M G H U K U K

Yükleniyor

Marka ve Patent Hukuku

Ana Sayfa Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

Ülkemizde marka ve patent hukukunun yasal düzenlemesi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu; marka, patent, faydalı model, tasarım gibi konuları düzenlemekte ve tarafların haklarının çerçevesini çizmektedir.

 

MG HUKUK BÜROSU olarak büromuz avukatları ile marka ve patent vekilleri bu alanda gerekli hizmeti vermektedir. Marka ve patent hukukunda hizmet veren MG Hukuk Bürosu marka başvurusu ve tescili, endüstriyel tasarım başvurusu ve tescili, patent başvurusu ve tescili, faydalı model başvurusu ve tescili, geleneksel ürün, marka &patent devir sözleşmelerinin hazırlanması, marka ve patent yenileme işlemleri, marka hakkı ihlal edilen kişi & şirketlerin haklarının korunması için gerekli yasal yollara başvurulması, baskın ve el koyma işlemlerinin takibi konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Ayrıca WİPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde ve uluslararası marka patent ofislerinde gerekli marka ve patent süreçlerini müvekkillerimiz adına sürdürmekteyiz.

 

Marka Hukuku;

Bir işletmeye ait olan mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere marka denir. Markalar malların birbirinden ayırt edilmesini sağladığı gibi bir işletmeye ait olan hizmeti diğer işletmelerden ayırmayı da sağlamaktadır. Bir şahıs veya şirketin marka olmaya çalışması, marka hakkını almasının en önemli sebebi ayırt edicilik unsuru ile bunun getirdiği semerelerden faydalanmaktır. Marka tescilinin en önemli getirisi ise, ilerde olası marka ihlalinin olması durumunda marka hakkının ileri sürülere tecavüzün önlenmesi ve tazminat taleplerinde bulunmayı sağlamasıdır. Tescil edilen markaların korunma süresi 10 yıl olup süre sonunda 10 ar yıllık sürelerle uzatılabilmektedir. Marka tescil süreci de yaklaşık 5 ay ile 12 ay arasında değişmektedir.

 

Marka avukatı marka hukuku mevzuatına hâkim olur ve bu alanda güncel gelişmeleri takip eder. Patent ve marka alanında üst düzey hizmet sunar. Markalarla ilgili konularda kişileri temsil eder ve bu kişilere danışmanlık yapar. Marka hakkında hakların korunması için çalışmalar yapar.

 

Marka kısaca bir işletmeye ait ürünün diğer işletmeler ve ürünlerden ayrılmaya yarayan her türlü işareti olarak tanımlanabilir. Bu işaretlerin içine sayı, logo, şekil, sözcük ve simge girer. Ürün şeklini içeren işaretler, tanınmış markalar, yetkili mercilerden kullanılmak için yasaklanmış olan markaların ve ticaret alanında herkes tarafından genel olarak kullanılan adlandırmaların marka olarak kullanılması yasaklanmıştır. Bunlar marka olarak tescil edilemeyecek işaretler olarak bilinirler. Marka avukatı bu konularda size gerekli olan bilgileri verecek ve doğru seçimi yapmanızı sağlayacaktır.

 

 

Patent Hukuku;

Patent “buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir.

 

Kimyasal bileşimler, buluşlar, basit ve karmaşık makinalar, araçlar gibi aklınıza gelen her türlü şey patent koruması altındadır. Tüm gerçek ve tüzel kişiler patent sahibi olabilmektedir. Sizde bir buluşunuz var ve koruma altına almak istiyorsanız mutlaka patent başvurusunda bulunmak ve buluşunuzun yasal tescilini almak zorundasınız. Patent koruması buluş sahibi ve patent sahibine 20 yıllık bir koruma sağlamaktadır.

 

Marka ve Patent Avukatlığı

Marka avukatlarının aynı zaman sınai haklar ve fikri haklar konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Ticaret hukukunun pek çok alt dalı ile ilgili bir alandır. İyi bir marka avukatının sanayi, ziraat, kozmetik, medya, otomotiv gibi çok farklı konularda bilgi sahibi olması ve bu alanlarda gelişmeleri takip etmesi gerekir. Kişilerin sadece hukuk fakültesinden mezun olması yeterli olmayacaktır. Marka ve patent davalarında çalışmak için marka & patent vekili olmak gerekmemektedir ancak marka & patent tescil süreçlerinin yürütülmesi için  üniversite mezuniyeti sonrasında kişilerin Marka ve Patent Vekilliği Sınavı’na girmesi istenir. İki senede bir yapılan bu sınavdan geçer not almak gerekir. MG Hukuk Büromuzda marka ve patent vekili avukatlar bulunmakta olup, marka ve patent tescil süreçleri ve ilgili davalar konusunda hizmet verilmektedir.

 

Marka avukatı marka rehni, lisansı ve haczi konusunda hizmet verir. Bu konuda hukuki işlemler Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Marka rehni bir alacağın rehne konu markanın paraya çevrilmesi yoluyla temin edilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir.

 

Marka Lisansları ve Lisans Sözleşmeleri

 

Marka lisansı ise lisans sözleşmelerinde bir alt kategori olarak bilinir. Marka hakkının tescil edilmiş olduğu mal ya da hizmet için kısmı ya da tamamen sözleşme yapmak mümkündür. Lisans veren lisansı alan kişiye hakkını devreder. Markanın kendisi devredilmez. Ulusal ve uluslararası lisans süreçlerinde müvekkillerimize MG HUKUK olarak destek olmakta, hizmet vermekteyiz. Burada devredilen şey marka kullanımıdır. Devir söz konusu olduktan sonra devralan taraf devir eden tarafa belirlenmiş olan bedeli öder.

 

Marka Avukatı Hangi Alanda Hizmet Verir?

Marka avukatı hizmet alanı marka hukuku ve yasalarına giren her şeydir. Ulusal ya da uluslararası bir konu olabilir. Avukatınız markanın korunmasını sağlar. Bunun için tescil işlemi yapılır. Marka avukatı markanın izinsiz yere kullanılması ya da yasal olmayan uygulamalar gibi konuda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda hukuki alanda hizmet vermekle görevli kimsedir.

 

Marka ve Patent İhlallerinin Takibi

Marka ihlali takibi fikri ve sınai haklarda yaşanan sorunların takip edilmesidir. Böyle bir durumda Sinai Mülkiyet Kanunu devreye girer. İlgili yasa baz alınarak şikâyette bulunulur. Adli para cezası ya da hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir. Yaptırım uygulanırken suçun şiddeti dikkate alınmaktadır. Şikâyet için düzenli takip yapmak gerekir. Takibatı yaparken marka vekillerini TürkPatent tarafından ayda birkaç kez yayınlanan marka bültenlerini izlemesi önemlidir. MG HUKUK Bürosu olarak marka bültenlerini izleme hizmetiniz bulunmaktadır. Sürecin içine bir marka vekili ve avukatın dahil edilmesi daha etkili sonuçları almak için tavsiye edilmektedir.

 

MG HUKUK Marka ve Patent Hukuku Hizmetlerimiz

Marka ve patent başvurusu ve mevcut bir başvuruya itiraz,

İtirazlar sonucu Yeniden İnceleme Değerleme Kuruluna başvuru,

Marka ve patent tescili,

Marka-Patent yenileme ve marka devir işlemleri,

Markada unvan ve adres değişikliği,

Türk Patent’in tescil kararlarının iptali davası,

Marka ve patent hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir talebi,

Marka ve patent ihlalleri ile faydalı modellere dair hukuki süreçlerin takibi,

Delil tespiti uygulaması ile e-tespit yapılması,

Marka ihlallerinin önlenmesi ve tespiti davaları,

Sahte ürünler için arama ve el koyma kararlarının takibi, tazminat davaları açılması,

Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi,

 

Marka, patent ve tasarımla ilgili her türlü hukuki konuya bakan MG Hukuk Bürosu olarak iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşmanız halinde sizin için gerekli hizmeti sağlayacağız.

 

Marka ve Patent Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmek için bir dava açmak gerekmektedir. Bu dava, markanın haksız olarak tescil edildiği yahut markanın korunmasını gerektirecek sebeplerin tescil sonrasında hukuki dayanağını yitirdiği gerekçesiyle açılacaktır. Türk Patent Enstitüsü’ne karşı markanın hükümsüzlüğünden bahisle dava açılamaz. Markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller kanunda sınırlı olarak sayılmıştır ve bu haller dışında bir sebeple markanın hükümsüzlüğü iddia edilemeyecektir.

 

Marka ve Patent Hakkına Tecavüz

Marka ve patent hakkının ihlal edilmesi durumunda hak sahibi hukuki yollara başvurabilecektir. Marka hakkının ihlali için iktibas yani karışıklığa yol açmış olma ihtimali yeterlidir, yani karışıklığın meydana gelip gelmediği araştırılmaz. Markaya tecavüzün belirlenmesindeki esas kriter malın hitap ettiği “ortalama düzeydeki tüketiciler’dir. Marka hakkına tecavüz edilmesinin hem cezai hem de hukuki sonuçları vardır. Kanunda tecavüzün tespitinin ardından marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler uygulanacak olup 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür. Tecavüz eyleminden zarar görmüş olan marka hakkı sahipleri maddi ve manevi tazminat davası da açabilecektir.

 

Marka ve Patent Avukatı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Marka avukatıyla çalışmanın faydalarının başında marka konusunda uyuşmazlıkların uzman kişiler aracılığıyla başarılı bir şekilde çözülmesi gelmektedir. Markaların tescil işlemleri de yapılmaktadır. Marka avukatıyla çalışılması halinde, hukuki sorunlar ve ihtilaflar olmadan gerekli tespitler yapılarak sorunlar çözülür. Uyuşmazlıklar daha sonra kişilerin karşısına büyük hukuki uyuşmazlıklar olarak çıkmaz. Bu nedenle marka avukatı ile çalışmanın çok sayıda avantajı olduğundan bahsedebiliriz.

Marka ve Patent Hukuku

Marka Avukatının Tescil için Dikkat Ettiği Noktalar Nelerdir?

 

Marka avukatının tescil sırasında dikkat ettiği noktalar arasında şunlar yer alır:

Markanın tescilinde mutlak ya da nisbi red nedenleri olmamalıdır.

Marka tescili için gerekli olan belge ve bilgiler önceden hazırlanmış olmalıdır.

Marka tescili şartları yerine getirilmiş olmalıdır.

Marka haklarının sona ermesi halinde hükümler konusunda kişiler bilgilendirilir. Bunlara yer verilmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Marka tescili yapılırken üçüncü kişilerin itirazları değerlendirilmeli ve hukuki zeminde gerekli karşı görüşler bildirilmelidir.

Kişilere marka tescilinden dolayı doğan haklar ve istisnalar konusunda gerekli bilgiler verilir.

 

Bütün bu aşamalar çok önemlidir. Tescil prosedürlerinin tümü sıkı şartlara bağlanmıştır. Kişilerin tek başlarına bütün bunları takip etmesi söz konusu olamayacağından bir hukuk bürosu ile çalışarak profesyonel hizmet almak gerekir. Avukat sizin için gerekli işlemleri ve takipleri yapacaktır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Marka ve Patent Hukuku Avukatı

Marka ve Patent Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Marka ve Patent Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Marka ve Patent Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Marka ve Patent Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Marka ve Patent Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Marka ve Patent Hukuku Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Marka ve Patent Hukuku konusunda, Kadıköy Marka ve Patent Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Marka ve Patent Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Marka ve Patent Hukuku kategorisinde Kadıköy Marka ve Patent Hukuku avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Marka ve Patent Hukuku avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Marka ve Patent Hukuku de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.