M G H U K U K

Yükleniyor

Tanıma ve Tenfiz Davası

Ana Sayfa Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası

Bu makalede, tanıma ve tenfiz davasının hukuki temelleri, bu davaların Türkiye’de uygulama şartları ve bu süreçte izlenilmesi gereken yol ele alınacaktır. Uluslararası hukuk ilişkilerinde, yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası önemli bir rol oynamaktadır. Tanıma davası, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de kesin hüküm ve delil gücü kazanmasını sağlarken, tenfiz davası ise bu kararların Türkiye’de icra edilebilirliğini yani uygulanabilirliğini temin eder. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize tanıma ve tenfiz davası sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tanıma Davası Nedir?

Tanıma davası, bir yabancı mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye hukuk sistemi tarafından kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla açılan bir davadır. Temelde, tanıma davası, yurtdışında verilen hukuki kararların Türkiye’de de hukuki sonuç doğurabilmesi için yürütülen bir hukuki süreçtir.

Tanıma davası, mevzuatımızda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 58. maddesinde düzenlenmiştir:

“(1) Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

(2) İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.

(3) Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.”

Bu maddeye göre, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerlilik kazanabilmesi için bu kararların tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespit edilmesi gerekir. Ancak, tanıma davasında mütekabiliyet şartı aranmaz; yani, Türkiye’nin yabancı ülkelerle karşılıklı tanıma ve tenfiz anlaşmalarına sahip olması gerekmez.

Tanıma davasının temel amacı, yabancı mahkemeler tarafından verilen ilamların Türkiye’de de hukuki geçerlilik kazanmasını sağlamaktır. Bu dava türü, yabancı mahkeme kararlarının kesin hüküm veya kesin delil etkisi yaratmasını hedefler. Yani, tanıma davası açıldığında, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de hukuki sonuç doğurması ve ilgili kişilerin hukuki durumlarının Türkiye’de de tanınması sağlanır.

Tanıma davası, belirli hukuki şartlara ve prosedürlere tabi bir süreçtir. MÖHUK’un 58. maddesi, tanıma davasının ihtilafsız kaza kararları için de uygulanabileceğini belirtir. Bu demektir ki, hem hukuki ihtilafların çözümüyle ilgili verilen yabancı mahkeme kararları hem de uyuşmazlık bulunmayan bazı hukuki durumlarla ilgili kararlar tanınabilir.

Türkiye’de, genellikle boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku konularında verilen yabancı mahkeme kararlarının tanınması için tanıma davası açılır. Örneğin, bir Türk vatandaşının Fransa’da boşanmış olması durumunda, bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma davası açılması gerekebilir. Bu süreçte, mahkeme yabancı kararın Türk kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceleyerek karar verir.

Tanıma davası, uluslararası hukuki ilişkilerde hukuki güvenlik ve düzen sağlanmasında kritik bir rol oynar. Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de geçerlilik kazanabilmesi için açılan bu dava, uluslararası hukuk kurallarının yerel hukuk sistemiyle uyumlu hale getirilmesinde bir araçtır.

Sonuç olarak, tanıma davası yurtdışında alınan hukuki kararların Türkiye’de de etkili olabilmesi için gerekli hukuki zemin sağlar ve böylece uluslararası hukuk ilişkilerinin verimli bir şekilde yürütülmesini destekler. Tanıma ve tenfiz davası, uluslararası hukukun karmaşık ve teknik detaylarını içerir, bu nedenle bir avukatın rolü son derece kritiktir. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize tanıma ve tenfiz davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tenfiz Davası Nedir?

Tenfiz davası, yabancı mahkemelerce verilen ve bir edimin yerine getirilmesini amaçlayan mahkeme kararlarının Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesi için açılan bir dava türüdür. Yani, yabancı bir ülkenin mahkemesinde verilen bir kararın Türkiye’de de geçerli olmasını ve hukuki sonuç doğurmasını sağlamak amacıyla başvurulan bir hukuk yoludur.

Tenfiz davası uygulamada, teknik ve hukuki detaylara bağlı olarak yürütülür. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, tenfiz davası için ayrıntılı şartlar koymuş ve her bir şartın titizlikle incelenmesini gerektirmiştir. Uygulamada, bu şartların sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için kapsamlı bir hukuki analiz yapılır ve bu analizler mahkeme tarafından detaylıca değerlendirilir. Tenfiz davası genellikle, belge incelemesi ve hukuki argümanların sunulması yoluyla yürütülür.

Tenfiz davası, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesini sağlayan bir hukuki süreçtir. MÖHUK’un 54. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yürütülen bu davalar, uluslararası hukukta karşılıklı tanıma ve iş birliğini teşvik eden önemli bir mekanizmadır. Bu süreç, uluslararası hukuki ilişkiler çerçevesinde, hukuki güvenliği sağlamak ve hakların korunmasını temin etmek amacıyla büyük bir önem taşır.

Tanıma ve tenfiz davasının süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Gerekliliği

Tanıma ve tenfiz davası, uluslararası hukuk ilişkilerinde yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerliliği ve icra edilebilirliği açısından büyük bir rol oynar. Bu davalar, hukuki düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de etkili ve uygulanabilir olmasını sağlar.

Yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararları, sadece o ülkenin hukuku açısından geçerlidir ve Türkiye’de doğrudan uygulanamaz. Örneğin, bir çift Almanya’da boşanmış olabilir, ancak bu boşanma kararı Türkiye’de otomatik olarak geçerli olmaz. Türkiye’de bu boşanmanın tanınması ve tenfizi gereklidir. Tanıma davası, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de hukuki geçerlilik kazanmasını sağlarken, tenfiz davası ise bu kararın Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesini sağlar.

Türkiye bağımsız bir ülke olarak, yabancı mahkeme kararlarını doğrudan kabul etme veya uygulama zorunluluğuna sahip değildir. Türkiye’nin hukuki düzeni, yabancı kararların içeriğini ve uygulanabilirliğini detaylı bir şekilde inceleyerek, kamu düzenine aykırılık olup olmadığını değerlendirir. Bu kapsamda, tanıma ve tenfiz davası hukuki denetim mekanizması olarak işlev görür. Örneğin, bir boşanma kararı, Türkiye’nin aile hukuku ilkelerine aykırıysa, bu kararın tanınması veya tenfizi talebi reddedilebilir.

Yabancı mahkeme kararları, uluslararası hukukun kabul ettiği ilkeler çerçevesinde Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasına tabidir. Bu davalar, Türkiye mahkemelerinin yabancı ülkelerde verilmiş olan mahkeme kararlarını inceler ve uygulama yetkisini belirler. Örneğin, Almanya’da verilen bir miras kararının Türkiye’de yürürlüğe girmesi için, kararın tenfizi gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilir hale gelmesi için gerekli hukuki süreçlerdir. Bu davalar, uluslararası hukukun Türkiye’de uygulanabilirliğini sağlamak, hukuki güvenliği temin etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla büyük bir önem taşır. Türkiye’nin bağımsız bir hukuk sistemi olarak, bu davalar aracılığıyla yabancı kararları titizlikle değerlendirir ve hukuki geçerliliklerini sağlar. Bu nedenlerle, tanıma ve tenfiz davasında bir avukatın uzmanlığı, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Tenfiz Davasının Şartları

Tenfiz davası, mevzuatımızda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) çerçevesinde düzenlenmiştir. MÖHUK’un 54. maddesinde tenfiz şartları belirlenmiş ve bu davaların hangi koşullarda açılabileceği net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu maddeye göre, bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilir hale gelmesi için dört temel şartın yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

  1. Karşılıklılık Şartı: Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklı olarak mahkeme kararlarının tenfizi mümkün kılan bir anlaşma ya da yasal düzenleme bulunmalıdır. Bu, karşılıklı tanıma ve tenfiz anlaşmalarının varlığını ifade eder.
  2. Yetki Şartı: Yabancı mahkemenin verdiği karar, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalıdır. Ayrıca, kararın verilmesinde yeterli bir bağ bulunmalıdır; yani, mahkemenin yetki sınırları içinde kalınmalıdır.
  3. Kamu Düzenine Aykırılık: Yabancı mahkeme kararının içeriği Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır. Karar, Türkiye’de geçerli olması için Türk hukuk düzeniyle uyumlu olmalıdır.
  4. Savunma Hakkı: Yabancı mahkemede, kararın verildiği kişiye usulüne uygun bir şekilde savunma hakkı verilmiş olmalıdır. Kararın, tarafların savunma hakkını ihlal etmeyen bir biçimde verilmiş olması gerekir.

Tenfiz davasında, bu dört şartın her biri ayrı ayrı incelenir ve değerlendirilir. Mahkeme, kararın geçerliliğini ve icra edilebilirliğini bu şartlar çerçevesinde tespit eder. Eğer şartlar sağlanıyorsa, mahkeme tenfiz kararı verir ve yabancı mahkeme kararı, Türkiye’de bir Türk mahkeme kararı gibi uygulanabilir hale gelir. Tenfiz davasının şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi veya hukuki destek almak için İstanbul Barosu avukatlarıyla veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tanıma ve tenfiz davasında hangi mahkemelerin görevli ve yetkili olduğu, Medeni Usul Hukuku’ndaki 51. madde ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olup, davanın türüne bağlı olarak Aile Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi gibi diğer Asliye Hukuk Mahkemeleri de görevli olabilir. Madde metni şöyledir:

“(1) Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

(2) Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.”

Yetkili mahkeme belirlenirken genel yetki kuralları uygulanır. Davalı kişinin Türkiye’de bir yerleşim yeri bulunuyorsa, o yerleşim yerindeki mahkemeler yetkilidir. Eğer davalı kişinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa, davacı kişi seçim hakkına sahiptir ve Medeni Usul Hukuku’nun 51. maddesine göre tanıma ve tenfiz davasını İstanbul, Ankara veya İzmir merkez adliyelerinde açabilir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan önemli hukuki yollardır. Bu davalarda, tanıma ve tenfiz süreçlerinin başlatılması için belirli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekir. Dilekçeye eklenecek belgeler

“(1) Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.

b) İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.”

İlk olarak, yabancı mahkeme ilamının aslı veya onaylı bir örneği dava dilekçesine eklenmelidir. Bu ilam, ilgili yabancı mahkemede verilmiş olan hukuki kararın resmî belgesidir ve apostil şerhi taşıması gerekmektedir. Apostil şerhi, Lahey Apostil Sözleşmesi uyarınca, belgenin uluslararası geçerliliğini onaylayan bir tasdiktir. Apostil şerhi, genellikle yetkili bir makam tarafından ilamın üzerine eklenir ve belgenin doğru, orijinal ve geçerli olduğunu tasdik eder. Bu onay, belgenin Türkiye’de geçerli olabilmesi için zorunludur.

Ayrıca, tanıma ve tenfiz davasında ilamın kesinleştiğini gösteren bir yazı veya belge de sunulmalıdır. Bu belge, yabancı mahkemenin verdiği kararın hukuki anlamda kesinleştiğini ve artık temyiz, itiraz gibi yollarla değiştirilemeyeceğini gösterir. Kesinleşme belgesi, ilamın yürürlükte olduğunu ve dava konusu kararın nihai olduğunu kanıtlar.

Belgeler sunulurken, apostil şerhi için gereken işlemler de göz önünde bulundurulmalıdır. Apostil şerhi almak için, ilamın orijinal belgesi, genellikle yabancı ülkenin noteri, dışişleri bakanlığı ya da diğer yetkili makamlarından onaylanmalıdır. Ayrıca, ilamın Türkçeye yeminli tercümesi de yapılmalı ve bu tercüme noter tarafından onaylanmalıdır. Apostil şerhi, belgenin uluslararası düzeyde geçerliliğini sağlamak için kritik bir adımdır ve tanıma ile tenfiz davasında hukuki süreçlerin doğru yürütülmesini temin eder.

Son olarak, HMK’nın 114/2. maddesi gereğince, tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, dava şartı olarak kabul edilir. Mahkeme, eksik belgeler tespit ederse, davacıya bu eksiklikleri tamamlaması için kesin bir süre verir. Belgelerdeki eksiklikler, davanın her aşamasında sorun teşkil edebilir, bu nedenle tüm belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

Bu belgeler ve apostil şerhi hakkında bilgi sahibi olmak, tanıma ve tenfiz davasının hukuki süreçlerinde başarılı bir başvuru yapılabilmesi için temel bir gerekliliktir. Apostil şerhi, belgenin uluslararası geçerliliğini onaylayan bir mekanizma olarak, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de uygulanabilirliğini sağlamada önemli bir rol oynar.

Bu davalarda, uluslararası hukuk normlarının ve yerel yasal düzenlemelerin doğru bir şekilde uygulanması gerekir; avukat, bu süreçte eksiksiz belgeler sunar, dava stratejileri geliştirir ve mahkeme önündeki temsil görevini yerine getirir. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize tanıma ve tenfiz davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma ve tenfiz davası, uluslararası hukuk ve özel hukuk prensiplerini içeren karmaşık hukuki süreçlerdir. Bu davalarda kullanılan dilekçeler, hukuki metinlerin doğru bir şekilde hazırlanmasını ve ilgili mahkemeye etkili bir başvuru yapılmasını gerektirir. Dilekçeler, yalnızca bir örnek teşkil etmekle birlikte, her dava özel koşulları ve detayları barındırabilir. Bu nedenle, bir tanıma ve tenfiz davası dilekçesi hazırlarken avukata danışmak büyük bir önem taşır. Avukatlar, ilgili yasa ve yönetmeliklere hâkim olarak, dilekçenizin hukuki gereklilikleri yerine getirdiğinden ve eksiksiz bir şekilde hazırlandığından emin olabilirler. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından tanıma ve tenfiz davası dilekçesinden bir parça sunalım:

“SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Kesinleşen boşanma kararının boşanma hükmü yönünden tanınmasına, tazminat hükümleri yönünden tenfizine, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Kişisel duruma özgü hususlar, belge eksiklikleri ve mahkeme usul kuralları gibi konularda profesyonel bir rehberlik sağlayan avukatlar, sürecin her aşamasında doğru adımlar atmanızı sağlar. Dolayısıyla, dilekçe örneklerinin ötesinde, gerçek bir dava dilekçesi için hukuki danışmanlık almak, davanın başarısı için kritik bir adımdır. Tanıma ve tenfiz davası, belgelerin doğru şekilde sunulması, hukuki şartların sağlanması ve mahkeme usullerine uygun hareket edilmesi gerektiren süreçlerdir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Son yıllarda küreselleşen dünyada, uluslararası hukuki meseleler her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemiz de bu gelişmelere bağlı olarak tanıma ve tenfiz davası gibi uluslararası hukuk konularında sıklıkla karşılaşılan durumlarla ilgili hukuki destek ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de geçerliliği veya icra edilebilirliği konularında hukuki yardım almak, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türkiye hukuk sistemi içinde tanınması veya icra edilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlar. Bu süreçler, sadece belgelerin toplanması ve mahkemeye sunulmasıyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda kararların hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli hukuki stratejilerin belirlenmesini de içerir. Avukatlık hizmetleri, bu süreçlerde doğru belgelerin hazırlanması, uygun dilekçelerin yazılması ve mahkeme usullerinin eksiksiz yerine getirilmesi konularında profesyonel destek sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davası süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. İstanbul hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosu avukatlarına başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler, dava dilekçesine eklenecek evraklar ve apostil şerhi gibi hukuki detaylar, bu davaların yürütülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu belgelerin hazırlanması ve hukuki süreçlerin takibi, davanın başarısı için önemli aşamalardır. Örneğin, yabancı mahkeme ilamının onanmış aslı, ilamın kesinleştiğini gösteren belgeler ve apostil şerhinin doğru bir şekilde sunulması, davanın hukuki zemininin sağlam olmasını sağlar.

İstanbul avukatlık ofisi MG Hukuk Bürosu olarak, tanıma ve tenfiz davasında müvekkillerimize geniş kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve icrası konularında avukatlarımız, sizlere hukuki süreçlerin her aşamasında profesyonel destek sağlar. Dava sürecinizin her adımında hukuka uygun ve etkili bir şekilde hareket edebilmeniz için avukatlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Tanıma ve tenfiz davası, uluslararası hukuk konularında derinlemesine bilgi ve deneyim gerektiren süreçlerdir. Bu nedenle, bu tür davalarda avukata danışmak, hukuki destek almak ve profesyonel rehberlik hizmetlerinden faydalanmak her zaman en doğru yaklaşımdır. Bizler de MG Hukuk İstanbul avukatı olarak müvekkillerimize tanıma ve tenfiz davası ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.