M G H U K U K

Yükleniyor

Tapu İptal ve Tescil Davası

Ana Sayfa Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Bu makalede, tapu iptal ve tescil davası kavramlarını, süreçlerini, hukuki temellerini ve daha fazlasını ele alarak, bu önemli hukuki süreci inceleyeceğiz. Ülkemizde mülkiyetin hukuki teminatını sağlayan tapu sistemine dayalı olarak gerçekleşen mülkiyet değişiklikleri, zaman zaman hatalı, yolsuz tescil durumlarını da beraberinde getirebilmektedir. Tapu kayıtlarındaki yanlışlıklar, eksiklikler veya anlaşmazlıklar, mülkiyetin güvence altına alınmasını zora sokabilir. İşte tam da bu noktada, tapu iptal ve tescil davası devreye girer.

Belirtmek isteriz ki tapu iptal ve tescil davalarında avukatın rolü oldukça önemlidir. Bu davalar genellikle hukuki detaylar içeren, çeşitli kanun maddelerine dayanan ve uzmanlık gerektiren nitelikteki davalar olduğundan, bir avukatın profesyonel yardımı, davanın başarılı sonuçlanması açısından kritiktir. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosu olarak Tapu İptal ve Tescil Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tapu Nedir?

Tapu, bir taşınmaz malın mülkiyetini ve mal üzerindeki hakları resmi olarak belgeleyen ve devir işlemlerini düzenleyen bir hukuki belgedir. Türkiye’deki tapu sistemini düzenleyen temel mevzuat, 2644 sayılı Tapu Kanunu’dur. Tapu, taşınmaz malların sahiplerini ve bu mallar üzerindeki hakları tespit ederek, kamu güvenliği ve düzenini sağlamayı amaçlar.

Tapu belgesinin işlevlerini sayacak olursak; tapu, bir kişinin belirli bir taşınmaz mülkiyete sahip olduğunu gösterir. Tapu belgesi olmadan, bir kişinin mal üzerindeki hakları resmi olarak tanımlanmamış olur. Tapu, sahibi tarafından talep edilen hakları belirli bir düzen içinde sınıflandırır. Bu haklar arasında mülkiyet, irtifak hakkı, sükna hakkı gibi çeşitli türler bulunabilir. Tapu, taşınmaz malın devri, miras yoluyla geçişi veya başka bir hukuki nedenle el değiştirmesi durumunda gerçekleşen işlemleri düzenler. Tapu sicilindeki kayıtlar, mülkiyetin güvenli bir şekilde transferini sağlar. Tapu belgesi, sahibinin mülkiyetini ve üzerindeki hakları resmi olarak ispat eden belge olup, mahkemelerde delil olarak kullanılabilir.

Tapu Tescili Nedir?

Tapu tescili, taşınmaz malların sahiplerini ve üzerindeki hakları resmi olarak belgeleyen bir işlemi ifade eder. Bu işlem, mülkiyet hakkının güvence altına alınması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacını taşır. Türkiye’de tapu tescili süreci, mevzuata göre Tapu Kanunu (No. 2644) ve ilgili yönetmelikler tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür.

Tapu tescili, bir kişinin belirli bir taşınmaz malın sahibi olduğunu ve üzerindeki haklarına sahip olduğunu resmi olarak kaydetme işlemidir. Bu sayede mal sahibinin mülkiyeti güvence altına alınır. Tapu tescili, ilgili taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Tapu Sicili’ne başvuru yapılmasıyla gerçekleşir. Bu sicil, taşınmaz mallarla ilgili resmi kayıtların tutulduğu bir sicil defteridir. Tapu tescili için başvuru yapacak kişi, ilgili Tapu Sicili Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve tapu harçları tamamlanarak ilgili işlemler gerçekleştirilir.

Tapu Sicili’nde yapılan inceleme sonrasında, başvurulan malın sahibi ve üzerindeki hakları resmi olarak belirlenir. Ardından tescil kararı alınarak tapu belgesi düzenlenir. Tapu tescili başarıyla tamamlandığında, mal sahibine resmi bir tapu belgesi verilir. Bu belge, sahibin mülkiyetini ve taşınmaz üzerindeki haklarını ispat eder. Tapu belgesi, resmi bir kimlik gibi işlev görür ve taşınmaz malın sahibinin adını, sınırlarını, kullanım amacını belirler. Belgede hataların olması durumunda tapu kaydının düzeltilmesi veya tapu iptal ve tescil davası gündeme gelecektir.

Yolsuz Tescil Nedir?

Yolsuz tescil, tapu kayıtlarında sahte veya hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen tapu tescilidir. Bu durum, tapu sicilindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı veya sahte belgelerle mülkiyetin devredildiği durumları ifade eder. Yolsuz tescil, genellikle dolandırıcılık, sahtekârlık veya hukuki süreçlerin ihlali ve bu süreçteki hatalar sonucunda ortaya çıkar.

Yolsuz tescil için örnek verecek olursak, tapu kayıtlarının oluşturulmasında veya değiştirilmesinde sahte belgelerin kullanılmasıyla gerçekleşen durumlar emsal gösterilebilir. Örneğin, sahte vekaletnameler veya sahte satış sözleşmeleri ile mülkiyetin başkasına devredilmesi gibi. Mal sahibinin haberi olmadan, sahtekârların tapu siciline müdahale ederek mülkiyetin devrini gerçekleştirmesi de bir başka örnektir. Bu durumda gerçek mal sahibi, mülkiyetini kaybedebilir. Ayrıca tapu devir işlemlerindeki hukuki süreçlere uyulmaması sonucunda gerçekleşen tescil hataları da yolsuz tescile girecektir. Örneğin, bir taşınmazın miras yoluyla devri sırasında gerekli mirasçılar arasında uygun prosedürlerin takip edilmemesi hali yolsuz tescile yol açacaktır.

Yolsuz tescilin ortaya çıkması, mülkiyet hakkının doğru ve güvenilir bir şekilde belirlenmesini engeller. Bu nedenle, yolsuz tescil durumlarıyla mücadele etmek ve önceden önlem almak, tapu sicilinin güvenilirliğini artırmak adına önemlidir. Hukuki süreçlerin doğru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, tapu sicilinin güvenilirliğini korumada kritik bir rol oynar. Bu sebeptendir ki en başından itibaren bir avukatın desteği ile süreci yönetmek hak kaybına uğramamak bakımından en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk olarak Tapu İptal ve Tescil Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal ve tescil davası, bir taşınmaz malın tapu kayıtlarındaki hukuki durumunun değiştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, genellikle tapu kayıtlarındaki hataların giderilmesi, mülkiyetin doğru bir şekilde tescil edilmesi veya tapu üzerindeki hukuki sorunların çözülmesi için başlatılır.

Tapu iptal ve tescil davasının temel amacı, taşınmaz malın tapu kayıtlarındaki geçerli durumu ile gerçek durumu arasındaki uyumsuzlukları düzeltmek ve hukuki belirsizlikleri gidermektir. Bu durumlar genellikle şu sebeplerle ortaya çıkabilir:

 1. Tapu Hataları: Tapu kayıtlarında meydana gelen yazım hataları, numaralandırma hataları veya benzeri teknik hatalar nedeniyle mülkiyet bilgilerindeki tutarsızlıklar.
 2. Tescil Edilmemiş Haklar: Bir kişinin sahip olduğu mülkiyet hakları, tapu kayıtlarında doğru bir şekilde tescil edilmemişse, bu durumu düzeltmek için dava açılabilir.
 3. Mirastan Kaynaklanan Sorunlar: Miras yoluyla devralınan taşınmaz mal üzerindeki hukuki sorunlar, mirasçılar arasında anlaşmazlıklar veya eksik mirasçıların tapu üzerindeki haklarının tescili için açılabilir.
 4. Yolsuz Tescil İddiaları: Tapu kayıtlarında hukuka aykırı bir şekilde yapılmış tescillerin düzeltilmesi amacıyla açılabilir.

Tapu iptal ve tescil davası, genellikle mahkemede çözüme kavuşturulan bir süreçtir. Davanın sonucunda, mahkeme kararı ile tapu kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır ve taşınmaz malın hukuki durumu netleştirilmiş olur. Bu tür davalarda, taraflar genellikle avukatlar aracılığıyla yasal süreci yönetirler. Tapu iptal ve tescil davaları genellikle karşı tarafın savunmasıyla karşılaşabilir. Avukat, bu savunmalara etkili bir şekilde cevap verebilir, karşı tarafın argümanlarını çürütebilir ve müvekkilinin lehine olan hukuki dayanakları güçlendirebilir. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Tapu İptal ve Tescil Davasının Kanuni Düzenlemesi

Tapu iptal ve tescil davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gibi temel mevzuatlarda yerini bulacaktır. Bu davaya ilişkin kanuni düzenlemeler, taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili ve ilgili hukuki süreçleri belirler. Türk Medeni Kanunu, taşınmaz mal mülkiyetini düzenler. Mal sahipliği, miras yoluyla kazanma, satış gibi durumlar Türk Medeni Kanunu’nda detaylı olarak açıklanır. Türk Medeni Kanunu, mal üzerindeki hakların iptali ve tesciliyle ilgili genel prensipleri belirler. Tapu kayıtlarında hatalı tescil edilmiş hakların düzeltilmesine ilişkin hükümleri içerir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu, tapu sicili ve kadastro işlemlerini düzenler. Tapu sicilindeki hataların düzeltilmesi için başvurular ve bu süreçlere ilişkin esaslar bu kanun kapsamında belirlenir. Örnek verecek olursak:

Türk Medeni Kanunu Madde 1025: Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.”

Türk Medeni Kanunu Madde 1027: İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca re’sen düzeltir.”

Tapu iptal ve tescil davasının kanuni düzenlemeleri, bu davanın yürütülme şeklini belirler ve adaletin sağlanmasını amaçlar. Tapu İptal ve Tescil Davasının süreçlerinde bir avukatın desteğini almak çok önemlidir. MG Hukuk olarak Tapu İptal ve Tescil Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası genellikle aşağıdaki durumlarda açılır:

 1. Tescil Talebi: Gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkını elinde bulunduran kişi, tapuda kendisinin hak sahibi olarak tescil edilmesi için dava açabilir.
 2. Tapu Hatası: Tapu kayıtlarında meydana gelen hatalar nedeniyle, gerçek mülkiyet durumu ile tapu kaydı arasında uyuşmazlık olması durumunda, tapu iptali talep edilebilir.
 3. İptal Talebi: Tapu kaydının hükümsüz olduğu iddiasıyla dava açılabilir. Örneğin, tapu tescil işlemi sırasında sahtecilik yapılmışsa veya hükümsüz bir şekilde gerçekleşmişse.
 4. Mirasta Pay İhlali: Mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu tapu kayıtlarında haksız bir şekilde değişiklik yapılması durumunda açılabilir.
 5. İcra İşlemleri ve Haciz Durumu: Bir mal üzerindeki haciz, icra veya benzeri durumlar nedeniyle tapu kayıtlarında değişiklik yapıldıysa, bu durumu düzeltmek için tapu iptali davası açılabilir.
 6. Tapu Rücu Davası: Taşınmazın satış bedeli tam olarak ödenmediyse ve satıcı bu nedenle tapu kaydının iptalini istiyorsa, tapu rücu davası açılabilir.

Her durumun detayları farklı olabilir ve bu nedenle dava açılacak durumlar özelinde incelenmelidir. Bu gibi davalarda bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir. Tapu İptal ve Tescil Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için İstanbul barosu avukatlarına veya MG Hukuk olarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Tapu İptal ve Tescil Davası Sebepleri

Tapu iptal ve tescil davası, mülkiyetle ilgili çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Her durum özeldir ve hukuki şartların tespiti için bir avukatın desteği önerilir.

 • Tapu İptali: Tapu kayıtlarında yapılan hatalar, yanlış bilgilerin bulunması, kişi isimlerinin hatalı yazılması gibi durumlar tapu iptali için bir sebep olabilir. Tapuya tescil edilmemiş işlemler, örneğin bir satışın tapu kaydının yapılmamış olması, tapu iptali davası için temel oluşturabilir. Tapu üzerinde hak iddia eden bir kişi, tapu iptali davası açarak hakkını savunabilir. Örneğin, tapuda hatalı bir şekilde başkasının adına tescillenmiş bir mülkiyet durumu.
 • Tescil Davası: Bir kişinin vefat etmesi durumunda, mirasçılar arasında mülkiyet hakkına dair anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu durumda, tescil davası açılarak mirasın doğru şekilde kaydedilmesi amaçlanabilir. Satışa konu olan bir taşınmazın tapu kaydının yapılmamış olması veya hatalı kayıtlı olması durumunda tescil davası açılabilir. Bir kişinin mülkiyetine ait olmayan bir taşınmazı kullanması durumunda, mülkiyet sahibi tescil davası açarak hakkını koruyabilir. İpotek veya rehinle ilgili olarak tapu kayıtlarının düzeltilmesi için tescil davası açılabilir.

Ancak uygulamaya baktığımızda yaygın olarak tapu iptal ve tescil davasına başvuru nedenleri şunlardır:

 1. Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, miras hukuku kapsamında yapılan hileli işlemlerle malın paylaşımında haksız bir avantaj elde edildiğini iddia ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası makalemizi inceleyebilirsiniz.
 2. Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, vekalet verilen kişinin, vekalet yetkisini kötüye kullanarak tapu işlemlerini gerçekleştirdiğini iddia ederek dava açabilir.
 3. Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, belirli bir süre boyunca malı sahipsiz bırakarak veya düzenli kullanılmayan bir mülkü işgal ederek mülkiyet hakkını kazandığını iddia ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası: Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesine taraf olan diğer tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi uyarınca taşınmazın üzerindeki haklarını kötüye kullanılması durumunda tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 6. İmar Uygulamalarından Kaynaklı Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, imar uygulamaları sonucunda tapu kayıtlarında değişiklik yapılmasını talep ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 7. İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası: Davacı, bir işlemi gerçekleştirirken dürüstlük kuralına aykırı davranan bir tarafın tapu kayıtlarını değiştirmesine karşı tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 8. Hukuki Ehliyetsiz Tarafından Gerçekleştirilen Tescil İşlemi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, hukuki ehliyetsiz bir kişi tarafından yapılan tescil işlemlerine itiraz ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 9. Kadastrodan Önceki Hak Durumuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, kadastro öncesi haklarına dayanarak tapu kayıtlarının değiştirilmesini talep ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 10. Aile Konutu Üzerinde Usule ve Yasaya Aykırı Gerçekleştirilen Tescil İşlemi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Davacı, aile konutu üzerinde usule ve yasaya aykırı yapılan tescil işlemlerine itiraz ederek tapu iptal ve tescil davası açabilir.
 11. Tapu Sicilindeki Yazım Hatası ve Benzeri Basit Yanlışlıklar Nedeniyle Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası: Davacı, tapu sicilindeki yazım hataları veya benzeri basit yanlışlıkların düzeltilmesi için tapu sicili düzeltme davası açabilir.

Her durum özeldir ve tapu iptal ve tescil davaları genellikle karmaşık olabilir. Bu tür davalar için bir avukatın danışmanlığı ve yardımı önemlidir, çünkü mülkiyet hukuku konuları spesifik ve uzmanlık gerektiren alandır. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize Tapu İptal ve Tescil Davasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesine göre, tapu iptal ve tescil davalarında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak, bazı istisnai durumlar söz konusudur. Örneğin, ticari ilişkiden kaynaklanan davalarda Asliye Ticaret Mahkemeleri, tüketici ilişkisinden kaynaklanan davalar ise Tüketici Mahkemelerinde görülebilir.

Davaya konu olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, yetkili mahkeme olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Taraflar yetki sözleşmesi ile başka bir mahkemeyi yetkili mahkeme olarak belirleyemezler. Yetki meselesi dava şartıdır ve muhakemenin her aşamasında yetkisizlik ileri sürülebilir.

Mülkiyet hakkı Anayasa tarafından korunmakta ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmaktadır. Hak sahipleri, iç hukuk yollarını tükettikten sonra mülkiyet haklarının ihlal edildiğini düşünmeleri halinde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirler. Anayasa Mahkemesinden sonuç alamamaları durumunda, aynı gerekçeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilirler.

Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi Örneği

Tapu iptal ve tescil davası dilekçesi, karmaşık hukuki konuları içeren ve özel durumları ele alan bir belge olduğu için hazırlanması büyük bir özen ve uzmanlık gerektirir. Aşağıda yer alan örnek dilekçe maddesi sadece genel bir kılavuz olarak düşünülmelidir ve her durum özeldir. Gerçek bir dava için en doğru ve etkili sonuca ulaşmak adına bir avukata başvurmak önemlidir. İşte sizler için dilekçeden bir madde örneği:

“…Yukarıda açıklanan nedenler ile;

Davalılar üzerine kayıtlı yukarıda açık tarifi verilen tapu kaydının iptaline ve davacı müvekkil lehine tesciline,

Müvekkilin ileride telafisi imkansız mağduriyeti söz konusu olabileceğinden dava sonucuna kadar gayri menkul üzerine ihtiyati tedbir koyulmasına,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim….”

Her dava özeldir ve profesyonel bir avukatın bu konuda yardımı, dilekçenin doğru ve etkili bir şekilde hazırlanması için önemlidir. Bu nedenle, gerçek bir tapu iptal ve tescil davası için mutlaka bir avukata başvurmak önemlidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize Tapu İptali ve Tescil Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tapu İptal ve Tescil Davasına İlişkin Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın tapu iptal ve tescil davasına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 245 Karar: 2020 / 763 Karar Tarihi: 11.02.2020

“Davacı, kardeşleri … ve… ile birlikte yaşadığını, kendilerine intikal eden taşınmazların kira gelirlerini kardeşi …in tahsil ettiğini ancak ilerlemiş yaşının getirdiği akıl zayıflığı nedeni ile kira tahsil işlerini yapamadığını, ayrıca uzun zamandır alzeihmer hastası olduğunu, bu aşamada tanıştıkları davalı …’ın kardeşi …’i kandırarak elinden vekaletname aldığını, kira tahsili için düzenlendiğini bildirdiği vekaletnameyi kullanarak çok sayıda taşınmazı 3. kişilere aktardığını, dava konusu taşınmazı da adına tescil ettirdiğini, satış işlemlerinin bedelsiz ve kardeşi vekil …’in işlem sırasında ehliyetsiz olduğunu ileri sürerek 1130 ada 67 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, taşınmazı devreden …’ın satış tarihi itibarıyla temyiz kudretinin bulunduğunu, iyiniyetli olduğunu, rayiç bedellerini ödeyerek dava konusu taşınmazı satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava dışı …’ın vekaletname tarihi ve satış tarihinde fiil ehliyetini haiz olmadığı, davalının ediniminin yolsuz tescil niteliğinde olup davalının iyiniyet ilkesinden yararlanamayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.”

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 3948 Karar: 2020 / 768 Karar Tarihi: 11.02.2020

“Davacı, mirasbırakanı …’ın 2857 ada 2 parsel sayılı taşınmazını ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmak amacıyla ikinci eşi …’ya devretmek istediğini, tapuda işlem yapılırken taşınmazın 1/2 payının …’ya, 1/2 payının da kızı …’nin kocası olan davalı …’a devredildiğini; …’ın, mirasbırakan İbrahim ile babaannesi …’yı kandırarak bu payı adına tescil ettirdiğini; sonradan taşınmazın üçüncü kişilere satıldığını, elde edilen paranın bir kısmı ile babaannesi …adına 127 ada 54 parseldeki bir dairenin alındığını, kalan paranın da davalı … tarafından kendi babasına ait taşınmaza dublex daire yapımında kullanıldığını; babaannesi …’nın ölümünden sonra da dairenin tamamının kendisine verilmesi gerekirken yarı payının davalı … adına tescil edildiğini; işlemlerin muvazaalı olduğunu ve miras payının zedelendiğini ileri sürerek, 127 ada 54 nolu parseldeki dairenin davalı …

 adına olan payının iptaliyle adına tesciline; 2857 ada 2 nolu parselin satılması nedeniyle zedelenen miras payı karşılığında da tazminata karar verilmesini istemiştir. Davalılar … ile kocası …, iddiaların doğru olmadığını, muvazaa bulunmadığını belirtip davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, iddiaların kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar Dairece ‘’…Somut olayda, dava dilekçesinin içeriği ve iddiaların ileri sürülüş biçiminden; muris İ.G.’ın dava konusu 2857 ada 2 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak eşi …ile damadı …’a yaptığı temlik hakkında “taraf muvazaası” ve “hile” hukuksal nedenlerine; dava konusu..

..127 ada 54 parsel sayılı taşınmazdaki daireye isabet eden pay ile ilgili olarak yapılan alım ve temlikler hakkında da “inançlı işlem” hukuksal nedenine dayanıldığı anlaşılmaktadır….Hal böyle olunca; yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde gerekli araştırmanın yapılması, taraf delillerinin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı nitelendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması isabetsizdir.’’ gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde iddianın kesin delil ile kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.”

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 15495 Karar: 2020 / 616 Karar Tarihi: 05.02.2020

“Davacılar, mirasbırakan …’a ait 19 parseldeki 2 nolu bağımsız bölümün, …27. noterliğince düzenlenen 05.08.2003 tarihli vekaletnameye istinaden dava dışı vekili …tarafından 22.08.2003 tarihinde satış suretiyle mirasbırakanın kızkardeşi olan davalı …’e devredildiğini, satış bedelinin ödenmediğini, vekilin vekalet görevini kötüye kullanarak davalı ile el ve işbirliği içinde işlemi gerçekleştirdiğini ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar Dairece; “…çekişmeye konu taşınmazın miras bırakan ile davalıya babalarından kaldığı, pay temlikleri sonucu tamamının muris adına tescil edildiği, evrak arasına sunulan tapu kayıtlarından miras bırakan ile davalının çok sayıda taşınmazlarının bulunduğu ve varlıklı kişiler oldukları,

davalının vekil ile işbirliği içerisinde hareket ederek bedelsiz olarak taşınmazın devrini sağlamaya, ekonomik yönden ihtiyacının olmadığı, öte yandan, işlemi gerçekleştiren vekil …’un tanık sıfatıyla alınan beyanında; miras bırakanın..…babadan kalan bu yerin ölümü halinde kardeşine kalmasını istediğini belirterek kendisini vekil tayin ettiğini, devirden sonra davalının, yanında lastikle bağlanmış yüklü bir parayı murise verdiğini ifade ettiği, eksiğin tamamlanması yoluyla getirtilen kayıtlardan da; davalının 07.11.2012 tarihinde,… 4527 ada 1 parselde bulunan kat irtifakı kurulu 17 nolu meskenini davacı H.’a, 18 nolu meskeni de davacı …ye aktardığının ve yaşı küçük olan davacı … adına işleme velayeten annesi …’nun katıldığının görüldüğü,

diğer taraftan aylık 2.250 – 2750.-TL olan miras bırakanın kira bedellerinin 09.01.2008 – 06.04.2009 tarihleri arasında davalının hesabından ödendiğinin banka kayıtları ile sabit olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; temlikin iradi olduğu, vekalet görevinin kötüye kullanılmadığı sonucuna varılmaktadır. Hâl böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerektiği…” gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.”

Tapu İptal ve Tescil Davasının süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy mülkiyet ve gayrimenkul hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık kapsamında destek olmakta ve tapu iptal ve tescil davası kapsamında karşısına çıkabilecek uyuşmazlıklara dair hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul Tapu İptal ve Tescil Davası İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Tapu İptal ve Tescil Davası, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası gibi gayrimenkul hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Tapu İptal ve Tescil Davasında uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı ve gayrimenkul hukuku alanında çalışmaları olan MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Tapu iptal ve tescil davalarında avukatın rolü oldukça önemlidir. Bu davalar genellikle hukuki detaylar içeren, çeşitli kanun maddelerine dayanan ve uzmanlık gerektiren nitelikteki davalar olduğundan, bir avukatın profesyonel yardımı, davanın başarılı sonuçlanması açısından kritiktir.

İlk olarak, bir avukat, müvekkilinin durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, davaya uygun hukuki argümanları belirleyebilir. Hukuki süreçte izlenmesi gereken prosedürlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, avukat, gereken belgeleri hazırlayabilir, delilleri toplayabilir ve davanın takibini yapabilir. Ayrıca, avukatın deneyimi, hukuki çatışmaların çözümü konusundaki uzmanlığı, mahkemelerdeki pratik bilgisi sayesinde müvekkilinin haklarını etkili bir şekilde savunabilir. Avukatın hukuki süreçteki tecrübesi, hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve müvekkilin lehine olan hukuki argümanları güçlendirebilir. Tapu iptal ve tescil davaları genellikle karşı tarafın savunmasıyla karşılaşabilir. Avukat, bu savunmalara etkili bir şekilde cevap verebilir, karşı tarafın argümanlarını çürütebilir ve müvekkilinin lehine olan hukuki dayanakları güçlendirebilir.

Sonuç olarak, tapu iptal ve tescil davalarında avukatın katkısı, hukuki karmaşıklığı aşma, müvekkilin haklarını etkili bir şekilde savunma ve olası hukuki riskleri en aza indirme konularında büyük bir öneme sahiptir. Kadıköy avukatlık ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak tapu iptal ve tescil davası konusunda sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy gayrimenkul avukatı hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Taşınmazlara (gayrimenkuller) ilişkin davalar, MG Hukuk Bürosunun çalışma alanlarından önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yılların verdiği birikim ve her gün yenilenerek güncellenen hukuki bilgimiz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Taşınmazların yüksek ekonomik değeri nazara alındığında taşınmaz davalarında konusunda Uzman Taşınmaz Hukukçusunun, Taşınmaz davaları konusunda uzman avukatının rolünü daha da belirginleştirmektedir. Gayrimenkul, ihtiyaç veya yatırım için alan kişiler için önemli bir değerdir ve bu değerin korunması için doğru bir hukuki temsil ile danışmanlık gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku, tapu iptal ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ile ilgili davalar, intifa hakkı, kamulaştırma davaları, aile konutu şerhi, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm davaları, kentsel dönüşüm toplantılarında temsil, mirastan mal kaçırma ilgili davalar, izaley-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları gibi birçok davayı içinde barındırmaktadır. MG HUKUK BÜROSU olarak bu davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.