M G H U K U K

Yükleniyor

İkamet İzni

Ana Sayfa İkamet İzni

İkamet İzni

Bu makalede, yabancılar hukukumuza dair ikamet izni kavramını, izin çeşitleri ile hukuki şartlarını ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. İkamet (Oturma) İzni, bir ülkede yabancıların belirli bir süre boyunca kalabilmeleri için gerekli olan resmi bir belgedir. Bu izin, genellikle turizm, iş, eğitim veya aile birleşimi gibi farklı amaçlarla başvuran yabancılara verilir. Her ülkenin kendi vatandaşlık yasaları ve göç politikaları bulunmakla birlikte, ikamet alma süreci genellikle belirli bir prosedüre tabidir.

Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize ikamet izni alma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İkamet İzni Nedir?

İkamet izni, bir diğer adıyla Oturma izni, bir ülkede yabancı bir vatandaşın yasal olarak o ülkede belirli bir süre kalabilmesine olanak tanıyan resmi bir belgedir. Türk hukuku kapsamında ikamet izni, yabancıların Türkiye’de belirli bir süre ikamet etmelerine ve bu süre boyunca yasal haklardan yararlanmalarına olanak tanır. Son dönemde ülkemizde ikamet izin süreçleri zorlaştırılmıştır.

Türkiye’de ikamet izinleri, yabancıların Türkiye’de ikamet etme amaçlarına ve sürelerine göre farklı kategorilere ayrılmıştır. Örneğin, eğitim, çalışma, aile birleşimi, sağlık hizmetleri veya uzun süreli oturum gibi farklı amaçlarla ikamet izni alınabilir. Başvuru süreci genellikle göç idaresi veya konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilir ve belirli belgelerin sunulmasını gerektirir.

İkamet için izin başvurusu yapmak isteyen yabancıların belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar, başvurulan izin türüne göre değişiklik gösterebilir ancak genellikle sağlık sigortası, mali durumun gösterilmesi, konaklama belgesi gibi belgelerin sunulmasını içerir.

İkamet izni başvurusu onaylandığında, yabancıya belirli bir süre için geçerli olan bir ikamet izni verilir. Bu izin süresi, başvurulan izin türüne ve belirlenen koşullara bağlı olarak değişir. İkamet izin sahipleri, bu süre içinde Türkiye’de yasal olarak kalabilir ve belirli haklardan yararlanabilirler.

Ancak, ikamet izin sahiplerinin belirli kurallara uymaları gerekmektedir. Örneğin, izin süresince Türkiye’de kalma şartlarını ihlal etmemek, ikamet izin süresi dolmadan yenileme başvurusunu yapmak gibi kurallara uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, izin süresi sona erdikten sonra yasal olmayan olarak kabul edilebilirler ve ülkeden ayrılma emri alabilirler.  İkamet izni başvurusu yaparken, bir avukatın önemi oldukça büyüktür. Çünkü ikamet için izin başvuru süreci karmaşık olabilir ve başvuru sahibi için belgelerin hazırlanması, başvuru formunun doldurulması ve gerekli adımların takibi gibi birçok detayı içerir. İstanbul Avukat MG Hukuk olarak müvekkillerimize ikamet izin alma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İkamet İzninin Hukuki Dayanağı

İkamet izninin hukuki dayanağı, Türkiye’de yabancıların ikamet etme ve çalışma haklarını düzenleyen mevzuata dayanmaktadır. Bu mevzuatın temelini, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu oluşturur. Bu kanun, yabancıların Türkiye’de ikamet edebilmeleri, çalışma izni alabilmeleri ve diğer ilgili konuları düzenler.

YUKK MADDE 19 – “Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.”

6458 sayılı Kanun’un yanı sıra, yabancıların ikamet izin başvurularının usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelik ve ilgili diğer yönergeler de ikamet konusunun hukuki dayanağını oluşturur. Bu yönetmelikler, başvuru süreci, gerekli belgeler, başvuru şartları, izin türleri ve diğer detayları detaylı olarak açıklar.

İkamet izni başvuruları, genellikle Türkiye’deki İl Göç İdaresi müdürlüklerine veya yurtdışındaki Türk konsolosluklarına yapılır. Başvuruların değerlendirilmesi ve izin verilmesi süreci, belirli kriterlere ve kanuni düzenlemelere dayanır. Bu kriterler genellikle başvuru sahibinin iş, eğitim, aile birleşimi gibi konularda belirli şartları yerine getirmesini içerir.

Dolayısıyla, ikamet izni başvurularının hukuki dayanağı, yabancıların Türkiye’de ikamet etme ve çalışma haklarını düzenleyen yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, yabancıların haklarını korurken aynı zamanda Türkiye’nin ulusal çıkarlarını da gözetir ve ikamet izni sürecini belirli bir yasal çerçevede yürütülmesini sağlar. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize ikamet izin alma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet, Türkiye’de oturma ve vize işlemlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda tanımlanan bir oturma izni türüdür. Bu izin, Türk vatandaşı olmayan kişilere belirli bir süre Türkiye’de kalma hakkı sağlar. Kısa dönem ikamet izni, ülkede farklı amaçlar için bulunan yabancılar tarafından talep edilebilir ve diğer ikamet izni türlerine göre daha kolay alınabilir.

Kısa dönem ikamet iznine başvurabilecek yabancılar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen şartları sağlayan kişilerdir. Bunlar arasında bilimsel araştırma yapmak, ticari faaliyetlerde bulunmak, eğitim veya öğrenci değişim programlarına katılmak, turizm amacıyla gelmek, sağlık nedeniyle tedavi görmek, adli veya idari makamların talebine bağlı olarak Türkiye’de kalmak gibi durumlar yer alır.

Kısa dönem ikamet izin başvuruları, yabancının bulunduğu yerdeki İl Göç İdaresi’ne yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinde belirli şartlar ve prosedürler takip edilir. Başvuruların en geç doksan gün içinde sonuçlandırılması hedeflenir.

Kısa dönem ikamet izin başvurularının reddedilmesi, iptal edilmesi veya uzatılmaması durumunda, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince belirli hukuki süreçler işletilir. Reddedilen veya iptal edilen başvurulara karşı idari yargıda dava açma hakkı bulunur ve mahkeme sürecinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin dikkate alınması gerekir.

Kısa dönem ikamet süresi en fazla iki yıl olabilir. Ancak bazı istisnai durumlarda, örneğin yatırım yapacak kişilere veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, süre kısıtlaması olmaksızın daha uzun süreli izinler verilebilir.

Son olarak, kısa dönem ikamet izni başvurularının değerlendirilmesinde belirli belgelerin sunulması gereklidir. Bu belgeler arasında pasaport, biyometrik fotoğraflar, sağlık sigortası, adli sicil kaydı, ikamet süresince maddi imkanları ispatlayan belgeler gibi evraklar yer alır. Başvuruda eksik belge sunulması durumunda, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre verilir ve süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılabilir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize kısa dönem ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni, Türkiye’de süresiz oturum iznine sahip olmak isteyen yabancıların belirli şartları sağladıklarında alabildiği bir izindir. Bu izin, Türkiye İçişleri Bakanlığının onayıyla valilikler tarafından verilir. Uzun dönem oturma için izin almak isteyen yabancıların en az sekiz yıl kesintisiz olarak Türkiye’de oturma izniyle kalmış olmaları gerekir. Ayrıca, son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmaları ve düzenli bir gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, sağlık sigortasına sahip olmaları ve kamu düzeni veya güvenliği açısından bir tehdit oluşturmamaları şartları da aranır.

Uzun dönem oturma izni almak için başvuran yabancılar, belirli belgeleri sunmak zorundadırlar. Bu belgeler arasında ikamet izin başvuru formu, pasaport veya benzeri belgenin aslı ve fotokopisi, biyometrik fotoğraflar, sağlık sigortası, adli sicil kaydı, gerekli harçların ödendiğini gösteren makbuzlar, maddi imkanlarını ispatlayan belgeler, sosyal yardım alınmadığına dair belge, adres kayıt sistemi belgesi ve gerekirse ek belgeler bulunmaktadır.

Uzun dönem ikamet izni alan yabancılar, bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Ancak, askerlik, seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklar bu izin sahiplerine tanınmaz. Ayrıca, bu kişilerin Türkiye’de çalışmak istemeleri durumunda ayrıca çalışma izni almaları gerekmektedir.

Uzun dönem oturma izin başvurusu reddedilen kişiler, ret kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorlarsa, bu kararın iptali talebiyle dava açabilirler. Bu davalarda idare mahkemelerinde açılmalıdır ve belirli bir süre içinde başvurulmalıdır.

Sonuç olarak, uzun dönem ikamet Türkiye’de süresiz oturum izni elde etmek isteyen yabancılar için belirli şartları sağladıklarında alabilecekleri bir izindir. Bu izin, belirli haklar sağlar ancak bazı hakları da kısıtlar ve izin sahiplerinin belirli yükümlülükleri yerine getirmelerini gerektirir. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize uzun dönem ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci Oturma İzni, yabancıların Türkiye’de eğitim almak amacıyla bulunmalarına olanak tanıyan bir oturum izni türüdür. Bu izin, öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığı süre boyunca ülkede yasal olarak kalmasına olanak sağlar. Öğrenci ikameti, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara göre verilir.

Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancılar, belirlenen şartları sağladıklarında öğrenci oturma izni alabilirler. Bu şartlar, ilgili kanunda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. İlk ve orta öğretim öğrencileri ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ülkede eğitim almak istediklerini gösteren belgeleri ibraz etmeleri halinde öğrenci ikamet için izin alabilirler.

Öğrenci oturma izni alan yabancılar, Türkiye’de çalışma hakkına da sahiptirler. Ancak bu durum için ayrıca çalışma izni almak gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni, belirli bir süre için verilir ve bu süre öğrencinin eğitim süresine göre değişebilir. Oturma süresi dolmadan önce uzatılabilir.

Öğrenci oturma izni başvurusu yaparken gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Başvuru formu, pasaport, biyometrik fotoğraflar, harç makbuzları, sağlık sigortası, adli sicil kaydı gibi belgelerin yanı sıra öğrencinin maddi imkanlarını gösteren belgeler de gereklidir.

Öğrenci ikamet sahiplerinin aile üyeleri bu izinden yararlanamazlar. Ancak öğrenci oturma izni sahibi olan öğrencinin çalışma izni alması halinde ailesi de Türkiye’de çalışabilir. Öğrenci oturma izni sahibi kişinin eğitimiyle ilgili bir problem yaşaması halinde ikamet için izni iptal edilebilir ve Türkiye’den ayrılması gerekebilir.

Öğrenci oturma izni başvurusunun reddedilmesi veya iptal edilmesi durumunda, bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişi dava açabilir. İdare mahkemelerinde bu tür davalara ilişkin süreler ve prosedürler belirlenmiştir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize öğrenci ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile İkamet İzni

Aile oturma izni, Türk vatandaşı, mavi kart sahibi veya oturma izniyle Türkiye’de kalan bir yabancının aile fertlerine verilmektedir. Örneğin, bir Türk vatandaşı eşinin yabancı biri için aile ikamet izni talep edebilir. Ancak, bu izin için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Örneğin, Türk vatandaşı eşin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olmamalıdır. Ayrıca, diğer kanunda belirtilen şartların da sağlanması gerekmektedir.

Aile oturma izni talep eden yabancının da belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de destekleyici olarak adlandırılan Türk vatandaşı veya yasal olarak Türkiye’de bulunan bir yabancı ile yaşaması veya yaşama niyeti taşıması gerekmektedir. Ayrıca, evlilik sırf ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olmalıdır.

Aile oturma izni alınması durumunda, izin süresi genellikle üç yıldır. Ancak, destekleyicinin oturma izni süresini aşamaz. Ayrıca, aile ikamet izni başvurusunun reddedilmesi, iptal edilmesi veya süresinin uzatılmaması durumunda idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir. Bu izin aynı zamanda Türk vatandaşlığına da yol açabilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Anlaşmalı evliliklerde ise, oturma için izin almak amacıyla yapıldığına dair makul şüphe oluşması halinde valilik tarafından araştırma yapılır ve gerektiğinde izin iptal edilebilir.

Sonuç olarak, aile oturma izni Türkiye’de yaşamak isteyen yabancılara tanınan bir haktır ve belirli şartların sağlanmasıyla alınabilir. Bu şartlar yerine getirilmediğinde ise izin reddedilebilir veya iptal edilebilir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize aile ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnsani İkamet İzni

İnsani ikamet izni, Türkiye’de yaşayan yabancılara, belirli acil durumlar veya özel koşullar nedeniyle geçici olarak oturma izni verilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Bu izin, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerinde ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte düzenlenmiştir.

İnsani ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar arasında şu durumlardaki kişiler yer almaktadır:

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Türkiye’den çıkışları yapılamayan veya ayrılmaları makul görülmeyen yabancılar için,
  • Sınır dışı etme kararı alınmamış yabancılar için,
  • Yargı yoluna başvurulduğunda,
  • İltica ülkesine geri gönderilmesi sürecinde olan yabancılar için,
  • Diğer ikamet izinlerine başvurma imkânı olmayan acil durumlarda,
  • Olağanüstü durumlarda.

İnsani ikamet izin süreleri, Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olup, valilikler tarafından onay alınarak verilir ve uzatılabilir. Diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar insani ikamet izni için aranmaz. İnsani ikamet izni, Bakanlık onayı alındıktan sonra, iznin verilmesini zorunlu kılan şartların ortadan kalkması durumunda valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz. İzne sahip olan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, izin süresi içinde diğer ikamet izinleri için başvurabilirler. Ancak, insani ikamet izniyle geçirilen süreler, diğer ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz. Sonuç olarak, insani ikamet, Türkiye’de bulunan yabancılara belirli acil durumlar veya özel koşullar nedeniyle geçici olarak oturma izni sağlayan bir düzenlemedir ve belirli şartlar altında verilir ve yönetilir. İstanbul Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize insani ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İnsan ticareti mağduru ikamet izni, Türkiye’de insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara verilen özel bir izin türüdür. Bu izin, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerinde ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte düzenlenmiştir.

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılar bu izne başvurabilirler. İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli olarak düzenlenir. Bu izinler en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak toplamda üç yılı geçemez. Diğer ikamet izinlerinin verilmesinde aranan şartlar insan ticareti mağduru ikamet izni için aranmaz.

Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi, getirilen yükümlülüklere uyulmaması, yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak bu durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında olduğunun tespiti halinde ikamet izin iptal edilmez.

Sonuç olarak, insan ticareti mağduru ikamet izni, Türkiye’de insan ticaretine maruz kalan veya maruz kalma riski bulunan yabancılara geçici bir koruma sağlar. Bu izin, belirli şartlar altında düzenlenir ve belirli sürelerle uzatılabilir. İzne ilişkin başvurular valilikler tarafından değerlendirilir ve izin verilmesine veya iptal edilmesine karar verilir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize insan ticareti mağduru ikamet iznine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İkamet İzni Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Oturma izni (ikamet izni) almak için adımlar ve gerekli belgeler şu şekildedir:

Başvuru Öncesi:

Oturma izni başvurusu için öncelikle E-ikamet sistemi üzerinden ön başvuru yapılır. Başvuru internet üzerinden gerçekleştirilir.

Başvuruyu yapan kişi, “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” seçeneğini kullanır ve sistem tarafından karşılarına çıkacak olan “Ön Kayıt Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurur.

Randevu Alınması ve Başvuru:

Doldurulan Ön Kayıt Formu ile oturmak istenilen yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu alınır.

Randevu gününde, doldurulan formun çıktısı alınarak ve imzalanarak, gerekli evraklar ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidilir.

Gerekli Belgeler:

3.1. Kısa Dönem Oturma İzni (İkamet İzni) için Gerekli Belgeler:

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen bir belgenin aslı ve fotokopisi

4 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık Sigortası

Adli Sicil Kaydı

İkamet izni boyunca geçim sağlayacak maddi imkânı ispatlayan belgeler

Duruma göre ek belgeler

3.2. Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni) için Gerekli Belgeler: Yukarıdaki belgelere ek olarak son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almadığına dair mühürlü ve imzalı belge, adres kayıt sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge ve ek belgeler gerekebilir.

3.3. Öğrenci Oturma İzni (İkamet İzni) için Gerekli Belgeler: Yukarıdaki belgelerin yanı sıra aktif öğrencilik belgesi de gereklidir.

3.4. Aile Oturma İzni (İkamet İzni) için Gerekli Belgeler: Yukarıdaki belgelere ek olarak evli olduklarını gösterir belge ve destekleyicinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi gereklidir.

İkamet İzninin Uzatılması

İkamet izni süresinin uzatılması, yabancı uyrukluların mevcut ikamet izinlerinin sona erme tarihine yaklaştığında yapmaları gereken bir prosedürdür. İkamet izni uzatma süreci genellikle izin sahibinin bulunduğu ülkedeki göç idaresi veya ilgili makamlar tarafından yönetilir ve başvuru yoluyla gerçekleştirilir.

İkamet izni sahibi, mevcut izinlerinin bitiş tarihinden önce belirli bir süre içinde (genellikle 60 gün öncesinden) ikamet izin uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Başvuru, genellikle bulunduğu ülkenin göç idaresi veya ilgili makamlarına yapılır. Başvuru için gereken belgeler ve prosedürler ülkeye göre değişebilir, bu nedenle başvuru öncesi ilgili makamların web siteleri veya bilgi merkezlerinden güncel bilgiler alınmalıdır. İkamet izni uzatma başvurusu için genellikle pasaport, ikamet izin başvuru formu, biyometrik fotoğraflar, sağlık sigortası, mali durumu gösteren belgeler gibi belgeler gereklidir. Ülkeye ve izin türüne göre ek belgeler de istenebilir.

Belgelerin tamamlanması ve gerekli ücretlerin ödenmesinin ardından başvuru yapılır. Başvuru genellikle online olarak veya belirli bir başvuru merkezine şahsen giderek yapılabilir. Başvurunun alınmasıyla birlikte, başvuru sahibine bir başvuru numarası veya referans verilir ve başvuru işlemi değerlendirilmeye alınır. Başvuru, göç idaresi veya ilgili makamlar tarafından incelenir ve değerlendirilir. Başvurunun uygunluğuna ve belgelerin eksiksizliğine göre karar verilir.

Başvurunun sonucu, genellikle belirli bir süre içinde (birkaç hafta veya ay) başvuru sahibine bildirilir. İzin uzatılabilir veya reddedilebilir. İzin uzatılırsa, başvuru sahibine yeni bir ikamet izni kartı veya belgesi verilir. Bu belge, belirli bir süre için geçerli olacaktır. İzin uzatılmazsa, başvuru sahibine bu karar yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvuruların nedenleri genellikle belirtilir ve gerekirse itiraz hakkı tanınır. Müvekkillerimize ikamet izin başvuru süreciyle ilgili hukuki rehberlik ve etkin avukatlık hizmeti sunmak amacıyla Kadıköy’deki MG Hukuk Avukatlık Ofisi olarak faaliyet gösteriyoruz.

İkamet İzin Başvurusunun Reddi ve İtiraz

Türk hukukunda ikamet izni başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru sahibi itiraz hakkına sahiptir. İtiraz, ikamet izni başvurusunun reddedildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yazılı olarak veya E-Devlet sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilir.

İtirazın değerlendirilmesi sürecinde, göç idaresi başvuru sahibinin itirazını inceleyerek gerekli belgeleri ve açıklamaları isteyebilir. İtirazı değerlendiren kurum, başvurunun hukuki ve fiili yönlerini detaylı olarak gözden geçirir.

İtirazın sonucunda iki olasılık vardır:

  • İtirazın Kabul Edilmesi: Başvuru sahibinin itirazı haklı bulunur ve ikamet izni verilir. Bu durumda, başvuru sahibine ikamet izni verilir ve gerekli işlemler tamamlanır.
  • İtirazın Reddedilmesi: İtiraz değerlendirildikten sonra başvurunun reddedilmesine karar verilirse, başvuru sahibine yazılı olarak bildirim yapılır. Bu durumda, başvuru sahibi tarafından ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Ancak, idari mahkemeye dava açma hakkı saklıdır.

İtiraz süreci adil bir şekilde yürütülmeli ve başvuru sahibinin hakları korunmalıdır. İtiraz sürecinin sonucu, başvuru sahibinin durumuna ve sunulan belgelere göre değişkenlik gösterebilir. MG Hukuk Avukatlık Ofisi olarak, müvekkillerimize ikamet izni başvurusunun reddinin iptali sürecinde profesyonel hukuki danışmanlık ve etkili avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

İkamet İzni Başvuru Dilekçesi Örneği

İkamet izni başvurusu yapmak isteyen bireyler, resmi başvuru dilekçesi hazırlamadan önce hukuki süreç ve gereklilikler hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü ikamet izni başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin durumuna, nedenine ve diğer birçok faktöre bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hazırlanan dilekçenin eksiksiz ve doğru bilgiler içermesi, başvurunun olumlu sonuçlanması için son derece önemlidir. Bu nedenle, gerçek bir ikamet izni başvuru dilekçesi hazırlamak ve hukuki süreçte doğru adımları atmak için bir avukata danışmak önemlidir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından öğrenci ikamet izni başvuru dilekçesinden bir parça verelim:

“Başvuru formu ve teslim ettiğim diğer evraklardaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Adres değişikliklerimi yirmi (20) iş günü içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildireceğimi ve bu konudaki yasal sorumluluklarımı kabul ediyorum. Öğrenim amaçlı aldığım randevumla işlemlerimin yapılarak tarafıma ikamet izni verilmesini istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Avukatlar, başvuru sahibinin durumunu değerlendirerek uygun bir dilekçe hazırlamak, gereken belgeleri belirlemek ve başvurunun takibini yapmak konularında uzmanlaşmışlardır. Ayrıca, hukuki süreçte başvuru sahibinin haklarını korumak ve en uygun stratejiyi belirlemek için avukatlarla çalışmak, başvurunun olumlu sonuçlanma şansını artırabilir. Bu nedenle, ikamet izni başvurusu yapmadan önce bir avukata danışmak, başvurunun doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesi için önemlidir. MG Hukuk Kadıköy Avukatı olarak bizler de müvekkillerimizin ikamet iznine ilişkin gerekli hukuki hizmeti vermekteyiz.

İkamet İzin Başvurusu İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Son yıllarda çevresinde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle çok sayıda göç alan ülkemizde, Yabancılar Hukuku her geçen gün önem kazanmaktadır. Yine yabancı ülke vatandaşlarının yabancılar şube, deport işleri, yabancıların yer aldığı ceza davaları, yabancıların yer aldığı hukuk davalarında hukuki yardım alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Türk vatandaşı olmayanların ülkemizde oturmaları için vize süresi içerisinde ikamet için izin almaları gerekmektedir. Oturma izni, ikamet izni olarak da bilinmekte olup birden fazla ikamet izni türü vardır. İstanbul’da şartları kolay olmayan oturma izni almak isteyen yabancıların şahsi durumlarına göre kendilerine uygun ve sorun çıkmayacak bir şekilde ikamet için izne başvurulması gerekmektedir.

Yabancı Ülke Vatandaşları İçin;

Çalışma izinlerinin alınması,

Ülkemizde yaşamak isteyen yabancıların oturma izin başvurularının yapılması, süreçlerinin takip edilmesi, oturma izin sürelerinin uzatılması,

Ülkemizde gayrimenkul almak istemeleri halinde gayrimenkul alımı ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi,

İkamet İzni

Yabancıların çalışma izinlerinin alınması konusunda gerekli başvuruların yapılması,

Yabancıların Türk Vatandaşlığına başvuru yapması ve ilgili sürecin takip edilmesi,

Ülkemizde oturma, ikamet izni almak isteyen yabancıların başvurularının yapılması ve ilgili sürecin takip edilmesi,

Ülkemize yatırım yapmak, ülkemizden gayrimenkul satın almak isteyen yabancılara hukuki hizmet verilmesi,

Deport (Sınır dışı etme) kararına itiraz edilmesi, kaldırılması konularında MG HUKUK BÜROSU müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup ret ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

Türkiye’nin gayrimenkul alanında sunduğu fırsatlardan biri de Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b uyarınca, cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-J bendi uyarınca ikamet alanlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesi alanlarında MG HUKUK BÜROSU olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda yayınlanan 18 Eylül 2018 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarında üç yıl süre ile satılmaması şerhi konulmak sureti ile satın alan yabancı yatırımcı, Türk Vatandaşlığını istisnai yoldan kazanmak için başvuru yapılabilmekte, sürecin hukuka uygun takibi için vatandaşlık avukatlığı hizmeti alınmalıdır. Kadıköy’deki Avukatlık Ofisimiz MG Hukuk olarak, müvekkillerimizin ikamet izin sürecinde ihtiyaç duydukları hukuki destek ve etkin avukatlık hizmetini sağlıyoruz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.