M G H U K U K

Yükleniyor

Anonim Şirket Kuruluşu

Ana Sayfa Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu

Bu makalede, anonim şirket kuruluşu sürecini adım adım ele alarak, şirket kurmak isteyenler için rehber niteliğinde bilgiler sunulacaktır. Anonim şirketler, iş dünyasında sıklıkla tercih edilen ve çeşitli ticari faaliyetleri yürütmek için kurulan kurumsal yapılanmalardır. Bu şirket türü, sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olduğu, ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olduğu ve ticari faaliyetlerini yürütürken yasal bir kişilik kazandığı özel bir hukuki statüye sahiptir. Anonim şirket kuruluşu süreci ve gereklilikleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Anonim Şirket Kuruluşu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan bir tür kurumsal yapılanmadır. Bu şirket türünde, ortaklar sermaye paylarına göre belirli haklara sahiptir ve genellikle şirketin yönetimine katılım hakları vardır. Anonim şirketler, tüzel kişilik kazanan ve bağımsız bir varlık olarak faaliyet gösteren şirketlerdir, yani ortaklarından ayrı bir varlığa sahiptirler. Bu da şirketin borçlarından dolayı ortakların kişisel mal varlıklarının sınırlı derecede risk altında olduğu anlamına gelir.

Anonim şirket kuruluşu, ortaklar arasında sermayenin paylara bölünmesi ve belirli bir esas sözleşmenin düzenlenmesiyle gerçekleşir. Esas sözleşme, şirketin ticaret unvanı, merkezi, faaliyet konusu, sermayesi, payların itibari değeri, yönetim organları ve diğer önemli hususları içerir. Kurucular, bu esas sözleşmeyi noter nezaretinde imzalarlar ve tescil için gerekli başvuruları yaparlar. Anonim şirketin tescili için Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvurulur ve gerekli belgeler sunulduktan sonra şirket ticari faaliyetlerine başlayabilir.

Anonim şirketler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen kurallara tabidirler. Bu kurallar, şirketin işleyişi, yönetimi, ortakların hak ve sorumlulukları, genel kurul toplantıları gibi konuları düzenler. Ayrıca, anonim şirketlerin denetimi ve raporlama yükümlülükleri de mevzuat tarafından belirlenmiştir.

Teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşen resmi işlemler sayesinde şirket kuruluşuna dair pek çok işlem online ortamda yapılabilmektedir. Anonim şirket kuruluşu ve işleyişi, genellikle profesyonel danışmanlık ve hukuki destek gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, şirket kurmak isteyenlerin uzman bir avukattan veya danışmandan destek alması önemlidir. Anonim Şirket Kuruluşuna ilişkin daha detaylı bilgi, şirketlere hukuki danışmanlık ve hukuki hizmet almak için Kadıköy Avukatlık Bürosu MG Hukuk’la irtibata geçebilirsiniz.

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket kurmak isteyen kişi veya ortakların kanun tarafından belirtilen birtakım kurallara uymaları gerekir. Sınırları kanunlar tarafından çizilen anonim şirketin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Anonim şirketler, kanunca uygulamasında bir sakınca görülmeyen tüm iktisadi ve ticari konuların gerçekleşmesini amaç edinmek üzere kurulabilir.
 • Tescil edilmiş bir esas sözleşmesi vardır.
 • Bir veya sınırsız sayıda ortak ile kurulabilir.
 • Payları devredebilmek için genel kurulun onay vermesine gerek yoktur.
 • Tüzel veya gerçek kişiler pay sahibi olabilirler.
 • Hissedarlar ortaklıktan çıkamaz.
 • Hisseler noter onayı olmaksızın sözleşme yoluyla devredebilir.
 • Anonim şirket En az 250.000 TL sermaye ile kurulur.
 • Anonim şirket, payların halka arz edilebildiği ve borsada işlem gördüğü tek şirket türüdür.
 • Ortaklar sahip oldukları sermayeye göre yükümlülük ve hakka sahiptir.
 • Yönetim kurulu ile şirketlerin yönetimi sağlanır.
 • Yönetim kurulu üyelerini genel kurul seçer. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 sene görevde kalabilir. Bu kişiler tekrar seçilebilir.
 • Şirket unvanı, sermaye konusundaki maddeler ve şirket amacı ana sözleşmede bulunur. Ana sözleşme bakanlık izni ile değiştirilebilir.
 • Şirketin en az bir denetçisi vardır.
 • Halka açık olamayan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin başlangıç sermayesi minimum 500.000 TL’dir.
 • Sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde avukatla çalışılması zorunludur.
 • Hisselerin menkul kıymet olarak el değiştirmesi mümkündür.
 • Kurucuların biri veya tamamı yabancı uyruklu olabilir.

Anonim bir şirket kurarken avukatın rolü kritiktir çünkü bu süreç, karmaşık hukuki prosedürler ve gereksinimlerle doludur. Avukat, kurucuları, ortakları ve şirketin menfaatlerini korumakla yükümlüdür. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize Anonim Şirket Kuruluşuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim bir şirketin kuruluşu karmaşık bir süreç olabilir. Kadıköy şirketler avukatı olarak anonim bir şirketin kuruluşunda izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıklayabiliriz:

 1. Kurucuların Belirlenmesi: Anonim şirket, tek bir gerçek veya tüzel kişi tarafından da kurulabilir. Eskiden minimum 5 kişi ile kurulan anonim şirketler, güncellemelerle birlikte tek bir kişi tarafından da kurulabilmektedir. Ancak, şirketin faaliyet alanına göre izin gerekebilir.
 2. Sermaye Belirlenmesi ve Ödenmesi: Anonim bir şirketin minimum sermaye miktarı yasal düzenlemelere tabidir. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’na göre, başlangıç sermayesi en az 250.000 TL olmalıdır. Bu sermayenin en az %25’i şirket kuruluşunda ödenmelidir. Geri kalan kısım, kuruluşun ardından belirli bir süre içinde ödenmelidir.
 3. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Noter Onayı: Anonim şirket kuruluşunda esas sözleşme hazırlanmalıdır. Bu sözleşmede, şirketin adı, merkezi, faaliyet konusu, ortakların hak ve sorumlulukları, sermayenin dağılımı gibi detaylar yer alır. Esas sözleşme, tüm kurucular tarafından imzalanmalı ve noter onayına tabi tutulmalıdır.
 4. Ticaret Siciline Tescil ve İlan: Esas sözleşmenin noter onayından sonra, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‘nde ilan edilmesi gerekir. Bu adım, şirketin tüzel kişilik kazanması için önemlidir.
 5. Vergi Dairesine Başvuru: Şirketin kuruluşunu vergi dairelerine bildirmek ve vergi mükellefiyetini başlatmak gereklidir. Bu süreçte, vergi numarası alınır ve şirketin vergi durumuyla ilgili kayıtlar oluşturulur.
 6. Banka Hesabı Açılması: Şirket adına bir banka hesabı açılmalıdır. Bu hesap üzerinden sermaye ödemeleri yapılır ve şirketin finansal işlemleri gerçekleştirilir.
 7. Diğer İdari İşlemler: Belediyeden işyeri açma ruhsatı alınması, gerekli izinlerin ve lisansların temin edilmesi gibi diğer idari işlemler tamamlanmalıdır.

Anonim bir şirketin kuruluşu, yasal düzenlemelere uygun olarak titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, profesyonel bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak, kuruluş sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Anonim Şirket Kuruluşu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu

Anonim şirket yönetim kurulu, şirketin en üst düzeydeki yönetim organıdır ve genellikle şirketin stratejik kararlarını almak, operasyonları yönlendirmek ve şirketin çıkarlarını korumakla görevlidir. Bu kurul, şirketin genel işleyişini denetler ve yönlendirir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir ve geniş iş deneyimine, uzmanlığa ve şirketin stratejik hedeflerini anlama yeteneğine sahip kişiler arasından seçilirler. Yönetim kurulu, şirketin genel yönetimini üstlenir ve şirketin amacına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamakla sorumludur. Aynı zamanda şirketin stratejik hedeflerini belirleme, bütçe oluşturma, yönetim politikalarını belirleme ve genel performansı değerlendirme görevine de sahiptir.

 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri, başlangıçta esas sözleşme ile atanır. İlerleyen dönemlerde ise yeni yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilerek görev yaparlar. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, genel kurula ait devredilemez bir yetki olup, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şartlara tabidir. Ehliyet şartı, görevi sona erdiren nedenlerin bulunmaması ve özel kanunlarda belirtilen niteliklere sahip olma gibi kriterler dikkate alınır. Her şirketin kendine özgü esas sözleşmesi bulunur ve esas sözleşmede belirtilen niteliklere sahip olunması gerekir. Yönetim kurulu üyeleri, tescil ve ilan süreçlerinden geçerler ve seçildikleri tarihten itibaren şirketi bağlarlar.
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çıkma: Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğinden çıkma süreci, istifa, görev süresinin dolması, görevin sonlandırılması veya genel kurul kararı ile gerçekleşebilir. İstifanın yazılı olarak bildirilmesi ve yönetim kuruluna iletilmesi gerekir. Görev süresinin dolmasıyla birlikte üye otomatik olarak görevden ayrılır ve genel kurul tarafından yeniden seçilebilirler. Görevin sonlandırılması, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenen durumlarla ilişkilidir. Genel kurul kararıyla da yönetim kurulu üyeliği sona erdirilebilir.
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Yetkileri ve Yükümlülükleri: Anonim şirket yönetim kurulu, şirketin günlük işlerini yönetme, stratejik planlama yapma, mali işlerin yönetimi gibi bir dizi yetkiye sahiptir. Temsil yetkisi, şirketi dış dünyada temsil etme ve hukuki işlemleri gerçekleştirme gücünü içerir. Genel olarak, yönetim kurulu üyeleri şirketi temsil etme yetkisine sahiptir ve bu yetki esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenir. Temsil yetkisi sınırlı olabilir ve bu sınırlamaların genel kurulun onayına sunulması gerekebilir.
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararları: Yönetim kurulu kararları, şirketin işleyişini ve faaliyetlerini yönetmek için alınan kararlardır. Bu kararlar, genel olarak oy çokluğu ilkesine göre alınır ve esas sözleşme veya Türk Ticaret Kanunu’nda aksi belirtilmedikçe, yönetim kurulu kararlarının çoğunluğuyla alınır. Ancak, bazı önemli kararlar için esas sözleşme veya kanunda belirtilen nitelikli çoğunluk gereksinimleri olabilir. Yönetim kurulu kararları, yazılı olarak alınır ve kararlar toplantı tutanaklarına kaydedilir. Kararların alınmasında yeterli bilgi ve belgeye dayanılması önemlidir ve kararlar genellikle şirketin çıkarlarını koruma ve stratejik hedeflerine ulaşma amacını taşır.

Bu konuya dair daha fazla bilgi almak için Anonim Şirket Yönetim Kurulu makalemizi okuyabilir veya doğrudan MG Hukuk Kadıköy avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti

Anonim bir şirketin kuruluş maliyeti, çeşitli kalemleri içerir ve bu kalemler kurucuların seçimlerine, şirketin faaliyet alanına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Öncelikle, noter ücretleri dikkate alınmalıdır. Anonim şirket kuruluşunda noter ve ticaret sicil maliyetleri genellikle belirli bir asgari tutardan başlar ve belirli işlemler için ek ücretler gerektirebilir. Örneğin, imza sirküleri ve mali müşavir muhasebeci vekaleti gibi belgelerin noter tasdik ücretleri bulunur.

Ayrıca, ticaret odası kaydı için ödenmesi gereken ücretler vardır. Bu ücretler ticaret odası masraflarını içerir ve kuruluş belgelerinin tescili, ilanı, muhasebe defterleri ve faaliyet belgesi gibi kalemleri kapsar. Ticaret odası masrafları, şirketin faaliyet göstereceği alan ve ana sözleşmedeki hükümlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Anonim Şirket Kuruluşu

Mali müşavir hizmet bedeli de dikkate alınmalıdır. Kurucular bir mali müşavirle ve avukatla çalışarak şirket kuruluş sürecini yönetirler ve bu hizmet için belirli bir ücret öderler. Vergi dairesi giderleri de önemlidir. Bu kalem altında kira sözleşmesi gibi belgelerin vergileri bulunur.

Ayrıca, şirket sermayesinin en az dörtte birinin banka hesabına yatırılması gerekliliği vardır. Bu parayı yatırmak için belirli bir miktar ödenmesi gerekir ve bu tutar şirketin sermayesine ve yasal gerekliliklere bağlı olarak değişebilir. Anonim şirketin kuruluşunda maliyet, ayrıca belediye ruhsat giderleri, bakanlık izinleri ve ruhsat harçları gibi diğer maliyetleri de içerebilir. Bu masraflar, şirketin faaliyet göstereceği sektöre, yerel yönetim düzenlemelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özetlemek gerekirse, anonim bir şirketin kuruluş maliyeti, noter ücretleri, ticaret odası masrafları, mali müşavir hizmet bedeli, vergi dairesi giderleri ve sermaye yatırımı gibi çeşitli kalemleri içerir. Bu kalemlerin tutarları, kurucuların tercihlerine ve şirketin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Söyleyebiliriz ki anonim şirket kuruluşu maliyeti konusunda duruma özgü spesifik kalemleri hesaplamak için tecrübeli bir şirketler hukuku avukatının desteği elzem olacaktır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Anonim Şirket Kuruluşu sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul Anonim Şirket Kuruluşu İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukat, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka avukatı ve ticaret avukatı, anonim şirket kuruluşu, anonim şirket yönetim kurulu, anonim şirket hisse devir, limited şirket hisse devri, marka ve patent haklarının korunmasına dair başvurular, haksız rekabet davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul limited veya anonim şirket kuruluşu ve Anonim şirket yönetim kuruluna dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Anonim Şirket Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka ve patent ve şirketler hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatı ve şirket avukatlığı yapan MG Hukuk Bürosu olarak sizlere anonim şirket kuruluşu konusunda yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik ve anonim şirket kuruluşu vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “anonim şirket nedir, anonim şirket kuruluşu, anonim şirket yönetim kurulu, anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kuruluşu maliyeti” ve benzeri anonim şirket konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka ve ticaret avukatı, şirketler hukuku avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.