M G H U K U K

Yükleniyor

İnşaat Ruhsatı

Ana Sayfa İnşaat Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı

Bu makalede, inşaat ruhsatı sürecinin hukuki ve idari detayları, ruhsata başvuru şartları ve yapı ruhsatının yenilenmesi hususlarına değinilmektedir. İnşaat (yapı) ruhsatı, bir yapı inşaatının başlaması için gereken resmi izin sürecini ifade eder. Bu izin, belediye veya ilgili idare tarafından verilir ve inşaat projesinin belirlenen kurallara uygunluğunu sağlar. Yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaatlar yasal olmayabilir ve ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Ayrıca, inşaat ruhsatının Türk hukuku kapsamında önemini ve uygulama alanlarını ele alarak, bu sürecin yapı inşaatlarında nasıl bir rol oynadığını açıklayacağız. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize İnşaat Ruhsatı sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnşaat Ruhsatı Nedir?

İnşaat ruhsatı, bir diğer adıyla yapı ruhsatı, bir yapı inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan resmi bir izindir. Bu izin, belediye veya ilgili idare tarafından verilir ve yapı ruhsatı ile belli kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Yapı ruhsatı, imar planı ve yönetmelik hükümleriyle uyumlu olarak düzenlenir ve yapıların düzeni, şekli ve boyutlarına ilişkin düzenlemeler plan ve yönetmelik hükümlerinde belirtilir. Yapı ruhsatı almadan inşaata başlamak yasalara aykırıdır ve cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.

İnşaat ruhsatı süreci, mimari ve teknik projelerin hazırlanması, belediye başvurusunun yapılması, gerekli incelemelerin ve onayların alınması, harçların ödenmesi gibi adımları içerir. Ruhsat alındıktan sonra, yapıya belirlenen süre içinde başlanması ve belirli bir süre içinde tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, inşaatın ilerleyişi sırasında yapılan değişikliklerin de ruhsata uygun olması ve gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Yapı ruhsatı, yapı sahibine inşaat sürecinin yasal olarak güvence altında olduğunu ve ilgili kurallara uygun olarak yapıldığını kanıtlayan bir belgedir.

İnşaat ruhsatı alma sürecinde, bir avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukatlar, başvuru sürecini baştan sona takip ederek müvekkillerinin haklarını korur ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar. Yapı Ruhsatı ve buna dair dosyalar için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı Ne İşe Yarar?

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı), bir yapı inşaatına başlanabilmesi için gereken resmi izindir. Bu ruhsat, inşaatın belli kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar ve yapı sahibine yasal bir güvence sunar. İnşaat ruhsatı, ilgili belediye veya idare tarafından verilir ve inşaatın imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu onaylar. Bu, inşaatın yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

İnşaat ruhsatı, yapı projesinin mimari ve teknik açıdan incelenerek onaylanmasıyla verilir. Bu, inşaatın güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve yapı sahibine güvenlik konusunda belirli bir standardı karşıladığını kanıtlar. Yapı ruhsatı, yapı sahibine inşaat alanında yatırım yaptığına dair bir belge sunar. Bu, yapı sahibinin yasal olarak korunmasını sağlar ve ilgili yetkililerle yapılan anlaşmalara dayanarak haklarını korumasına yardımcı olur.

İnşaat ruhsatı, inşaatın başlama ve bitiş tarihlerini belirler. Bu, inşaat ruhsatı sürecinin belirlenmiş bir zaman çerçevesi içinde ilerlemesini sağlar ve ilgili yetkililer tarafından denetlenmesini kolaylaştırır. Yapı ruhsatı, tamamlanan bir yapıyı satmak veya kiralamak isteyenler için gereklidir. Potansiyel alıcı veya kiracılara, yapıların yasal olarak inşa edildiğini ve gerekli izinlere sahip olduğunu gösterir.

Sonuç olarak, inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı), bir yapı inşaatının yasal, güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu belge, yapı sahiplerine yatırımlarını koruma, inşaat ruhsatı sürecini yönetme ve yapılarını yasal olarak kullanma hakkı sağlar. Avukatlar müvekkillerine her adımda hukuki rehberlik sunarak, inşaat ruhsatı sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarlar. Bu nedenle, inşaat ruhsatı alma sürecinde bir avukatın danışmanlığı, müteahhitler, gayrimenkul sahipleri ve inşaat firmaları için son derece değerlidir. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize inşaat ruhsatına dair dosyalarda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnşaat Ruhsatının Hukuki Dayanağı

Türkiye’de inşaat ruhsatının hukuki dayanağı, öncelikle mevzuatımızda 3194 sayılı İmar Kanunu’nda ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilmiştir.  Türkiye’de her il ve ilçenin imar planları bulunmaktadır. Bu planlar, o bölgede hangi tür yapıların nereye ve hangi ölçülerde inşa edilebileceğini belirler. İnşaat ruhsatı başvuruları, ilgili imar planlarına ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendirilir.

Yapı ruhsatı, genellikle ilgili belediyeler veya valilikler tarafından verilir. Bu kurumlar, ilgili mevzuata dayanarak inşaat ruhsatı başvurularını değerlendirir ve uygun buldukları durumlarda ruhsat verirler. İnşaat ruhsatının hukuki dayanağı, Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelere ve ilgili idarelerin yetkilerine dayanır. Bu çerçevede, yapı ruhsatı alma süreci, belirlenen yasal prosedürlere uygun olarak yürütülür ve ruhsat başvurusunda bulunanlar için belirli hak ve yükümlülükler içerir.

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) başvurusu yaparken, mimari ve teknik projelerin yanı sıra belediye yönetmelikleri ve imar planları gibi hukuki belgelerin incelenmesi ve hazırlanması gerekebilir. Bu süreçte bir avukat, gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olurken, başvurunun yasalara uygunluğunu da kontrol eder. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize inşaat ruhsatına dair dosyalarda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnşaat Ruhsatı Alma Yükümlülüğü

Türkiye’de inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alma yükümlülüğü, bir yapı inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan resmi bir izin olması sebebiyle oldukça önemlidir.  3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, Türkiye’de herhangi bir yapı inşaatına başlanmadan önce inşaat ruhsatı alınması zorunludur. Bu kanun kapsamında belirtilen yasal düzenlemelere uygun olarak ruhsat alınmadan inşaata başlanması yasaktır.

Yapı ruhsatı almak için ilgili belediyeye veya valiliğe başvurmak gerekmektedir. Başvuru sürecinde gerekli belgelerin sunulması ve başvuru ücretinin ödenmesi gerekebilir. İnşaat ruhsatı için sunulan başvuruların, ilgili belediye veya valilik tarafından incelenerek onaylanması gerekmektedir. Bu süreçte mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri gibi belgelerin de ilgili kurum tarafından uygun bulunması beklenir.

İnşaat ruhsatı başvurusu sırasında, yapının teknik ve çevresel olarak uygunluğu da değerlendirilir. Yapının çevreye olası etkileri, inşaatın güvenliği ve kamu düzeni gibi faktörler göz önünde bulundurularak ruhsat verilip verilmemesine karar verilir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra, belirli sürelerde yapılan yenileme ve düzenlemelerin de ruhsata uygun olması gerekmektedir. Özellikle yapının özgün tasarımında veya kullanımında yapılan değişiklikler, ilgili belediyeye veya valiliğe bildirilmeli ve gerekli izinler alınmalıdır.

İnşaat ruhsatı alma yükümlülüğü, Türkiye’de yapı inşaatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi için önemli bir mekanizmadır. Bu yükümlülük, inşaatların yasalara, teknik standartlara ve çevresel düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak toplumun güvenliği ve çevrenin korunmasını amaçlar. İnşaat Ruhsatına ilişkin hukuki destek almak için Kadıköy’deki avukatlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır?

Yapı ruhsatı verme yetkisi idarenin kolluk faaliyetlerine dahildir. Bu faaliyetler, idarenin asli ve sürekli kamu hizmetleri arasında yer alır. Anayasa ve Danıştay kararlarına göre, kamu hizmetlerinden biri olan ruhsat verme yetkisi, kamu idareleri ve kamu görevlileri tarafından yerine getirilmelidir ve bu yetki devredilemez.

İmar Kanunu’na göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yapıların ruhsatlandırma işlemleri belediyeler tarafından gerçekleştirilir. Diğer alanlarda ise bu yetki il özel idareleri tarafından yürütülür. Ancak, istisnai durumlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından da ruhsat verilebilir. Bu düzenlemelerle, inşaat ruhsatı alma sürecinde yetkinin kamuya ait olduğu ve belirli kurumlar aracılığıyla yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi ve danışmanlık için MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla irtibata geçebilirsiniz.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) için başvuru yapmak için ilgili belediyeye veya duruma göre valiliğin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine başvurulmalıdır. Başvuru genellikle bir dilekçe ile yapılır ve bu dilekçeye gerekli belgeler eklenmelidir. Dilekçe ile birlikte genellikle tapu belgesi, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesaplar, röperli veya ebatlı kroki gibi belgeler sunulur.

Başvuru dosyası incelenir ve değerlendirilir. Projenin imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Eksik belge veya bilgi varsa başvuru sahibi bu eksikliklerin giderilmesi için uyarılır. Başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğunda, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilir. Ruhsat genellikle belirli bir ücret karşılığında verilir ve belirli bir süre için geçerlidir.

Ruhsat alındıktan sonra, inşaata belirli bir süre içinde başlanması gerekir. Ayrıca, inşaat belirli bir süre içinde tamamlanmalıdır. Başlama ve bitirme süreleri genellikle ruhsat belgesinde belirtilir. İnşaat sürecinde yapılacak olan değişiklikler için ayrıca tadilat ruhsatı alınması gerekebilir. Bu durumda, değişiklikleri içeren yeni bir proje ile belediyeye başvurulmalı ve uygun bulunması halinde tadilat ruhsatı verilir.

İnşaat ruhsatı alma süreci, ilgili idarelerin belirlediği prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir. Ayrıca, süreç boyunca ilgili yönetmelikler ve mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır. İnşaat ruhsatı alma sürecinde, bir avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukatlar, başvuru sürecini baştan sona takip ederek müvekkillerinin haklarını korur ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar. Yapı ruhsatı başvurusu yaparken, mimari ve teknik projelerin yanı sıra belediye yönetmelikleri ve imar planları gibi hukuki belgelerin incelenmesi ve hazırlanması gerekebilir. İnşaat ruhsatının alınmasına ilişkin Kadıköy’de bulunan avukatlık ofisimize ulaşabilir ve danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

İnşaat ruhsatı başvurusu için genellikle aşağıdaki belgeler gerekli olacaktır:

 • Başvuru Dilekçesi: İnşaat ruhsatı için başvuruda bulunan kişinin veya kurumun resmi bir dilekçe sunması gerekmektedir. Dilekçe, başvuruyu yapanın kimliğini belirtmeli ve projenin detaylarını içermelidir.
 • Tapu Belgesi: İnşaatın yapılacağı arazinin tapu belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir. Bu belge, arazinin mülkiyetini ve üzerinde yapılan inşaatın yasal durumunu gösterir.
 • Mimari Proje: İnşaatın yapılacağı bina veya yapının mimari projesi, başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu proje, yapının dış görünüşünü, planını ve detaylarını içermelidir.
 • Statik Proje: İnşaatın taşıyıcı sistemini ve yapısal güvenliğini gösteren statik proje, başvuru dosyasında yer almalıdır. Bu proje, binanın taşıyıcı elemanlarını (kolonlar, kirişler, perde duvarlar vb.) ve bunların ölçülerini içermelidir.
 • Elektrik ve Tesisat Projeleri: İnşaatın elektrik ve tesisat sistemlerini gösteren projeler de başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu projeler, elektrik tesisatı, su ve kanalizasyon sistemleri gibi teknik detayları içermelidir.
 • Resim ve Hesaplar: İnşaatın yapılacağı alana ait resimler ve hesaplar, başvuru dosyasında sunulmalıdır. Bu belgeler, inşaatın konumunu, çevresini ve detaylarını gösterir.
 • Röperli veya Kroki: İnşaat alanının yerini ve sınırlarını gösteren röperli veya kroki, başvuru dosyasında yer almalıdır. Bu belge, inşaatın arazi üzerindeki konumunu netleştirir.

Bu belgeler, inşaat ruhsatı başvurusunun değerlendirilmesi için gerekli olan temel dokümanlardır. Başvuru sahibinin, ilgili idarelerin belirlediği diğer ek belgeleri de gerektiğinde sunması gerekebilir. Her duruma göre istenen belgeler değişiklik gösterebilir. Durumunuza uygun belgeleri, içeriği ve belgelerin detayları hakkında daha fazla bilgi almak için MG Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı), inşaat faaliyetlerine başlanabilmesi için temel bir belgedir ve Türkiye’de yasal düzenlemelere göre belirli koşulları taşıyan her inşaat projesi için alınması zorunludur. İnşaat ruhsatı, ruhsat işleminin onaylanmasından itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde inşaat tamamlanmazsa, mevzuata göre inşaata devam edilemez. Yani, 5 yıl içinde inşaatın bitirilmemesi durumunda, yapı ruhsatının geçerliliği sona erer ve inşaata devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması gerekebilir. Buna inşaat ruhsatı yenileme işlemi denmektedir.

İnşaat ruhsatı alındığı anda inşaata başlanması için gerekli süre 2 yıldır. Yani, ruhsatın verilmesinden itibaren en geç 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Eğer bu süre içinde inşaata başlanmazsa, yapı ruhsatı işlemleri yeniden başlatılmalıdır. Ancak, büyük projeler gibi özel durumlarda, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından belirli istisnai durumlar tanınabilir. Bu tür projelerde, ruhsat alınabilmesi için inşaata başlama ve bitirme süreleri mutlaka belirtilmelidir.

Bu düzenlemeler, inşaat projelerinin zamanında ve planlı bir şekilde tamamlanmasını teşvik etmektedir. Ayrıca, yapı ruhsatının belirli bir süre içinde kullanılmaması durumunda yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, şehir planlaması ve çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasına olanak tanır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için MG Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatının Yenilenmesi

İnşaat ruhsatının süresi belirli bir zaman dilimiyle sınırlıdır ve bu süre ruhsatın verildiği tarihten itibaren 5 yıldır. Ancak, inşaatın tamamlanamaması durumunda veya belirli sebeplerle ruhsatın geçerliliğinin sona ermesi halinde, ruhsatın yenilenmesi gerekebilir.

Yapı ruhsatının yenilenmesi, mevcut ruhsatın süresinin uzatılması veya belirli koşulların yeniden değerlendirilerek yeni bir ruhsat verilmesi anlamına gelir. Bu süreç, ilgili idareler tarafından belirlenen prosedürlere göre yürütülür ve genellikle başvuru sürecini içerir. İnşaat ruhsatının yenilenmesi için başvuruda bulunan kişi veya kurum, ilgili idareye gerekli belgeleri sunmalı ve gerekli başvuru ücretini ödemelidir. Başvuru süreci, mevcut inşaatın durumu, yapılan değişiklikler ve ilgili mevzuata uygunluğun değerlendirilmesini içerir.

İnşaat Ruhsatı Alınmazsa Ne Olur?

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alınmaması veya geçerli bir ruhsatın olmaması, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir ve inşaat faaliyetlerini engelleyebilir. İnşaat ruhsatı olmadan yapılan inşaat faaliyetleri yasa dışı kabul edilir ve genellikle cezai yaptırımlarla karşılaşılır. Yapı ruhsatı alınmaması durumunda yaşanabilecek olası sonuçlar şunlardır:

 • Yasal Yaptırımlar: İnşaat ruhsatı olmadan yapılan inşaatlar için idari para cezaları uygulanabilir. İlgili idareler, inşaatın durdurulmasına ve yıkılmasına karar verebilir. Ayrıca, ruhsatsız inşaat faaliyetleri nedeniyle dava açılabilir ve mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yapı inşaatlarının başlanması için gerekli ve zorunlu olan belge, ruhsat olarak her inşaat projesi için geçerlidir. Ruhsatı bulunmayan yapılar kaçak olarak sayılmakta, kanunsuz yapı kategorisinde değerlendirilmektedir. Ruhsatsız başlayan kaçak yapılarda; inşaatın bulunduğu bölgede faaliyet gösteren belediyelerce inşaatı durdurma, idari para cezası ve yıkım kararı alınabilmektedir.
 • Hukuki Sorunlar: Ruhsatsız inşaatlar nedeniyle komşu mülk sahipleri veya yerel halk tarafından hukuki işlemler başlatılabilir. Bu durum, mahkemelerde uzun süreli hukuki süreçlere yol açabilir ve maddi ve manevi zararlarla sonuçlanabilir.
 • Güvenlik Riski: Ruhsatsız yapılan inşaatlar, yapısal güvenlik standartlarına uygun olmayabilir ve çevreye veya kullanıcılara potansiyel tehlike oluşturabilir. Bu durum, inşaatın durdurulması veya yıkılması için acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.
 • Yasal Olmayan Yapılar: Ruhsatsız inşaatlar, yapıların yasal olarak tanınmamasına ve kayıtlı olmamasına neden olabilir. Bu durum, yapı sahiplerinin mülkiyet haklarını ve inşaatın değerini etkileyebilir.

İnşaat ruhsatı alınmaması durumunda yaşanabilecek bu olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, yapı sahiplerinin ilgili idarelere başvurarak gerekli izinleri alması ve yasalara uygun bir şekilde inşaat faaliyetlerini yürütmesi önemlidir. Bu hem yapı sahibinin hem de toplumun çıkarları açısından önemlidir ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak inşaat sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi ve sorularınız için MG Hukuk Bürosu Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı Talebinin Reddi Kararına İtiraz

Yapı ruhsatı talebinin reddedilmesi durumunda, hukuki süreçler başlatılabilir. İdarenin hukuka aykırı bir şekilde inşaat ruhsatı talebini reddetmesi halinde, bu karara karşı idari işlemin iptali davası açılabilir. İdari işlemin iptali davası, idarenin işlemi tesis etme yetkisine dayanarak aldığı bir kararın yargı organı tarafından incelenmesini ve varsa hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. Yapı ruhsatı talebinin reddi kararına karşı açılacak olan bu dava, idarenin yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden biri veya birkaçında hukuka aykırılık içermesi durumunda gerçekleştirilir.

İptal davası açmadan önce, ret kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde, öncelikle ret kararını veren idareye başvuruda bulunulabilir. Ancak idarenin olumsuz bir yanıt vermesi veya başvuruya cevap vermemesi durumunda, dava açma süresi işlemeye devam eder.

İnşaat Ruhsatı

İptal davasında idari mahkemeleri, idari yargı davası açılmalıdır. Ruhsat talebinin reddedildiği yerdeki idari mahkeme, bu davanın görülmesi ve karara bağlanması için yetkilidir. İptal davasının süresi, ret kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde açılması gerekmektedir. Bu süre, dava açma hakkının kullanılması için önemli bir hak düşürücü süredir.

İptal davası sürecinde, hukuka aykırılıkların tespiti ve kararın iptali için gerekli delillerin sunulması önemlidir. Davanın sonucunda, mahkeme hukuka aykırı bulduğu bir kararı iptal edebilir veya idareye düzeltme yapma yetkisi verebilir. Bu süreç, hukuki hakların korunması ve yasalara uygunluğun sağlanması açısından önemlidir. Yapı (inşaat) ruhsatı talebinin reddedilmesi durumunda dava açmak ve etkin olarak savunulmak için MG Hukuk Bürosu Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İnşaat Ruhsatı Başvuru Dilekçesi Örneği

İnşaat ruhsatı başvuru dilekçesi, hukuki belgeleme gereksinimlerini karşılamak için önemlidir ve başvuru sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ancak, örnek dilekçelerin genellikle standart bir formatta olduğunu ve her duruma uygun olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Yapı ruhsatı başvuru sürecinde yerel yönetimlerin ve ilgili yasal düzenlemelerin spesifik gereksinimleri olabilir. Bu nedenle, gerçek bir başvuru dilekçesi hazırlamadan önce, konunun uzmanı olan bir avukata başvurmak önemlidir. Sizlere bir örnek teşkil etmesi bakımından inşaat ruhsatı başvuru dilekçesinden bir örnek sunalım:

“…………. ili, ………… ilçesi, …………… Mah. …….. pafta, ………….. ada, ………….. parsel üzerine yapacağım inşaat ile ilgili ekteki proje ve hesapların incelenerek, İnşaat Ruhsatının değerlendirilmesini talep ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.”

Avukatlar, yönetmeliklere uygun ve mevzuata uygun bir başvuru dilekçesi hazırlamak için gereken deneyime sahiptirler. Ayrıca, özellikle karmaşık durumlar veya özel gereksinimler söz konusu olduğunda, avukatlar müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlayabilir ve başvuru sürecini doğru bir şekilde yönlendirebilirler. Gerçek bir dilekçenin hazırlanması, hukuki sürecin sağlam bir temelde ilerlemesini sağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu nedenle, yapı ruhsatı başvurusuyla ilgili olarak gerçek bir dilekçe hazırlamak isteyenlerin, bir avukatla iş birliği yapmaları önemlidir. Bu konuya ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Kadıköy’de bulunan MG Hukuk Bürosuyla irtibata geçebilirsiniz.

İnşaat Ruhsatına İlişkin Emsal Yargı Kararları

İstanbul avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın ve diğer mahkemelerin inşaat ruhsatına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Yapı ruhsatı alma yükümlülüğüne vurgu yapan bu kararları incelemeniz önerilecektir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 31.1.2002, 4351/454

“İmar yasalarıyla buyurucu nitelikte hükümler getirilerek şehirleşmede kargaşanın, alt yapıda sıkıntının, çevrede kirliliğin önüne geçilmesi kısaca toplum yararının korunması amaçlanmıştır. Kamu düzeninden olan hükümlerin mahkemece doğrudan göz önünde tutulması zorunludur. İdare Mahkemesince yapı izni ile inşaatın dayanağı nazım ve uygulama imar planındaki değişikliklerin iptaline karar verilmiş, bu karar kanun yollarından geçerek kesinleşmiştir. Kamu düzenine aykırılığı mahkeme kararı ile saptanmış inşaata devam edilmesi yükleniciden beklenemez. Sözleşmeden sonra ortaya çıkan bu objektif olanaksızlık nedeniyle davalı yüklenicinin sorumluluğundan söz edilemez”

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 7.3.1989, 2231/1062

“Taraflar arasındaki sözleşmede davalının yapımını üstlendiği inşaatın süresi, temel üstü ruhsatının alındığı tarihten itibaren 36 aydır. Her ne kadar sözleşmede anılan ruhsatın… tarihine kadar alınması öngörülmüş ise de bu tarihin temerrüt için yeterli bir sebep sayılması olanaksızdır. Çünkü inşaat ruhsatı imar mevzuatı gereğince idari işlem sonucuna bağlı olduğundan bunun belli bir süre içinde alınması zorunluluğu yükleniciye yükletilemez. Başka bir anlatımla, yapı izni alınması idari formaliteler ve imar mevzuatından kaynaklanan gecikmelere uğraması olanaklıdır. Bundan yüklenicinin sorumlu tutulması düşünülemez.

Yapı izninin verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, imar mevzuatının emredici hükümleri ve kamu düzeni ile ilgisi nedeniyle yüklenici, inşaatı yapmaya zorlanamaz. Yapı izni alınması olanaklı olmakla birlikte yüklenicinin ihmalinden kaynaklanan bir gecikme söz konusu ise, yapı izninin objektif ölçüler içinde ne kadar zamanda alınabileceği bilirkişiler aracılığıyla saptanmalı, bu sürenin bitiminden sonra sözleşmenin öngördüğü… aylık inşaat süresine eğer varsa arsa sahiplerinin kusurlarından doğan gecikmeler de eklenmelidir”

İnşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) ile ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. İstanbul avukatı MG Hukuk bürosu gayrimenkul hukuku kadrosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize inşaat ruhsatı üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul İnşaat Ruhsatı İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul gayrimenkul hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık ofisi ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya İstanbul marka ve patent vekillik ve gayrimenkul hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “inşaat ruhsatı, yapı ruhsatı, ruhsat nasıl alınır, ruhsat geçerlilik süresi, ruhsat yenileme, yapı ruhsatı itiraz davası” gibi inşaat ruhsatı ve diğer gayrimenkul hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun gayrimenkul avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize İnşaat Ruhsatı sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.