M G H U K U K

Yükleniyor

Hileli İflas Suçu

Ana Sayfa Hileli İflas Suçu

Hileli İflas Suçu

Bu makalede, hileli iflas suçunun ne olduğu, hangi durumlarda gerçekleşebileceği, unsurlarını ve cezası ve gibi konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Hileli iflas, ticari hayatta önemli bir suçtur ve ciddi yaptırımları beraberinde getirir. Bir borçlunun iflasını takiben, borçlu malvarlığını kasıtlı olarak eksilterek alacaklılarına karşı haksız kazanç elde etmeye çalışması olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen hileli iflas suçu, toplumsal güveni zedeleyen ve ekonomik istikrara zarar veren bir davranış biçimidir.

Kadıköy Avukatı MG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Hileli İflas Suçuna ilişkin davalarda hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İflas Nedir?

İflas, bir borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda, alacaklıların talebi üzerine mahkeme kararıyla borçlunun malvarlığının tasfiye edilerek alacaklıların alacağını elde etmesini sağlayan hukuki bir süreçtir. İflas, borçlunun mali durumunun kötüleşmesiyle ortaya çıkar ve genellikle borçların zamanında ödenememesi, finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi sonucunda gerçekleşir. İflas sürecinde borçlunun malvarlığı alacaklıların alacaklarını karşılamak için satılır veya paylaştırılır. Bu süreç, borçlu ve alacaklılar arasındaki finansal durumun adil bir şekilde düzenlenmesini ve alacakların tahsil edilmesini sağlar.

İflas kavramına dair daha detaylı bilgi sahibi olmak için MG Hukuk Bürosuna ulaşabilir veya “Şirketin İflası” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Hileli İflas Suçu Nedir?

Hileli iflas suçu, borçlunun iflas etmesi durumunda, borçlunun malvarlığını bilerek az göstererek veya alacaklıların alacaklarını kaçırarak iflas sürecini kendi lehine manipüle etmesidir. Mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen bu suç, borçlu tarafından alacaklılara karşı yapılan hileli eylemleri içerir.

Bu suçun işlenmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, borçlu malvarlığını gizleyebilir, kaçırabilir veya değerini az gösterebilir. Ayrıca, sahte belgeler düzenleyerek borçları artırabilir veya gerçek dışı muhasebe kayıtları tutarak aktifin değerini eksik gösterebilir. Hileli iflas suçu, genellikle borçlunun finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığı durumlarda ortaya çıkar. Borçlunun iflas etme sürecini kontrol altına almak veya borçlunun borçlarından kurtulmak amacıyla bu tür manipülatif eylemler gerçekleştirilir.

Bu suç, ciddi sonuçlara yol açabilir ve Türk Ceza Kanunu’na göre üç ila sekiz yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, hileli iflas suçu işleyenler belirli meslekleri icra etmekten men edilebilir ve bazı özel haklardan mahrum bırakılabilirler. Hileli iflas suçu, adil bir ticari ortamı korumak ve alacaklıların haklarını korumak için ciddi bir suç olarak kabul edilir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde bu tür suçları önlemek ve tespit etmek için dikkatli bir şekilde izlenir ve cezalandırılır. Hileli İflas Suçuna ilişkin hukuki süreçler için Kadıköy Ceza Avukatı MG Hukuk’a ulaşabilirsiniz.

Hileli İflas Suçunun Kanuni Düzenlemesi

Hileli iflas suçu, mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Bu madde, borçlunun iflas etmesi durumunda, malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli eylemleri suç olarak kabul eder. İflasın gerçekleşmesi veya bu eylemlerin iflastan sonra gerçekleştirilmesi durumunda, hileli iflas suçu söz konusu olabilir:

TCK.161: Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi,

Gerekir.”

Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde hileli iflas suçunu oluşturan eylemler şu şekilde sıralanmıştır:

  • Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,
  • Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarrufların ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,
  • Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,
  • Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi.

Bu eylemler, borçlunun iflasını gizlemek, alacaklıların haklarını manipüle etmek veya borçlunun malvarlığını korumak amacıyla gerçekleştirilir. Hileli iflas suçu, ticari dürüstlüğe aykırı bir davranış olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olan bir suçtur. Hileli iflas suçu işleyenler, Türk Ceza Kanunu’na göre üç ila sekiz yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Ayrıca, belirli meslekleri icra etmekten men edilebilirler ve bazı özel haklardan mahrum bırakılabilirler. Bu nedenle, hileli iflas suçu ciddi şekilde takip edilir ve cezalandırılır. Hileli İflas Suçuna ilişkin süreçlerde hak kaybına uğramamak bakımından İstanbul Barosu avukatlarına veya Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Hileli İflas Suçunda Fail

Hileli iflas suçunda fail, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan fiili işleyen kişidir. Bu suç özgü bir suç olduğundan, fail yalnızca iflasa tabi olan borçlular olabilir. İflasa tabi olma durumu, İcra ve İflas Kanunu’nun 43. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine göre belirlenir.

İİK.43/1: “İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakikî veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.”

İcra ve İflas Kanunu’nun 43. maddesi, iflas yoluyla takibin ticaret kanununa göre tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlara göre tacir olmayan ancak iflasa tabi bulunan gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılacağını belirtir. Tacir olmayan ancak tacirlerin hükümlerine tabi olan kişiler de Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Örneğin, ticareti terk eden bir tacirin, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde iflasa tabi olacağı ifade edilir.

Suçun faili genellikle gerçek kişilerdir. Ancak, tüzel kişiliğin tacir olması durumunda, tüzel kişiliği temsil eden veya organları olan gerçek kişiler de suçun faili olabilirler. Bu kişilerin, iflas kararı verilmiş olması gerekir. Yani failin sadece tacir olması yeterli olmaz, aynı zamanda iflasına da karar verilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmasıyla birlikte, hileli iflas suçunun faili olarak nitelendirilebilecek kişiler belirlenir. Hileli İflas Suçuna ilişkin süreçlerde hak kaybına uğramamak bakımından İstanbul Barosu avukatlarına veya Kadıköy Avukatı Mete Gençer Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Hileli İflas Suçunun Unsurları

Hileli iflas suçunun unsurları, suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel koşulları ifade eder. Bu unsurlar, suçun ne şekilde işlendiğini ve suçun kabul edilebilmesi için hangi koşulların sağlanması gerektiğini belirler. Hileli iflas suçunun unsurları şunlardır:

  • Borçlunun İflasa Tabi Olması: Hileli iflas suçu, iflas eden bir borçlunun malvarlığını hileli yollarla eksiltmesi veya manipüle etmesi durumunda ortaya çıkar. Dolayısıyla, suçun işlenebilmesi için borçlu bir iflas durumunda olmalıdır.
  • İflasın Gerçekleşmiş Olması: Suçun işlenebilmesi için borçlunun iflas etmiş olması gerekmektedir. İflas, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlu aleyhine başlatılan yasal bir takip sonucunda gerçekleşir.
  • Hileli Tasarruf Amacı: Hileli iflas suçu, borçlunun malvarlığını korumak veya alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini engellemek amacıyla gerçekleştirilen hileli eylemlerle işlenir. Bu eylemler, genellikle borçlunun malvarlığını gizlemek, kaçırmak veya manipüle etmek şeklinde olabilir.
  • Mağduriyet veya Tehlike Durumu: Hileli iflas suçunda mağduriyet veya mağduriyet tehlikesi bulunmalıdır. Bu suçun işlenmesiyle alacaklılar zarara uğramış veya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olmalıdır.

Bu unsurlar, hileli iflas suçunun oluşabilmesi için gereklidir. Bir veya daha fazla unsuru sağlanmayan durumlarda, hileli iflas suçu işlenmiş sayılmaz. Bu unsurların tamamının varlığı durumunda ise suçun işlendiği kabul edilir ve ilgili yasal yaptırımlar uygulanır. Hileli iflas suçuyla ilgili süreçlerde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, bu tür karmaşık hukuki süreçlerde borçlunun yasal haklarını korumak ve savunmakla görevlidir. Hileli İflas Suçu avukatlık hizmeti için MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Hileli İflas Suçunun Cezası ve İndirim Halleri

Hileli iflas suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiş ve belirli şartlar altında gerçekleştiğinde cezai yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu suçun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasını içermektedir. Ancak, cezanın belirlenmesinde ve uygulanmasında bazı indirim hükümleri de bulunmaktadır. TCK.168’e göre:

“Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.”

Cezanın indirilmesi durumunda hileli iflas suçunu işleyen kişi, pişmanlık göstermiş veya suç işlemekten vazgeçmişse cezada indirim talep edebilir. Pişmanlık durumunda, işlenen suçun etkilerini hafifletmek ve topluma karşı duyulan sorumluluğu göstermek adına mahkemeye başvurabilir. Eğer mahkeme pişmanlık durumunu kabul ederse, ceza miktarında indirim yapabilir.

Ayrıca, hileli iflas suçu işleyen kişi, mağdurlara tazminat ödemeyi kabul ederse ve bu tazminatı öderse, ceza miktarında da indirim talep edebilir. Tazminat ödemek, mağdurların zararlarının telafi edilmesi ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan bir ödemedir. Bu durumda, hileli iflas suçu işleyen kişinin, mağdurlara zararlarının telafi edilmesi yönünde adım atması ceza indirimine yol açabilir.

Sonuç olarak, hileli iflas suçu işleyen kişinin cezası, suçun niteliğine, işlenme şekline ve mahkeme tarafından değerlendirilen diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ancak, ceza miktarında indirim veya artırım yapılması, suçlunun tutumuna, pişmanlık gösterip göstermediğine ve mağdurlara karşı sorumluluk almaya istekli olup olmadığına bağlıdır. Hileli iflas suçu, uzlaşma kapsamında yer verilmeyen suçlar arasındadır. Dolayısıyla fail hileli iflas suçunu işlediği takdirde uzlaşma isteminde bulunamaz. İflas süreci genellikle karmaşık ve teknik konuları içerir; bu nedenle, borçlu kişi hileli iflas suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığında, profesyonel bir hukuk uzmanından yardım almak kritik öneme sahiptir. MG Hukuk Bürosu olarak hileli iflas suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hileli İflas Suçunda Süreler ve Zamanaşımı

Dava zamanaşımı, bir suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış veya dava açılmış olsa bile yasal süre içinde sonuçlandırılmamışsa ceza davasının düşmesine neden olan bir hukuk kavramıdır. Hileli iflas suçu için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre, iflas kararı daha sonra verilse bile, hileli tasarrufların yapıldığı tarihten başlayarak işler. Taksirli iflas suçu durumunda ise olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. İflas suçları, bu zamanaşımı süreleri içinde her zaman soruşturulabilir, ancak bu sürelerin geçmesinden sonra soruşturma başlatılamaz.

Hileli İflas Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Hileli iflas suçunun görevli mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ağır ceza mahkemeleridir. Bu mahkemeler, ağır ceza mahkemeleri olarak adlandırılan ve ceza davalarının görüldüğü özel mahkemelerdir. Hileli iflas suçuyla ilgili olarak soruşturma ve yargılama süreci, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, suçun işlendiği yerdeki yetkili ağır ceza mahkemeleridir ve suçun işlendiği yerin yargı çevresine göre belirlenir. Bu nedenle, hileli iflas suçuna ilişkin soruşturma ve yargılama süreci, genellikle suçun işlendiği yerin ağır ceza mahkemesi tarafından yürütülür.

Taksirli İflas Suçu

Taksirli iflas suçu da, bir tacirin ticari işletmenin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemesi sonucunda iflasa sebebiyet vermesiyle gerçekleşen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 162. Maddesinde düzenlenmiştir:

TCK. 162: “Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Tacirin ticari faaliyetlerinde TTK kapsamında basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi beklenir. Ticari işletmenin büyüklüğü ve kaynaklarıyla orantılı olarak dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir. Taksirli iflas suçunun unsurları arasında, failin objektif bir özen yükümlülüğünü ihlal etmesi bulunur. Bu suç, genellikle dikkatsizlik, öngörüsüzlük veya ihmalkarlık sonucunda gerçekleşir. Tacirin, ticaret hayatında gereken özeni göstermemesi ve ticari işletmenin iflasına sebep olması halinde taksirli iflas suçu işlenmiş olur.

Taksirli iflas suçunun cezası 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun işlenmesi durumunda, Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararının kesinleşmesi şarttır. İflas kararı olmadan taksirli iflas suçu isnat edilemez. Bu nedenle, taksirli iflas suçu işlendiği iddiasıyla dava açılabilmesi için iflas kararının alınmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Taksirli iflas suçu ile ilgili yargılama görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Taksirli İflas Suçu dosyalarınız için Kadıköy Ceza Avukatı MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Hileli İflas Suçu Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

Hileli İflas Suçu, her olayın kendine özgü koşulları ve detayları olan bir suçtur. Her mağdurun yaşadığı durum farklılık gösterebilir ve bu nedenle suç duyurusu dilekçesi hazırlamak da her zaman kolay olmayabilir. Hazır suç duyurusu dilekçeleri yalnızca bir örnektir, her bir olay için farklı bir dilekçe kabul edilebilirlik bakımından daha sağlıklı olacaktır. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından hileli iflas suçu suç duyurusu dilekçesinden bir parça sunalım:

“Şüpheli ……….’nın TCK m.161 ‘’Hileli İflas’’ suçunun işlenmesinden ve resen değerlendirilecek nedenlerle, şüpheli hakkında ilgili sevk maddeleri nedeniyle kamu davası açılmasına ve yargılama sonunda cezalandırılmasına karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederiz.”

Ceza avukatınızın tüm detaylara hâkim olması ve etkin hukuki destek alınması çok önemlidir. Dilekçe yazımı konusunda bir ceza avukatının desteğini, danışmanlığını almak süreç açısından ve kabul edilebilirlik açısından en sağlıklısı olacaktır. Hileli iflas suçu gibi ciddi bir suçla karşılaşıldığında, bir avukattan profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Bunun için İstanbul Barosu avukatlarına veya MG Hukuk’a danışabilirsiniz. Kadıköy ceza avukatı olarak hukuken müvekkillerimize bu konuda destek olmaktayız.

Hileli İflas Suçuna İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın hileli iflas suçuna dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli avukatlardan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 25.03.2008 tarihli, 2008/352 Esas, 2008/1731 Karar

“Hileli iflas suçunda suçun objektif cezalandırılabilme koşulu ticaret mahkemesince iflas kararı verilmesi olup suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin iflas kararının verilmesinden önce yapılması halinde suç tarihi iflas kararının kesinleşme tarihi olduğundan; olayda, 765 sayılı (ESKİ) TCK’nın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, gerçekleşmediği gözetilmeden suç tarihinin iflas davasının açıldığı 12.10.1999 günü olduğu kabul edilerek kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesi…”

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 12.05.2009 tarihli, 2008/21942 Esas, 2009/6202 Karar

“Hükme esas alınan ilamda davaya konu taşınmazın ‘alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla satıldığının’ ve mahkemece de müflis S… A.Ş’ye ait taşınmazın belirtilen biçimde elden çıkarılıp şirket borçlarının ödenmesinde kullanılmasının önlendiğinin kabulü karşısında; sanıkların eylemlerinin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı (ESKİ) TCK’nın 506. maddesinde tanımlanan ‘’hileli iflas’’ suçunu oluşturabileceği…”

Hileli İflas Suçu

Yargıtay 23. CD 13.10.2016 tarihli, 2016/11664 Esas, 2016/8801 Karar

“Sanıkların, temsile yetkili oldukları C.. Yapı Mim. Müh. İnşaat San ve Tic Ltd şirketinin 23/12/2008 tarihinde Erzurum 3. Asliye Hukuk(Ticaret) Mahkemesi tarafından iflasına karar verildiği, sanıkların şirket adına kayıtlı aracı yakınına ve ayrıca şirkete ait stoklardaki malları da başkan ve yardımcısı oldukları Nenehatun isimli kooperatife satmak suretiyle hileli iflas suçunu işledikleri iddia ve kabul olunan somut olayda,

Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması açısından, sanıklara ait şirketin muhasebe kayıt ve defterleri ile gerekli belgeleri üzerinde Ticaret, İcra İflas ve Ceza Hukuku alanında öğretim görevlilerinden oluşan uzman üç kişilik bilirkişi kurulu aracıyla inceleme yaptırılarak; TCK’nun 161, 162 maddelerinde sayılan eylem ve işlemlerin bulunup bulunmadığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanmadan, konusunda uzman olmayan bilirkişi heyetinden alınan mevcut bilirkişi raporuna dayanılarak eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi…”

Hileli iflas suçunun süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Hileli İflas Suçu Davalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ceza avukatlığı hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir. Hileli İflas suçunun yanı sıra, konut dokunulmazlığının ihlali, Dolandırıcılık suçu, kaçak bahis gibi ceza avukatlığına dair konularda da büromuza ulaşabilirsiniz.

Kadıköy avukatlık faaliyetini sürdüren ve İstanbul Barosu avukatı olan MG Hukuk Bürosu İstanbul ceza hukuku avukatı, hileli iflas suçu, ceza davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul hileli iflas suçu davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ceza Avukatı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, şikâyet dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık ofisi olarak marka ve patent vekili ve uzman ceza hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı ve ceza hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “hileli iflas suçu nedir, taksirli iflas suçu, hileli iflas suçu zamanaşımı, hileli iflas suçu cezası” ve benzeri hileli iflas suçu davası ve ceza hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun ceza avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.