M G H U K U K

Yükleniyor

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Ana Sayfa Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak adlandırılan 6306 sayılı yasada yapılan önemli yenilikler 09.11.2023 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gayrimenkul hukuku ve idare hukuku dahil pek çok farklı alanı gündeme getirmekte olan İstanbul kentsel dönüşüm hukukuna dair faaliyet göstermekteyiz. Kadıköy MG Hukuk Bürosu olarak kentsel dönüşüm sürecine dair detaylar ve vermekte olduğumuz danışmanlık hizmet bilgilerine ve konunun temel hatlarına kentsel dönüşüm başlıklı makalemizde bu konuya değinmiştik.

Bugüne kadar ülkemizde yaşanan ve son olarak 6 Şubat 2023’te gerçekleşen ve etkileri halen devam eden depremler maalesef ki büyük yıkımlara ve acılara sebebiyet vermiştir. Bu yıkımları önlemek amacıyla 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, söz konusu mevzuat kamuoyunda bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu bilinci ülkemizde yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.

Kentsel dönüşüme yönelik yeni ve önemli düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  7471 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 09.11.2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm Kanunu

Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu ile 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, bu depremlerin ve akabinde meydana gelen depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni usuller getiriliyor. Kentsel Dönüşüm Kanununda yapılan düzenlemeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmıştır.

7471 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Kentsel Dönüşüm Kanununda yapılan değişiklikleri başlıklar olarak özetlemek gerekirse;

 • Kanunun 2.maddesinde yer alan “yeni yerleşim alanı” ibaresi çıkartılarak yerine rezerv yapı alanıibaresi konulmuş ve riskli alan ve yapıların bulunduğu arazilerin belirlenmesi TOKİ veya İdarenin talebine veya resen Bakanlığa bırakılmıştır.
 • Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesine “Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı” (“Başkanlık”)ibaresi eklenmiştir.
 • Riskli yapıların tespiti Başkanlıkça resen veya İdarece yaptırılabileceği gibi yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından (masrafları kendilerine ait olmak üzere) Başkanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarayaptırılıp sonuç Başkanlığa veya İdareye bildirilecektir.
 • Lisanslandırılacak kuruluşlarda, inşaat mühendisi, harita mühendisi, mimar, şehir plancısı, değerleme uzmanı ve hukukçu istihdam edilmesi zorunlu olacaktır.
 • Tespitin engellenmesi durumunda; Başkanlıkça/İdarece resen tespit, kapalı kapılar ve alanları yeterli kolluk kuvvetiyle açtırmak suretiyle(mülki idare amirinin yazılı izniyle) tespit yaptırılacaktır.
 • Başkanlık veya İdare tarafından yapılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecektir.
 • Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle tespitlere karşı yapı malikleri veya kanuni temsilcileri 15 gün içinde itiraz edebilecektir.
 • Riskli yapılar Başkanlık veya İdarece ilgili tapu müdürlüğüne bildirilip tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecektir.
 • Tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil ettirildikten sonra Başkanlığa veya TOKİ ve İdareye bedelsiz devredilebilecektir.
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin taşınmazlarının rezerv yapı alanı talebinde bulunurken yapılaşmaya esas metrekarenin yüzde otuzunun devrine onay vermeleri veya aynı değerin kentsel dönüşüm proje hesabına gelir olarak Bakanlıkça kaydedilmesi gerekecektir.
 • Riskli yapıların yıktırılması için yapı maliklerine 90 günden fazla olmamak üzere, yıktırma süresi Yıktırılmadığı takdirde İdarece yıkılacaktır. Yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açtırmak suretiyle tahliye yaptırılacaktır.
 • Kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk yerine hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu aranacaktır.
 • Karara katılmayan paydaşların arsa payları açık artırma ile diğer paydaşlara satılabilecek, satışı gerçekleşmeyen bu paylar dönüşümü gerçekleştirecek Başkanlık, İdare veya TOKİ tarafından satın alınacaktır.
 • 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre yoksul ve dar gelirli kabul edilenlerin bağımsız bölümlerinin Başkanlıkça hisseli olması durumunda dönüşümden önce tapuda yer alan kayıtlar korunacak ve başka bir gayrimenkulü olmamak şartıyla hak sahibine (ve eşine) bu bölüm üzerinde Türk Medeni Kanunu uyarınca oturma hakkı tanınacaktır.
 • Kanun kapsamında onaylanan imar planları ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilecek ve itiraz edilebilecektir.
 • Uygulama yapılacak alanda bulunan dönüşüme tabi kamu kurum ve kuruluşları taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlarda uygulama projesi aranmaksızın ihaleye çıkmak mümkün olacaktır.
 • Hak sahibinin bağımsız bölümü Bakanlıkça belirlenen sürede teslim almaması halinde bu bölümler üzerindeki hakkı sona erecek ve tapudaki kayıtlar hak sahibi adına vadeli hesaba yatırılan taşınmaz bedeli üzerinden devam ettirilecektir, tapu kaydındaki hak ve şerhler resen terkin edilecektir.
 • Başkanlık tarafından yaptırılacak yapılar için yapı ruhsatı, mülkiyetin belgelenmesi şartıyla müracaattan itibaren 30 gün içinde; yapı kullanma izni ise yapıların tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde verilecektir.
 • Yine önemli bir değişiklik de risk yapı tespitinin 16.10.2023 tarihinde kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından da yapılabileceğidir. Riskli yapıların tespiti ve hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi görevi de kanunla Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilmiştir. Riskli yapıların yıktırılması konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkiler artık Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacaktır.
 • Riskli yapıların tespiti sürecinde maliklere tek tek tebligat yapılmayacak; tespite ilişkin bilgileri içeren tutanak yapıya asılacak, maliklere e-devlet üzerinden bildirim yapılacak ve muhtarlıklarda 15 gün süre ile ilan edilecektir. İlanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Kadıköy Avukat Mete Gençer Hukuk Bürosu olarak belirttiğimiz detaylarla ilgili araştırmaları yaparak Kentsel Dönüşüm Kanunu düzenlemeleriyle ilgili gerek arsa sahibi gerek müteahhit ve gerekse site yönetimi ve kentsel dönüşüm temsil heyetinde yer alan müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle ilgili hukuken alanında uzman İstanbul gayrimenkul avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kararı İçin Yüzde 50+1 Yeterli Olacak

Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin önemli etkenlerinden biri de arsa payı oranlarını üçte iki çoğunluk kararıyla alınmasıydı. Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği az bir yüzdeyle bu kararlar alınamıyordu. Yeni yasal düzenlemeyle inşaat ruhsatı alma dahil salt çoğunluk kararı ile yani yüzde elli artı bir kararı alındığı andan itibaren süreç başlayacak. İnşaat ruhsatını da ilgili belediye artık verme durumuyla karşı karşıya kalacak. Bu da sürecin hızlı ilerlemesinin etkenlerinden biri olacak.     

Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu ile süreçlerde yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek.

Salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilecek. Satış işleminin satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptal edilmesi durumunda, satış bedeli ile yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak bedel arasındaki fark, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenecek.

Karara katılmayanları nasıl bir süreç bekliyor?

Karara katılmayanlara 15 gün süre verilir. 15 günün içinde karara katılmaları veya sözleşmeyi imzalamaları istenir. Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu ile 15 günün sonunda katılmadıkları takdirde de satış heyeti tarafından belirlenen rakam üzerinden satışa gider. Eğer satış gerçekleşir ve kararı imzalamayan taraf bu satış rakamına itiraz ederse mahkemeye gidilir. Mahkemenin belirleyeceği bedel satıştan daha yüksek olduğu takdirde de aradaki fark, hisseyi alan kişi tarafından eski mülkiyet sahibine ödenir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu Düzenlemesinde Tebligat

Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesine ve yıktırılmasına ilişkin olarak ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin tutanağın yapıya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmesi suretiyle yapılacak. Tahliye ve yıktırmaya ilişkin işlem, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak

Kentsel Dönüşüm Kanunu ile artık bir binanın risk olduğu kesinleştiği takdirde elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerini sonlandırma işlemi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak.

Rezerv Yapı Alanları Yeniden Tanımlanıyor       

Kentsel Dönüşüm Kanunu ile dış finansman imkanlarının Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, krediye ilişkin anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını sağlamak üzere düzenleme de yapıldı. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “dış borcun tahsisi” tanımına “Kentsel Dönüşüm Başkanlığına” ibaresi eklendi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’daki “rezerv yapı alanı” tanımında değişikliğe gidildi. Rezerv yapı alanı tanımında yer alan “yeni yerleşim alanı olarak” ibaresi metinden çıkarılırken bu düzenlemenin gerekçesinde, uygulamada açılan davalarda, herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskûn alanlar dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

 Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen rezerv alanının tanımı ve kapsamı genişletilerek “yeni yerleşim alanı” ifadesi kaldırılmıştır. Rezerv alanı “mevcut kentsel ve kırsal alanlar” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda rezerv alanı kapsamı oldukça genişletilmiştir. Kentsel Dönüşüm Kanunu değişikliği ile üzerinde yerleşim mevcut olsa bile herhangi bir yer rezerv alan olarak seçilebilecektir. Bu hususun hukuken mülkiyet hakkı bakımından olumsuz ve ölçüsüz sonuçları olacağı söylenebilir.

Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metre karesinin yüzde 30’unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilmesi gerekeceği düzenlenmiştir.

Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Riskli Yapı Tespiti Resen Yapılabilecek    

Kentsel Dönüşüm Kanunu düzenlemesi ile riskli yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca talep edilmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle resen yapılabilecek.

Buna göre, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkân sağlanacak.

Kolluk Kuvveti Marifetiyle Tahliye          

Alanlarda uygulama süresince imar ve yapılaşma haklarının kısıtlanması ve alandaki yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerin durdurulması konularında Bakanlığa verilen görev ve yetkiler Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılacak.

Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu ile riskli yapıların yıktırılması konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkiler de bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılacak. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle tahliye yapılacak.

Başkanlık veya idare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek.

Arsa Haline Gelen Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Başkanlığın/Hazinenin bu kanun kapsamındaki taşınmazlarda paydaş olup olmadığı ile bu taşınmazlarda paylı veya müstakil mülkiyet olup olmadığına bakılmaksızın bu taşınmazların tamamen veya kısmen alanda veya parselde malik olanlar dışındaki üçüncü kişilere satışı durumunda Başkanlık ön alım hakkını kullanır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu düzenlemesi ile afet riski kapsamında yıktırılan yapılardan sonra arsa haline gelmiş taşınmazda Türk Medeni Kanunu kapsamında ortaklığın giderilmesi davası açılabilecektir. Ortaklığın giderilmesi davası açılması kanun kapsamında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasına ve kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kadıköy’de avukatlık faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve İstanbul Barosu avukatlarına ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Hak Sahiplerine Taşınmazın Değeri Nasıl Verilecek?    

Hak sahipliği çalışmaları, hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya iş yerinin değeri gözetilerek veya Başkanlıkça karar alınması halinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve benzeri usullerle yürütülecek. Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda, borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılacak ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapuda devredilemeyecek.

Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda İtiraz

Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle uygulama alanına konu imar ve parselasyon planlarına ilan ile itiraz usulü getirilmiştir. Onaylanan imar ve parselasyon planları ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 15 gün süreyle ilan edilir. Planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğüne yapılır ve itirazlar bakanlıkça 5 gün içinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi halinde karar kesinleşir.

İmar süreci de hızlandırılacaktır. Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi şartıyla müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde projeye göre yapı ruhsatının ve bu yapılarım tamamlanmasının akabinde de 30 gün içinde yapı kullanma izni verilecektir.

Kentsel Dönüşüm Masrafları Hisseleri Oranında Maliklerden Tahsil Edilecek

Kanuna göre riskli yapı tespiti, tahliye, yıktırma, yapım gibi masraflar hisseleri oranında mülk sahiplerinden alınacaktır. Hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibi olacağı taşınmazın değeri gözetilerek hak sahibinin borçlanması da gerekebilir. Bu durumda, borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılacak ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden taşınmazın tapu devri yapılmayacaktır.

Kişi borcunu ödeyecek bir ekonomik durumda değilse, yapının tapuda hak sahibi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkul yoksa bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve hak sahibi evli ise eşine oturma hakkı tanınacaktır.

Hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Yapım için yapılacak yardımın usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği de eklenmiştir. Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu’na bağlı mevzuat ve yönetmelik değişikliklerinin önümüzdeki günlerde yapılması beklenmektedir.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ekibimizle Görüşmek İçin

İstanbul’da faaliyet gösteren MG Hukuk Bürosu İstanbul kentsel dönüşüm avukatı olarak binaların riskli olup olmadığının tespiti öncesinde ve sonrasında hem kat maliklerine ve hem de müteahhitlere avukatlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak  bilinen ve günümüzde yoğun bir şekilde özellikle İstanbul’da uygulama olanağı bulan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/5/2012 tarihinde kabul edilmiştir. Kadıköy kentsel dönüşüm alanında MG Hukuk Av. Mete Gençer ve ekibi 2013 yılından bugüne hizmet vermektedir. Yeni Kentsel Dönüşüm Kanunu düzenlemeleri hakkında dava ve danışmanlık işlemleri için bizlere ulaşabilirsiniz.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hukuki ve mali hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle kentsel dönüşüm hukuki danışmanlık hizmeti için alanında uzman Kadıköy kentsel dönüşüm avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy kentsel dönüşüm hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

“En iyi kentsel dönüşüm avukatı” yahut “uzman avukat” şeklinde unvanlar bulunmakta mıdır sorusunun cevabını vermek gerekir. Bu konuda Avukatlık Kanunu’nun ve avukatlıkla ilgili mevzuatımızda veya uygulamada tespit edilen bir mekanizma bulunmamaktadır. En iyi avukat diye bir tanımlama hatalı olacak olup, bize göre en iyi avukat işini iyi takip eden ve müvekkilinin haklarının en etkin şekilde bilen ve sorumluluklarını yerine getiren avukattır.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.