M G H U K U K

Yükleniyor

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğü

Ana Sayfa Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğü

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğü

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü son dönemde ortaya çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konudur. Bu makalede, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kiracının hakları ve sorumluluklarıyla birlikte ev sahibinin taleplerini ele alacağız. Kiracının evi gösterme zorunluluğunun hukuki temellerini ve uygulamadaki pratik sonuçlarını inceleyeceğiz.

Kiracının kiralayanı gösterme yükümlülüğü gibi karmaşık bir konuda bir avukatın yardımı, tarafların haklarını koruması ve adil bir sonuca ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan destek almak sağlıklı olacaktır. MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğüne ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kiracı ve Kiraya Veren Nedir?

Kiracı: Kiracı, bir mülkü belirli bir süre için kiralamak için sözleşme yapan ve bu mülkün kullanım hakkını alan kişidir. Kiracı, genellikle ev sahibinden (kiraya veren) kiralama hakkını alır. Kiracı, kira ödemekle yükümlüdür ve kiralanan mülkü belirli şartlar altında kullanma hakkına sahiptir. Kiracının hakları ve yükümlülükleri arasında kira ödemelerini zamanında yapma, kiralanan mülkü makul bir şekilde kullanma ve kira sözleşmesinde belirtilen diğer şartlara uygun davranma bulunur. Kiracının evi gösterme yükümlülüğü de bunlardandır.

Kiraya Veren (Ev Sahibi): Kiraya veren veya ev sahibi, kiralanan mülkün sahibi veya yasal kiracısıdır. Kiraya veren, kira sözleşmesi yoluyla kiracıya mülkü kiralamayı kabul eder. Kiraya verenin hakları arasında kira geliri alma, kiralanan mülkü bakımını yapma ve kira sözleşmesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirme bulunur.

Bu iki kavram, bir kira sözleşmesinin taraflarını temsil eder. Kiracı, belirli bir dönem için mülkü kiralamak isteyen kişiyi ifade ederken, kiraya veren ise mülkün sahibidir ve bu mülkü kiralamayı kabul eder. Kira ilişkisi, genellikle bir kira sözleşmesi çerçevesinde düzenlenir ve tarafların hak ve yükümlülükleri bu sözleşme tarafından belirlenir. Kira sözleşmesi hakkında ve kira ilişkisine dayanan diğer uyuşmazlıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Kadıköy MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz. Kira Sözleşmesi makalemizi buradan okuyabilirsiniz.

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğü Nedir?

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü, kiracının kiraladığı mülkü, ev sahibinin (kiraya verenin) talebi doğrultusunda potansiyel alıcılara veya kiracılara gösterme sorumluluğunu ifade eder. Bu yükümlülük, genellikle kiracının evi satmak veya yeniden kiralamak istemesi durumunda ortaya çıkar.

Kiracı, ev sahibinin talebi doğrultusunda kiraladığı mülkü potansiyel alıcılara veya kiracılara göstermekle yükümlüdür. Ev sahibi, kiracının evi gösterme zorunluluğu olduğunda buna uygun bir süre önceden kiracıya haber vermek zorundadır. Bu bildirim, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Kiracı, evin gösterilmesi için uygun gün ve saatleri belirlemekle sorumludur. Bu, kiracının günlük yaşamını veya çalışma düzenini aksatmayacak zaman dilimlerini içerir. Evin gösterilmesi için belirlenen gün ve saatlerde kiracının hakları ve özel yaşamı gözetilmelidir. Kiracının rızası olmadan veya rahatsız edici şekilde evin gösterilmesi, yasal olarak kabul edilemez. Kiracıya uygun süre önceden haber verilmeden evi göstermeye gelinmesi veya kiracının izni olmadan evin gezilmesi, kiracının evi gösterme yükümlülüğü kapsamına girmez.

Bu yükümlülük, kira sözleşmesinde belirtilen diğer şartlarla birlikte kiracının ve ev sahibinin haklarını ve sorumluluklarını düzenler. Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne uymaması durumunda, ev sahibinin yasal yollara başvurma hakkı vardır. Hak kaybına uğramamak bakımından sürecin en başından itibaren bir avukatın desteğini almak en sağlıklısı olacaktır. Kadıköy Avukatı MG Hukuk olarak kira hukuku çalışmalarımız kapsamında müvekkillerimize Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğüne ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğünün Kanuni Düzenlemesi

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü, mevzuatımızda Türk Borçlar Kanunu (TBK) tarafından düzenlenmiştir. TBK’nın 319. maddesinde kiracının bu konudaki sorumluluğu açıkça belirtilmiştir. Kanun, kiracının evi, bakım, satış veya sonraki kiralama gibi durumlar için uygun olduğu ölçüde kiraya verenin veya belirlediği üçüncü kişinin gezip görmesine izin vermekle yükümlü olduğunu ifade eder.

Türk Borçlar Kanunu Madde 319’un ikinci ve üçüncü fıkrası:

Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.”

Bu düzenleme kapsamında önemli hususlar şunlardır:

  • Sorumluluk Sınırları: Kiracı, kiraya verenin veya belirlediği üçüncü kişinin evi gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu, kiracının meşru çıkarlarını koruyarak ve hakkaniyet çerçevesinde gerçekleşmelidir.
  • Uygun Zaman Belirleme: Kiracı, evin gösterilmesi için uygun zamanları belirleme hakkına sahiptir. Bu, kiracının günlük yaşamını aksatmayacak ve işlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır.
  • Haber Verme Yükümlülüğü: Ev sahibi, evin gösterilmesi gerektiğinde kiracıya uygun bir süre önceden bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.
  • Kiracının Yararlarının Gözetilmesi: Ev sahibi, evin gösterilmesi sırasında kiracının meşru çıkarlarını gözetmek zorundadır. Bu, kiracının mahremiyetinin korunması ve yaşamına müdahale edilmemesi gerektiği anlamına gelir.
  • Dava Hakkı: Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne uymaması durumunda, ev sahibi bu konuda yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Kiracının davranışının yasalara aykırı olduğunu kanıtlamak için dava açabilir.

Bu kanuni düzenlemeler, kiracının evi gösterme yükümlülüğünün sınırlarını ve koşullarını belirlerken hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını korumayı amaçlar. Kanuni düzenlemelere ve uygulamaya hakim bir avukatın desteği bu süreçte önemli olacaktır.

Kiracı Evi Göstermediğinde Dava Açılabilir Mi?

Evet, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ev sahibi dava açabilir. Kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, kiracının TBK’nın 319. maddesinde belirtilen sorumluluğuna aykırı davranması anlamına gelir. Bu durumda, ev sahibi genellikle kiracının bu yükümlülüğe uymadığını ispatlamak için hukuki yollara başvurur. Ev sahibi, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğini kanıtlamak için mahkemeye başvurarak dava açabilir. Bu dava, genellikle kiracının ev sahibinin taleplerine uyması veya belirli bir süre içinde evi göstermesi için bir mahkeme kararı almayı amaçlar.

Dava sürecinde, mahkeme kiracının ve ev sahibinin iddialarını değerlendirir ve tarafların delillerini inceler. Mahkeme, duruma göre kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine ve gerekirse uygun önlemleri alır. Ancak davanın sonucu, her durumda kiracının aleyhine olmayabilir. Örneğin, kiracının meşru bir nedenle evi gösterme talebini reddettiği veya ev sahibinin gösterme talebini keyfi olarak veya haksız bir şekilde yaptığı durumlarda mahkeme kiracıyı haklı bulabilir.

Sonuç olarak, kiracının satılacak olan evi taliplilerine gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ev sahibi dava açabilir ancak davanın sonucu, tarafların iddialarını ve delillerini göz önünde bulundurarak mahkeme tarafından belirlenir.

Kiracının Evi Göstermesi Davası Nasıl Açılır?

Kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda ev sahibi, mahkemeye başvurarak dava açabilir. Bu sürecin detayları genellikle şöyledir:

  • İhtarname: Ev sahibi öncelikle kiracıya yazılı olarak evin yeni alıcılara veya kiracılara gösterilmesi gerektiğini bildiren bir ihtarname gönderir. İhtarname, kiracıya belirli bir süre içinde evi göstermesi için bir uyarı niteliği taşır. Bu süre, genellikle yasalara veya kira sözleşmesine göre belirlenir.
  • Dava Açma: Kiracı, ihtarnameye rağmen evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmezse, ev sahibi sulh hukuk mahkemesinde kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle dava açar. Dava dilekçesinde, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve bu durumun ev sahibine zarar verdiği iddia edilir.
  • Mahkeme Süreci: Dava açıldıktan sonra mahkeme, tarafların iddialarını dinler, delilleri inceler ve gerekirse keşif kararı vererek taşınmazın ne kadar sürede satılacağını inceler. Mahkeme, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine ve eğer yerine getirmediyse hangi önlemlerin alınması gerektiğine karar verir.
  • Kararın Uygulanması: Mahkeme, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmesi için belirli bir süre verir veya gerekli gördüğü diğer önlemleri alır. Kiracı, mahkeme kararına uymazsa, karar genellikle icra yoluyla uygulanır ve kiracı zorunlu tutulur.
  • İcra Takibi: Mahkeme kararının uygulanması için ev sahibi icra takibi başlatır. Bu süreçte icra memurları, mahkeme kararına uyulup uyulmadığını denetler ve gerektiğinde yasal yaptırımları uygular.

Sonuç olarak, kiracının evi gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ev sahibi, sulh hukuk mahkemesinde dava açarak haklarını arayabilir ve mahkeme kararıyla kiracının yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayabilir. Bu süreçte dava masraflarıyla karşılaşmamak için kiracının kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dava açılmasına sebep olmaması tavsiye edilir. Dava açıldıktan sonra ise kiracının evi halen göstermemesi durumunda keşif süreci ve ek masraflarla karşılaşmamak adına uzlaşmacı bir tutum sergilemek önemlidir. Kiracının evi gösterme yükümlülüğü gibi karmaşık bir konuda bir avukatın yardımı, tarafların haklarını koruması ve adil bir sonuca ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan destek almak sağlıklı olacaktır. Kadıköy avukatlık ofisi MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğüne ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kiraya Veren Eve İzinsiz Girebilir Mi?

Kiraya veren, yani ev sahibi, kiracının oturduğu eve izinsiz bir şekilde giremez. Kiracının konut dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ev sahibinin kiracının izni olmadan eve girmesi yasal değildir ve konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturabilir. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir kimsenin oturduğu konuta izinsiz olarak girilmesi, ceza hukukumuza göre hukuka aykırı bir davranıştır ve cezai yaptırıma tabi tutulabilir:

“Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Dolayısıyla, ev sahibi kiracının konutuna girmek istiyorsa, bunun için öncelikle kiracının rızasını almalıdır. Kiracı izin vermediği sürece, ev sahibi eve giremez. İzin alınmadan yapılan bir giriş, hem hukuki anlamda sorunlara yol açabilir hem de kiracı ile ev sahibi arasında güven sorunlarına neden olabilir. Ancak, ev sahibi acil bir durum olduğunu düşünüyorsa ve kiracıya ulaşamıyorsa, örneğin su sızıntısı gibi bir durumda, ev sahibinin evi izinsiz olarak girmesi gerekebilir. Ancak bu gibi durumlarda bile, ev sahibi mümkün olduğunca önceden kiracıyı bilgilendirmeye çalışmalıdır.

Değindiğimiz üzere kiracı, ev sahibinin veya onun yetkilendirdiği kişilerin kiralananı gezmesine ve görmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu izin, kiracının uygun olduğu gün ve saatlerde ve belirli bir süre önceden haber verilerek gerçekleştirilmelidir. Evin gösterilmesi için uygun gün ve saatlerin belirlenmesinde kiracının müsaitliği ve özel hayatına saygı gösterilmesi önemlidir. Kiracının, gösterim için uygun olmadığı zamanlarda evi göstermek için ısrarcı olunamaz. Ayrıca, ev sahibi kiracıya bu süreci önceden yazılı veya sözlü olarak bildirmelidir.

Sonuç olarak, ev sahibi kiracının oturduğu eve izinsiz olarak giremez ve kiracının konut dokunulmazlığına saygı göstermelidir. İzin alınmadan yapılan bir giriş cezai yaptırıma tabi olabilir ve kiracı ile ev sahibi arasında güven sorunlarına neden olabilir. Konut dokunulmazlığının ihlali konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için İstanbul Barosu avukatlarına veya doğrudan MG Hukuk Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Haber Verilmeden Gösterme Yasağı

Haber verilmeden gösterme yasağı, kiracının ev sahibi veya mal sahibi tarafından belirli koşullar altında izinsiz şekilde evin gösterilmesini engelleyen bir korumadır. Bu yasak, kiracının mahremiyetini ve haklarını korumayı amaçlar. Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne ilişkin olarak, ev sahibi veya mal sahibi evi satmak veya yeniden kiralamak istediğinde kiracıya uygun bir süre önceden haber vermek zorundadır. Bu bildirim, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Kiracıya uygun zaman dilimlerinde evin gösterilmesi için izin verilmesi beklenir. Ancak bu izin alınmadan veya kiracıya haber verilmeden evin gösterilmesi yasa dışıdır.

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü kapsamında evin gösterilmesi için uygun gün ve saatler belirlenmelidir. Kiracı, kendi iş ve özel hayatını dikkate alarak bu zaman dilimlerini belirlemelidir. Ancak ev sahibi ve kiracı arasında bu konuda anlaşmazlık yaşanırsa, mahkeme evin gösterilme zamanlarını belirleyebilir. Haber verilmeden veya kiracının rızası olmadan evin gösterilmesi, kiracının mahremiyet hakkını ihlal eder. Bu durum, kiracının huzurunu bozar ve yasal haklarını zedeleyebilir. Evin gösterilmesi için kiracının izin vermediği durumlarda, ev sahibi veya mal sahibi izinsiz olarak evi gösteremez. Bu durumda kiracı, hukuki yollara başvurarak haklarını koruyabilir ve evin izinsiz gösterilmesini engelleyebilir.

Sonuç olarak, kiracının evi gösterme yükümlülüğü kapsamında ev sahibi veya mal sahibinin, kiracıya uygun bir süre önceden haber vermeden veya izni olmadan evi göstermesi yasa dışıdır ve kiracının mahremiyet hakkını ihlal eder. Kiracının haklarının korunması ve ev sahibi ile kiracı arasında sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesi için bu yasal düzenlemeye uyulması önemlidir.

Kiracının Evi Göstermesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü davası kiracının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Yetkili mahkeme, kiracının ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Görevli mahkeme, davaya bakacak olan mahkemedir. Bu görev genellikle sulh hukuk mahkemesine aittir. Sulh hukuk mahkemesi, kiracının evi gösterme yükümlülüğü davasını görmekle yetkilidir ve davanın sonuçlandırılmasından sorumludur. Kiracı ve ev sahibi, dava sürecinde haklarının korunması için avukatları aracılığıyla mahkemede temsil edilebilirler. MG Hukuk olarak müvekkillerimize kiracının evi göstermesi davasına ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kiracının Evi Göstermesi Dava Dilekçesi Örneği

Önemle belirtmemiz gerekir ki her savunma sürecine hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Olaya uygun olmayan içerikte hazır dilekçeler ile hak ve alacak kaybı yaşayabilirsiniz. Dava ve talep şartlarından birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul kira avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy kira avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne ilişkin dava sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukatın desteğiyle doğru deliller toplanır, etkili bir dava dilekçesi hazırlanır ve taraflar arasında uygun bir çözüm bulunması sağlanır. Bu nedenle, dava sürecinde avukatın profesyonel hizmetlerinden faydalanmak, tarafların haklarının korunması ve adil bir sonuca ulaşılması açısından büyük önem taşır. Sizlere örnek teşkil etmesi bakımından kiracının evi gösterme yükümlülüğü dava dilekçesinden bir parça sunalım:

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğü

“Yukarıda kısaca açıklanan ve resen dikkate alacağınız nedenlerle;

1- Kiralananın ……. tarihinden itibaren ….. ay boyunca … günlerinde saat ….. ile saat …… aralığından gelen müşterilere gösterilmesine kiracı tarafından izin verilmesine

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.”

Her olayın kendine özgü detayları bulunmakta ve bu nedenle dava dilekçesi hazırlarken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. İşte bu noktada, avukatın desteği büyük önem taşır. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul kira avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu kapsamda İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğüne İlişkin Emsal Yargı Kararları

Kadıköy kira avukatı olarak en üst seviye içtihat makamı Yargıtay’ın kiracının evi gösterme yükümlülüğüne dair emsal kararlarını aşağıda paylaşıyoruz. Davanızda hak kaybı yaşamamak ve etkin savunma için tecrübeli kira avukatlarından destek alınmasını tavsiye ederiz.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2005/3892 – K. 2005/9620 – T. 6.6.2005

“Davalının, davacıya ait dairede kiracı olarak bulunduğu kuşkusuzdur. Kiracı, kiralananı satın almak ya da kendisi çıktıktan sonra kiralamak isteyenlerin görmesine ve gezmesine izin vermekle yükümlüdür. Ancak bu yapılırken kiracıya en uygun zaman seçilmeli, bu bağlamda kiracının çıkarları hakkaniyete uygun olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu itibarla kiracıya yüklenecek bu yükümlülüğün tarafların yararları ve hakkaniyete uygun olarak saptanması zorunludur.

Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek uzman bilirkişi marifetiyle mahallinde inceleme yapılarak, kiralananın niteliği, bulunduğu mevkii, dairenin satılabilme süresine etkili sosyal, ekonomik koşullar, diğer özel ve genel faktörler ile tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle satışın yapılabileceği muhtemel, makul ve münasip bir süre ile, ayrıca bu süre içinde de hangi gün ve saatlerde kiralananın gösterilmesine izin verilmesinin uygun olacağı tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/9795 E., 2016/4611 K.

“Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi kiralayanlar taşınmazı satmak istediğinde kiracının taşınmazı satın almak isteyen kişilere göstermemesi halinde mahkemeye müracaat edildiğinde, mahkemece izin kararı verilmelidir. Bu husus tarafların ve mahkemenin de kabulündedir. Ne var ki herkes hakkını objektif iyi niyet kuralları içerisinde kullanmalıdır.”

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2013/2030 E., 2013/7360 K.

“Sanığın, müştekinin oturduğu evin sahibi olduğu, müştekinin yaklaşık 4 aydır evin kirası ile dokuz aydır evin elektrik ve su parasını ödemediği, olay günü gündüzleyin müştekinin evde olmamasını fırsat bilen sanığın eve girerek, dış kapı dahil olmak üzere tüm kapıları yerinden söküp götürdüğü, böylece sanığın müştekinin rızası dışında evine girerek konut dokunulmazlığını ihlal suçunu, kapıları sökmek suretiyle de mala zarar verme suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, suçun işlendiği gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamış, mala zarar verme suçundan verilen hüküm açısından, sanığın, kendisine ait olan; fakat müştekinin kiracı olarak oturduğu zilyetliğinin ve kullanımının kiracıya ait olduğu evin kapılarını sökerek mala zarar verme suçunu işlediğinin sabit olması karşısında, suçun unsurlarının oluşacağı dikkate alınarak”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2015/12845 E., 2016/201 K., 21/01/2016

“Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi kiralayan mecuru satmak istediğinde kiracının mecuru satın almak isteyen kişilere göstermemesi halinde mahkemeye müracaat edildiğinde, mahkemece izin kararı verilmelidir. Bu husus tarafların ve mahkemenin de kabulündedir. Ne var ki, herkes hakkını objektif iyi niyet kuralları içerisinde kullanmalıdır. Mahkemece, mecurun 3 ay süre ile salı ve perşembe 18.00 ve 20.00, cumartesi günleri ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında davacının müşterilerine kiralananın davalı tarafça gösterilmesi için izin verilmiştir. Karar bu haliyle davacıya tanınan hakkın kötüye kullanılmasına müsait olduğundan yeni uyuşmazlıkların doğmasına da sebep olacak niteliktedir.

O halde mahkemece, mahallinde keşif ve uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, ekonomik koşullar, diğer özel genel faktörler, taşınmazın bulunduğu yer, taşınmazın nitelikleri, davalının mesken olarak kullandığı hususları da gözetilerek kiralananın ne kadar sürede satılabileceği tespit edilerek, mecurun gösterimine bu süre ile sınırlı olarak ve davalının iş ve beşeri ilişkileri de göz önüne alınarak tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle izin verilmesi gerekirken bu konuda araştırma yapılmadan yazılı şekilde eksik araştırmayla karar verilmesi doğru değildir.”

Kiracının evi gösterme yükümlülüğüne dair süreçlerde ilgili uygulamada sıklıkla rastlanan hatalardan dolayı kayıplar yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy avukatı ve kira avukatlığı çalışmaları olan MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Kira İlişkisine Dayanan Uyuşmazlıklarınız İçin Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy avukatlık ve patent vekilliği faaliyeti yapan ve İstanbul’da yer alan MG Hukuk Bürosu İstanbul kira avukatı, kiracının evi gösterme yükümlülüğü, tahliye davaları, kira davaları ve ilgili davalar için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden MG Hukuk Bürosu’na ve İstanbul kiracının evi gösterme yükümlülüğüne dair süreçlerde kira avukatı kadromuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kira Hukuku Avukatlık Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Önemle belirtmemiz gerekir ki her dava dilekçesi, sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul kira hukuku avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatlık, marka ve patent vekili ve uzman kira hukuku kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy hukuk davaları vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda makalede belirtilen “kiracının evi gösterme yükümlülüğü, kiracının evi göstermesi davası, konut dokunulmazlığının ihlali, kiracının evi göstermesi için ihtarname” ve diğer kira hukuku konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun kira avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca diğer Kira Hukuku Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Kiracının evi gösterme yükümlülüğü gibi karmaşık bir konuda bir avukatın yardımı, tarafların haklarını koruması ve adil bir sonuca ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle, hukuki süreçlerde profesyonel bir avukattan destek almak sağlıklı olacaktır. Kadıköy hukuk bürosu MG Hukuk olarak müvekkillerimize Kiracının Evi Gösterme Yükümlülüğüne ilişkin hukuki danışmanlık ve etkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.