M G H U K U K

Yükleniyor

Limited Şirket Kuruluşu

Ana Sayfa Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Bu makalede, limited şirket kuruluşu sürecine dair hukuki ve idari detayları ele alacak ve gerekli evraklar ile ilgili bilgiler sunacağız. Limited şirketler, iş dünyasında sıklıkla tercih edilen ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde önemli bir rol oynayan şirket türlerindendir. Limited şirket nedir, nasıl kurulur ve hangi adımları izlemek gerekir gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz kapsamlı bir rehber sunarak, ticari faaliyetlerine başlamak isteyenler için yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Limited Şirket Kuruluşu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve en az bir, en fazla elli ortağı bulunan bir şirket türüdür. Bu ortaklar gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Limited şirketin sermayesi, ortakların ortaklık paylarının toplamından oluşur ve bu sermaye belirlidir. Limited şirketlerin kuruluşu Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılmaktadır. Limited şirketlerin ticaret unvanlarına “Ltd. Şti.” kısaltması eklenir. Bu şirketler, ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmeleri halinde, şirketin borçlarından dolayı ortaklara başvurulmaz. Ancak, ortaklar kamu borçlarından dolayı sınırlı bir sorumluluk altında tutulabilirler. Limited şirketler, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilir ve kuruluş süreci diğer şirket türlerine göre daha basit ve esnek olabilir.

Tekrar etmek gerekir ki “Limited Şirket” genellikle bir işletmenin ticaretini yürütmek için kullanılan bir kurumsal yapıdır. Limited şirket, sahiplerine sınırlı bir sorumluluk sağlayan ve genellikle “Ltd. Şti.” şeklinde kısaltılan bir tüzel kişilik tipidir. İşletmenin borçlarına karşı kişisel mal varlıklarıyla sınırlı bir sorumluluk taşır. Limited şirket, en az iki ortak tarafından kurulabilir. Bu ortaklar, şirketin hisse senetlerine sahip olurlar ve genellikle karar alma süreçlerine katılırlar. Limited şirketin sermayesi, ortaklar tarafından sağlanan sermaye katkılarından oluşur.

Ortaklar, şirketin sermayesine katkıda bulunarak karşılığında hisse senetleri alırlar. Limited şirketin yönetim yapısı, genellikle ortakların oybirliği ile veya hisse senetlerine göre oy ağırlığına bağlı olarak belirlenir. Kararlar genellikle ortaklar arasında bir anlaşma ile düzenlenir. Limited şirket hisse senetleri, ortaklar arasında devredilebilir. Ancak, hisse devirleri genellikle diğer ortakların onayına tabi olabilir.

Şirketler hukuku ve limited şirket alanında daha fazla bilgi sahibi olmak için şirketler hukuku makalemizi okuyabilir veya bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Limited Şirketin Hukuki Dayanağı

Limited şirketlerin hukuki dayanağı mevzuatımızda Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

TTK MADDE 573

“(1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.”

Tüm bu maddelere göre Limited şirket, bir ticaret unvanı altında bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur. Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde belirlenen ek ödemeleri yapmakla yükümlüdürler. Limited şirketlerin kuruluşu için kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu geçerlidir. Kuruluş aşamasında şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, tescil için gerekli belgelerin tamamlanması ve ticaret siciline başvurulması şarttır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketin özellikleri şunlardır:

 • Ortak Sayısı: En az bir, en fazla elli ortakla kurulabilen bir şirket türüdür. Bu ortaklar gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir.
 • Sermaye: Limited şirketin sermayesi belirlidir ve en az 10.000 TL olması gerekmektedir. Sermaye, ortakların ortaklık paylarının toplamından oluşur.
 • Ticaret Unvanı: Limited şirketlerin ticaret unvanlarında “Ltd. Şti.” kısaltması bulunur.
 • Ortak Sorumluluğu: Limited şirketlerde, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri sürece şirketin borçlarından dolayı sınırlı bir şekilde sorumlu tutulurlar. Ancak, kamu borçları gibi belirli durumlarda ortaklar sınırsız sorumluluk altında olabilirler.
 • Payların Bölünmesi: Şirketin sermayesi ortakların paylarına bölünür. Paylar eşit veya belirli paylara ayrılabilir ve paylar 25 ve katları şeklinde olmalıdır.
 • Hisse Senedi ve Tahvil Çıkarma Yetkisi: Limited şirketlerin hisse senedi veya tahvil çıkarma yetkisi yoktur.
 • Borçlara Karşı Kişisel Sorumluluk: Limited şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı kişisel olarak sorumluluğu bulunmaz. Ancak, ortaklar kamu borçları gibi belirli durumlarda sınırsız sorumlu tutulabilirler.
 • Yönetim ve Temsil: Şirket müdürleri, şirketi temsil etmek ve yönetmekle görevlidirler. Müdürlerin bir kısmı veya tamamı ortaklar arasından seçilebilir.
 • Faaliyet Süresi: Limited şirketlerin faaliyet süresi, ortaklar tarafından belirlenen bir zaman dilimi olabilir. Süresiz olarak da kurulabilirler.
 • Yerleşim Yeri: Limited şirketlerde ortakların ve müdürlerin Türkiye’de yerleşik olmaları zorunlu değildir. Yabancı uyruklu kişiler de ortak ve müdür olarak atanabilirler.

Limited şirketin bu özellikleri, ticari faaliyetlerini sürdüren işletmeler için çeşitli avantajlar sunar ve şirketin yönetimine esneklik kazandırır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?    

Limited şirket kurulumu, belirli adımların takip edilmesini gerektiren bir süreçtir. Limited şirket kurmak isteyenlerin ilk adımı, işe bir avukat ile başlamalarıdır. Muhasebeci veya mali müşavir, şirket kuruluş sürecinde gerekli danışmanlık hizmetini sağlar. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize limited şirket kuruluşuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu konuda ayrıca anonim şirket kuruluşuna dair makalemizi de okuyabilirsiniz.

Ardından şirket kuruluşu için gerekli olan belgelerin toplanması gerekir. Bu belgeler genellikle limited şirket kuruluş bildirim formu, noter huzurunda tasdik edilmiş sözleşme, ortakların kimlik fotokopileri ve vesikalık resimleri, sermaye yatırımını gösteren dekont, ikametgâh belgeleri, kira sözleşmesi gibi evraklardır.

Daha sonra limited şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Ana sözleşme, şirketin ticaret unvanı, işletme konusu, sermaye tutarı, ortakların hak ve sorumlulukları gibi temel bilgileri içerir. Şirketin MERSİS sistemine kaydedilmesi ve vergi kimlik numarası alınması gerekmektedir. Vergi kimlik numarası alındıktan sonra, şirketin sermayesi banka hesabına yatırılır. Ticaret siciline başvuru yapılır. Başvuru sırasında gerekli belgeler teslim edilir ve şirketin ticaret siciline kaydı gerçekleştirilir.

Şirketin kuruluşu için gerekli vekalet ve beyannamelerin doldurulması ve ilgili mercilere teslim edilmesi gerekmektedir. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından vergi dairesine başvuru yapılır. Şirketin faaliyetlerine başladığını belirten açılış bildirimi ve diğer gerekli belgeler vergi dairesine teslim edilir. Şirketin faaliyet göstereceği sektöre bağlı olarak ilgili oda veya belediyeye kayıt yapılarak işlemler tamamlanır.

Bu adımların tamamlanmasının ardından limited şirket resmen kurulmuş olur ve ticari faaliyetlere başlayabilir. Ancak, her adımda dikkatli olunması ve ilgili yasal düzenlemelere uyulması önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel destek almak faydalı olacaktır. Limited şirket kuruluş sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukatlar, şirket kuruluşunda hukuki danışmanlık sağlayarak ortakların haklarını korumaya ve yasal süreçleri doğru bir şekilde yürütmeye yardımcı olurlar.

Özellikle şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklar arasındaki hak ve sorumlulukların belirlenmesi gibi aşamalarda avukatlar tarafından sağlanan profesyonel destek hayati önem taşır. Ayrıca, ticaret siciline kayıt, vergi dairesi bildirimi gibi resmi işlemlerde de avukatlar, yasal gerekliliklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra, olası hukuki sorunlara karşı önceden önlem almak ve şirketin yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak için avukatlarla çalışmak, şirketin uzun vadeli başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize limited şirket kuruluşu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler, şirketin tescili ve yasal olarak faaliyete başlaması için sunulması gereken resmi evraklardır. Bu belgeler genellikle Ticaret Sicili Müdürlüğü ve vergi dairesi gibi resmî kurumlara sunulur. Kadıköy şirket avukatı olarak limited şirket kuruluşu için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Kuruluş Bildirim Formu: Şirketin temel bilgilerini içeren resmi bir bildirim formudur. Ortakların ve şirketin temel bilgileri bu formda yer alır.
 • Ana Sözleşme: Şirketin işleyişini, ortakların hak ve sorumluluklarını, sermaye dağılımını ve diğer önemli detayları düzenleyen belgedir. Noter huzurunda düzenlenerek imzalanır.
 • Ortakların Kimlik Belgeleri ve Vesikalık Fotoğrafları: Şirketin tüm ortaklarına ait kimlik belgeleri (TC Kimlik Kartı veya pasaport) ile vesikalık fotoğraflar gereklidir.
 • Sermaye Beyanı ve Banka Dekontu: Şirket sermayesinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ve sermaye beyanı belgesi sunulmalıdır.
 • İkametgâh Belgesi: Şirket ortaklarının ikametgâhını gösteren belgedir. Genellikle nüfus müdürlüklerinden alınır.
 • Kira Sözleşmesi: Şirketin faaliyet göstereceği işyerine ait kira sözleşmesi gereklidir.
 • Ticaret Sicili Kaydı İçin Başvuru Formu: Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuru yapmak için doldurulan formdur.
 • Oda Kayıt Beyannamesi: İlgili odalara (ticaret odası, sanayi odası, vb.) kayıt için doldurulan belgedir.
 • Vergi Dairesi Başvuru Formu: Şirketin vergi mükellefiyeti için vergi dairesine yapılan başvuruda kullanılan formdur.
 • Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri: Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip olan kişinin noter onaylı imza sirküleri gereklidir.

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, şirketin tescili için önemlidir. Ayrıca, şirketin faaliyete başlaması için ilgili resmî kurumlara sunulan bu belgelerin güncel yasalara uygun olması da gereklidir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti

Limited şirketlerde kuruluş prosedürleri daha karmaşıktır ve daha uzun sürebilir. Kuruluş işlemi genellikle bir haftayı bulur. Şirketi kapatmak istediğinizde ise, tasfiye süreci bir ile iki yıl arasında değişebilir.

Limited şirket kurarken minimum sermaye gereksinimleri bulunmaktadır. En az 50.000 TL sermaye gösterilmelidir ve bunun dörtte biri bankaya bloke ettirilmelidir. Bunun en az 12.500 TL olduğunu belirtmek gerekir.

Limited şirketlerin defter tasdik işlemleri daha detaylıdır ve muhasebe işlemleri daha fazladır. Karar alma süreçleri yönetim kurulu toplantıları ile gerçekleştirilir ve bu toplantılar düzenlenmesi gereken ek bir iş yükü getirir. Bu nedenle, işletme sahipleri tercihlerini kuruluş süreci, iş yükü ve yönetim yapısı gibi faktörlere göre belirlemelidir.

Limited Şirket Kuruluşu

Ayrıca Limited şirket kuruluş maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genel olarak, limited şirketin kuruluş maliyetini etkileyen bazı ana unsurlar şunlardır:

 • Noter ve Hukuki Masraflar: Ana sözleşmenin hazırlanması, tescili ve imzalanması gibi işlemler noter aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu hizmetler için notere ödeme yapılması gerekir.
 • Ticaret Sicili ve Diğer Kayıt Ücretleri: Şirketin ticaret siciline kaydedilmesi için belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca, ilgili odalara (ticaret odası, sanayi odası vb.) kaydolmak için de bir kayıt ücreti ödenmesi gerekebilir.
 • Vergi ve Sigorta Masrafları: Şirketin vergi mükellefiyeti için gerekli başvuruların yapılması ve ilgili vergi dairelerine ödemelerin yapılması maliyet oluşturur. Ayrıca, çalışanlar için sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi gerekebilir.
 • Profesyonel Hizmetler: Şirket kuruluş sürecinde muhasebeci, avukat veya mali danışman gibi profesyonel hizmetlerden faydalanmak gerekebilir. Bu hizmetlerin maliyeti kuruluş maliyetini etkiler.
 • Diğer Giderler: Şirketin faaliyete başlaması için iş yeri kirası, ofis mobilyaları, personel maaşları gibi çeşitli diğer giderler de kuruluş maliyetine dahil edilebilir.

Limited şirket kuruluş maliyeti, yukarıda belirtilen unsurların yanı sıra mevzuata, şirketin büyüklüğüne ve kuruluş yerine göre de değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir limited şirket kurmadan önce maliyetlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve planlanması önemlidir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

İstanbul Limited Şirket Kuruluşu İçin Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul avukat, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka avukatı ve ticaret avukatı, limited şirket kuruluşu, limited şirket esas sözleşmesi, limited şirket hisse devri, limited şirket hisse devri, marka ve patent haklarının korunmasına dair başvurular, haksız rekabet davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul limited şirket kuruluşu ve esas sözleşmesine dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Limited Şirket Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka ve patent ve şirketler hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. İstanbul avukatı ve şirket avukatlığı yapan MG Hukuk Bürosu olarak sizlere limited şirket kuruluşu konusunda yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve limited şirket kuruluşu vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “limited şirket nedir, limited şirket kuruluşu, limited şirket esas sözleşmesi, limited şirket nasıl kurulur, limited şirket kuruluş maliyeti” ve benzeri limited şirket konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka ve ticaret avukatı, şirketler hukuku avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.