M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri

Ana Sayfa Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri

Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri

MG HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU avukatları ile ofisimiz marka ve patent vekilleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkillerimizi sınai mülkiyet hakları olan marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarının tescil süreçlerinin tüm işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir.

Marka ve patent hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda davalarda müvekkilini temsil eden büromuz avukatları, dava öncesi süreçte önleyici avukatlık hizmeti gereği TÜRKPATENT nezdinde gerekli tescil süreçlerini tamamlamaktadır.

MG Hukuk Bürosu marka başvurusu ve tescili, endüstriyel tasarım başvurusu ve tescili, patent başvurusu ve tescili, faydalı model başvurusu ve tescili, geleneksel ürün, marka &patent devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka ve patent yenileme işlemleri, marka hakkı ihlal edilen kişi & şirketlerin haklarının korunması için gerekli yasal yollara başvurulması, baskın ve el koyma işlemlerinin takibi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

MARKA TESCİL SÜREÇLERİ

Marka tescil başvurusu yapılmadan önce mutlaka marka benzerlik araştırması yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle marka vekili olan MG HUKUK bürosu gibi patent büroları ile çalışılması önemlidir.

Marka benzerlik araştırması olumlu olan markalar ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumuna online olarak başvurusu yapılır. Marka bu aşamadan sonra uzman incelemesine gider ve herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmaz ise marka her ay TÜRKPATENT tarafından yayınlanan markalar bültenine çıkar.

Bültende kalma süresi 2 ay olup bu süreç sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşılmasa marka tescil belgesi düzenlenip tarafııza gönderilir. Tüm bu süreçler 5-8 ay sürmektedir. Fakat markamızın koruması başvuru yaptığımız tarih itibariyle başlamaktadır. İtiraz halinde süreçler 3-4 ay kadar uzayabilmekte olup gerek marka itiraz işlemleri gerekse itiraza karşı görüşler ve süreçlerin hukuken etkili şekilde takibi hizmetini vermekteyiz.

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı Sınai Mülkiyet Kanununda önemli yaptırımlar getirilmiştir.

 

Tescilli Bir Marka Hangi Hukuki İşlemlere Konu Olabilir?

Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

 

Tescili Tamamlanan Marka Kaç Yıl Süre İle Geçerlidir?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre başvuru üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir.

Bu süreye uyulmaması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılacaktır.

Hangi Durumlarda Marka İptal Edilir?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, mahkeme kararı ile marka iptal edilir. Veya marka hükümsüzlük davaları sonucu marka iptal edilebilmektedir.

Tescil Ettirdiğim Marka Taklit Edilirse Ne Yapabilirim?

Marka sahibi böyle bir durumda hukuki bir destek alarak, marka hakkına tecavüz edene yönelik hukuki ve cezai dava haklarını kullanabilir. 

 Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir.

Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Hangi Buluşlara Patent Verilir?

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.

Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması;

Sanayide ve tarımda uygulanabilir olması;

Hangi Buluşlara Patent Verilemez?

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
  • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Buluşumu Patent İle Korumanın Avantajları Nedir?

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı- ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar vardır.

Patent aşağıda belirtilen avantajları sağlar;

  • Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar
  • Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.
  • Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
  • Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz

Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketinizin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.

Patent Tescilinin Koruma Süreleri Ne Kadardır?

İncelemeli patent 20 yıl, İncelemesiz patent 7 yıl, Faydalı Model 10 yıl koruma sağlar

Patenti Kullanım Zorunluluğu Nedir?

Patent sahibi buluşunu, patentin verildiğinin Resmi Patent Bülteni’nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanmak zorundadır (551 Sayılı KHK’nın M.96). Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde bulundurulur.

Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaması gibi teknik, ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir.

Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebeplerdir. Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeler, patent sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde Enstitü’ye verilir ve Patent Siciline kaydedilir.

Buluşun kullanıldığını kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili diğer meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer.

Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihi bulunmalıdır. Kullanım belgesi ve ithalat belgesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için ücret listesinde belirtilen ücret ödenmelidir.

 

ULUSLARARASI MARKA TESCİL SÜREÇLERİ

Ayrıca WİPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde ve uluslararası marka patent ofislerinde gerekli marka ve patent süreçlerini müvekkillerimiz adına sürdürmekteyiz. WİPO teşkilatına taraf devletlerden olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yetkili marka ve patent vekilleri aracılığıyla uluslararası marka tescil işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yurtdışı marka tescili süreçleri için WİPO diye adlandırılan uluslararası marka başvuru merkezinde yapılmaktadır.

Uluslararası koruma için eğer ki WİPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde tüm Avrupa Birliği ülkelerinde koruma sağlayan bir başvuru isteniyorsa 2 sınıflı bir marka için yaklaşık 1.855 İsviçre Frangı başvuru ücretinin WİPO hesabına yatması gerekiyor. Güncel hesaplama için aşağıda ülke seçimi ve ücret hesaplama linkini paylaştık:  https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

Ayrı ayrı ülke seçmek yerine AB ülkelerinde toplu başvuru her zaman daha avantajlı olacaktır. Ekstra olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenmesi gereken işlem ücreti bulunmaktadır.

Ek olarak belirtmek gerekir ki yurtdışında marka tescili başvurusunda bulunan ve İhracatçılar birliği üyesi şirketlere, bakanlığın başvuru harçları desteği bulunuyor. Bu destek, yurtdışı tescil başvurusunda bulunduktan sonra 6 ay içinde, tescil belgesinin gelmesi beklenmeksizin talep edilebiliyor.

Destek ile başvuru için ödenen harçlar ve ücretler %50 ve daha fazla oranda geri ödeniyor. Desteğe ilişkin düzenleme, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2010/6) bulunuyor. Başvuru sürecine ilişkin bilgi ve gereken belgeler vs detaylı şekilde https://kolaydestek.gov.tr/destekler/2/51  adresinde mevcut.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri Avukatı

Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri alandaki davaları takip etmesi, Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri konusunda, Kadıköy Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri kategorisinde Kadıköy Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Marka Patent Tescil, Araştırma ve İtiraz İşlemleri de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.