M G H U K U K

Yükleniyor

Tenkis Davası

Ana Sayfa Tenkis Davası

Tenkis Davası

Tenkis davası, mirasçıların mirastaki saklı paylarının ihlal edilmesi durumunda açılan bir hukuki süreçtir. Miras hukuku, bir kişinin ölümü üzerine mal varlığının dağıtımıyla ilgili önemli bir alandır ve bu dağıtım süreci genellikle hukuki prosedürlerle belirlenir. Miras bırakanın vefatıyla birlikte, mirasçılar arasındaki hak ve sorumluluklar netleşir. Ancak, bazı durumlarda miras bırakanın tasarrufları, saklı mirasçıların haklarını ihlal edebilir. İşte bu noktada, tenkis davası devreye girer.

Bu makalede, tenkisin ne olduğu, nasıl açıldığı, hangi durumlarda geçerli olduğu ve sürecin detayları ele alınacaktır. Mirasta saklı pay, tenkisin koşulları ve uygulama örnekleri gibi konuları inceleyerek, tenkis davasının önemini ve işleyişini anlamak mümkün olacaktır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize miras hukuku kapsamında tenkis hukuki sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçılara düşen miras paylarının, miras bırakanın hayattayken yaptığı bazı işlemler veya bağışlar nedeniyle ihlal edilmesi durumunda açılan bir hukuki süreçtir. Miras hukukunda, miras bırakanın ölümüyle birlikte, mirasçılar arasında belirlenen yasal miras payları bulunur. Ancak, miras bırakanın hayattayken yaptığı bağışlar, hediyeleşmeler veya diğer kazandırma işlemleri, mirasçıların haklarını zedeleyebilir. Bu durumda, saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın yaptığı bu işlemleri yargıya taşıyarak, mirastaki haklarını korumak amacıyla tenkis talepli dava açabilirler.

Tenkis davasının amacı, miras bırakanın hayattayken yaptığı bu işlemlerin yasal sınırlar içinde tutulması ve mirasçıların hak ettikleri payı alabilmelerini sağlamaktır. Örneğin, miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlar veya miras bırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlar, saklı mirasçıların paylarını ihlal edebilir ve bu durumda saklı mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Tenkis davası, miras bırakanın son ikamet yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Davanın açılabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekir. Örneğin, miras bırakanın hayattayken yaptığı işlemlerin saklı mirasçıların haklarını ihlal ettiği kanıtlanmalı ve bu işlemler hukuken geçerli olmalıdır. Ayrıca, tenkis talepli dava açma hakkı, saklı payın ihlal edildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren belirli bir süreyle sınırlıdır.

Tenkis davasında mahkeme, miras bırakanın hayattayken yaptığı işlemleri değerlendirir ve saklı mirasçıların haklarını korumak amacıyla gerekli hükümleri verir. Bu hükümler, miras bırakanın yaptığı işlemlerin yasal sınırlar içinde tutulmasını sağlayabilir veya belirli durumlarda bu işlemlerin iptaline karar verebilir. Temel olarak, tenkis davası mirasçıların mirasçı oldukları kişinin ölümü öncesindeki işlemlerinin yasallığını sorgulamak ve gerekirse düzeltmek için kullanılan bir hukuki mekanizmadır. Tenkis talepli dava, miras hukuku alanında oldukça karmaşık ve teknik bir süreçtir. Mirasçıların haklarını korumak ve tenkis davasını etkili bir şekilde yürütmek için uzman bir avukatın desteği oldukça önemlidir. Tenkis Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda “saklı pay”, miras bırakanın üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği, yasal olarak belli kişilere bırakılması gereken miras payını ifade eder. Saklı pay, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) belirlediği belirli kişilere yasal olarak ayrılmış bir paydır ve miras bırakanın vasiyet veya diğer tasarruflarıyla ihlal edilemez.

Saklı pay, belirli kanuni mirasçılar arasında belirlenen oranlarda dağıtılır. Bu kanuni mirasçılar genellikle miras bırakanın altsoyu (çocukları, torunları), ana ve babası ve eşidir. Saklı pay, bu mirasçıların miras bırakanın mal varlığından alması gereken payı ifade eder.

TMK’ya göre, mirasta saklı pay oranları şu şekildedir:

 • Alt soy için yasal miras payının yarısı,
 • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 • Sağ kalan eş için, alt soy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının tamamı, diğer durumlarda yasal miras payının dörtte üçü.

Bu oranlar, miras bırakanın mal varlığından belirli mirasçılara verilmesi gereken minimum payı belirler. Miras bırakanın üzerindeki tasarruf hakkı, saklı pay oranlarına göre sınırlıdır. Bu nedenle, miras bırakanın vasiyetname veya diğer tasarruflarıyla saklı pay oranlarını aşması durumunda saklı mirasçılar tenkis isteyebilir ve bu tasarrufların yasal sınırlara çekilmesini talep edebilirler. Saklı pay, miras hukukunda adil bir miras dağılımını sağlamak ve belirli mirasçıların haklarını korumak amacıyla önemlidir. Saklı pay hakkında daha detaylı bilgi almak için MG HUKUK Bürosu’yla irtibata geçebilirsiniz. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ile tenkis arasında hukuken bağlantı vardır.

Tenkis Davasının Kanuni Düzenlemesi

Tenkis davası, mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nun miras hukukuyla ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hükümler, miras bırakanın saklı mirasçılarının haklarını korumayı ve mirastaki saklı paylarını ihlal eden kazandırmaları düzenlemeyi amaçlar:

TMK. 560 – “Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.”

Tenkis meselesinin kanuni düzenlemesi, miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığını ve bu mal varlığının saklı paylı mirasçılara bırakılması gereken kısmını belirler. Miras bırakanın ölümünden önce yaptığı kazandırmaların, saklı payları aşması durumunda saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Türk Medeni Kanunu’na göre, tenkis ancak belirli şartlar altında açılabilir. Bunlar arasında miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığının değerlendirilmesi, saklı pay hesaplamaları, saklı payın ihlal edilip edilmediğinin tespiti gibi adımlar yer alır. Ayrıca, tenkis davası sürecinde dikkate alınması gereken hak düşürücü süreler ve dava açma koşulları da kanunen belirlenmiştir.

Bu kanuni düzenlemeler, tenkis davasının hukuki çerçevesini oluşturur ve davaya ilişkin tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve süreçleri belirler. Tenkis talebinin amacı olan miras bırakanın tasarrufunun yasal sınırlar içinde tutulması ve saklı mirasçıların haklarının korunması için Türk Medeni Kanunu’nda detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, tenkis davasının adil ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla önem taşır. Tenkiste dikkat edilmesi gereken birçok yasal detay ve süreç bulunmaktadır. Avukatlar, saklı mirasçıların haklarını belirlemek için miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığını ve mirasçıların yasal haklarını hesaplamakla görevlidirler. Daha detaylı bilgi almak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Tenkis Davası Neden Açılır?

Tenkis davası, miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığının, saklı mirasçılara bırakılması gereken payı ihlal eden kazandırmaların söz konusu olduğu durumlarda açılır. Genellikle, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı bağışlar, hibe, vasiyetname veya diğer kazandırma işlemleri saklı payları aşarsa, bu durumda saklı mirasçılar tenkis talepli dava açabilirler. Tenkis davası genellikle aşağıdaki durumlarda açılır:

 • Miras Bırakanın Ölüm Tarihindeki Mal Varlığı Değerlendirildiğinde Saklı Payların İhlal Edilmesi: Miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığı değerlendirildiğinde, saklı paylı mirasçılara bırakılması gereken payın, miras bırakan tarafından yapılan kazandırmalarla aşıldığı belirlenirse, saklı mirasçılar tenkis davası açabilir.
 • Ölüm Öncesi Kazandırmaların Saklı Payları Aşması: Miras bırakanın ölümünden önce yaptığı bağışlar, hibeler, vasiyetname düzenlemeleri veya diğer kazandırma işlemleri, saklı mirasçılara bırakılması gereken payı aşarsa, saklı mirasçılar bu durumda tenkis talepli dava açabilirler.
 • Miras Bırakanın Tasarrufunun Yasal Sınırları Aşması: Miras bırakanın, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen saklı mirasçılara bırakılması gereken payı aşan bir tasarrufta bulunması durumunda, saklı mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Bu gibi durumlarda, saklı mirasçılar tenkis davası açarak miras bırakanın ölümünden önce yaptığı kazandırmaların yasal sınırlar içinde tutulmasını ve saklı paylarının korunmasını talep ederler. Tenkis davalarında miras hukukunda saklı mirasçıların haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla açılan önemli bir hukuki süreçtir. Tenkis davaları sürecinde delilleri toplamak, dava dilekçesini hazırlamak, mahkeme sürecini yönetmek ve savunmayı hazırlamak gibi birçok önemli adımı atmak avukatların görevidir. MG Hukuk olarak müvekkillerimize Tenkis davalarına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Tenkis davası, belirli koşulları sağlayan kişiler tarafından açılabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, tenkis davası açma hakkına sahip olan kişiler “saklı paylı mirasçılar”dır. Saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın alt soyu (çocukları, torunları), ana ve babası ve sağ kalan eşidir.

Tenkis Davasının Şartları

Tenkis davası açabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Saklı Payın İhlali: Tenkis davası, miras bırakanın saklı paylı mirasçıların miras paylarını ihlal ettiği durumlarda açılır. Miras bırakanın vasiyetname veya diğer tasarruflarıyla belirlenen miras payı, saklı pay oranlarını aşmışsa, saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilirler. Yani, miras bırakanın üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği belirli miras paylarının ihlal edilmiş olması gerekir.
 • Süreler: Tenkis davası, saklı payın ihlalinin öğrenildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde açılmalıdır. Saklı paylı mirasçılar, saklı payın ihlalinin farkına vardıkları tarihten itibaren bir yıl içinde tenkis açabilirler. Ancak, bu süre, vasiyetnameye dayalı bir saklı pay ihlali durumunda on yıla kadar uzayabilir. Süre, hak düşürücü nitelikte olduğu için bu sürelerin aşılması durumunda tenkis talep edilemez.
 • Saklı Paylı Mirasçı Olma: Tenkis davası, saklı paylı mirasçılar tarafından açılmalıdır. Bir mirasçının saklı paylı olmaması durumunda tenkis davası açma hakkı bulunmaz. Saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın alt soyu (çocukları, torunları), ana ve babası ve sağ kalan eşidir.
 • Tasarruf Edilen Malların Hukuken Geçerli Olması: Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf ettiği malların hukuken geçerli olması durumunda açılabilir. Yani, saklı pay ihlali hukuken meşru bir işlemle gerçekleşmiş olmalıdır.

Bu şartlar sağlandığında saklı paylı mirasçılar, tenkis açarak miras bırakanın tasarruflarının yasal sınırlara çekilmesini ve haklarını korumayı amaçlarlar. Bu konuda daha detaylı bilgi için Kadıköy Avukat MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis davası, belirli prosedürlere uyularak Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.  İlk adım, tenkis talepli dava açmak isteyen saklı paylı mirasçının bir avukat tutmasıdır. Tenkis davası, hukuki ve teknik bilgi gerektiren karmaşık bir süreç olduğundan, uzman bir avukatın yardımı önemlidir. Avukat, davacı mirasçıyı danışmanlık hizmetiyle bilgilendirir ve davaya hazırlar.

Avukat, davacı mirasçı adına tenkis davası dilekçesini hazırlar. Dilekçede, davanın nedeni, tarafların kimlik bilgileri, talep edilen haklar ve deliller detaylı bir şekilde belirtilir. Dilekçe, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulmak üzere hazırlanır. Hazırlanan tenkis talepli dava dilekçesi, davacı mirasçı veya avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur. Dilekçe, mahkeme dosyasına eklenmek üzere ilgili adliyeye teslim edilir. Tenkis için yargılama giderleri ve mahkeme harçları ödenmelidir. Bu ücretler, dava açılmadan önce ilgili adliyeye yatırılır. Ayrıca, dava sürecinde oluşabilecek masraflar da dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, dava dilekçesini inceledikten sonra duruşma tarihini belirler. Duruşma gününde davacı mirasçı veya avukatı, tenkis iddiasını destekleyen delilleri sunar ve savunmasını yapar. Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delilleri dikkate alarak kararını verir. Duruşmanın ardından mahkeme, tarafların beyanlarını ve delilleri değerlendirerek kararını verir. Mahkeme kararında, tenkis iddiasının kabul edilip edilmediği ve gerekçesi detaylı bir şekilde açıklanır. Tenkis davası süreci, yargılama usulüne uygun olarak ilerler ve mahkeme kararıyla sonuçlanır. Mahkeme kararına itiraz hakkı bulunursa, kararın temyiz edilmesi için yasal süreç takip edilir.

Miras hukuku ve tenkis meselesiyle ilgili karmaşık yasal terminolojiyi anlamak ve yasal prosedürleri takip etmek, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir alandır. Dolayısıyla, bir avukatın tecrübesi ve uzmanlığı, tenkis davasının başarılı bir şekilde sonuçlanması açısından hayati öneme sahiptir. MG HUKUK olarak müvekkillerimize Tenkis davalarına ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tenkis Davasında Süreler ve Zamanaşımı

Tenkis davasında süreler, Türk Medeni Kanunu’nun 571. maddesi tarafından belirlenmiştir. İlgili maddeye göre:

TMK. 571 – “Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.

Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.”

 • Saklı Payın İhlal Edildiğinin Öğrenilmesi: Mirasçılar, saklı paylarının ihlal edildiğini öğrendikleri andan itibaren tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Bu durumda, mirasçıların tenkis davası açma hakkı doğar ve bu hakkın kullanılması için bir yıllık bir süreleri vardır.
 • Bir Yıllık Süre: Mirasçılar, saklı paylarının zedelendiğini öğrendiklerinden itibaren bir yıl içinde tenkis davası açmalıdırlar. Aksi takdirde, bu sürenin sonunda tenkis talep hakları düşer.
 • On Yıllık Süre: Her halükârda, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra tenkis açma hakkı düşer. Yani, miras bırakanın ölümünden itibaren on yıl içinde tenkis açılmadığı takdirde, mirasçılar bu hakkı kaybederler.
 • Vasiyetnamelerle İlgili Süre: Vasiyetnamelerle ilgili dava açma hakkı, vasiyetnamenin açıldığı tarihten itibaren ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl geçmekle düşer. Yani, vasiyetnamenin açıldığı tarihten veya mirasın açılmasından itibaren on yıl içinde vasiyetnameye veya diğer tasarruflara karşı tenkis davası açılmadığı takdirde, bu hak düşer. Vasiyetname hazırlamayla ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bu süreler, tenkis davası açmayı düşünen mirasçıların dikkate almaları gereken önemli zaman sınırlamalarıdır. Belirtilen süreler içinde davayı açmazlarsa, tenkis talep etme haklarını kaybederler. Bu konuda daha detaylı bilgi için Kadıköy Avukat MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Tenkis Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yetki, genel ve özel olmak üzere iki şekilde ele alınır. Genel yetki durumunda, miras bırakanın en son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu nedenle, tenkis davası genellikle miras bırakanın en son yaşadığı yerdeki mahkemede açılır. Ancak, eğer miras bırakan Türkiye’de yaşamıyorsa, tenkis davası, miras bırakanın taşınmaz mal varlığının bulunduğu yerde açılabilir.

Görevli mahkeme ise, tenkis talepli davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Asliye Hukuk Mahkemeleri, miras hukuku konularında yetkilendirilmiştir ve tenkis davaları bu mahkemelerde görülür. Bu nedenle, tenkis davası açmak isteyen kişilerin genellikle başvuracakları mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Tenkis Davası Dilekçesi Örneği

Tenkis davası dilekçesi örneği, genel bir şablon sunar ve her duruma uygun olmayabilir. Gerçek bir tenkis dava dilekçesi hazırlamak için, davanın detaylarına, delillerine ve yasal süreçlere uygun şekilde hazırlanmış özgün bir dilekçe gereklidir. Bu nedenle, bir avukata danışmak, doğru ve etkili bir dilekçe hazırlamak için önemlidir. Avukat, davaya ilişkin tüm belgeleri ve bilgileri dikkate alarak, müvekkilinin haklarını koruyacak ve davanın amacına ulaşmasını sağlayacak şekilde özgün bir dilekçe hazırlayabilir. Bu sayede, dava sürecinde herhangi bir hata veya eksiklikten kaçınılabilir ve müvekkilin en iyi şekilde temsil edilmesi sağlanabilir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından tenkis dava dilekçesinden bir parça sunalım:

“Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde;

Murisin …… lehine yapmış olduğu ……..tarihli …. İşlemi müvekkilin saklı payını ihlâl eder nitelikte olduğundan müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline,

Yargılama sonunda hükmolunacak yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi,

Saygılarımızla bilvekâle arz ve talep olunur.”

Tekrar etmekte fayda var ki, gerçek bir dilekçe, hukuki detayları doğru şekilde yansıtmalı, belirli bir dava için uygun formatı takip etmeli ve hukuki terminolojiyi doğru bir şekilde kullanmalıdır. Bu nedenle, profesyonel bir avukatın deneyimi ve uzmanlığı, doğru ve etkili bir dilekçenin hazırlanması ve sunulmasında hayati önem taşır.

Sonuç olarak, tenkis davası dilekçesi gibi hukuki belgelerin hazırlanması ve sunulması sürecinde bir avukatın rehberliği ve desteği, müvekkilin haklarını en iyi şekilde korumasını sağlar ve adil bir sonuca ulaşma olasılığını artırır. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan destek almak önemlidir. Kadıköy MG Hukuk olarak müvekkillerimize tenkis davası konusuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tenkis Davasına İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın tenkis davasına dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2000/1753 K. 2000/1786 T. 13.12.2000

“Davacı vekilinin 25.3.1999 tarihli son oturumdaki beyanı haktan feragat niteliğinde değildir. Kaldı ki haktan feragat niteliğinde kabulü halinde de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 151.maddesi gereğince imzası ile tasdik edilmesi gerekir. Sabit tenkis oranı belirlenmeden tercih hakkı kullanılamaz. Tercih hakkı davalı tarafından kullanılmadan tenkis sonunda para olarak ödenecek karşılık miktarı belirlenemez. Bu sebeple de doğmayan bir haktan feragat söz konusu olamayacağından yargılamaya devam olunup 11.11.994 tarih 4/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun işlem yapılması gerekirken nitelendirmede yanılgı sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.”

Tenkis Davası

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi., E. 2016/7835 K. 2019/2456 T. 4.4.2019

“Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle yeğenler başından itibaren saklı pay sahibi değillerdir. 5650 sayılı Kanun’la kardeşler saklı pay sahibi mirasçı olmaktan çıkarılmışlardır. Davacılar saklı pay sahibi mirasçı olmadıklarından davanın reddedilmesi doğrudur.”

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu; 01.04.1974 tarih ve E. 1974/1, K. 1974/2 sayılı kararı

“Bir kimsenin; mirasçısını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği tapu sicillinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılarının, görünürdeki satış sözleşmesinin Borçlar Kanunu`nun 18. maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşulundan yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabileceklerine ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanun’un 507. ve 603. maddelerinin sağladığı haklara etkili olmayacağı”

Tenkis Davası süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy miras hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır. Kadıköy Avukat MG Hukuk bürosuna tenkis davası için ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tenkis Davası Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy miras avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul miras avukatı ve vasiyetname avukatı, miras davaları, tenkis davası, denkleştirme davası, mirastan feragat sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Tenkis davasında olumsuz durumlar gündeme gelebileceğinden dolayı bu durumları önlemek için alanında tecrübeli bir avukatla çalışılmasında fayda vardır.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul miras davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Miras Avukatlığı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her tenkis dava sürecinde, vasiyetname, dava dilekçesi, sözleşmede hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle tenkis davası dilekçesinin hazırlanması konusunda hukuken alanında uzman İstanbul miras hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy Miras Avukatı MG HUKUK olarak müvekkillerimize Tenkis Davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman miras hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı miras davaları hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Miras hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun miras avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.