M G H U K U K

Yükleniyor

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Ana Sayfa Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

MG Hukuk Bürosu Avukat Mete Gençer ve şirketler hukuku avukatları Türk ve yabancı sermayeli şirketlere hukuki danışmanlık desteği vermektedir. Şirket kuruluşu ve devamında gerekli her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve şirketlere avukatlık, arabuluculuk ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirket avukatı, şirketlerde hukuki danışmanlık hizmeti veren hukukçu ya da avukattır. Bu tanımlama şirketler arasında hukuk müşaviri olarak yapılmaktadır. Şirket avukatlarının, hukuki gelişmelere hâkim olması, mevzuatı ve hukuki gelişmeleri takip ederek süreçlere proaktif bir çerçevede bakabilmesi beklenir. Şirketlerin işlerinde analitik ve ticari düşünme yeteneğine sahip olması da hukuk müşavirlerinde aranan özelliklerdir.

Şirketler, ticaret, marka ve patent hukuku ile iş hukuku gibi şirketlerin ihtiyacı olan hukuk dallarına ilişkin konularda kendini geliştirmiş avukatlar, şirketlerle hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.

MG Hukuk olarak uzman kadromuz ve danışmanlarımızla şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik etkili bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, toplantıları, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındayız.

Büromuz avukatları anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu işlemlerini sıkı şekilde takip ederek tamamlamaktadırlar.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti

İstanbul şirketler hukuku avukatı kadromuz çalışma şartları olarak şirketlere aylık danışmanlık ücreti karşılığında veya saat ücreti karşılığında Türk ve yabancı müvekkillerimiz olan şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Olağan ticaret akışında pek çok kişiler, şirketler ve kurumlar çeşitli sebeplerden dolayı hukuksal problemlerle karşılaşabilmektedirler. Bu sorunlara zamanında hızlı ve doğru şekilde çözümlerin sunulmaması, ileride daha büyük problemlere yol açmaktadır.  Bu nedenle hukuki bir sorun olma ihtimalinin varlığı halinde veya yeni bir girişimde bulunulmadan önce etkin ve doğru çözüm bulmak ve doğru avukat ile çalışmak çok önemlidir.

Önleyici hukuk hizmeti en çok da şirketlerde görülmektedir. Türk Ticaret Kanunumuz tacirlerin basiretli olmalarını şart koşmuş ve basiretli olmayan davranışlarda kanun önünde sorun yaşanacağına işaret etmiştir. Basiretli tacir ve ticaret anlayışıyla önleyici danışmanlık hizmeti anlayışı yaygınlaşmış, sadece sorun halinde avukata danışma düşüncesinin hata olduğu anlaşılmıştır.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler

MG Hukuk olarak şirketlere ihtiyaçlara göre geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar dikkate alınarak sağlıklı, başarılı ve iyi işleyen şirketlere ilişkin gerek duyulan sözleşmelerin hazırlanması (kuruluş sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, mal alım-satım sözleşmeleri, alacak sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, yüklenici sözleşmeleri, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmeler) ve sözleşme içeriği hakkında bilgilendirilmesi,
 • Mutlak ticari davalar,
 • Şirket acenteliklerine ilişkin davaları,
 • Marka ve patent başvuruları ile sürecin takibi,
 • Marka ve patent davalarının takibi,
 • Limited şirketlere ilişkin davaları,
 • Mevzuat taraması ile çıkan kanunlar ve yönetmelikle ile ticari uygulamalardaki değişiklikler ve bunların müvekkile olabilecek etkileri konusunda bilgilendirmelerin yapılması
 • Anonim şirketlere ilişkin davaları,
 • Bono, poliçe ve çeklere ilişkin davalar ve icra süreçlerini,
 • Yolcu ve eşya taşımaya ilişkin davaları,
 • İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
 • Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarında lehe sonuç almaya uygun değişikliklerin yapılması/denetlenmesi
 • Maaş hacizlerine cevap verilmesi
 • Fesih ve tutanakların tanzimi
 • İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi
 • İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.
 • Finansal kiralamalara ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • İflasa ilişkin davalar,
 • Oda ve borsa üyeliklerine ilişkin disiplin cezası davaları,
 • Adi ortaklıklara ilişkin uyuşmazlık davaları,
 • Tüzel kişiliği olan tacirlere ilişkin davaları davaları,
 • Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
 • Hukuki risklerin engellenmesini veya azaltılmasını sağlayacak önlemlerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Şirketlerin çalışanları ile olan mevcut sözleşmeleri doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi gibi birçok hizmet verilmektedir.

Şirketler hukukunda uzman olan Kadıköy şirket avukatı, ticaret ve iş hukukuna giren alanlardaki davalara bakar. Şirket avukatının ilgilendiği davalar ve şirketlere hukuki danışmanlık kapsamı yukarıda belirtilmiştir.

Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Bu nedenle Kadıköy şirket avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Avukatla Çalışma Zorunluluğu

Şirketlere hukuki danışmanlık dediğimizde gündeme gelen konulardan birisi de zorunlu olarak alınması gereken avukatlık hizmetidir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, esas sermayesi 250.000 TL veya üzeri olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna hükmetmiştir. Halihazırda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret aylık 8.300 TL‘den aşağı olamayacaktır. Anonim şirketlerde avukatlık ücreti ise her yıl resmi gazetede ilan edilmektedir. Şirketlere hukuki danışmanlık ücretine dair bu miktar şirketin iş hacmine ve uyuşmazlık durumuna ve verilen hukuki hizmete göre değişkenlik göstermektedir.

Kanuna göre avukat bulundurmak zorunda olan şirketlere “Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” Bu da demek oluyor ki 1 sene bile avukatla çalışmayan bir anonim şirketin günümüz rakamlarına göre yaklaşık 400.000 TL para cezasıyla karşılaşacaktır. Bu nedenle şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ederiz.

Şirketlerde Aile Anayasası

Türkiye’de şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketi olmakla birlikte maalesef çok az şirket gelecek kuşaklara ulaşabilmektedir. Toplumumuzun sıcak aile yapısı ticari hayatta profesyonellikte uzaklaşmaya sebep olabilmekte ve şirketlerimiz zarar görmektedir. Kurumsal çalışma kültürüne sahip şirket sayısı azdır. Şirketlerin nesiller boyu devam edebilmesi için aile anayasası oluşturulması gerekmektedir. Şirket anayasası için gerekli hizmeti Kadıköy şirket avukatı ekibimizden şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında alabilirsiniz.

Şirketlere hukuki danışmanlık kapsamında Aile Anayasası temel olarak şu içeriktedir:

İlk bölümde amaç ailenin tanımlanması, ailenin gelecek planlanması ve gelenekleri belirlenmektedir. Böylece amaç ve çalışma prensipleri netleştirilecektir.

Daha sonra aile meclisinin oluşturulması, üyelerin alınması, üyelerin istifası, meclisin karar alma süreci ve nisapları, aile meclisinin toplantı usulleri gibi konular yer almaktadır. Yine aile meclisinin en önemli ve yetkili karar organı olduğuna ilişkin bilgi yer almaktadır. Yine aile meclisinde tıkanma olması halinde bunun çözümüne ilişkin izlenecek yol bu bölümde yer almaktadır.

Aile meclisinin hangi profesyonellerden hangi konularda destek alacağı, bu profesyonellerin nitelikleri, görevleri ve kaç kişi olacağı konusu da aile anayasasında yer almalıdır. Aile anayasası için ticari hayatın dinamiklerine hakim kişilerden şirketlere hukuki danışmanlık alınması gerekmektedir.

Aile anayasasının en önemli bölümlerinden biri de aile üyelerinin gelir paylaşımının ne olacağı ve şirket harcamalarının nasıl yapacağıdır.  Aile üyelerinin şirket hesaplarını ve kasasını şahsi hesabı ve kasası gibi görmesinin sıkıntılarını yaşamamak için bu bölümün çok dikkatli düzenlenmesi gerekmektedir. Aile üyelerinin yapacağı şahsi harcamaların şirketten kesinlikle ayrı tutulması, şirkete ekonomik zarar vermesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Aile anayasasının son bölümünde ise yaptırımlar ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda bilgiler yer almalıdır. Aile Anayasası kavramı üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu sebeple aile anayasası hazırlanması sürecinde Kadıköy şirket avukatı Mete Gençer ve ekibiyle tarafımızdan veya konuyla ilgilenen diğer uzman meslektaşlarımızdan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Avukatlığı

İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren MG Hukuk Bürosu İstanbul şirketler hukuku avukatı kadromuz Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak ilgili tüm şirket sözleşmelerinin tanzimi ve şirketlere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki süreç, ticari riskler ve sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle şirket hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman İstanbul şirket avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy şirket hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk büromuza ve şirketlere hukuki danışmanlık için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.