M G H U K U K

Yükleniyor

Kaçak Bahis Suçu

Ana Sayfa Kaçak Bahis Suçu

Kaçak Bahis Suçu

Kaçak bahis suçu son dönemde ülkemizde yoğun bir şekilde gündeme gelen bir hukuki mesele olup yasal yaptırımları ve kontrolü üzerinde yoğun çalışılmaktadır.

Türkiye’de futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarını düzenleyen 7258 sayılı kanun, ülkede yasal bir çerçeve içinde bahis ve şans oyunlarına sınırlamalar getirmiştir. Ancak, bu kanuna uymayan ve yasalara aykırı bir şekilde faaliyet gösteren platformlarla ilişkilendirilebilecek bir suç da kaçak bahis suçudur. Bu makalede, ceza hukuku kapsamında Türkiye’deki kaçak bahis suçuyla ilgili temel bilgileri ele alacağız. Kaçak bahis suçu davaları için Kadıköy MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak (Yasadışı) Bahis Nedir?

Kaçak (Yasadışı) Bahis, Türkiye’de yasalara aykırı olarak faaliyet gösteren bahis siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen bahis ve şans oyunlarıdır. Bu siteler, Türkiye’de lisanslı olmadıkları veya belirli düzenlemelere uymadıkları için yasalara aykırı kabul edilir ve kaçak bahis suçu gündeme gelir. Kaçak bahis siteleri genellikle çevrimiçi platformlar aracılığıyla hizmet verir ve oyunculara geniş bir bahis yelpazesi sunar.

Kaçak bahis suçu, yasal düzenlemelere ve lisanslara tabi olmadan, resmi denetim ve izinler alınmadan faaliyet gösteren bahis siteleri veya kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen bahis etkinliklerini ifade eder. Bu tür bahis faaliyetleri, yasalara aykırı olup ve genellikle vergilendirilmez, denetlenmez.

Kaçak bahis siteleri, genellikle çevrimiçi platformlarda hizmet verir ve yasadışı olarak kabul edildikleri yerlerde faaliyet gösterirler. Bu siteler, yasalara uygun bir lisansa sahip olmadıkları için güvenlik ve dürüstlük konularında soru işaretleri yaratabilirler. Oyuncular, bu tür sitelerde oynadıkları takdirde kaçak bahis suçu nedeniyle mağdur olabilmekte ve hukuki sorumluluklarla karşılaşabilirler. Genelde bu siteler takip edilmemesi ve sorumluların bulunmaması amacıyla yurtdışı merkezli hareket etmektedir.

Kaçak bahis, genellikle yasal bahis seçeneklerine erişimi olmayan kişiler tarafından tercih edilebilir, ancak bu tercih yasal riskleri beraberinde getirir. Yasal bahis seçenekleri genellikle bir ülkenin düzenleyici kurumları tarafından denetlenir, vergilendirilir ve oyuncuların haklarını koruyan önlemleri içerir. Kadıköy avukatlık ofisi olarak kaçak bahis suçu davaları için MG Hukuk bürosuna ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Oynamak Suç Mudur, Cezası Nedir?

Mevzuatımızda 7258 sayılı Kanun’da, yasadışı bahis oynama suçu spesifik olarak düzenlenmemiştir. Bahis oynamak, suç değil, kabahat olarak sınıflandırılmıştır. Bu durum, yasadışı bahis oynama eyleminin idari para cezasına tabi olduğunu göstermektedir. İdari para cezası niteliği itibariyle suç karşılığında verilen bir ceza olmadığı için ödenmediğinde hapis cezasına çevrilemez. Yasadışı bahis oynama nedeniyle uygulanan idari para cezası, cebri icra yoluyla ilgili kişiden tahsil edilebilir. Ancak örgütlü olarak bu eylem gerçekleştirilir ise cezanın boyutu değişecektir.

Kaçak Bahis Oynama Kabahatinin cezası, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanları mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından belirlenen bir miktar olan beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırır. İlgili hüküm şöyledir:

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.”

Bu hüküm, yasadışı bahis oynama eyleminin kabahat kapsamında değerlendirildiğini ve bu kabahatin idari bir para cezası ile cezalandırıldığını ortaya koymaktadır. Kaçak bahis suçu davaları için Kadıköy MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Oynatmak Suç Mudur, Cezası Nedir?

Kaçak bahis oynatmak, birçok ülkede ve Türkiye’de de suç olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de bu konuda ilgili yasa ve düzenlemeler “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” tarafından yapılmıştır. Bu kanunun 5. maddesi, kaçak bahis oynatmanın cezalarını belirtmektedir:

“Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti hâlinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ edilir ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bu kararlara itiraz edebilir.

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Spor Toto Teşkilat Başkanlığına tebliğ eder. Başvuru yapılması hâlinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı açılan davaya katılan olarak kabul edilir.”

Bu kanuna göre, kaçak bahis oynatma ile ilgili suçlar şu şekildedir:

 1. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak.
 2. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretlerle Türkiye’den oynanmasına imkan sağlamak.
 3. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek.
 4. Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek.

Bu suçlara ilişkin cezalar ise şu şekildedir:

 1. Suçları işleyen kişiler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir.
 2. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişilere dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.
 3. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişilere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir.
 4. Kişileri reklam vermek ve spor müsabakalarına dayalı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan dolayı bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası verilebilir.

Ayrıca, bu kaçak bahis suçlarına ilişkin malvarlığı değerleri, Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilebilir.

Bu bilgiler genel bilgilerdir ve her durum farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu tür konularda detaylı bilgi almak veya hukuki destek almak için bir avukata başvurmanız önemlidir. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize kaçak bahis suçu üzerine hukuki danışmanlık ve etkili avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kaçak Bahis Suçunda Zamanaşımı

Yasadışı bahis oynamak için idari para cezasının zamanaşımı 3 yıldır. Bu süre içinde ceza tebliğ edilmezse, ceza düşer. Yasadışı bahis oynatmak için ise zamanaşımı 8 yıldır. Bu süre içinde dava açılmazsa, suç ortadan kalkar. Yasadışı bahis oynamak veya oynatmakla ilgili daha fazla bilgi için, bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Daha detaylı bilgi için, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Suçunun Memurluğa Etkisi

Kaçak bahis oynamak, idari para cezasına neden olan bir suçtur. Kamu görevlilerinin bu tür bir faaliyette bulunması disiplin suçu olarak değerlendirilir. Kamu görevlisi, kaçak bahis oynadığı takdirde, meslekten çıkarma dahil olmak üzere ciddi disiplin soruşturması ile karşılaşabilir. Yasal olmayan bahis oynayan bir kamu görevlisi, disiplin soruşturması sonucunda kınama cezasına çarptırılabilir.

Kaçak bahis oynamış olan bir kamu görevlisi, meslekten ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kamu görevlisinin yasadışı bahis oynaması, önemli yaptırımlarla karşılaşmasına yol açar. Kaçak Bahis Suçunun sonuçları ile alakalı daha fazla bilgi almak ve de avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Dolandırıcılığı

Kaçak bahis dolandırıcılığı, genellikle kişilerin güvenini kazanarak veya yanıltarak, yasadışı bahis veya oyun faaliyetleri düzenleyen kişiler veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hileli ve dolandırıcı uygulamalardan biridir. Aşağıda kaçak bahis dolandırıcılığına dair bazı yaygın yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Sahte Bahis Siteleri: Dolandırıcılar, gerçek bir bahis sitesine benzeyen sahte web siteleri oluşturabilirler. Bu siteler üzerinden kullanıcılardan para toplayabilir ve ardından kaybolabilirler. Kullanıcılar, bu tür siteleri genellikle gerçek sitelerle karıştırabilirler.
 2. Yüksek Vaatler: Dolandırıcılar, yüksek kazanç vaatleriyle kullanıcıları kandırmaya çalışabilirler. “Kesin kazanç” veya “risk yok” gibi iddialarla kullanıcıları cezbetmeye çalışarak onlardan para alabilirler.
 3. Manipüle Edilmiş Oranlar: Bahis sitelerinde sunulan oranlar, dolandırıcılar tarafından manipüle edilebilir. Kullanıcılara düşük oranlar gösterilerek gerçekte kazanma şansı azaltılabilir.
 4. Kimlik Hırsızlığı: Kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini çalmak için yapılan kimlik hırsızlığı da kaçak bahis dolandırıcılığının bir parçası olabilir.

Kaçak bahis dolandırıcılığı ile mücadele etmek için kullanıcılar, güvenilir ve lisanslı bahis sitelerini tercih etmeli, kullanıcı yorumlarını kontrol etmeli ve şüpheli durumları yetkililere bildirmelidirler. Aynı zamanda, bahis oyunlarına katılım öncesinde yerel yasalara ve düzenlemelere uygun hareket etmek önemlidir. Bu durumlarda hak kaybına uğramamak bakımından sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak çok önemlidir.

Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk müvekkillerine kaçak bahis suçu ve dolandırıcılık suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca dolandırıcılık suçu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. Kaçak bahis suçu davaları için Kadıköy MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Hesap Blokesi Nasıl Kaldırılır?

Kaçak bahiste banka hesap blokesi, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 sayılı Kanun) kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve savcılığın yasadışı bahis suçlarına karşı mücadelesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yasadışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş bir banka hesabına bloke konularak hesap sahibinin erişimi engellenir. Bu durum, kişinin hesabındaki paraya erişimini kısıtlar ve tasarruflarından mahrum kalmasına neden olabilir, hatta bu hesaplar bazen maaş hesapları da olabilmektedir. Dolayısıyla, bu durum zaman zaman ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uygulamada, kişi bazen hesabına bloke konulduğunun farkında olmayabilir, özellikle uzun süredir kullanılmayan hesaplar için bu durum söz konusu olabilir. Bloke konulan hesap hakkında daha fazla bilgi almak için kişi, banka veya savcılık ile iletişime geçebilir.

Banka hesabına bloke konulması, maaş hesapları için de geçerlidir. Kişi, maaşının yattığı hesabına bloke konulması durumuyla karşılaşabilir. Bu durum, bankaların alacaklarını tahsil etmek amacıyla cebri icraya başvurması sonucu ortaya çıkabileceği gibi, MASAK ve savcılığın belirli nedenlere dayanarak yaptığı bloke işlemi sonucu da olabilir.

Bu noktada, kişinin ilk olarak bir avukatla süreci yürütmesi önemlidir. Çünkü bu tür soruşturmalar genellikle gizli yürütülen soruşturmalar olduğu için avukat olmayan bireylerin bilgi alması zor olabilir. Ayrıca, hangi kuruma, nasıl ve hangi belgelerle başvurulacağı duruma bağlı olarak değişebilir. Banka blokesi kaldırma talebinin başarıyla sonuçlanabilmesi için, kanunda belirtilen şartların sağlanmadığının, BDDK ve diğer mevzuat kurallarına göre haksız bloke koyma işleminin gerçekleştiğinin etkin ve hukuki bir zeminde savunulması gereklidir.

Kişinin banka hesabına bloke konulması cezai soruşturmaya bağlı olarak gerçekleşmişse, bu duruma müdahil olmak mümkündür. Bu kapsamda, ceza hukuku alanında deneyimli bir ceza avukatının yardımıyla süreç hakkında savcılıktan bilgi alınabilir ve bloke işlemine itiraz edilebilir. İtiraz ve soruşturma süreci tamamlanana kadar kişinin maaşına erişim sağlanması talep edilebilir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize hesap blokesinin kaldırılması konusunda etkili avukatlık hizmeti vermekteyiz. Kaçak bahis suçu davaları için Kadıköy MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Suçuna İlişkin Emsal Yargıtay Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın kaçak bahis suçuna dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay Kararı – 19. Ceza Dairesi, E. 2017/721 K. 2018/2249 T. 01.03.2018

“Sanığın sahibi olduğu işyerinde bulunan ve dava konusu olay sebebiyle el konulan bilgisayarın, konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, sanığın; internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı, oynanmasına yer veya imkân sağlayıp sağlamadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı hususlarında rapor alındıktan sonra, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken hiçbir teknik inceleme yaptırmadan eksik araştırma ve kovuşturma ile yasadışı bahsin yurtdışından oynandığına ilişkin kabulün hangi sebebe dayandığı hususunun tartışılmadığı yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması”

Kaçak Bahis Suçu

Yargıtay Kararı – 19. CEZA DAİRESİ, E. 2019/749 K. 2019/5966 T. 19.3.2019

“Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlara göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında..

..bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasadışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerindeki hesabından bahis oynadığını ve başkalarına da oynattığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi”

Yargıtay Kararı – 19. CEZA DAİRESİ., E. 2019/33124 K. 2020/861 T. 4.2.2020

“Her ne kadar sanığın ağabeyi olan diğer sanık …’ın yasa dışı bahis oynattığını bildiği ve ağabeyinin iş yerinin internet aboneliğinin kendi adına olduğu gerekçesiyle atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş ise de; sanığın aşamalardaki savunmalarında ısrarlı ve tutarlı şekilde ağabeyinin bahis oynattığını bildiğini ancak kendisinin bu işle bir ilgisinin olmadığını savunduğu, diğer sanık …’ın da aşamalarda aynı yönde beyanda bulunduğu, ayrıca kolluk kuvvetleri arama için gittiğinde olay yerinde bulunan ve bilgilerine başvurulan… ve …’ün de iş yerini sanık …’ın işlettiğini ve bahis oynattığını belirttikleri anlaşılmakla..

…sanık … tarafından işletilen iş yerinin internet aboneliğinin, kardeşi olan sanık … adına olması ve sanık …’ın, ağabeyinin bu iş yerinde 7258 sayılı Kanuna aykırı biçimde bahis oynattığını bilmesinin, suça konu eyleme iştirak edildiğini kabule yeter nitelikte deliller olmadığı ve dosya kapsamında sanık …’ın üzerine atılı fiili bizzat işlediğine ya da ağabeyinin fiiline iştirak ettiğini gösterir mahkumiyetine yeter delil bulunmadığı halde atılı suçtan beraati yerine, yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi”

Kaçak bahis suçunun süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy ceza hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kaçak bahis suçu davaları için Kadıköy MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Kaçak Bahis Suçu Davaları için Avukatlarımıza Ulaşın

MG HUKUK VE DANIŞMANLIK bürosu olarak Ceza Avukatlık hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Kadıköy’de ceza avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka avukatı ve ceza hukuku avukatı, marka ve patent haklarının korunmasına dair başvurular, kaçak bahis suçu, yasadışı bahis ceza davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul kaçak bahis suçu davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kadıköy Kaçak Bahis Suçu Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her yargılama ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu nedenle kaçak bahis suçu açısından yargılama söz konusu olduğunda hukuken alanında uzman İstanbul ceza hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatı olan ve uzman ceza hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Kaçak bahis suçuyla ilgili İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı ve ceza hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “kaçak bahis suçu nedir, kaçak bahis oynama cezası nedir, kaçak bahis oynatma cezası, yasadışı bahis suçu, kaçak iddia suçu, kaçak bahis hesap blokesi” ve benzeri kaçak bahis suçu ve ceza hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun ceza avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.