M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Lisans Sözleşmesi

Ana Sayfa Marka Lisans Sözleşmesi

Marka Lisans Sözleşmesi

MG Hukuk olarak marka ve patent hukuku çalışmalarımız kapsamında müvekkillerimize marka lisans sözleşmesi hazırlama süreçlerinde destek olmaktayız. Kadıköy marka ve patent vekili kadromuzla müvekkillerimiz adına marka tescil, araştırma ve itiraz süreçlerinin yanı sıra alanında tecrübeli avukatlarımızla sözleşmeler hukuku kapsamında marka lisans sözleşmesi hazırlama ve marka lisans sözleşmesine dair çıkacak uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etme hizmetlerini vermekteyiz.

Marka Lisans Sözleşmesi Nedir?

Marka lisans sözleşmesi markanın kullanım hakkının belirli bir süre veya süresiz olarak bir başka kişi veya şirkete devredilmesi anlamına gelmektedir. Lisans sahibi yani lisans veren taraf, ülkenin tümü için geçerli olmak üzere tek bir kişi ya da firmaya inhisarı lisans hakkı tanıyabileceği gibi, çeşitli bölgeler belirleyerek her bir bölgede ayrı kişilere lisans hakkı tanıyabilir.

İnhisarı lisans sahibi marka sahibinin markaya tecavüz halinde açabileceği davaları kendi adına açmaya yetkilidir. Kadıköy avukatı olarak bizlere ya da İstanbul Barosu sayfasında meslektaşlarımıza ulaşarak konuya dair detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mevzuatımızda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 148. maddesi uyarınca sınai mülkiyet haklarının devir, haciz, rehin gibi çeşitli hukuki işlemlere konu olabileceği düzenlenmiştir. Bu hukuki işlemlerden birisi de sınai mülkiyet haklarının ve bu kapsamda marka hakkının lisans konusu olabilmesidir. SMK’nın 24. maddesi uyarınca “marka hakkı, tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir” denilerek markanın lisans konusu olabileceği açıkça düzenlenmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 24:

  1. Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.
  2. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.
  3. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.
  4. Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Marka lisans sözleşmesinin konusunu tescilli veya tescilsiz bir marka oluşturabilir. Ancak tescilsiz bir markaya ilişkin marka lisans sözleşmesi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TürkPatent) siciline tescil edilemeyeceğinden, tescilin lisans sözleşmesine sağladığı korumadan da faydalanamaz. Buna ek olarak SMK’nın 148. maddesinin son fıkrası uyarınca marka başvurularının da lisans sözleşmesine konu olabileceği açıkça hükme bağlanır.

Marka Lisans Sözleşmesinin Tarafları

Marka lisans sözleşmesinin tarafları lisans veren ve lisans alan olarak adlandırılmaktadır. Uygulamada genellikle lisans veren marka sahibi olmakla birlikte sözleşmede alt lisans verilmesine izin verilmiş olması halinde lisans alanın, lisans veren sıfatına haiz olduğu haller de karşımıza çıkar.

Lisans alan ise bir veya birden fazla gerçek (kişisel lisans) ya da tüzel kişi (işletme lisansı) olabilir. Marka lisans sözleşmesinde lisans alanın marka lisans sözleşmesi kapsamında en temel yükümlülüğü sözleşmede bir bedel kararlaştırıldı ise bu bedeli lisans verene ödemektir. Lisans alan SMK’nın 29-ç maddesi uyarınca lisans yoluyla verilmiş hakkını izinsiz olarak genişletemez veya bu hakları üçüncü kişilere devredemez. Aksi halde lisans alanın bu kullanımı marka hakkına tecavüz sayılır.

Lisans Sözleşmesinin Kısmı Olarak Yapılması Mümkündür

Markalar bu alanda belirlenen sınıflandırma dahilinde belli mal ve hizmet sınıfları üzerinde tescil edilir. Lisans veren lisansı markanın tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler üzerinde tanıyabileceği gibi lisans hakkının üzerinde sınıfsal sınırlandırma yapılması ve lisansın yalnızca belli mal ve hizmetler için verilmesi de mümkündür.

Kısmi lisans sözleşmelerinde markanın lisans alan tarafından sözleşmede kararlaştırılan mal ve hizmetler dışındaki mal ve hizmetler üzerinde de kullanılması halinde tanınmış olan lisans hakkı izinsiz genişletilmiş olacağıdır. Bu durumda uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Böyle bir durumda lisans alanın bu eylemleri marka hakkına tecavüz anlamına gelecektir. Bu durum Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29/ç maddesinde düzenlenmiştir. Marka sahibi tarafından lisans yolu ile verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında sayılmıştır.

Lisans sözleşmesi genellikle tüm ülke çapında yapılmakta olsa bile sözleşmede kararlaştırılması halinde lisans yalnızca belli coğrafi bölgeler veya iller için de yapılabilir. Bu halde lisans alan ancak sözleşmede belirlenen bölgelerde markayı kullanma hakkına sahip olur.

Uygulamada sıklıkla rastlanan bu konuda hak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz.

Lisans Sözleşmesinin Süresi

Marka lisans sözleşmesinin süresi hukukumuzda sözleşme serbestisi uyarınca taraflarca serbestçe belirlenebileceği kabul edilir. Eğer ki süresiz bir sözleşme yapıldı ise sözleşme süresinin markanın tescilinden itibaren geçerli olan 10 yıllık sürenin sonuna kadar devam ettiği görüşü hakimdir. Bu gibi durumlarda sorun yaşamamak adına alanında tecrübeli marka avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Lisans Bedeli

Marka lisans sözleşmesi ile lisans alan, lisans verene belli bir bedel ödeme yükümlülüğünde bulunabilir. Bu bedel sözleşme kapsamında tek bir ücret olarak belirlenebileceği gibi aylık ya da yıllık şekilde bir belirleme de yapılabilir. Ayrıca ticari kazanca bağlı bir yüzdelik kazanç paylaşımı da kararlaştırılabilir.

Lisans Sözleşmesinin Sicile Tescili

SMK’nın 148/4. maddesinde “Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir.” denilerek lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılacağı ve bunun bir geçerlilik şartı olduğu düzenlenir. Yani noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Noterde yapılması ispat açısından kolaylık sağlamaktadır ama bir zorunluluk teşkil etmez. Lisans sözleşmelerinin yalnızca yazılı olması sözleşmenin geçerliliği açısından yeterlidir.

SMK’nın 148/5. maddesinde “Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.” hükmü yer alır. Bu kapsamda lisans sözleşmelerinin sicile kaydedilebileceği düzenlenir. Ancak lisans sözleşmelerinin sicile kaydedilmesi açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Geçerliliği etkilemez ancak sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu nedenle TürkPatent’e kaydedilmesi tavsiyemizdir.

İnhisari ve İnhisari Olmayan (Basit) Lisans Sözleşmesi

Marka lisans sözleşmesiyle inhisarı ve inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Lisansın inhisari yani tekel şeklinde geniş yetkili olup olmadığı, lisans alana tanınan hakların kapsamının belirlenmesi ve lisans alan dışındaki kişilerin markayı kullanıp kullanamaması bakımından önem taşır.

İnhisari lisans sözleşmesinde yalnızca lisans alanın markayı kullanabildiği, lisans verenin aynı markaya ilişkin bir üçüncü kişiye lisans hakkı veremediği lisans türüdür. Bu tür kapsamında lisans verenin sözleşmede hakkını açıkça saklı tutmadı ise kendisi de söz konuyu markayı kullanamaz. İnhisari olmayan lisans ise lisans verenin hem markayı kendi kullanma hakkının hem de üçüncü kişilere lisans verme hakkının saklı olduğu lisans türüdür. Mevzuatta taraflar arasında açıkça kararlaştırılmamış olması halinde verilen lisansın inhisari olmadığı kabul edilir.

MG Hukuk olarak danışmanlık yaptığımız ulusal ve uluslararası şirketlerin lisans sözleşmesi, franchise sözleşmesi ve tüm ticari sözleşmelerinde hukuki destekte bulunmaktayız.

Lisansın Üçüncü Kişilere Karşı Korunması

SMK uyarınca inhisari lisans sahibi, marka hakkına bir tecavüz olması durumunda lisans verenin SMK uyarınca açabileceği davaları kendi adına açma hakkına sahiptir. Ancak inhisari lisans sahibinin dava açması ona kanunen tanınmış bir hak olup bir zorunluluk ya da görev olmadığından, dava açmaması halinde bir sorumluluğu doğmaz.

SMK’nın 158/2. maddesi uyarınca inhisari olmayan lisans alan ise marka hakkına tecavüz halinde öncelikle yapacağı bir bildirim ile dava açılmasını lisans verenden istemekle yükümlüdür. Lisans alanın talebine rağmen lisans veren bu talebi kabul etmez veya üç ay içerisinde dava açmaz ise, lisans alan kendi adına dava açabilecektir. Ancak ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde lisans alan üç aylık süre geçmeden de mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir.

İnhisari veya inhisari olmayan lisans sahiplerinin ise TÜRKPATENT nezdinde aynı veya benzer marka başvurusu olması halinde itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Marka Lisans Sözleşmesi Alt Lisans Hakkı

Alt lisans sözleşmesinin verilebilmesi ancak lisans sözleşmesinde kararlaştırılmışsa mümkündür. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 24/3. Maddesine göre sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemeyecek veya alt lisans veremeyecektir.

Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi

Marka lisans sözleşmesi sözleşmede bir süre belirlendi ise kural olarak bu sürenin dolması ile sona erecektir. Ayrıca olarak marka hakkının, koruma süresinin dolması ve yenilenmemesi, marka başvurusunun geri çekilmesi veya marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi gibi nedenlerle sona ermesi durumunda da sözleşmenin dayandığı marka hakkı ortadan kalmış olacağı için lisans sözleşmesi marka hakkıyla birlikte sona erecektir.

Bu nedenle SMK’nın 28. maddesi uyarınca sicile kaydedilmiş lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından vazgeçemeyeceği ve marka başvurusunu geri çekemeyeceği düzenlenir. Buna ek olarak lisans sözleşmesinin sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydı ile Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre haklı nedenle feshi de mümkündür.

Marka Lisans Sözleşmesi Örneği

Marka lisans sözleşmesi hazırlarken alanında tecrübeli ticaret ve marka avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz. Sözleşmenin her bir maddesinden kaynaklı farklı uyuşmazlıklar çıkabileceğinden dolayı her zaman bir avukatla çalışmak önemlidir, hak kayıplarının önüne geçecektir. Marka lisans sözleşmesi örneklerine bakılarak sözleşme hazırlanması doğru olmayacaktır. Sözleşmeler hukukuna göre her sözleşmenin ayrı hukuki metinleri, ayrı koruyucu hükümleri ve tarafların hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sözleşmeden bir madde örneği vermek gerekirse: “Lisans Alan, Lisans Veren’in marka üzerindeki haklarına herhangi bir şekilde zarar verebilecek bir eylemde bulunmayacaktır. Lisans Alan, lisans hakkını hukuka uygun kullanacak ve Lisans Veren’e dava vb. yasal başvuru yöneltilmesine neden olacak fiillerde bulunmayacaktır. Lisans Veren’in marka haklarının ihlali halinde Lisans Alan bu durumu derhal Lisans Veren’e bildirecektir. Lisans Alan’ın kusurundan kaynaklanan nedenlerle Lisans Veren’e dava veya yasal takip açılması halinde Lisans Veren’in bunlardan doğan zararlarını Lisans Alan’a rücu hakkı saklıdır.”

Önemle belirtmemiz gerekir ki her sözleşme, dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul patent ve marka avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy ticaret hukuku avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İstanbul marka hukuku avukatı ekibimiz, marka ve patent vekillerimizle marka hukuku ve lisans sözleşmeleri konusunda 2013’ten bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Marka Lisans Sözleşmesi için Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköyde avukatlık, marka ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul marka hukuku avukatı, marka ve patent haklarının korunmasına dair tescil başvuruları, sözleşmeler ve ilgili davalar içindanışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul lisans sözleşmesi ve davalarına dair süreçlerde avukat kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

Kadıköy Marka Davası Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka ve patent avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “marka lisans sözleşmesi nedir, patent lisans sözleşmesi, inhisari lisans sözleşmesi nedir (inhisari lisans ne demek), lisans alan şirketin lisans verene ödediği bedel ne kadardır”, marka davası ve benzeri lisans sözleşmeleri konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka avukatı ile iletişime geçerek danışmalık hizmeti alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.