir borç ilişkisini belgeleyen ve ödeme taahhüdünde bulunan bir tarafın, belirli bir miktar para veya malı, belirli bir süre içinde veya gelecekte diğer tarafa ödeme yükümlülüğünü içeren bir kıymetli evraktır. Senetler genellikle ticarette, alışverişlerde, borç ödemelerinde ve ticari ilişkilerde kullanılır. Senet alacağı, alacaklıya bir güvence sağlar ve borçlu tarafından belirtilen miktar ve vadeye göre düzenlenir.

Kıymetli evraklar içinde önemli bir yere sahip olan senetler, özellikle ödeme işlemleriyle ilgili konularda sıkça başvurulan bir araçtır. Kolaylıkla düzenlenebilen bu belge, bireylerden şirketlere kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Senet, alacaklılık durumunu belgeleyen bir gösterge olarak kabul edilir ve hukuki açıdan geçerliliğe sahiptir. Özellikle ödemelerin güvenliğini sağlamak amacıyla tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkar.

Senetler, belirli bir alacak karşılığında düzenlenir ve ödeme taahhüdü içerir. Bu belge, bir borçlunun belirtilen miktardaki borcunu ödeme yükümlülüğünü resmi bir şekilde taahhüt ettiğini gösterir. Dolayısıyla, senetlerin kullanılmasıyla birlikte ödemelerin güvence altına alınması sağlanır. Bu durum, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önlenebilmesi ve hukuki bir dayanak oluşturabilmesi açısından önemlidir.

Hukuki yaptırımların uygulanabileceği durumlar için etkili bir çözüm sunan senetler, taraflar arasında karşılıklı güvenin pekiştirilmesine yardımcı olur. Alacaklı, ödeme taahhüdüne uyulmaması durumunda hukuki yollarla haklarını arayabilir ve sözleşme şartlarına dayanarak alacağını talep edebilir. Bu nedenle, senetler finansal ilişkilerin düzenlenmesi, alacaklılık durumunun belirlenmesi ve ödemelerin güvence altına alınması açısından önemli bir araç olarak kullanılır. İhtilafların minimize edilmesi ve taraflar arasında şeffaf bir ilişki kurulması amacıyla senet düzenlemek, ticaret ve finans dünyasında yaygın bir uygulamadır.

Senet olarak bilinen bono veya emre yazılı senet, içeriğinde “bono” veya “emre yazılı senet” terimini, Türkçe dışında bir dilde ise o dilde karşılığını, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemeyi vaadi, vade, ödeme yerini, ödeme alacak kişinin adını, düzenleme tarihini ve düzenleme yerini içerir; ayrıca düzenleyenin imzasını taşır. Tüm bunlar Türk Ticaret Kanunu’nun Kıymetli Evrak kitabında düzenlenmiştir.

Ödenmemiş Senet Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

Ödenmeyen senetlerin tahsili için alacaklı üç farklı yönteme başvurabilir. İlk olarak, kambiyo senetlerine özgü olan ilamsız icra takibi yolunu tercih edebilir. İkinci yöntem, önce dava açıp mahkeme ilamı alındıktan sonra ilamlı icra yoluna başvurmaktır. Üçüncü ve son olarak, genel haciz yoluna başvurabilir.

Kambiyo senetlerine özgü icra takibi genellikle daha hızlı bir süreci içerir. Bu yöntemde, borçlunun itiraz etmesi icra takibini durdurmayacaktır ve öngörülen süreler daha kısadır. Genel haciz yolunda 7 gün olan itiraz süresi, kambiyo senetlerine özgü icra takibinde 5 gündür. Bu sebeplerle, kambiyo senetlerine özgü icra takibi, genelde daha hızlı ve etkili bir çözüm sunmaktadır.

Ödenmemiş Senet Alacağı İcraya Nasıl Verilir?

Senetlere ilişkin icra takibi başlatmak için, her icra takibi başvurusunda olduğu gibi takip talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu talep, mevzuatımızda İcra ve İflas Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilen hususları içermelidir. İcra ve İflas Kanununun 58. Maddesi uyarınca:

“Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.

Talepte şunlar gösterilir:

  1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);

  2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;

  3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

  4. Senedin aslı

  5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.”

Takip başlatılırken, senedin aslının ilgili icra dairesine teslim edilmesi gerekmektedir. İcra memuru, senet aslını elde etmeden borçluya ödeme emri gönderirse, borçlu bu işleme karşı icra mahkemesine şikâyette bulunma hakkına sahip olacaktır.

İcra takibi talebinde bulunulmalı, ödeme emri gönderilmelidir. İcra takibi kesinleştikten sonra da haciz işlemleri başlayacak ve satış, ödeme ve paraların paylaştırılması süreciyle devam edecektir.

Kambiyo senetlerinde, senet alacaklısı, takip talebi yaparak, İcra Dairesi’ne başvurur. Kambiyo senetlerine ait haciz ile genel haciz yolunda ek bir şart bulunur. Bu şart ise, kambiyo senedinin aslının ve borçlu adedi kadar onaylı örneğin, takip talebine eklenmesidir.

Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ticaret avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Ödenmemiş Senedin İcrası Hangi İcra Dairesinde Başlatılır?

Başlatılacak icra takibinde dikkate alınması gereken önemli bir konu, takibin hangi icra dairesinde başlatılacağıdır. Çünkü senetler, borç niteliğinde olan belgeler olduğundan dolayı, icra takibi kural olarak borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde başlatılacaktır. Ancak senedin üzerinde yetkili icra dairesi belirlenebilir. Senet alacağının sebebine dayalı olarak da senet takibi için yetkili adliye belirlenebilir.

Senet Alacağının Vadesi

Senet alacağının vadesi, senet metninde belirtilen ve alacaklının talep ettiği tarih olarak belirlenen ödeme süresidir. Senetler, belirli bir vadeye sahip olduğu için, bu tarih alacaklının ödeme talep etme hakkını belirler. Vade tarihi, senet üzerinde açıkça ifade edilir ve bu tarih itibariyle borçlu, belirlenen miktarı ödemekle yükümlüdür.

Senetler genellikle ödeme tarihinden itibaren belirli bir gün sayısına kadar vadeye sahiptir. Alacaklının, vade tarihinden sonra ödeme alamadığı durumda çeşitli yasal yolları kullanarak alacağını tahsil etme hakkı doğar. Bu yollar arasında icra takibi, hukuki süreçler ve mahkemeye başvurma gibi seçenekler bulunabilir. Yasal yollardan istenilen sonucu hızlı bir şekilde almak için bir avukatın desteği önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize kıymetli evrak hukuku ve sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ödenmemiş Senedi İcraya Verme Süresi ve Zamanaşımı

Senet alacağının icraya verme süresi 3 yıldır, bu süre içinde alacaklı, farklı yöntemlerle alacağını tahsil etmek için icraya başvurabilir. Ancak, bu süre sona erdikten sonra yapılan başvurular sadece ilamsız icra takibi olarak gerçekleştirilebilir.

Senetlerin icraya verilme süresi dışında bir de zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Her senedin zamanaşımı süresi farklıdır. Banka veya resmî kurumlardan alınan senetlerde zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Diğer senetler arasında yer alan, protestolu senet gibi belgelerde ise senet alacağı zamanaşımı süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Ödenmemiş Senet Alacağı İçin Protesto

Senet alacağı için protesto, alacaklının senedin vadesinde ödeme alamadığı durumda alacağını tahsil etmek için başvurduğu bir hukuki işlemdir. Protesto, senedin ödeme emri içeren bir belge oluşturulması ve noter veya icra müdürlüğü aracılığıyla borçluya tebliğ edilmesi sürecini içerir. Senedin ödenmemesi durumunda senet alacağı için “ödememe protestosu” çekilmez ise bazı hallerde senet alacaklısı müracaat borçlularına başvuru hakkını kaybeder.

Senet alacağı için ödememe protestosu ödeme gününü takip eden iki iş günü içerisinde noterden çekilir. Ödememe protestosu senedin ödeme gününde çekilemez. Kadıköy avukatı olarak bu konuda sorun yaşamamak için bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz.

Ödenmemiş Senedin İcrasına İtiraz

Borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrinden itibaren beş gün içinde, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmek üzere, senet alacağı sahibini davalı göstererek icra mahkemesine dilekçe ile başvurabilir. Ancak bu itiraz, satış dışındaki diğer icra takip işlemlerini durdurmaz. İcra mahkemesi, duruşma öncesinde re’sen yapacağı inceleme sonucunda itirazın ciddi olduğunu değerlendirirse, itirazla ilgili karar verilene kadar icra takibini geçici olarak durdurma yetkisine sahiptir.

Borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrinden sonra beş gün içinde icra mahkemesine başvurarak borçlu olmadığını, senet alacağı konusu borcun itfa edildiğini, borç için süre verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını veya yetki itirazını dile getirebilir. Ancak, bu itiraz sadece satış dışındaki diğer icra takip işlemlerini durdurmaz. İcra mahkemesi, itirazın ciddiyetini değerlendirerek, belirli koşullarda icra takibini geçici olarak durdurma kararı verebilir. İtirazın kabulü veya reddi durumlarına göre takip işlemleri devam eder veya durdurulabilir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, alacaklı kötü niyetli veya ağır kusurlu ise tazminata mahkûm edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda ise takip işlemleri devam eder.

Ödenmemiş Senedin Cezası Var Mıdır?

Senedin ödenmemesi durumunda, senet alacağı için borçluya hapis cezası uygulanmaz. Haciz işlemleri başladığında, borçlu icra dosyasına yönelik icra taahhüdü verirse ve belirtilen tarihlerde borcunu ödemezse, icra taahhüdü ihlali nedeniyle ceza alabilir.

Borçlunun icra taahhüdüne rağmen ödeme yapmaması halinde, alacaklı icra ceza mahkemesine şikâyette bulunabilir. Ancak, Türk hukukunda, bir edim taahhüt edilmesine rağmen yerine getirilmemesi durumunda hapis cezası uygulanması söz konusu değildir.

Yani sorumuzun cevabı şudur; senedin ödenmediği durumlarda borçluya hapis cezası ya da adli para cezası verilmez. Çek alacağı için ise senet alacağından farklı olarak hapis cezası yaptırımı bulunmaktadır.

İcraya Verilen Senet Alacağı Ödenmezse Ne Yapılabilir?

İcraya verilen senet ödenmezse, alacaklı hukuki yollarla tahsilat sürecini devam ettirebilir. İcra takibi, alacaklının haklarını koruma ve tahsilatını gerçekleştirme amacıyla başvurduğu bir hukuki mekanizmadır. Alacaklı, senedin ödenmemesi üzerine icra müdürlüğü aracılığıyla haciz işlemlerini başlatabilir. Bu, borçlunun mal varlığının belirli bir oranında alacak miktarının tahsilatı için el konulması anlamına gelir. Haciz işlemlerinin başlamasından evvel, ödeme emri ile borçluya belli bir süre tanınırken, aynı zamanda borçlunun icra takibine itiraz hakkı da bulunmaktadır.

Senet, alacaklı tarafından icraya verildikten sonra ödenmezse, icra takibi devam edecektir. Bu süreç, alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından borçlunun mal varlığının değerlendirilmesini içerir. İcra takibi sırasında, borçlunun kötü niyetli veya ağır kusurlu davrandığı durumlarda, alacaklı icra mahkemesine başvurarak tazminat talebinde de bulunabilir. Tüm bu durumlarda vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy Ticaret hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz.

İcra Takibi Talep Örneği ve Senet Örneği

İcra takibi için talep oluştururken alanında tecrübeli ticaret ve kıymetli evrak avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz. Somut olayın koşullarından dolayı farklı uyuşmazlıklar çıkabileceğinden dolayı her zaman bir avukatla çalışmak önemlidir, hak kayıplarının önüne geçecektir. İcra Takibi talebi örneklerine bakılarak sözleşme hazırlanması doğru olmayacaktır. Ancak yine de fikir verme açısından Adalet Bakanlığının yayınladığı icra takibi formunu sizlerle paylaşalım:

Senet Örneği için de yukarıda yazdıklarımızı tekrar etmek isteriz. Başka örneklere bakarak bir senet hazırlamak doğru olmayacaktır. Mevzuata hâkim bir kıymetli evrak avukatı gözetiminde senedin hazırlanması hak kaybı yaşamamak bakımından en sağlıklısı olacaktır.

“ÖDEME GÜNÜ           TÜRK LİRASI        KURUŞ          NO

İş bu senedim… mukabilinde …./…./…… tarihinde ………………………………………………………….. veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız …………………………………………… Türk Lirası …………… Kuruş ödeyeceği…. Bedeli ……………………………. ahzolunmuştur. İş bu senetten doğacak ihtilaflarda …………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Düzenleme Tarihi

Senet Alacağı

…./…./20….

Düzenleme Yeri

İmza

BORÇLU :

İsim/ Unvan :………………………………………

Adres (Ödeme Yeri) : …………………………

V.D/ T.C No : ………………………………………”

 

Avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleriyle, senetlerin düzenlenmesinde tarafların haklarını korumak ve gelecekte olası hukuki sorunları önlemek için önemli bir rol oynarlar. Avukatlar aynı zamanda, senedin uygulanabilirliğini ve yasal dayanaklarını değerlendirerek tarafları potansiyel hukuki risklere karşı bilgilendirir. Bu, tarafların gelecekte anlaşmazlık yaşamaması ve senedin güvenilir bir hukuki belge olmasını sağlamak için kritik bir adımdır. Bu kritik adımlarda uygun ve güvenilir bir hizmet almak için İstanbul Barosu avukatlarına veya MG Hukuk olarak bizlere danışabilir ve hizmet alabilirsiniz.

Ödenmemiş Senet Alacağı Dosyasına Dair Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın ödenmemiş senet alacağına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz

Yargıtay, 13. Hukuk Dairesi, E. 2014/19840, K. 2015/29907, T. 13.10.2015

“Davacı davalı tarafından tanzim edilen ve bedelleri ödenmeyen 5 adet senedin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Davalı, senetlerin bir kısmında imzasının bulunmadığını, borcun 2.000,00Tl lik kısmını senetle ödediğini belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, senetlerin bono vasfını taşımadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacının davaya konu ettiği bonolara ilişkin olarak davalı savunmasında 2.000,00TL yi 05.01.2013 tarihli senetle ödediğini, davacının……

… senet vasfını taşımadığını, bu nedenle geçersiz olduğunu bildirmiştir. Davalının senet borcunu ödediğini belirtmesi ile ispat yükü davalıya geçmiştir, borçlu ise ödemeyi ispat edemediğinden 01.08.2013, 01.09.2013, 01.10.2013 ve 01.11.2013 tarihli 4 adet senet yönünden davanın kabul edilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2015/18318 K. 2015/29405 T. 25.11.2015

“TTK’nın 776. maddesi uyarınca; vade, bononun unsurlarından olsa da aynı Kanun’un 777/2. maddesi gereğince vadesi gösterilmemiş bir bono görüldüğünde ödenmesi şart bir bono sayılır. TTK’nun 778. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanun’un 704. maddesine göre ise görüldüğünde ödenecek bononun tanzim tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek üzere ibrazı zorunludur. Bir başka anlatımla vade unsurunu taşımayan senedin, TTK’nın 704. maddesinde belirtildiği üzere görüldüğünde ödenecek…….

……kabulü gerekeceğinden, bu eksiklik senedin bono olma vasfını etkilemez. Vadesi gösterilmemiş bononun bir yıl içinde ibraz edilmemiş olması, zamanaşımı müddeti dolmadıkça senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz. Senedin süresi içinde, yani keşide tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmemesi vadenin geçirilmesi hükmünde olup, bu halde rücu hakkı düşeceğinden cirantalara müracaat edilemez. Fakat zamanaşımı süresi dolmadıkça senedi tanzim eden borçlunun (keşidecinin) sorumluluğu devam eder”

süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Ödenmemiş Senet Alacağı için Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka avukatı ve kıymetli evrak hukuku avukatı, marka ve patent haklarının korunmasına dair başvurular, senet davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul ödenmemiş senet alacak icrasına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Senet Alacağı Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle senet alacağı konusunda hukuken alanında uzman İstanbul icra ve kıymetli evrak hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman ticaret hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent ve kıymetli evrak hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “senet alacağı nedir, ödenmemiş senet alacağı, ödenmemiş senet için icra” ve benzeri kıymetli evrak ve ticaret hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun ticaret avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.