M G H U K U K

Yükleniyor

Rüşvet Suçu

Ana Sayfa Rüşvet Suçu

Rüşvet Suçu

Bu makalede, rüşvet suçunun tanımı, unsurları ve yasal boyutları ile soruşturma ve kovuşturma süreçleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Rüşvet, toplumsal düzenin temel taşlarından biri olan adalete, dürüstlüğe ve eşitliğe karşı bir saldırıdır. Toplumların huzur ve güvenliğini tehdit eden bu suç, sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda devletin ve kamu kurumlarının güvenilirliğini sarsar.

Türk Hukuku’nda rüşvet suçu ciddi bir şekilde ele alınmış ve önlenmesi için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Rüşvet Suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Rüşvet Nedir?

Rüşvet, genel anlamda haksız bir menfaat sağlamak veya menfaat temin etmek amacıyla bir kişiye veya kuruma para, mal, hizmet veya herhangi bir menfaat sunulması veya vaat edilmesidir. Rüşvet, genellikle karşılığında bir hizmet veya taviz almak amacıyla verilir. Bu, kamu görevlileri gibi yetkilendirilmiş kişilere veya karar verme pozisyonunda olanlara yapılan ödemeleri içerebileceği gibi, özel sektördeki iş ilişkilerinde de görülebilir.

Türk Ceza Kanunu’na göre, rüşvet suçu, kamu görevlisine veya kamuya hizmet veren kişiye, göreviyle ilgili olarak menfaat sağlamak amacıyla rüşvet verilmesini veya bu kişilerin menfaat sağlamak amacıyla rüşvet talep etmesini veya kabul etmesini ifade eder.

Rüşvetin amacı, karşı tarafa haksız bir avantaj sağlamak ve dolayısıyla normalde elde edilemeyecek bir konumu, hizmeti veya avantajı elde etmektir. Bu nedenle, rüşvetin toplumda güveni sarsıcı ve adalet duygusunu zedeleyici bir etkisi vardır. Türk Hukuku, rüşvet suçunu ciddi bir şekilde ele almakta ve önlemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmaktadır.

Rüşvet suçunda avukatın önemi oldukça büyüktür çünkü bu tür suçlamalar ciddi sonuçlar doğurabilir ve savunma süreci karmaşık olabilir. Bir avukat, suçlamalarla mücadele etmek, müvekkilinin haklarını korumak ve adil bir yargılanma süreci sağlamak için gereklidir. Bizler de MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak müvekkillerimize Rüşvet Suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Rüşvet Suçunun Kanuni Düzenlemesi

Rüşvet suçu, mevzuatımızda Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) 252. madde altında düzenlenmiştir. Bu kanuni düzenleme, kamu görevlisinin göreviyle ilgili olarak ya da görevinden dolayı sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat temin etmeye yönelik eylemleri cezalandırmayı amaçlar. TCK’ya göre, rüşvet suçunun işlenmesi iki temel şekilde gerçekleşir:

Rüşvet Verme Suçu (TCK madde 252/1): Kişinin, kamu görevlisine veya bir başkasına rüşvet vererek kendisi veya başkası lehine haksız bir menfaat elde etmeye çalışması veya elde etmesidir. Bu menfaat maddi veya manevi olabilir.

“Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Rüşvet Alma Suçu (TCK madde 252/2): Kamu görevlisinin, görevi nedeniyle elde ettiği nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlaması veya sağlamaya çalışmasıdır.

“Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.”

Bu düzenlemelerde, “kamu görevlisi” kavramı geniş bir şekilde tanımlanmıştır ve sadece devlet memurlarını değil, kamu hizmeti yürüten tüm kişileri kapsar. Dolayısıyla, belediye çalışanları, öğretmenler, sağlık personeli gibi kamu hizmetinde bulunanlar da bu kapsamdadır.

Rüşvet suçunun işlenmesi durumunda, TCK’nın ilgili maddelerine göre cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Rüşvet veren kişi ile rüşvet alan kişi arasında bir suç ortaklığı söz konusu olduğunda, her iki taraf da cezalandırılır. Ayrıca TCK’nın 253. Maddesinde rüşvet suçunda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması öngörülmüş; 254. Maddede ise rüşvet suçunda etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerin amacı, kamu görevlilerinin tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirmelerini sağlamak ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını engellemektir. Bu nedenle, rüşvet suçuyla mücadele etmek, yasal düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bir avukat müvekkilini rüşvet suçlamalarıyla ilgili yasal süreç hakkında bilgilendirir ve hakları konusunda rehberlik eder. MG Hukuk Kadıköy avukatı olarak bizler de müvekkillerimize rüşvet suçlamasına ilişkin hukuki destek sunmaktayız.

Rüşvet Suçunun Unsurları

Rüşvet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 252. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun oluşması için belirli unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir. Kadıköy ceza avukatı olarak rüşvet suçunun unsurlarını şöyle açıklayabiliriz:

Kamu Görevlisinin Varlığı: Rüşvet suçunun işlenmesi için bir kamu görevlisinin bulunması şarttır. Kamu görevlisi, devletin bir kurumunda veya kamu hizmeti veren bir kuruluşta görevli olan herhangi bir kişiyi ifade eder. Bu, devlet memurları, belediye çalışanları, öğretmenler, polis memurları gibi birçok kişiyi içerir.

Haksız Menfaat Temini veya Temin Etmeye Teşebbüs: Rüşvet suçunun temel amacı, kamu görevlisi veya başka bir kişi lehine haksız bir menfaat elde etmektir. Bu menfaat maddi veya manevi olabilir. Rüşvet veren kişi, bu menfaati kamu görevlisine veya başka birine vererek veya verebileceğini teklif ederek suçu işlemiş olur.

Kötü Niyet ve Kasıt: Rüşvet suçlaması kişinin kasıtlı olarak ve kötü niyetle hareket etmesiyle gerçekleşir. Kişi, rüşvet verme veya rüşvet alma eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.

Karşılıklılık İlkesi: Rüşvet suçunda, taraflar arasında karşılıklı bir anlaşma veya ilişki bulunmalıdır. Yani, rüşvet veren kişi, kamu görevlisinden bir hizmet veya ayrıcalık karşılığında bir menfaat elde etmeyi amaçlamalıdır. Bu duruma uygulamada rüşvet anlaşması denilmektedir.

Hareketin Kamu Görevlisinin Göreviyle İlgili Olması: Rüşvet suçu, genellikle kamu görevlisinin göreviyle ilgili olarak gerçekleşir. Bu, kamu görevlisinin görevi nedeniyle elde ettiği nüfuzu kötüye kullanarak menfaat sağlaması veya sağlamaya çalışması anlamına gelir.

Bu unsurların bir araya gelmesiyle rüşvet suçu oluşur ve bu suç, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezai yaptırımlara tabi tutulur. Bu unsurların varlığı, suçun tespiti ve yargılanması sürecinde önemli bir rol oynar. Yargılama sürecinde savunma stratejisi oluştururken avukat, delilleri toplamak, tanıkları sorgulamak ve müvekkilinin lehine olan kanıtları sunmak gibi önemli roller üstlenir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize rüşvet suçuna ilişkin hukuki hizmet sunmaktayız.

Rüşvet Suçunun Cezası

Rüşvet suçuyla ilgili kanunda, bir kişinin göreviyle ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması için doğrudan veya dolaylı olarak bir kamu görevlisine veya başka bir kişiye menfaat sağlaması durumunda dört ila on iki yıl arasında değişen hapis cezası öngörülmüştür.

Bu ceza, rüşvet alan kamu görevlisi için de geçerlidir. Rüşvet anlaşması yapıldığında suç tamamlanmış kabul edilir ve ceza uygulanır. Kamu görevlisi rüşvet talep eder veya kişi kamu görevlisine menfaat teklif eder ancak reddedilirse, ceza yarı oranında indirilir.

Rüşvet teklifi ileten veya anlaşmayı sağlayan kişi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın cezalandırılır. Rüşvet ilişkisi dolayısıyla dolaylı olarak menfaat sağlayan üçüncü kişi veya tüzel kişi yetkilisi de cezalandırılır.

Yargı görevlisi, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir gibi belirli kişiler için ceza üçte birden yarısına kadar artırılabilir. Rüşvet suçu kamu kurumları yanında meslek kuruluşları, şirketler, vakıflar, dernekler, kooperatifler ve halka açık anonim şirketler adına hareket eden kişilere de uygulanır.

Yabancı ülkelerdeki kamu görevlilerine, uluslararası ticarette bulunanlara ve uluslararası örgütlerin görevlilerine yönelik rüşvet suçu da Türk yasalarına tabidir. Yurt dışında Türkiye veya Türkiye ile bağlantılı bir kurum veya kişiyle ilgili bir iş için işlenen rüşvet suçu da Türkiye’de soruşturulur ve kovuşturulur. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık

Rüşvet suçunda etkin pişmanlık, suç işleyen kişilerin suçlarını işledikten sonra pişmanlık duymaları ve bu pişmanlıklarını belirli koşullar altında yetkili makamlara bildirmeleri durumunda ceza almayacaklarını öngören bir düzenlemedir. Bu konu TCK Madde 254’te düzenlenmiştir.

 • Rüşvet Alan Kişinin Etkin Pişmanlığı: Rüşvet alan kişi, rüşvet konusu olan şeyi, resmi makamlarca olayın öğrenilmesinden önce aynen teslim ettiğinde veya başkasıyla rüşvet alma konusunda anlaşma yaptığı durumu bildirdiğinde ceza almaktan kurtulur. Bu durumda, rüşvet alan kişi suçu işlediğine pişmanlık duymuş ve suçunu gizlemeyi tercih etmek yerine adaleti sağlamaya yönelik adımlar atmış olur.
 • Rüşvet Veren veya Anlaşma Yapan Kişinin Etkin Pişmanlığı: Rüşvet veren kişi veya kamu görevlisiyle rüşvet anlaşması yapan kişi, olayın resmi makamlarca öğrenilmesinden önce pişmanlık duyarak yetkili makamlara başvurduğunda cezadan muaf tutulur. Bu kişiler de suçlarını işlediklerine pişmanlık duyduklarını gösterirler ve suçlarını itiraf ederek adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
 • İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı: Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişiler de, suçun resmi makamlarca öğrenilmeden önce pişmanlık duyarak yetkili makamlara başvurduklarında cezadan muaf tutulurlar. Bu, suçun işlenmesine yardımcı olan veya suçun planlanmasına katılan diğer kişilerin de suçlarını itiraf ederek adaletin sağlanmasına katkıda bulunmalarını teşvik eder.
 • Yabancı Kamu Görevlileri: Ancak, bu madde hükümleri yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilere uygulanmaz. Yani, yabancı kamu görevlilerine rüşvet veren kişilerin etkin pişmanlık göstermeleri durumunda cezadan muaf tutulmazlar.

Bu düzenleme, suç işleyen kişilerin suçlarını itiraf ederek adaletin sağlanmasına katkıda bulunmalarını teşvik etmektedir. Ancak, bu hükümlerin uygulanabilmesi için suçun resmi makamlarca henüz öğrenilmemiş olması ve kişilerin pişmanlıklarını belirli koşullar altında yetkili makamlara bildirmeleri gerekmektedir. Rüşvet suçunda etkin pişmanlık kurumuna ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Rüşvet Suçunda Süreler ve Zamanaşımı

Rüşvet suçu, şikayete bağlı bir suç değildir. Yani, suçun işlendiği durumun yetkili makamlarca öğrenilmesinden sonra, soruşturma ve kovuşturma makamlarının kendiliğinden harekete geçmesi gerekir. Savcılık, rüşvet suçunun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunun bilincinde olarak soruşturmayı titizlikle sürdürmelidir.

Rüşvet suçu ile ilgili dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre içinde suçun işlendiğinin savcılığa bildirilmesi veya savcılık makamınca öğrenilmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Ancak, suç yurt dışında işlenmişse genel olarak zamanaşımı uygulanmaz. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Rüşvet Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre:

 • Görevli Mahkeme: Rüşvet suçunun yargılanmasında görevli mahkeme ise ağır ceza mahkemesidir. Ağır ceza mahkemeleri, ciddi suçlarla ilgili yargılama yetkisine sahip mahkemelerdir ve rüşvet gibi ağır suçlar bu mahkemelerde görülmektedir.
 • Yetkili Mahkeme: Rüşvet suçunun yargılanmasında yetkili mahkeme, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Yani, rüşvetin gerçekleştiği yerdeki adli makam, bu suçun yargılanmasından sorumludur.

Dolayısıyla, rüşvet suçu işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemesi, bu suçun yargılanması için görevli ve yetkili mahkemedir. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi veya hukuki destek almak için MG Hukuk Kadıköy avukatlarına ulaşabilirsiniz.

Rüşvet Suçu Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

Rüşvet suçuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak veya başka hukuki adımlar atmak isteyen kişiler, gerçek bir dilekçe hazırlamadan önce mutlaka bir avukata danışmalıdır. Çünkü her durumun farklı olabileceği, hukuki süreçlerin karmaşık olduğu ve doğru adımların atılması gerektiği unutulmamalıdır. Avukatlar, kişilerin haklarını korumak ve yasal süreçleri doğru bir şekilde yürütmek için gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Bu nedenle, rüşvet suçuyla ilgili herhangi bir hukuki adım atmadan önce, uzman bir avukata başvurmak önemlidir. Hazır dilekçeler ile suç duyurusu veya şikâyette bulunmak doğru olmayacaktır.

Her olayın kendine özgü detayları bulunmakta ve bu nedenle dava dilekçesi hazırlarken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. İşte bu noktada, avukatın desteği büyük önem taşır. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Rüşvet suçuyla ilgili bir suç duyurusunda bulunmak, hukuki bir süreçtir ve ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle, suç duyurusu dilekçesi hazırlamadan önce bir avukatla görüşmek çok önemlidir. Avukatlar, mevzuatı bilirler ve müvekkillerine en iyi şekilde rehberlik ederler.

Ayrıca, avukatlar, dilekçenin hazırlanması ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda müvekkillerini bilgilendirirler. Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve doğru adımların atılması hayati önem taşır. Bu nedenle, hukuki konularda uzman bir avukattan destek almak, kişilerin haklarını korumak ve adil bir şekilde hareket etmek açısından son derece önemlidir. Kadıköy Avukatlık Ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Rüşvet Suçuna ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Rüşvet Suçuna İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy avukatlık ofisi olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın Rüşvet suçuna dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli ceza avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/6172 E., 2012/3000 K.

“…765 sayılı TCK’nın nitelikli rüşvet verme suçunu düzenleyen 213/1. maddesi hükmüne göre rüşvet vaat veya teklif olunmasıyla birlikte suçun tamamlandığı, neticesi harekete bitişik suç olduğundan teşebbüse elverişli bulunmadığı, önerinin memur tarafından kabul edilmemesinin suçun oluşumuna engel teşkil etmediği, buna karşılık 5237 sayılı TCK’nın 252/1. maddesi rüşvet teklif veya vaat etmeyi suç olmaktan çıkarmamakla birlikte, rüşvet konusunda anlaşmaya varmayı veya vermeyi suçun tamamlanması için gerekli saydığından önceki yasadan farklı olarak bu suça teşebbüsün olanaklı hale getirildiği, dosyadaki somut olaya gelince sanığın rüşvet teklifi alan polislerin durumu hemen nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirdikleri..

Rüşvet Suçu

..gelen talimat üzerine suçu tespit edebilmek için öneriyi kabul etmiş gözükerek sanığın temin edip kendilerine verdiği parayı aldıktan sonra rüşvet suçundan soruşturma başlatılmış olmakla, anlaşmanın sağlanmadığı, eylemin rüşvet vermeye kalkışma suçunu oluşturduğu ve cezasında 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi…”

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2010/197 E., 2012/9698 K.

“…Narkotik büro amirliğinde görevli olan polislerin daha önce hakkında işlem yaptıkları sanığı araç içerisinde şüpheli bir şekilde görmeleri nedeniyle aracını durdurup üst araması yaptıkları, şüphelinin üzerinde iki adet kenevir bitki parçaları ve araç içerisinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca bulunması nedeniyle ekip aracına çağrıldığı sırada müşteki polis memurunun cebine 655,00 TL para koymaya çalışarak ve “bu olayı kapatalım” diyerek rüşvet vermeye teşebbüs ettiği, tutanak, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine…”

Rüşvet suçunun süreçleriyle ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy hukuk ofisi MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

Rüşvet Suçu Dosyalarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukatlık ve marka patent vekilliği ofisi olan MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ceza avukatlığı hizmeti gereği soruşturma aşamasında, karakolda ve Cumhuriyet Savcılığında ifade alımı sırasında hukuki yardım ve hazır bulunma ile sorguda müvekkillerini temsil faaliyetinde bulunduğu gibi yine Sulh Ceza Hakimliği, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesinde ceza avukatı olarak müvekkillerini taraf sıfatlarına göre Katılan, Mağdur, Müşteki Vekili veya Sanık müdafi olarak temsil etmektedir. Rüşvet, Resmî belgede sahtecilik, Dolandırıcılık suçu, kaçak bahis suçu, konut dokunulmazlığının ihlali gibi konularda da büromuza ulaşabilirsiniz.

Kadıköy avukatlık faaliyetini sürdüren ve İstanbul Barosu avukatı olan MG Hukuk Bürosu İstanbul ceza hukuku kadrosu, Rüşvet suçu, Özel Belgede Sahtecilik, Resmî Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık Suçu, Hakaret Suçu, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Güveni Kötüye Kullanma Suçu gibi ceza davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul Rüşvet suçu davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Ceza Avukatı Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, şikâyet dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul ceza hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık ofisi olarak marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı ve ceza hukuku davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

MG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ceza davalarında, sanık ve müşteki vekili olarak temsil etmek ve suç duyurusunda bulunmak, takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararına itiraz etmek, tutukluluğa itiraz etmek, Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmak, İstinaf ve Temyiz dilekçelerini hazırlamak gibi ceza hukukunu ilgilendiren konularda müvekkillerine talepleri doğrultusunda hizmet vermektedir. Kadıköy ceza avukatı olarak diğer hizmetlerimiz:

 • Rüşvet Suçu
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • Yaralama Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Kaçak Bahis Suçu
 • Dolandırıcılık Suçu
 • Haksız Rekabet Suçu
 • Resmî Belgede Sahtecilik
 • Özel Belgede Sahtecilik
 • Kripto Para Dolandırıcılığı

Yukarıda makalede belirtilen “Rüşvet Suçu nedir, Rüşvet suçunun cezası nedir, rüşvet suçunun nitelikli halleri” ve benzeri rüşvet suçu ceza davası ve ceza hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya hukuk büromuzun ceza avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.