M G H U K U K

Yükleniyor

Kıymet Takdirine İtiraz

Ana Sayfa Kıymet Takdirine İtiraz

Kıymet Takdirine İtiraz

Kadıköy avukatı MG Hukuk Bürosu olarak hukuki süreçlerin en önemli aşamalardan birisi olan kıymet takdirine itiraz konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu makalemizde kıymet takdirine itiraz konusundan, kıymet takdiri nedir, itiraz usulü nasıl ilerler, mevzuatta bu işlem nasıl düzenlenmiştir, kıymet takdirine itiraz dilekçesi örneği ve bu konuda verilen yargı kararlarından bahsedeceğiz.

Kıymet Takdiri Nedir? 

Kıymet takdiri; bir icra takibinde borçlunun üzerine haciz konulmuş taşınır/taşınmaz mallarının yani gayrimenkul, araç, elektronik eşyalar, ticari değeri olan hammaddeler ve nihai ürünler gibi malvarlıklarının değerinin belirlenmesi işlemidir. Kıymet takdiri yani değer hesaplanması, hacizli malın niteliğine göre icra memuru tarafından yapılabileceği gibi alanında uzman bilirkişiler tarafından ya da kanunda öngörülen kurum/kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Kıymet takdiri işlemi sonrası hak kaybı yaşanmaması adına kıymet takdirine itiraz konusu ve davası gündeme gelebilir.

Kıymet Takdiri İtirazı Usulü ve Şartları Nelerdir?

Kıymet takdirine itiraz, raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra hukuk mahkemesine yapılır. Bu konu mevzuatımızda İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir.

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:

Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.)

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

(Değişik birinci cümle: 12/2/2004-5092/2 md.) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili araştırmaları yaparak kıymet takdiri şikayeti başvurusu hizmeti vermekteyiz. Bu süreçte icra takip hukukuna dair yapılan tebligatlar da satış süreci için büyük önem taşır. Usulsüz tebligat olması durumunda tüm süreçler iptal olabilecektir.

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi Nedir? 

Kıymet takdirine itiraz hukukumuzda “şikayet” usulüne tabi olup, kıymet takdirine dair raporun tebliğinden itibaren yedi gün için icra mahkemesine yapılmalıdır. Ayrıca şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.

Kıymet takdirine itiraz, 7 günlük hak düşürücü süreye tabidir. Süre raporun ilgililere tebliğinden itibaren başlar. Kıymet takdiri tebliğ işlemi usulsüz olsa bile borçlunun en geç satış ilanının tebliğ edildiği tarihte kıymet takdirini öğrendiğinin kabulü gerekir.

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer; borçlu, haciz koydurmuş olan alacaklı ve diğer ipotekli alacaklıları raporun gerçeği yansıtmadığını düşünüyorlarsa yeniden kıymet takdiri yapılması için icra mahkemesine başvurabilirler. İcra takibi borçlularından her birinin kıymet takdiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın kıymet takdirine itiraz hakkı vardır.

Kıymet Takdirine İtirazda Yargılama

Kıymet takdirine ilişkin olarak yapılan şikâyetlerde, şikâyetle birlikte bilirkişi giderlerinin de ödenmesi gerekir. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli gider ve ücret mahkeme veznesine yatırılırsa yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi durumda başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir. Bu düzenleme takip ekonomisi ilkesinin bir gereğidir.

Kıymet takdirine itiraz ve icra takip işlemleri konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy icra hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Kıymet Takdirine İtiraza Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kıymet takdirine itirazda yani şikâyet işleminde görevli ve yetkili mahkeme, raporu düzenleyen icra dairesinin bağlı olduğu yerdeki icra mahkemesidir.

Şikâyet başvurusu yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa icra mahkemesi en geç on gün içinde dosya üzerinden inceleme yaparak yetkisizlik kararı verir ve dosyayı yetkili icra mahkemesine gönderir. Hukuken hak ve süre kaybı yaşamamak açısından doğru mahkemeye başvuru yapmak önemlidir.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

Dava dilekçesi, davanın en önemli belgesidir. Bu nedenle iyi bir şekilde hazırlanmalı, dava açma nedenleri, vakıalar, deliller sırayla ve açıkça bildirilmelidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olmayan ve eksik delille dava dilekçesi hazırlanması halinde davacı geri dönülmez hak ya da hukuki kayba uğrayacaktır. Kıymet takdirine itiraz davasında kayıp yaşanmaması adına mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalı, davaya hazırlık hukuki bilgi ve tecrübe sahibi bir avukat tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konu icra iflas hukukuyla bağlantılıdır. Aşağıdaki örnek dilekçe sadece fikir vermesi açısından paylaşılan bir taslaktır.

İSTANBUL ANADOLU ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                        : …………………… LTD. ŞTİ.         (V.K.N.1400340275)

VEKİLİ                          : Av. Mete GENÇER

Dumlupınar Mah. Barış Sk. İstanbul 216 B Blok No:39 Kadıköy/İstanbul

DAVALI                         : …….. (T.C.K.N.:……)

VEKİLİ                          : Av. ………..

İCRA DOSYA NO        : İSTANBUL ANADOLU …. İCRA MÜD. ……. ESAS

KONU                           : Kıymet takdir raporuna itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

İstanbul Anadolu ….. İcra Müd. …….. Sayılı dosyada borçlu müvekkile ait 34 ……. plaka numaralı, 2020 model, ……. marka, …….otomobil cinsi, siyah renkli araca ilişkin alacaklının satış talebi üzerine kıymet takdiri yapılması adına dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir.

Bilirkişice tanzim edilen rapor tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bilirkişi tarafından tanzim edilen raporda aracın değeri 915.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak tespit edilen bu tutar müvekkile ait aracın gerçek değerini kesinlikle temsil etmeyip müvekkile ait araç çok daha yüksek değerde iken bilirkişi raporunda tespit edilen tutar hatalıdır. İşbu sebeple bu kıymet takdiri raporuna itirazımızı süresi içerisinde itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Bilirkişi raporunda her ne kadar benzer araçların incelendiği ve bu araçların fiyatlarının rapora esas alındığı belirtilmişse de buna ilişkin hiçbir belge, ilan vs. sunulmamıştır. Araca ilişkin bu değer tespitinin neye istinaden yapıldığı ilgili rapordan anlaşılamamakla esasen tarafımızca bilindiği üzere halihazırda ilgili araca biçilen değer raporda belirlenenin çok üstündedir. Hal böyle iken bilirkişi raporunda yapılan tespitin hatalı olduğu açıktır.

Müvekkilin aracının özel bir araç olduğunu ispata yaraması adına ilan sitesinde müvekkil araç için yapılan araştırmada aynı özellikte araç bulunmadığını gösterir ilan sitesi ekran görüntüsünü ekte sunuyoruz (EK-1).

Bilirkişi raporunda mevcut başka bir hatalı husus da aracın kilometresine yer verilmemiştir. Aracın kilometresine yer verilmeksizin rapor düzenlenmesi düşünülemez olup esasen bir aracın değerini belirleyen en önemli faktörlerden olan bu hususun raporda yer almaması dolayısıyla da itiraz gerekliliği zorunlu hale gelmiştir.

Aracın teknik donanım özelliklerinden kıymet takdir raporunda bahsedilmiş, bu bakımdan araçta herhangi bir kusur olmadığı da açıkken bu özelliklerin değer tespit edilirken dikkate alınmadığı, bu sebeple bu şekilde düşük bir bedel tespit edildiği kanaatindeyiz. Bilirkişi raporunda müvekkil şirket aracında birçok hasar olduğu şeklinde bir izlenim oluşturulsa da müvekkil aracı, hasarlar bakımından bir soruna sahip olmayıp bu durumda müvekkil aracı daha yüksek bir değere sahip iken biçilen değer olması gerekenin çok altındadır.

Müvekkilin emsaline az rastlanır aracına eksik araştırma ve değerlendirme ile yapılan kıymet takdir raporuna itiraz ederiz. İtiraz doğrultusunda yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile aracın değerinin belirlenmesi maksadıyla işbu itirazın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Bilirkişinin bu hususlara aykırı tanzim ettiği rapora itiraz eder, hukuka uygun denetime elverişli yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesini talep ederiz. Dosyanın bilirkişilere tevdi edilerek; aracın tüm olumlu özellikleri göz önüne alınarak gerçek bedelinin belirlenmesini talep ediyoruz.

Müvekkil aracına biçilen değerde halihazırda en düşük segmentteki araçlar satılmakta iken ve müvekkil aracı emsalindeki araçlar çok daha yüksek bedellere satışa çıkarılmakta iken biçilen değer nedeniyle müvekkil hak kaybına uğramaktadır.

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul Anadolu ….İcra Müd. ……. sayılı dosyası,  34 ……. plaka sayılı araç, sahibinden.com kayıtları(EK-1), keşif, Bilirkişi incelemesi vs. her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu ve sair mevzuat hükümleri

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz ve resen nazara alınacak hususlar ile 34 …….. plaka sayılı aracın kıymet takdirine vekaleten itiraz ederiz. 17.06.2022

DAVACI VEKİLİ

Av. Mete GENÇER

E-imzalıdır.

Konuya İlişkin Yargıtay Kararı

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın emsal kararını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak ve süre kaybı yaşamamak için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2022/12973 Karar Numarası: 2023/464 Karar Tarihi: 25.01.2023 tarihli kararını aşağıda paylaşıyoruz.

DAVALILAR : …, …. Gıda Turizm Ve Otomotiv Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi, …

DAVA TARİHİ : 14.09.2021

Taraflar arasındaki ihalenin feshi şikayeti üzerine yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir. Kararın alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince tarafların istinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir…

  1. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda:

1.Kıymet takdir raporuna itiraz ettiğini, alacaklı bankanın da itirazı üzerine dosyaların birleştirildiğini, alacaklının itirazı kabul edilirken kendi itirazının reddedildiğini, değerin düşük olması nedeniyle tekrar bilirkişi incelemesi yapılması talep edilmiş ise de bu talep reddedilerek mevcut duruma göre satış işlemlerinin yapıldığını, oysa taşınmazın özellikleri ve arsa üzerindeki bina ve dairelerin sayısı dikkate alındığında hazırlanan kıymet taktiri raporunun belirlenen değerin çok altında olduğunu

  1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir.

  1. İlgili Hukuk: İİK’nın 128/2, 134. maddeleri.
  2. Değerlendirme

İİK’nın 128/2. maddesi gereğince, satışa hazırlık işlemleri sırasında icra dairesi taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığıyla tayin ve tespit ettirir, kıymet takdirine ilişkin rapor, borçluya, haciz koydurmuş alacaklıya ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak suretiyle tebliğ edilir. İİK’nın 128/a maddesine göre, ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesinin kıymet takdiri işlemine karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurarak düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri sürebilirler. Yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini talep edemezler.

Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, borçlunun fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazları konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek taşınmazın değerinin belirlendiği tarih esas alınarak bilirkişi tarafından tespit edilen değerin ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında olması halinde ise ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesinden ibarettir. (HGK’nun 16.06.2020 tarih, 2017/12-742 E. – 2020/406 K. )

Somut olayda…..keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda; taşınmazda bulunan beş adet bloktaki, kat ve daire sayısı, dairelerin özellikleri, kullanım alanı, taşınmazın bulunduğu bölge, civarında yapılan serbest gayrimenkul alım satımları sonucunda oluşan serbest piyasa rayiçleri gibi ölçütler dikkate alınarak taşınmazın değerinin 6.978.900,00 TL olduğu tespit edildiğinden, birleşen dosyada borçlunun kıymet takdirine itirazı reddedilerek, asıl dosyada alacaklının kıymet takdirine itirazının kabulü ile taşınmazın değerinin 6.978.900,00 TL olarak tespitine karar verildiği anlaşılmıştır.

Buna göre tarafların kıymet takdirine itirazı keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle esastan incelenmiş ve neticelendirilmiş olup, şikayetçinin ihalenin feshi isteminde, taşınmazın değerinin düşük tespit edildiği iddiası dışında ihalenin feshi istemini inceleyen icra mahkemesi tarafından yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirir somut bir neden ileri sürmediği anlaşılmıştır. Kaldı ki, kabule göre de hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazın değerinin hangi tarihe göre tespit edildiği de anlaşılamamıştır.

O halde, İlk Derece Mahkemesince, şikayetçi borçlu tarafından ileri sürülen diğer ihalenin feshi sebeplerinin yerinde olmadığı ve kamu düzeni yönüyle de ihalenin feshini gerektirir bir husus olmadığı tespit edildiğine göre ihalenin feshine yönelik şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, taşınmazın değerine ilişkin yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Bu kararda tarafların dosyada alınan kıymet takdiri raporuna itirazlarının dava ile incelenmesi sonrasında kıymet takdiri kesinleşen hacizli mal için ihalenin feshine dair dava açarak kıymet takdirinin düşük olduğu iddia edilirse, daha önce kıymet takdirine itiraz incelemesi yapıldığı için ihalenin feshi davasında taşınmaz bedelinin tekrar belirlenmesi için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmayacağına karar verilmiştir.

Kıymet Takdirine İtiraz/Şikâyet Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle kıymet takdirini şikayet davası sürecinde hukuken alanında uzman İstanbul icra avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Kıymet Takdiri Şikayeti İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de avukatlık faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve İstanbul Barosu avukatlarına ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.