M G H U K U K

Yükleniyor

Maaş Haczi

Ana Sayfa Maaş Haczi

Maaş Haczi

Maaş haczi hem borçlular hem de alacaklılar açısından önemli hukuki ve ekonomik sonuçlar doğurabilen karmaşık bir süreçtir. Maaş haczi, ekonomik ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan bir durum olup, borçlunun ödemelerini ihmal etmesi veya alacaklıların haklarını koruma ihtiyacı doğduğunda devreye giren bir icra işlemidir. Bu yöntem, borçlu kişinin düzenli olarak aldığı maaş veya ücretin belirli bir kısmının, icra yoluyla alacaklıların tahsil etmesi için haczedilmesini sağlar.

Bu makalede, maaş haczi kavramını daha detaylı inceleyerek, nasıl uygulandığına ve hangi durumlarda gerçekleştiğine bakacağız. Maaş haczi dosyaları, borçlunun mali durumunu etkileyen ve alacaklıların haklarını koruma sürecinde kritik bir rol oynayan hukuki prosedürlerdir. Bu süreçlerde, avukatlar hem borçlunun adil bir şekilde muamele görmesini sağlar hem de alacaklıların haklarını yasal çerçevede korur. Maaş Haczine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, bir borçlunun alacaklı bir kişinin talebi üzerine yargı kararıyla düzenli olarak aldığı maaş veya ücretin belirli bir kısmına icra yoluyla el konulması işlemidir. Bu işlem, borçlu kişinin borcunu ödemediği durumlarda alacaklıların haklarını korumak amacıyla uygulanır. Alacaklı, borçlunun işverenine başvurarak icra takibi başlatır ve kesinleşen bir icra kararıyla borçlu kişinin maaşının belirli bir miktarı işveren tarafından alacaklıya ödenmek üzere haczedilir. Maaş haczi, borçlunun maaşının bir kısmının belirlenen oranında kesintiye uğramasıyla gerçekleşir ve bu kesinti borç tamamen ödenene kadar devam eder.

Bu süreçte işveren, mahkeme kararına uygun olarak borçlunun maaşından kesinti yapmakla yükümlüdür ve bu kesintiler doğrudan alacaklıya ödenir. Maaş haczi, borçlunun mali durumunu etkileyen önemli bir hukuki süreç olup, borçlunun ve alacaklının haklarının korunmasını sağlar.

Maaşa Haciz İşlemi Nasıl Yapılır?

Maaş haczi, bir borçlunun alacaklı tarafından icra yoluyla maaşından belirli bir miktarın kesilerek alacaklıya ödenmesini sağlayan bir hukuki işlemdir. İcra takibi başlatılan borçlunun düzenli olarak çalışması durumunda, alacaklı tarafından icra müdürlüğüne başvurulur ve maaş haczi talebi yapılır.

 • İcra Takibi Başlatılması: Alacaklı, borçlunun ödemelerini yapmaması üzerine icra takibi başlatır. İcra dosyası kesinleştiğinde, borçlunun düzenli olarak çalışıp çalışmadığı tespit edilir.
 • Maaş Haczi Müzekkeresi: Borçlu kişinin çalıştığı işverene, icra müdürlüğü tarafından maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Bu müzekkerede, borçlu kişinin maaşının belirli bir oranında kesinti yapılması talep edilir.
 • İşveren Bildirimi: İşveren, maaş haczi müzekkeresini aldıktan sonra borçlu kişinin maaş tutarını ve varsa diğer haciz bilgilerini icra dairesine bildirmekle yükümlüdür.
 • Kesinti ve Ödeme: İşveren, borçlunun maaşından talep edilen oranda kesinti yaparak bu tutarı icra dairesine öder. Kesinti genellikle borçlunun maaşının dörtte birini geçemez.
 • Devam Eden Haciz: Maaş haczi işlemi, borcun tamamı ödenene kadar devam eder. Borç ödendikten sonra maaş haczi sona erer.
 • Sıralama ve Diğer Alacaklılar: Birden fazla alacaklı varsa, maaş haczi talebi ilk olarak gönderen alacaklıdan başlayarak sırayla işlem görür. Diğer alacaklılar da sırayla maaş haczi işlemi uygulatabilirler.
 • İşverenin Sorumluluğu: İşveren, maaş haczi müzekkeresini aldıktan sonra borçlunun maaşından kesinti yapmak ve bu kesintiyi icra dairesine ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren, borç tutarından sorumlu olabilir ve kendisi hakkında da icra işlemi başlatılabilir.

Maaş haczi, borçlunun maddi durumunu düzeltmek için alacaklıya bir yol sağlar ve borcun tahsilini kolaylaştırır. Ancak borçlunun geçimini sağlaması için maaşının bir kısmının korunmasını da sağlar. Bu nedenle, maaş haczi işlemi adil bir denge sağlamak amacıyla yasal düzenlemelere tabidir ve belirli kurallara göre uygulanır. Maaş haczi dosyalarında avukatın varlığı, adil ve hukuki bir çözümün sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Maaş Haczine dair daha detaylı bilgi sahibi olmak veya avukatlık hizmeti almak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczinde Kesinti Yapılabilecek Tutar ve Oran

Maaş haczi kesintisi yapılacak tutar ve oranı, mevzuatımızda İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesi ve İş Kanunu’nun 35. maddesi tarafından belirlenir.

İİK 83. Maddesi ve Kesinti Oranı: İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca, işçinin maaşının dörtte birinden az olmamak üzere kesinti yapılır. Yani, işçinin maaşının en az dörtte biri haczedilebilir. Bu durum, genel olarak işçinin aylık gelirinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği anlamına gelir.

“Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenid olmayan nafakalar, tekaüd maaşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tahsis edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.”

Nafaka İstisnası: Ancak, İş Kanunu’nun 35. maddesi gereğince, işçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazlası nafaka borcu alacaklıları tarafından haczedilemez. Bu nedenle, işçinin maaşının dörtte birinden fazlası nafaka borcu alacakları için korunur ve kesinti yapılabilir. Eğer işçinin nafaka borcu varsa ve bu borç, maaşının dörtte birinden fazlasını aşıyorsa, nafaka tutarı kadar kesinti yapılabilir.

“İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”

Ücret Eki ve Haczi: İşveren tarafından işçiye aylık sabit ücret dışında ödenen ek ücretler, ücret eki olarak kabul edilir. Bu ekler genellikle prim, ikramiye, kardan pay alma, komisyon ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, sosyal yardımlar gibi ödemeleri içerir. İİK’nın 83/2. maddesine göre, bu ekler de dörtte bir oranında haczedilebilir. Yani, işçinin aldığı ek ücretlerin dörtte birinden az olmamak üzere kesinti yapılabilir.

Bu kurallar çerçevesinde, işçinin maaşından yapılacak kesinti genellikle maaşının dörtte biri ile sınırlıdır. Ancak, nafaka borcu gibi özel durumlar ve işveren tarafından verilen ek ücretler de kesintiye tabi olabilir. Bu kesintiler, işçinin maddi durumunu korumak ve alacaklıların haklarını sağlamak amacıyla yasal düzenlemelere tabidir.

Maaş Haczinde Sıra

Maaş haczi işlemlerinde sıra belirleme, İcra ve İflas Kanunu’na göre belirlenir ve bazı özel durumlar dikkate alınır. İşçinin birden fazla kesinleşmiş icra dosyası varsa ve bu dosyalardan işverene maaş haczi müzekkeresi gönderilmişse, sıranın belirlenmesi şu faktörlere göre yapılır:

 • Tebliğ Tarihi ve Alacağın Niteliği: İşverene gönderilen maaş haczi müzekkeresinin tebliğ tarihi ve alacağın niteliği, kesinti yapılacak sıranın belirlenmesinde önemlidir. Öncelikle, icra takibinin ne zaman açıldığı veya borcun vadesi gibi faktörler göz önüne alınmaz. Sıra, işverene gönderilen maaş haczi müzekkeresinin tebliğ tarihine göre belirlenir. Yani, işverene ilk tebliğ edilen maaş haczi, sıranın başında yer alır.
 • Nafaka Alacakları: Nafaka alacakları önceliklidir ve diğer alacaklardan önce tahsil edilmelidir. Dolayısıyla, nafaka alacağı gönderilen maaş haczi müzekkeresinin sırası önemli değildir, ancak bu maaş haczi ilk sıraya kaydedilmelidir. Ancak, bu durum aylık olarak ödenen tutara ilişkin olduğundan, birikmiş nafaka borçları da diğer alacaklar gibi tebliğ tarihine göre sıraya alınır.

Bu kural ve istisnalar, alacaklıların haklarını korumak ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenmiştir. Nafaka alacaklarının öncelikli olması, alacaklının maddi güvencesini sağlamak adına önemlidir ve bu nedenle sıra belirlemede dikkate alınması gereken bir faktördür. Konuyla bağlantılı olan ilamsız icra takibi, senet alacağı ve usulsüz tebligat şikâyeti makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşı, genellikle emeklilik dönemi boyunca kişinin temel geçim kaynağıdır ve bu gelir kaynağının korunması önemlidir. İcra ve İflas Kanunu’na göre, emekli maaşının çoğu durumda haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak, bazı istisnai durumlarda emekli maaşına haciz işlemi uygulanabilir:

 1. SGK Borçları: Emekli olan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları varsa, emekli maaşından bu borçlar için kesinti yapılabilir. Bu durumda, emekli maaşının dörtte biri (1/4) SGK borçlarını ödemek için haczedilebilir.
 2. Nafaka Borçları: Mahkeme kararıyla belirlenen nafaka borçları, emekli maaşından kesinti yapılmasını gerektirebilir. Nafaka alacaklısı, mahkeme kararıyla emekli maaşına haciz koydurabilir. Nafaka miktarı, emekli maaşının dörtte birini (1/4) aşsa bile tamamı için kesinti yapılabilir.
 3. Muvafakatname: Emekli olan borçlu, kendi isteğiyle muvafakatname vererek emekli maaşına haciz işlemi uygulanmasını kabul edebilir.

Ancak, yukarıdaki istisnai durumlar dışında, emekli maaşı genellikle korunaklı bir gelir kaynağıdır ve haczedilemez. Bu durumda, emekli maaşının haczedilebilirliği konusunda net bir bilgi almak için bir hukuk danışmanına başvurmak önemlidir. Emekli maaşının haczi konusunda daha detaylı bilgi almak için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczine İtiraz

İcra dairesinden gelen maaş haczi talebi, işverenin borçlu işçi adına alacaklarından yapılacak bir kesinti talebini içerir. İşveren bu talebi yazılı olarak alır ve dosyanın kendisine ulaştığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde cevaplamakla yükümlüdür. İşveren, maaş haczi talebine karşı itiraz edebilir.

İtiraz etmek için, talebin dayandığı sebebi belirlemek önemlidir. Metinde belirtildiği gibi, işverenin maaş haczi talebine itiraz etme sebeplerinden biri, borçlu işçinin artık işverenin çalışanı olmaması veya maaş haczi kesintisinin gereksiz olduğunu düşünmesidir. İşveren, maaş haczi talebine itiraz etmek istediğinde, bu itirazı yazılı olarak ilgili icra dairesine bildirmelidir. İtirazın gerekçeleri ve delilleri açık bir şekilde belirtilmelidir. İcra dairesinden gelen maaş haczi talebine cevap vermek için belirli bir süre verilir. Bu süre içinde işverenin yazılı itirazı icra dairesine iletilmelidir. Süre geçtikten sonra yapılan itirazlar geçerli olmayabilir.

İşveren, maaş haczi talebine karşı nasıl bir itirazda bulunacağı konusunda hukuki yardım alabilir. Hukuki bir uzmanın görüşü, işverene maaş haczi talebine karşı en etkili savunma stratejisini belirlemede yardımcı olabilir. İcra dairesi, işverenin maaş haczi talebine yönelik itirazını inceler ve değerlendirir. İtirazın haklı bulunması durumunda, maaş haczi talebi reddedilebilir veya düzeltilmesi için talimat verilebilir. MG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize maaş haczine itiraz süreci için hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Maaş Hacziyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Maaş haczi, borçlu işçinin maaşından alacak tahsil etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ancak ücret haczi sadece işçi ve memurlar için geçerlidir, kendi namına ve hesabına çalışanlar için geçerli değildir.
 • İşçinin maaşının tamamı haczedilmez, borçlu ve ailesinin geçimi için gerekli olan kısım ayrılır ve sonra alacak tahsil edilir.
 • Maaş haczi kesintileri, borçlu adına açılan icra dosyasındaki tüm alacaklar ödenene kadar devam eder.
 • İşçinin işten ayrılması, maaş haczi uygulamasını durdurur, ancak işçi tekrar çalışmaya başlarsa haciz yeniden başlatılabilir.
 • Emekli maaşı genellikle haczedilemez, ancak nafaka borçları için yapılan haciz talepleri bu kuralı geçersiz kılabilir.
 • İşveren, borçlu işçinin maaşına haciz talebine cevap vermek ve kesinti yapmak zorundadır. Aksi takdirde işveren borçtan sorumlu olabilir.
 • Birden fazla icra dosyası varsa, ödeme sırası belirlenir ve her bir dosyadan sadece bir kesinti yapılır.
 • İşçinin maaşına gelen haciz talebine işveren itiraz edemez, ancak borçlu işçi iş akdini feshetse bile kesintiler devam eder.
 • Nafaka alacakları, diğer alacaklardan önceliklidir ve önce nafaka miktarı kesilir, geri kalan miktarın haczi yapılır.
 • İşten ayrılan işçi için gelen haciz talebi, işveren tarafından icra dairesine bildirilmeli ve ödeme dosya borcuyla sınırlı olmalıdır.

Maaş Haczi Talep Dilekçesi Örneği

Önemle belirtmemiz gerekir ki her savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Olaya uygun olmayan içerikte hazır dilekçeler ile hak ve alacak kaybı yaşayabilirsiniz. Dava ve talep şartlarından birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul icra avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Bir dilekçe örneği her zaman sadece bir örnek teşkil eder ve bu örnek, olayın detaylarına ve yasal gerekliliklere uygun olarak kişiselleştirilmelidir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından Maaş Haczi Talep Dilekçesinden bir parça verelim:

“Borçlu ……’nın bir işyerinde ücretli olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için UYAP üzerinden SGK sorgusu yapılmasını ve akabinde borçlunun maaşına haciz konulması ve konulan haciz çerçevesinde dosyaya ödeme yapılmasına ilişkin olarak borçlunun çalıştığı işyerine – işverenine maaş haczi müzekkeresi yazılarak gönderilmesini vekaleten talep ederim.”

Maaş haczi dosyaları, borçlunun mali durumunu etkileyen ve alacaklıların haklarını koruma sürecinde kritik bir rol oynayan hukuki prosedürlerdir. Bu süreçlerde, avukatlar hem borçlunun adil bir şekilde muamele görmesini sağlar hem de alacaklıların haklarını yasal çerçevede korur. Maaş Haczine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczi Cevap Dilekçesi Örneği

Tekrar vurgulamak gerekir ki her savunma sürecine hazırlanırken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken hususlar bulunmaktadır. Standart olmayan veya olaya uymayan hazır dilekçeler kullanarak hak kaybı yaşama riskiniz vardır. Bir dava veya talep sürecinde şartların eksik olması durumunda sonuç sizin aleyhinize dönebilir. Bu sebeple, hukuki konularda uzman bir İstanbul icra avukatından destek almanız önerilir. İstanbul Barosu’na başvurabilir veya Kadıköy icra avukatı MG Hukuk’a ulaşarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Dilekçe örnekleri her zaman yalnızca bir örnek niteliğindedir ve bu örnek, olayın detayları ve yasal gereklilikler doğrultusunda özelleştirilmelidir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından Maaş Haczi Cevap Dilekçesinden bir parça verelim:

“Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında aleyhinde icra takibi başlatılan dosyanız borçlusu ……..’nın maaşının ve ücretinin 1/4’üne haciz konulması için şirketimize yazılan müzekkere tarafımıza tebliğ edilmiştir. Borçlu çalışan şirketimizden ………….. TL maaş almaktadır. Tarafımıza tebliğ edilen maaş haciz müzekkeresi gereğince çalışanımızın maaşının 1/4’ü bir sonraki ay alacağı maaştan itibaren numarası yazılı icra dosyasında ödenmek üzere İcra Dairenizin hesabına aktarılacaktır. Gereğinin yapılmasını talep ederim.”

Maaş haczi dosyaları, borçlunun mali durumunu etkileyen ve alacaklıların haklarını koruma sürecinde kritik bir rol oynayan hukuki prosedürlerdir. Bu süreçlerde, avukatlar hem borçlunun adil bir şekilde muamele görmesini sağlar hem de alacaklıların haklarını yasal çerçevede korur. Maaş Haczine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczine İtiraz Dilekçesi Örneği

Önemle belirtmek gerekir ki, savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Hazır dilekçeler kullanarak uygun olmayan içerikler sunmanız durumunda haklarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir dava veya talep sürecinde gerekli şartların eksik olması halinde sonuçlar sizin aleyhinize olabilir. Bu yüzden, hukuki konularda uzmanlaşmış bir İstanbul icra avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. İstanbul Barosu avukatlarına başvurabilir veya Kadıköy MG Hukuk bürosuyla iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir dilekçe örneği sadece bir örnek teşkil eder ve bu örnek, olayın detaylarına ve yasal gereksinimlerine göre özelleştirilmelidir. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından Maaş Haczi İtiraz Dilekçesinden bir parça verelim:

“Müdürlüğünüz …/……/……. tarih ve aynı esas sayılı numaralı “………………..” T.C. kimlik numaralı ……../……. E. sayılı dosya borçlusu ………………………………’ın şirketimizden almakta olduğu maaşının ¼ ‘üne haciz konulmasına karar verildiği” bilgilendirmesini içeren maaş haciz evrakı …./…../……. tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.

………………………. isimli şahıs müvekkil şirketten …./…./…… tarihinde işten ayrılmış olup borçlunun müvekkil şirketten hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda itirazımız göz önünde bulundurularak gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.”

Maaş haczi dosyaları, borçlunun mali durumunu etkileyen ve alacaklıların haklarını koruma sürecinde kritik bir rol oynayan hukuki prosedürlerdir. Bu süreçlerde, avukatlar hem borçlunun adil bir şekilde muamele görmesini sağlar hem de alacaklıların haklarını yasal çerçevede korur. Maaş Haczine ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti almak için Kadıköy İcra Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Maaş Haczine İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatlık bürosu olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın maaş haczine dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli icra avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2015/24174 K. 2016/1687 T. 21.1.2016

“İİK.nun 83. maddesi gereğince kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten, borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak aynı maddenin 2.fıkrasında haczedilecek miktarın, maaş ve ücretin 1/4’ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Kanun, borçlunun maaş veya ücretinin 1/4’ünün her durumda haczedebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre, ücretin tamamı borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru, bunun 1/4’ünü mutlaka haczetmek zorundadır. İcra memuru haczedeceği miktarın azami sınırını belirlerken, borçlunun ve ailesinin ihtiyacını göz önünde bulunduracaktır. İcra memuru, bu takdiri kendisi yapabileceği gibi bunun için bilirkişiye de başvurabilir. İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre, maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez.”

Maaş Haczi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2010/963 K. 2010/13033 T. 27.5.2010

“Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının İ.İ.K.nun 78 ve müteakip maddeleri gereğince borçlunun hak, alacak ve malları üzerine doğrudan haciz konulmasını isteme hakkı vardır. Alacaklının, İ.İ.K.nun 78. maddesi gereği borçlunun şikayetçi 3. kişi konumunda olan kurumdaki hak ve alacaklarına doğrudan doğruya haciz müzekkeresi gönderilmesi halinde 3. kişinin borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise haczedilecek mal ve hak bulunmadığını icra dairesine bildirmesi gerekir. 3. kişinin doğrudan doğruya İ.İ.K.nun 78. maddesine göre istenen haciz sebebiyle anılan işlemlerin dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla. 3. kişi nezdinde kesinleşen haciz konusu bir alacak yoktur.

Ancak haciz konusu paranın varlığı halinde 3. kişi para üzerine haciz koymakla yetinmelidir. Haczin tekemmülü için 3. kişiye İ.İ.K.nun 89. maddesi gereğince haciz ihbarnamesinin de ayrıca tebliğ edilmiş olması şart değildir. Borçlunun 3. kişide parası varsa, 3. kişiye gönderilen haciz müzekkere yazısı birinci haciz ihbarnamesindeki şartları ihtiva etmese bile geçerli ve yeterli olup, borçlunun 3. kişideki parası haczedilmiş sayılır. Haciz tebliğ yazısını alan 3. kişi, artık borçluya ödeme yapamaz. Sadece icra dairesine ödemede bulunabilir. Borçlunun 3. kişiden alacağı yok ya da borca yeterli değil ise, işte o zaman haciz yazısı ile 89/1 haciz ihbarnamesi arasındaki özellik ortaya çıkar.

Bir başka deyişle, 3. kişide paranın bulunmaması halinde İ.İ.K.nun 89. maddesindeki koşulları taşımayan haciz yazısı ile anılan maddedeki sonuçlar doğmaz ve borç 3. kişinin zimmetinde sayılamaz.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2015/8926 K. 2015/20037 T. 8.9.2015

“Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce, işçi olarak çalışan borçlunun işyerinden almakta olduğu ücret, prim ve nemanın 1/4’ü ile ikramiye ve teminatların tamamının üzerine haciz konulmuş olup, borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ikramiyenin 1/4’ü dışındaki kısmına konulan haczin kaldırılması ile haciz müzekkeresinde haczine karar verilen prim ve teminatların, haczi kabil olmayan gelirleri de kapsadığından, haczi kabil işçilik alacaklarının açık bir şekilde gösterilmediğine yöneliktir.

4857 Sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise; “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği” belirtilmiştir.

O halde mahkemece, taleple bağlılık ilkesi de gözetilerek yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda borçluya maaşı dışında yapılan ikramiye ödemelerinin 1/4’ünü aşan kısmı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi isabetsizdir.”

Bu kararlarda da görüldüğü üzere maaş haczi sürecinde uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Maaş Haczi Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

MG Hukuk 2015 yılından bugüne pek çok icra ve dava dosyasında hizmet vermiş olup, şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Kadıköy avukatlık ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul icra avukatı, maaşa haciz işlemi, maaş haczine itiraz, ilamsız icra takibi, tahliye davaları, icra davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. MG Hukuk olarak şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında müvekkil şirketlerde çalışan işçilerin borçlarından dolayı gelen maaş hacizlerine dair itiraz ve takip sürecini yürütmekteyiz.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul maaş haczine dair süreçlerde icra avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul İcra Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her icra takibi, dava dilekçesi, itiraz dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul icra hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman icra hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy hukuk davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “maaşa haciz, emekli maaşı haczi, maaş haczinde nafaka, maaş haczinde sıra” ve diğer maaş haczine ilişkin ve icra hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun icra avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.