M G H U K U K

Yükleniyor

İntifa Hakkı

Ana Sayfa İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

Bu makalemizde hak sahibine belirli bir mal veya hak üzerinde kullanma ve faydalanma yetkisi tanıyan bir hukuki düzenleme olan intifa hakkını anlatacağız. Türk Medeni Kanunu’nun 794 ve devamı maddelerinde düzenlenen bu hukuki kavram, taşınmazlar, taşınırlar, haklar veya bir mal varlığı üzerine tesis edilebilir. Geniş bir koruma ve kullanma imkânı sağlayan intifa , mülkiyet hakkından sonra en geniş yetkileri sunan ayni haklar arasında değerlendirilir.

İntifanın hukuki düzenlemeleri ve pratik uygulamadaki rolü, bu makalede ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize İntifa üzerine hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İrtifak Hakları Nelerdir?

İrtifak hakları, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen sınırlı ayni haklar arasında oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Bu haklar, bir taşınmaz üzerindeki kullanma ve yararlanma yetkilerini düzenler ve belirli durumlarda bireylere tanınan haklar arasındadır.

İntifa, bir taşınmaz malın sahibinin kullanma ve yararlanma yetkilerinden bir veya birkaçını belirli bir şahsa tanıyan sınırlı ayni haklardan biridir. Hak sahibine, taşınmazdan tam bir yararlanma yetkisi veren tek hak intifadır. Diğer irtifak hakları ise eşya üzerindeki kullanma yetkisini belirli bir şekilde sınırlayan haklardır (Oturma Hakkı vb.).

Şahsa bağlı irtifak hakları, belirli bir şahsa özgü olarak kurulan haklardır ve genellikle söz konusu şahsın ölümü, hak düşüşü veya hak sahibinin talebi gibi durumlarla sınırlanabilirler. Tapuda irtifak hakkı, taşınmaz mal üzerindeki hakların resmi olarak kaydedildiği tapu kayıtları aracılığıyla belirlenir ve hak sahibine taşınmaz üzerinde belirli kullanım yetkilerini gösteren resmi bir belge sağlar.

Diğer irtifak hakları ise malikin talebiyle kurulan özel hakları ifade eder. Bu haklar, taraflar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak farklı içeriklere sahip olabilirler. Taşınmaz lehine irtifak hakkı örnekleri arasında bir kişiye belirli bir taşınmaz üzerinde konut inşa etme hakkı tanıyan irtifak hakları ve bir arazi üzerinde su kuyusu kazma ve su kullanma hakkı gibi örnekler bulunabilir.

Bu sınırlı ayni haklar, taşınmaz malikleri arasında yapılan sözleşmelere dayalı olarak kurulabilir ve hak sahiplerine belirli yetkiler tanıyarak mülkiyet hakkını sınırlar. İrtifak hakları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için İstanbul Barosu avukatlarına veya direkt olarak MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

İntifa Nedir?

İntifa, medeni hukuk sistemlerinde yer alan bir ayni hak türüdür ve hak sahibine belirli bir mal veya hak üzerinde kullanma ve faydalanma yetkisi tanıyan bir hukuki kavramdır. Türk Medeni Kanunu’nda 794 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hak, genellikle taşınmazlar, taşınırlar, haklar veya bir mal varlığı üzerine tesis edilebilir. Gayrimenkul ve miras hukukumuzla bağlantılı bir haktır.

İntifa hakkının temel özelliği, hak sahibine mal veya hak üzerinde belli bir kullanım hakkı sağlamasıdır. Bu kullanım hakkı, genellikle mülkiyet hakkına benzese de, intifa sahibine mülkiyet hakkının sahip olduğu diğer yetkilerin tamamını değil, sadece belirli kullanma ve faydalanma imkanlarını kapsar. İntifa , iki temel unsura dayanır: intifa sahibinin belirli bir mal veya hak üzerinde kullanım yetkisi ile mülkiyet hakkının malın tamamına sahip olma yetkisi arasındaki ayrım. Bir kişi intifa hakkına sahip olduğunda, o malın mülkiyetine sahip olmamakla birlikte, belirli kullanım haklarına sahip olur. İntifa hakkının bu özelliği, mal üzerindeki kullanım hakkının ayrıştırılmasına olanak tanır.

İntifa kazanılma yöntemleri arasında sözleşmeye dayalı kazanç, yasal miras veya hukuki işlemler gibi çeşitli yollar bulunabilir. İntifa kazanılma şekli, genellikle taraflar arasındaki anlaşmaya veya hukuki düzenlemelere tabidir. Bu hak, mülkiyet hakkının bir alt kategorisi olması nedeniyle, intifa sahiplerine belli hak ve yükümlülükleri de beraberinde getirir. Bu hak sahipleri, belirlenmiş sınırlar içinde kullanma yetkisine sahip olmalarının yanı sıra, belirli yükümlülüklere de tabi tutulabilirler.

İntifa hakkı, geniş bir kullanım ve faydalanma imkanı sunması nedeniyle, medeni hukuktaki ayni haklar arasında önemli bir yer tutar. Bu hak, özellikle gayrimenkul alım satımlarında veya mülkiyetin bölünmesi durumlarında sıkça karşılaşılan bir hukuki kavramdır. İntifa sürecinin doğru bir şekilde kurulması ve yönetilmesi, genellikle bir avukatın profesyonel bilgi ve deneyimine dayanır. Bu sebepledir ki bir avukatın desteği çok önemlidir. Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk olarak bizler de müvekkillerimize İntifaya ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İntifa Hakkının Kanuni Düzenlemesi

İntifa konusunun kanuni düzenlemesi, genellikle ülkelerin medeni hukuk sistemlerinde yer alır ve bu hak türünü tanımlayan yasal hükümleri içerir. Mevzuatımızda Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) 794. madde ve devamı kapsamında detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. İntifa hakkının kanuni düzenlemesi, hak sahiplerinin haklarını kullanma şeklini, edinme ve devretme koşullarını belirler.

Türk Medeni Kanunu’na göre, intifa, bir kişinin belirli bir mal veya hak üzerinde kullanma ve faydalanma yetkisini ifade eder. Bu hak, mülkiyet hakkından ayrı bir hak olup, mülkiyet hakkının sahip olduğu tam yetkileri içermez. İntifa hak sahibi, malın mülkiyetine sahip olmamakla birlikte, belirli kullanım ve faydalanma imkanlarına sahip olur.

Kanuni düzenleme, intifa hakkının edinilmesi için farklı yöntemleri tanımlar. Bu yöntemler arasında sözleşmeye dayalı kazanç, yasal miras, hukuki işlemler ve yasal düzenlemeler bulunabilir. Kanunda belirtilen usul ve şartlara uygun olarak intifa hakkı kazanılabilir.

İntifa hakkının devri, hak sahibinin başka bir kişiye hakkını devretme sürecini içerir. Bu devir, taraflar arasında yapılan sözleşmeye dayanabilir ve kanuni düzenlemelerle belirlenen koşullara uygun olmalıdır. Devir işlemi genellikle noterlik huzurunda gerçekleşir ve kayıtlar resmi belgelerle tescil edilir.

İntifa, medeni hukuk sistemlerinde yer alan ve genellikle taşınır ve taşınmaz mallarla ilişkilendirilen bir hukuki kavramdır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan 794-822. maddeler arasında detaylı bir şekilde açıklanan bu hukuki kavram, maliklik hakkından farklı olarak, bir malın mülkiyetine sahip olmaksızın, o malın belirli yararlarını elde etme yetkisini tanır. İntifa hakkının genel hükümlerini ve bu hakla ilgili temel prensipleri anlamak için maddeleri incelemek yararlı olacaktır.

MADDE 794: İntifa Hakkının Konusu ve Kapsamı

“İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir.

Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar.”

İntifa, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerine kurulabilir. Bu madde, intifa hakkının genel kapsamını belirleyerek, sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağladığını ifade eder.

MADDE 795: İntifa Hakkının Kurulması

“İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır.

Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebilir.”

Bu madde, intifanın nasıl kurulduğunu ve sona erdiğini açıklar. Taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile intifa hakkının kurulduğunu belirtir. Ayrıca, intifa sona erme sebeplerini de içerir.

MADDE 796: İntifa Hakkının Sona Ermesi Sebepleri

“İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkması ile sona erer.

Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.”

İntifanın, sona ermesi sebepleri arasında konusunun tamamen yok olması, taşınmazlarda tescilin terk edilmesi ve yasal intifa hakkında sebebinin ortadan kalkması yer alır. Bu madde, intifa hakkının sınırlarını ve sona erme koşullarını detaylandırır.

MADDE 797: İntifa Hakkının Süresi

“İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.

Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.”

İntifa hakkının süresi, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde belirli bir sürenin dolması veya kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Ayrıca, malikin yararlanılamayacak derecede harap olan malı düzeltememe durumu ve kamulaştırma gibi özel durumlar da bu madde kapsamında değerlendirilir.

İntifa sona erdiğinde, hak sahibi, hakkın konusu malı malike geri verme yükümlülüğündedir. Ancak, bu geri verme sürecinde ortaya çıkan sorumlulukları ve tazminatı düzenler.

İntifa hak sahibi, malın yok olması veya değerinin azalması durumunda, kendi kusurundan kaynaklanmayan zararlardan sorumludur. Bu madde, intifa sahibinin sorumluluklarına dair detaylı hükümleri içerir.

İntifa sahibi, yaptığı giderler, yenilemeler ve eklemeler için tazminat isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, malikin tazminat vermemesi durumunda intifa hak sahibinin eklemeleri sökme hakkını düzenler.

Geri verme anında malik ve intifa hak sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem haklarının zamanaşımına uğrayacağını ifade eder.

Haklarının tehlikeye düştüğünü ispat eden malik, intifa hak sahibinden güvence isteyebilir.

İntifa sahibi, hakkın konusu olan malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür.

Yerel âdetlere göre iyi bir yönetimin gereği olduğu takdirde intifa sahibi, malikin lehine malı yangına ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bir taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olan kişinin yararlanmanın olağan sınırlar içerisinde kalmasına özen göstermekle yükümlü olduğunu belirtir. Bu madde, taşınmazlar üzerindeki intifanın kullanımını düzenler.

İntifa sahibinin, intifa konusu taşınmazın ekonomik özgülenme yönünü malike önemli zarar verecek şekilde değiştiremeyeceğini açıklar. Ancak, belirli durumlarda, taş, kireç, mermer ve turba ocakları gibi yerler açabilmesine izin verir.

Bir orman üzerinde intifa hak sahip olan kişinin, özel kanun hükümlerine uygun bir işletme plânı çerçevesinde yararlanabileceğini ifade eder. İşletme plânı yapılırken malik ile intifa sahibinin haklarının gözetilmesini düzenler.

Bir alacak üzerindeki intifa hakkı, alacağın getirisini edinme yetkisi verdiğini açıklar. Alacaklı ve intifa sahibinin birlikte hareket etmelerini ve alacak tehlikeye düşerse gerekli önlemleri almalarını düzenler.

Alacaklı ve intifa sahibinden birine ödemeye yetkili kılınmamış olan borçlu, borcunu ikisine birlikte ödemek veya hâkimin belirleyeceği yere tevdi etmek zorundadır. İşlem yapılan edimin konusu ve özellikle geri ödenecek ana para, intifa hakkına tâbi olur.

Sonuç olarak, Medeni Kanun’da yer alan 794. maddeden 822. maddeye kadar olan hükümler, intifa konusunu, kuruluşunu, sona erme sebeplerini, süresini, geri verme yükümlülüklerini, hak sahibinin haklarını ve malikin haklarını detaylı bir şekilde düzenlemektedir. İntifa, taşınır ve taşınmazlarda farklı kurallara tabi olsa da genel olarak mal üzerindeki kullanım yetkisini ifade eder.

Bu hükümler, hak sahipleri arasındaki ilişkileri belirleyerek adil bir denge sağlamayı amaçlamaktadır. İntifaya ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde avukatların rolü büyüktür. Mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil ederek, hukuki argümanlarını sunmak ve yasal savunmayı güçlendirmek avukatların uzmanlık alanına girmektedir. Bu şekilde, intifaya ilişkin anlaşmazlıkların etkili ve adil bir şekilde çözülmesi sağlanabilir. MG Hukuk olarak intifa ve gayrimenkul ilgili süreçler üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İntiha Hakkı Nasıl Kurulur?

İntifanın kurulması çeşitli yöntemlerle gerçekleşebilir. İntifa , genellikle sözleşme yoluyla kurulsa da bazı durumlarda tek taraflı hukuki işlemler veya kanuni düzenlemeler aracılığıyla da edinilebilir.

 1. Sözleşmeyle Kurulması: İntifa, genellikle taşınmaz mallar üzerinde tapu memuru tarafından düzenlenen resmi bir senet veya sözleşme ile tesis edilir. Bu sözleşme tapuya tescil edilerek hak sahibine kayıtlı olarak verilir. Taşınırlar üzerinde intifa hakkı ise, sözleşmenin yapılmasıyla birlikte taşınır malın zilyetliğinin intifa sahibine geçirilmesiyle kurulur. Alacaklar üzerinde intifa ise sözleşme yoluyla temlik edilerek veya kıymetli evrakın teslimiyle kurulabilir (TMK m.795).
 1. Tek Taraflı Hukuki İşlemle Kurulması: İntifa, genellikle iki taraflı bir sözleşmeyle tesis edilse de bazen tek taraflı hukuki işlemlerle de kurulabilir. Örneğin, mirasbırakanın vasiyetnamesi aracılığıyla mirasçıları veya üçüncü kişiler lehine intifa kurması gibi durumlar söz konusu olabilir.
 1. Kanuni İntifa: Kanuni intifa hakkı, özel bir yasal düzenleme nedeniyle otomatik olarak ortaya çıkan bir haktır. Özellikle taşınmaz üzerindeki yasal intifa, tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Ancak tescil edilmişse, herkese karşı ileri sürülebilir (MK m.795/3).

Bu çeşitli yöntemler, intifanın kazanılmasına dair farklı hukuki mekanizmaları temsil eder. Söz konusu hakların düzenlenmesi, uygulanması ve korunması süreçlerinde hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını güvence altına almak adına önemlidir. Etkin savunma ile beraber hak kaybına uğramamak adına MG Hukuk’a ulaşıp hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

İntifa Hakkının Kapsamı

İntifa hakkının kapsamı, bu hakkın sahibine tanınan yetkileri ve sınırlamaları içermektedir. İntifa, kişilere mülkiyet hakkı olmaksızın belirli bir mal veya hak üzerinde kullanım yetkisi sağlar. Bu hakkın detaylı bir şekilde ele alınması, sahibine tanınan hakların ve yükümlülüklerin anlaşılmasını sağlar.

 1. Zilyetlik Yetkileri: İntifa sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. Bu, malın fiziki kontrolünü içerir ve sahibine günlük işlerde söz sahibi olma imkânı tanır.
 2. Doğal Ürünlerin Kullanımı: İntifa süresi içinde olgunlaşan doğal ürünler, intifa sahibine aittir. Ekimi veya dikimi yapan malik veya intifa sahibi, olgunlaşan ürünleri toplayan diğer taraftan, yaptığı giderler için ürünün değerini aşmamak üzere uygun bir bedel isteyebilir.
 3. Sermaye ve Gelir Hakları: İntifa hakkına konu olan sermayenin faizleri ve diğer dönemsel gelirler, intifa hakkının başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar intifa sahibine aittir. Bu, mali kazançlar üzerindeki kontrolü ifade eder.
 4. Hak Kullanımının Devri: İntifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir, ancak sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa. Bu durumda malik, haklarını, devralana karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir.
 5. Gözetim ve Güvence İsteme Hakkı: Malik, hakkın konusu olan malın hukuka aykırı ya da niteliğine uygun düşmeyen kullanılış biçimine itiraz edebilir. Ayrıca, haklarının tehlikeye düştüğünü ispat eden malik, intifa sahibinden güvence isteyebilir.
 6. Bakım ve İşletme Giderleri: İntifa hak sahibi, hakkın konusu olan malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür. Bakım ve işletme giderleri genellikle intifa sahibine aittir.

İntifa hakkının kapsamı, bu hak sahibine geniş yetkiler tanısa da, belirli sınırlamalara tabidir. Hak sahibinin bu yetkileri kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermesi ve belirlenen kurallara uyması beklenir. Ayrıca, malikin hakları da gözetilmeli ve her iki taraf arasında adil bir denge sağlanmalıdır.

İntifa Hak Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

İntifa sahibinin hak ve yükümlülükleri, bu hakkı taşıyan kişinin sahip olduğu yetkileri ve sorumlulukları içerir. İntifa, mülkiyet hakkından farklı olarak belirli bir mal veya hak üzerinde kullanım yetkisi sağlar.

İntifa Hak Sahibinin Hakları:

 1. Zilyetlik Yetkileri: İntifa sahibi, hakkın konusu olan mal üzerinde zilyetlik yetkisine sahiptir. Bu, malın fiziki kontrolünü sağlamak, kullanmak ve yönetmek anlamına gelir. Sahip, mal üzerinde belirli bir hak ve kontrol sahibi olur.
 2. Doğal Ürünlerin Kullanımı: İntifa sahibi, hakkın konusu olan malın süresi içinde olgunlaşan doğal ürünleri toplama hakkına sahiptir. Ancak, bu sırada malik veya intifa sahibi, yaptığı giderler için makul bir bedel talep edebilir.
 3. Sermaye ve Gelir Hakları: İntifa sahibi, hakkın konusu olan sermayenin faizleri ve diğer dönemsel gelirlerden faydalanma hakkına sahiptir. Bu, finansal kazançlar üzerinde kontrol sağlar.
 4. Hakkın Kullanılmasının Devri: İntifa sahibi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe veya durum buna izin veriyorsa, hakkını başka birine devredebilir. Ancak, malik, bu durumda haklarını devralana karşı doğrudan ileri sürebilir.
 5. Bakım ve İşletme Giderleri: İntifa sahibi, hakkın konusu olan malın bakımı ve işletme giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Bu, malın sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yapılan giderleri içerir.

İntifa Hak Sahibinin Yükümlülükleri:

 1. Malın Korunması: İntifa sahibi, hakkın konusu olan malın muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla sorumludur. Eğer malın muhafazası için daha büyük işlere ihtiyaç duyulursa, sahip, malike durumu bildirmeli ve bu işlerin gerçekleşmesine izin vermelidir.
 2. Bakım ve İşletme Giderleri: İntifa sahibi, malın olağan bakım ve işletme giderleri, vergi, resim gibi masrafları karşılamakla sorumludur. Ancak, vergi ve resimleri malik ödemişse, intifa sahibi, bu masrafları malike tazmin etmekle yükümlüdür.
 3. Sigorta Yükümlülüğü: Yerel âdetlere göre iyi bir yönetimin gerektirdiği durumlarda, intifa sahibi, malı yangına ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Ayrıca, intifa sigortalı bir mal üzerinde kuruluysa, sahip, hakkının devamı süresince sigorta primlerini ödemekle sorumludur.

İntifa sahibinin hak ve yükümlülükleri, adil bir dengeyi sürdürmek ve malın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu, hem intifa sahibinin çıkarlarını hem de malikin haklarını gözetir, böylece taraflar arasında adil bir ilişki kurulmuş olur. Adil bir hukuki süreç geçirmek için sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak çok önemlidir. İntifa dosyalarınız için Kadıköy MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

İntifa Hakkı Devredilebilir Mi, Mirasla Geçer Mi?

İntifa, Türk Medeni Kanunu’na göre devredilemez bir sınırlı ayni haktır çünkü şahsa bağlı bir haktır. Bu hak, başkasından devralınmak suretiyle kazanılamaz ve bir kişiden başka bir kişiye devri mümkün değildir. Ancak, intifa hakkının kullanımı başkasına devredilebilir. Eğer sözleşmede aksine bir hüküm yoksa veya durumdan, hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa kullanımı başkasına devredilebilir. Bu durumda malik, haklarını doğrudan devralana karşı ileri sürebilir. Örneğin, intifa sahibi intifa konusu taşınmazı kira sözleşmesiyle başkasının kullanımına bırakabilir. Ancak, intifa hakkının kendisi sözleşme yoluyla başkasına devredilemez.

Örneğin, arsa niteliğindeki dava konusu taşınmazın yarısında davalı adına kayıtlı olan intifa hakkının diğer yarısı için davacı adına tescil talebinde bulunulması durumunda, bu talep doğru görülmemiştir. Çünkü intifa, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan devri mümkün değildir.

İntifa aynı zamanda hak sahibinin ölümüyle sona erer. Zira bu hak, şahsa bağlı bir irtifak hakkı olarak düzenlenmiştir ve mirasçılara intikal etmez. Dolayısıyla, hak sahibinin ölümüyle birlikte intifa kendiliğinden sona erer. Tüzel kişilik bakımından da tüzel kişiliğin sona ermesi ve ticaret sicilinden terkin edilmesi halinde de intifa sona erecektir.

İntifa hakkının doğru bir şekilde yönetilmesi ve kullanılması için taraflar arasında açık ve yazılı sözleşmelerin yapılması önemlidir. Ayrıca, bu konuda hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını güvence altına almak adına önemli bir adımdır. MG Hukuk olarak intifa ve diğer irtifak hakları hakkında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İntifanın Süresi

İntifa Hakkının süresi aynı başlık ile Türk Medeni Kanunu’nun 797. Maddesinde düzenlenmiştir:

“İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer.

Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.”

İntifa süresi, özellikle şu faktörlere bağlı olarak belirlenir:

Gerçek Kişilerde Hak Sahibinin Ölümü: İntifa genellikle gerçek kişiler arasında bir ölümle sona erer. Hak sahibinin ölümü, intifa süresini sınırlayan önemli bir faktördür.

Tüzel Kişilerde Belirlenen Süreler: İntifa tüzel kişiler arasında kurulduğunda, bu hakkın süresi genellikle sözleşme veya yerel düzenlemelerle belirlenir. Belirli bir sürenin dolması, tüzel kişinin intifa hakkını kaybetmesine neden olabilir. (En fazla 100 yıl)

Süresiz İntifa Hakları: Bazı durumlarda, intifa süresiz olarak kurulabilir. Bu durumda, hakkın konusu olan mal veya hak üzerindeki kullanım yetkisi, sahibinin ölümü gibi belirli bir olayın gerçekleşmesine kadar devam eder.

İntifa süresi belirlenirken dikkate alınan bu faktörler, hukuki bir çerçeve içinde hak sahibinin ve diğer ilgili tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Sürelerin belirlenmesi, intifa hakkının adil ve dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hukuki düzenlemelerle korunmuş bir konudur. Hukuki süreçlerde, avukatın önemi, müvekkilin haklarını savunma, hukuki düzenlemeleri anlama ve adil bir yargılama süreci için gereken profesyonel bilgi ve deneyimi sağlama açısından kritiktir. Kadıköy Avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize intifaya yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İntifa Hakkı Nelerin Üzerine Kurulabilir?

İntifa hakkı, çeşitli varlık ve ilişkilere dayanarak kurulabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, intifa şu unsurlar üzerinde kurulabilir:

Taşınırlar: Hareketli mal varlıkları üzerinde intifa kurulabilir. Örneğin, bir taşınır malın kullanım hakkı intifa hakkıyla belirlenebilir. Elektrik, su, doğalgaz kullanımlarında da kurulması mümkündür.

Taşınmazlar: Taşınmaz mallar üzerinde de intifa kurulabilir. Gayrimenkul, arazi, bina gibi sabit değerlere yönelik intifa hakları söz konusu olabilir.

Haklar: Bir hakkın (örneğin, fikri mülkiyet hakları, alacak hakları) intifa olarak kullanılması mümkündür. Bu durumda, belirli bir hakkın kullanım yetkisi intifa hakkıyla sınırlanabilir.

Malvarlığı: İntifa , bir malvarlığı üzerine de kurulabilir. Birden fazla mal veya varlık bir araya getirilerek, bu varlıkların kullanım hakkını içeren bir intifa hakkı oluşturulabilir.

İntifa hakkının bu farklı unsurlar üzerine kurulabilmesi, hukuki çerçevede çeşitlilik gösteren hak ve ilişkileri kapsayacak şekilde esnek bir yapı sunar. Bu sayede, kişiler arasında mülkiyet ilişkilerini düzenlerken çeşitli varlık ve haklara odaklanan çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilir.

İntifa Hakkının Nasıl Sona Erer?

İntifa hakkının sona ermesi çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir ve Türk Medeni Kanunu’nda bu sona erme durumları detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.  İntifa hakkının sona ermesine dair temel sebepleri şöyle açıklayabiliriz:

 • Konunun Tamamen Yok Olması ve Tescilin Terk Edilmesi: İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması durumunda ve taşınmazlarda tapu kütüğüne tescilin terk edilmesiyle sona erer.
 • Sürenin Dolması veya Hak Sahibinin Vazgeçmesi: İntifa hakkı, belirli bir sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi veya ölümü gibi durumlarla sona erebilir. Gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü, tüzel kişilerde ise kararlaştırılan sürenin dolması veya tüzel kişiliğin ortadan kalkması intifanın sona ermesine neden olabilir.
 • Harap Olma veya Kamulaştırma: İntifa hakkının konusu olan malın harap olması durumunda, malik yararlanılamayacak derecede harap olan malı onarmakla yükümlü değildir. Ancak, malik bu harap malı yararlanılacak hale getirirse, intifa yeniden kurulmuş olur. Kamulaştırma gibi durumlarda da intifa, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam eder.
 • Geri Verme Yükümlülüğü: İntifa hak sahibi, hakkın sona ermesi durumunda, hakkın konusu olan malı malike geri vermekle yükümlüdür. Ancak, bu geri verme yükümlülüğü sırasında intifa hak sahibi, malın yok olmasından veya değerinin azalmasından sorumlu olabilir. İntifa sahibi, yararlanması için gerekli olmadığı halde tükettiği şeyleri tazmin etmekle de yükümlüdür.
 • Zamanaşımı: İntifa hakkının sona ermesi, geri verme anında malik ve intifa sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem haklarının bir yıl içinde zamanaşımına uğramasıyla gerçekleşir.

İntifa hakkının sona ermesi, hukuki bir süreç gerektirebilir ve bu süreçte ilgili tarafların hakları ve yükümlülükleri dikkate alınarak adil bir çözüm bulunmalıdır. İntifa hakkının sona ermesi süreci karmaşık hukuki mevzuatı içerebilen bir durumdur. Bu nedenle, intifanın sona ermesiyle ilgili süreçte avukatın önemi büyük bir hassasiyet taşır. İntifanın sona ermesi sürecinde taraflar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeple sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak en sağlıklısı olacaktır. MG Hukuk olarak İntifa üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İntifa Hakkına İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın İntifaya dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi., E. 2014/1634 K. 2014/5392 T. 28.4.2014

“Türk Medeni Kanunu’nun 794. maddesindeki tanıma göre intifa hakkı taşınırlar, taşınmazlar hatta haklar veya bir mal varlığı üzerinde tesisi mümkün olan ve hak sahibine konusu olan şeyden yararlanma hakkı veren bir irtifak türüdür. Türk Medeni Kanunu’nun 795. maddesi gereğince, intifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Taşınır ve taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır. Görülüyor ki; taşınmaz mallar üzerindeki intifa hakkının kurulmasında yasa koyucu resmi senedin varlığını aramıştır.

 Resmi biçimden maksat sözleşmeyi düzenlemeye yetkili tapu müdürü veya görevlendireceği kişi önünde yapılan tarafların ve yetkili tapu sicil müdürünün katıldığı imza ve mühürü ile onadığı sözleşmedir. Kısaca ifade etmek gerekirse intifa sözleşmesi yasanın öngördüğü biçimde resmi şekilde yapılmadıkça intifa hakkı kurulmasına dair istemde bulunulamaz. Somut olayda, davacı 22.05.2006 tarihli düzenleme şeklinde taahhütnameye dayanarak adına intifa tesisini istemiş ise de dayanılan taahhütname yasanın öngördüğü resmi biçimde düzenlenmiş bir sözleşme olmadığından davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.”

İntifa Hakkı

Yargıtay Kararı – 7. Hukuk Dairesi., E. 2023/3161 K. 2023/3868 T. 18.9.2023

“İntifa hakkı, bir süreyle sınırlı olarak kurulmuşsa sürenin dolması veya bu süreden önce intifa hak sahibinin hakkından vazgeçmesi, intifa hakkı sahibinin ölümü veya tüzelkişi ise tüzel kişiliğin sona ermesi, konusu olan şeyin bütünüyle harap olması sebebiyle artık ondan yararlanma olanağının kalmaması durumlarında sona erer (TMK m.796). Kanuni intifa hakları hariç (TMK m. 495 v.d.) intifa tesisi daima bir sözleşmeye dayanır. Taraflarına hak ve borçlar yükleyen bu sözleşmeyle intifa sahibi ile malik hakkın konusu olan şeydeki yararlanmanın nasıl sürdürüleceği kararlaştırılabilir.

Şayet intifa tesisine neden olan sözleşmedeki edimler yerine getirilmemiş, intifa hakkının devamı malike yüklediği külfete göre çok az yarar sağlar hâle gelmişse malik bozulan yararlar dengesini ileri sürerek hâkimden sözleşmeye müdahale edilmesini, intifa hakkının sona erdirilmesini isteyebilir. Kaldı ki, bu gibi durumlarda intifa hakkı sahibinin hakkın sürdürülmesini istemesi hakkın kötüye kullanılmasıdır. Her ne kadar intifa hakkının sona ermesi sebeplerini sayan Türk Medeni Kanunu’nun 796 vd. maddelerinde eşyaya bağlı irtifak haklarında olduğu gibi şahsi bir irtifak hakkı olan intifa hakkının sona erdirilmesini malikin talep edebileceğine ilişkin bir hüküm yoksa da burada Türk Medeni Kanunu’nun 785 inci maddesinin kıyasen uygulanması gerekir.”

İntifa davalarının süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul İntifa Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. İntifa, irtifak hakları gibi ayni haklara, gayrimenkul hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İntifa konusunda uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı ve gayrimenkul hukuku alanında çalışmaları olan MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İntifa davalarında avukatın rolü oldukça önemlidir. Bu davalar genellikle hukuki detaylar içeren, çeşitli kanun maddelerine dayanan ve uzmanlık gerektiren nitelikteki davalar olduğundan, bir avukatın profesyonel yardımı, davanın başarılı sonuçlanması açısından kritiktir.

İlk olarak, bir avukat, müvekkilinin durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, davaya uygun hukuki argümanları belirleyebilir. Hukuki süreçte izlenmesi gereken prosedürlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, avukat, gereken belgeleri hazırlayabilir, delilleri toplayabilir ve davanın takibini yapabilir. Ayrıca, avukatın deneyimi, hukuki çatışmaların çözümü konusundaki uzmanlığı, mahkemelerdeki pratik bilgisi sayesinde müvekkilinin haklarını etkili bir şekilde savunabilir.

Sonuç olarak, gayrimenkul davalarında avukatın katkısı, hukuki karmaşıklığı aşma, müvekkilin haklarını etkili bir şekilde savunma ve olası hukuki riskleri en aza indirme konularında büyük bir öneme sahiptir. Kadıköy avukatlık ve marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak intifa ve davası konusunda sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy gayrimenkul avukatı hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Taşınmazlara (gayrimenkuller) ilişkin davalar, MG Hukuk Bürosunun çalışma alanlarından önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yılların verdiği birikim ve her gün yenilenerek güncellenen hukuki bilgimiz ile müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Taşınmazların yüksek ekonomik değeri nazara alındığında taşınmaz davalarında konusunda tecrübeli gayrimenkul hukukçusunun, gayrimenkul davaları konusunda uzman avukatının rolünü daha da belirginleştirmektedir. Gayrimenkul, ihtiyaç veya yatırım için alan kişiler için önemli bir değerdir ve bu değerin korunması için doğru bir hukuki temsil ile danışmanlık gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku, intifa, tapu iptal ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm ile ilgili davalar, kamulaştırma davaları, aile konutu şerhi, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm davaları, kentsel dönüşüm toplantılarında temsil, mirastan mal kaçırma ilgili davalar, izaley-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları gibi birçok davayı içinde barındırmaktadır. Kadıköy MG HUKUK BÜROSU olarak bu davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.