M G H U K U K

Yükleniyor

İş Kazası

Ana Sayfa İş Kazası

İş Kazası

İş kazası, çalışanların işyerinde ve iş saatleri içerisinde meydana gelen ve genellikle bir yaralanma veya hastalıkla sonuçlanan kazalara denilmektedir. Bu tür durumlar hem işveren hem de çalışan için ciddi sonuçlara yol açabilir ve hukuki bir süreci gerektirebilir. İşte iş kazaları ve hukuki süreçle ilgili temel bilgiler:

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili araştırmaları yaparak imar kirliliğine neden olma suçuyla ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bu süreçte ceza usulüne dair hususlar büyük önem taşır. Bu makalemizde iş kazası nedir, nedenleri, kaza nedeniyle tazminat davası, iş kazalarına dair kanun maddeleri, iş kazalarında kusur durumu, iş kazalarında maluliyet hesabı ve emsal yargı kararları ile dava süreci nasıl ilerler, bahsedeceğiz.

İş Kazası Nedir?

İş kazaları, bir çalışanın işyerinde, işle ilgili olarak veya çalışma sürecinde meydana gelen bir olay sonucunda zarar görmesi durumunu ifade eder. Bu zarar, fiziksel bir yaralanma, meslek hastalığı veya ölüm olabilir.

İş Kazası Nedenleri:

 • İşyeri güvenliği önlemlerinin yetersiz olması,
 • Eğitim eksikliği,
 • İş ekipmanlarının güvenliğe uygun olmaması,
 • Tehlikeli çalışma koşulları,
 • İşyerindeki kimyasal maddeler veya zararlı maddelere maruz kalma.

İş Kazalarının Hukuki Süreci:

 1. Bildirim ve Kayıt: İş kazaları, işverene derhal bildirilmelidir. İşveren, iş kazalarını SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda kaza kayıt altına alınmalıdır.
 2. Meslek Hastalığı: Meslek hastalıkları da iş kazaları kapsamında değerlendirilir. Çalışanın meslek hastalığına yakalanması durumunda, bu durumun iş kazası olarak kabul edilebilmesi için belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir.
 3. Sağlık Kurulu Raporu: Çalışan, kaza sonucu meydana gelen sağlık sorunları için sağlık kurulu raporu almalıdır. Bu rapor, iş kazasının nedenlerini ve sonuçlarını belgeleyen önemli bir belgedir.
 4. İş Kazası Tazminatı: İş kazası nedeniyle zarar gören çalışan, işverenden tazminat talep edebilir. Tazminat talebinin uygun olabilmesi için işverenin ihmali veya kusurunun ispat edilmesi gerekmektedir.
 5. SGK Hukuki Süreci: Çalışan, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi zarar görmesi durumunda SGK’ya başvurabilir. SGK, iş kazaları sonucu oluşan sağlık harcamalarını karşılar ve işgöremezlik durumunda maaş ödemesi yapar.
 6. İş Mahkemeleri: İş kazalarına ilişkin hukuki anlaşmazlıklar iş mahkemelerinde çözümlenir. Çalışan, işveren aleyhine tazminat davası açabilir ve mahkeme, tarafların beyanlarını değerlendirerek bir karara ulaşır.

Şirketlere hukuki danışmanlık kapsamında iş kazaları konusunda bilgilendirmek ve hukuken gerekli önlemleri almak amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Kadıköy avukatlık ofisimizde bu konuya dair danışmanlık ve dava takibi yapılmaktadır.

Önlemler ve Sonuçlar:

 • İş güvenliği önlemlerinin alınması ve düzenli eğitimler,
 • İşyerinde risk analizi yapılması,
 • Çalışanların güvenli kullanım konusunda eğitilmesi,
 • İş kazalarının önlenmesi amacıyla sürekli denetim ve iyileştirme faaliyetleri.

İş kazalarının hukuki süreci, genellikle iş mahkemelerinde çözümlenir. Çalışanın haklarını korumak ve işverenin sorumluluğunu belirlemek adına profesyonel hukuki danışmanlık almak önemlidir.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazaları nedeniyle tazminat davası, bir çalışanın işyerinde meydana gelen bir kaza sonucu uğradığı zararların telafi edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, işverenin veya işverenin temsilcilerinin ihmali veya kusurundan kaynaklanan zararların tazmin edilmesini amaçlar. İş kazaları tazminat davası, iş mahkemelerinde çözümlenir.

İş Kazası Tazminat Davasının Kanuni Düzenlemesi:

Türk iş hukukunda, iş kazaları tazminat davası ile ilgili temel düzenlemeler mevzuatta Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu’nda bulunmaktadır. İş kazası tazminat davasının kanuni düzenlemeleri şu başlıklar altında değerlendirilebilir:

İş Kanunu ve İş Kazası Tazminatı:

İş Kanunu, iş kazaları sonucu oluşan zararların tazmin edilmesi konusunda işverene sorumluluk yükler.

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, çalışanları eğitmek ve işyerinde güvenli bir ortam sağlamak gibi yükümlülükleri vardır.

İş kazası sonucu çalışanın uğradığı zararlar, işverenin ihmali veya kusuru durumunda tazmin edilebilir.

Türk Borçlar Kanunu ve Haksız Fiil Sorumluluğu:

Türk Borçlar Kanunu, haksız fiil sorumluluğunu düzenler ve iş kazası tazminat davası bu çerçevede ele alınır.

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakta ihmali veya kusuru varsa, bu haksız fiil olarak değerlendirilebilir ve çalışanın uğradığı zararlar tazmin edilebilir.

İş Mahkemeleri ve Davanın Yürütülmesi:

İş kazaları nedeniyle tazminat davaları iş mahkemelerinde görülür.

Davanın yürütülmesi, tarafların beyanları, delillerin sunulması, tanıkların ifadeleri ve mahkeme sürecini içerir.

Mahkeme, işverenin sorumluluğunu değerlendirir ve uğranan zararların tazminine karar verir.

Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk olarak iş hukuku ve şirketler hukuku kapsamına giren iş kazaları hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş Kazasının Varlığı İncelemesi

Öncelikle olayın iş kazası sayılıp sayılmadığı araştırılmalıdır. İş kazaları nedeniyle tazminat davası nitelik olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmayan zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Bu nedenle bu tür uyuşmazlıklarda, ilk olarak zarara sebep olan sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığı, sigortalının meslekte kazanma güç kayıp oranı ve bu orana göre, Kurum tarafından bağlanan peşin sermaye değerinin, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin araştırılıp saptanması gerekir.

Davanın SGK tarafından iş kazası sayılmaması durumunda davanın niteliği göz önünde tutularak davacıya olayın kaza sayılması, meslekte kazanma güç kayıp oranın saptanması ve buna bağlı olarak kurumdan gelir bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Maluliyet Tespiti

Maluliyet (sürekli iş göremezlik oranı) tespit edilmelidir. Sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik oranı, sigortalıya bağlanan peşin sermaye değeri ile tazminatın miktarını doğrudan etkileyeceğinden davacıda mevcut sürekli iş göremezlik oranının kesin olarak belirlenmesi gerekir. İş kazaları nedeniyle tazminat davasında malûliyete ilişkin tespit kararlarında sigortalı işçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının değişip değişmediği yöntemince araştırılmalıdır. Kurumun belirlediği malûliyete itiraz halinde Yüksek Sağlık Kurulu, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu gerektiğinde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan rapor alınmaktadır.

Kazada Tarafların Kusurunun Tespiti

İş kazası nedeniyle tazminat davasında tarafların kusuru saptanmalıdır. Bilirkişilerce, İş Kanununun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususları ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalıdır.

Örneğin elektrik çarpması sonucu yaralanma ya da ölümle sonuçlanan iş kazalarında elektrik mühendislerinden oluşan, trafik iş kazalarında trafik güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi kurulundan rapor alınması gibi kazanın niteliğine göre o konuda iş güvenliği uzmanı olan bilirkişilerden rapor alınmalıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İşçi Sağlığı İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerine göre işle ilgili sağlık ve güvenliğini işveren sağlamakla yükümlü olup bu yükümlülüklerine uymamaları halinde kazanın gerçekleşmesinde asli kusurlu olacaktır.

İşçinin Kazandığı Gerçek Ücretin Tespiti

İş kazaları nedeniyle tazminat davasında kazazede işçinin gerçek ücreti belirlenmelidir. İş kazasına maruz kalan sigortalının tazminatının hesaplanmasında, taraflar arasında ücret konusunda ihtilaf bulunması halinde gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Davacı işçinin işyerinde yaptığı işin niteliğine göre vasıflı işçi olması durumunda gerektiğinde meslek kuruluşlarından emsali olan işçilerin aldığı ücret sorulmak suretiyle gerçek ücreti belirlenmelidir.

İşçinin maaşının emsal işçi maaşlarının artışı oranı hesaplanarak aktüer hesaplama zamanındaki gelecek dönem tazminat hesaplaması için emsal maaş değeri bulunarak maddi zararının hesaplanması gerekmektedir.

Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu olarak iş hukukumuzda düzenlenen ve işçilerle ve şirketlere ile alakalı olan iş kazası danışmanlık ve davalarına dair hizmet vermekteyiz.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Maddi Tazminat Tespiti

Türk Borçlar Kanunu

MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

İş Kazası

Tedavi giderleri.

Kazanç kaybı.

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Belirlenmesi

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.

İş kazası nedeniyle tazminat davasında kazazede işçinin geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde meslekte kazanma gücünün sürekli kaybı nedeniyle sürekli İş Göremezlik Tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

İşçi geçirmiş olduğu kaza nedeniyle geçici süre ile üçüncü kişinin bakımına ve yardımına muhtaç durumda kalmıştır. Bu nedenle geçici Bakıcı Gideri’nin hesaplanıp tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Tazminat hesaplanmasında hem Sürekli İş Göremezlik Tazminatının hem de Geçici Bakıcı Gideri tazminatının hesaplanması gerekmektedir. Tazminat miktarları bilirkişi raporuyla belirlenebilecek olduğundan fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla belirsiz alacak davası açılması usulen davacı lehine olacaktır.

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davasında Manevi Tazminat

Türk Borçlar Kanunu

Manevi tazminat

MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

İş kazası nedeniyle tazminat davasında manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K. ‘nun 47. Maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K.’nun 4. Maddesinde kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Geçici Ödeme Talebi

 TBK Geçici ödemeler Madde 76- Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektiği takdirde hakim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verilebilir. Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir; tazminata hükmedilmezse hakim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine karar verir.

Mevzuatımızda yapılan düzenlemeyle davanın açılmasıyla birlikte yaklaşık ispat koşulunun oluşmuş sayılabildiği iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasında geçici ödeme talep edilmesinde fayda vardır. Bu kapsamda kazazede işçinin davanın açılmasıyla birlikte dava sonu elde edeceği tazminattan az bir miktar da olsa ödeme alarak rahatlaması sağlanabilir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında İhtiyati Tedbir

İş kazası nedeniyle tazminat davasında mahkemenin takdir edeceği teminatsız olarak davalının tespit edilecek malvarlığına kusurun açıkça belli olması, işçinin mağduriyetinin kesin olması dikkate alındığında davalı işverenin de  mal kaçırma ihtimali bulunması halinde davalı şirketin taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına ihtiyati tedbir-ihtiyati haciz konulması talebinde bulunulmasında fayda vardır.

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

İşveren bu şekilde kazalardan korunmak için gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini eksiksiz almalı, konuya fazlasıyla önem göstermelidir. Ayrıca iş kazalarına karşı kaza sigortası yaptırması da işvereni maddi açıdan risklerden koruyacak, dava sonucu yapılacak ödeme için işini kolaylaştıracaktır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul iş hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Konuya İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın iş kazasına dair emsal kararını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/7393 E.,  2016/7516 K.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Bir olayın iş kazası olup olmadığının açık bir şekilde ortaya konulmasının zararlandırıcı olaya dair yapılacak yargılamada mahkemelerin görevine ilişkin de neticelerinin bulunması nedeniyle önemli olup bu ihtilaf yani olayın iş kazası olup olmadığına dair ihtilaf öncelikle Kurumun yapacağı tahkikata, sonrasında ise tarafların açacağı tespit davalarının neticesine bağlı bir ihtilaf olup açılan tazminat davalarında öncelikle çözümü gereken bir husustur.

Kurumun bir olayı iş kazası kabul etmemesi durumunda ilgililer işverenin yanında Kurumu da hasım göstererek iş kazası tespit davası açabilirler. Bunun yanında aksine olarak Kurumun bir olayı iş kazası kabul etmesi halinde ise ilgililer Kurumu da hasım gösterecekleri bir dava ile yine olayın iş kazası olmadığının tespitini her zaman mahkemelerden isteyebilirler.  Somut olayda, meydana gelen olayın Sosyal Güvenlik Kurumunun İnceleme raporunda iş kazası olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı şirkete, Kurumu da taraf haline getirip olayın iş kazası olmadığının tespiti için dava açmak üzere önel verilerek bu davanın sonucu beklenmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece yapılacak iş; davalı tarafa SGK’a ve davacı aleyhine “iş kazası olmadığının tespiti” davası açması için önel vermek, açılacak tespit davasını bu dava için bekletici sorun yaparak, verilen önelin sonucuna göre tüm delilleri bir arada değerlendirerek karar vermekten ibarettir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, olayın iş kazası sonucu meydana gelip gelmediği aydınlatılarak açıklığa kavuşturulmadan yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine 27.04.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İş kazalarıyla ilgili gerek idari süreçlerde gerek cezai süreçlerde ve tazminat davalarında uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy iş hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul İş Kazası Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve İstanbul Barosu avukatlarına ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.