M G H U K U K

Yükleniyor

Marka Devir Sözleşmesi

Ana Sayfa Marka Devir Sözleşmesi

Marka Devir Sözleşmesi

Kadıköy avukatlık ve patent ofisi MG Hukuk bürosu olarak marka patent vekillerimizle marka hukuku alanında marka devir sözleşmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu makalemizde marka devir sözleşmesi, marka devir sözleşmesi şartları, noter süreçleri, marka devir sözleşmesinin TürkPatent kurumuna tescili, marka tescil süreci nasıl ilerler, mevzuatta bu işlem nasıl düzenlendiği konularından bahsedeceğiz. Kadıköy marka patent vekili ve avukat MG Hukuk ofisi olarak marka ve patent hukukunda düzenlenen marka devir sözleşmesi konusunda hizmet vermekteyiz. Marka, patent ve tasarım tesciline dair süreçler ile bu konudan kaynaklı davalarla ilgili ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Devir Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Tescilli tamamlanmış ya da başvurusu aşamasında olan markalar, üçüncü kişilere bir marka devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Marka Devir işlemi ticari isim yani marka sahibinin tescil belgesi üzerinde kayıtlı bulunan tüm hizmet ve ürünlerin veya bazı ürün ve hizmetlerini kısmi olarak başka bir kişi ya da firmaya, sahip olduğu marka üzerindeki haklarının tamamını veya belli bir kısmını noter onayıyla devretmesine denilmektedir.

Marka devir sözleşmesinde markanın tescil tarihinin, marka tescil numarasının, devri gerçekleştirilecek olan sınıf ve markalar mutlaka açıkça belirtilmelidir. Marka devir sözleşmesi ancak Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) dilekçe ekinde verildiğinde ve ücretinin ödenmesi ile sicil kayıtları değiştirilebilir ve bültende yayımlanır.

Marka devir sözleşmesinin TÜRKPATENT’e geç tesliminden kaynaklı durumlarla karşılaşıldığında da ikinci bir devir, satış veya haciz gibi problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle süre kaybetmeden devir işlemi marka ve patent vekili tarafından TÜRKPATENT siciline kayıt edilmelidir.

Marka devri TÜRKPATENT siciline kaydedilmediği sürece, marka sahibi tescilden elde edilen hakları üçüncü kişilere karşı kullanamaz. Fakat sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren ticari isim üzerinde hak talep eden üçüncü kişiler, hakkı talep ettiği tarihte sözleşmenin yapıldığını biliyorsa, marka devri sicile kaydedilmeden önce de üçüncü kişilere karşı hak iddia edebilir.

Markanın bir ticaret firmasına sermaye olarak konulması veya hakkının bir mahkeme kararı veya cebri icra marifetiyle yapılan satış işlemi sonucunun intikal etmesi gibi durumlar hariç mutlaka marka devir sözleşmesinin yazılı bir şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir.

Marka Devir Sözleşmesi dahil olmak üzere devir işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için iletişim adreslerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Marka devir sözleşmesi işlemleri için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli harcın yatırılarak ve ilgili işlemlerin yapılarak devir başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu süreçte hak ve süre kaybı yaşamamak için marka vekilleri ile çalışılması gerekir. Kadıköy marka avukatı MG Hukuk bürosu olarak ekibimizde yer alan Marka ve Patent vekillerinden marka ve patent tescil süreçlerine dair detaylı bilgi ve hizmet almak için hukuk büromuzla veya TürkPatent marka ve patent vekilleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Marka Devir Sözleşmesine dair Kanuni Düzenleme

Marka devir sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Mevzuatımızda Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. maddesi 4. fıkrası uyarınca, noter onayı bir geçerlilik şartıdır.

Sınai Mülkiyet Kanunu “Hukuki işlemler” başlıklı 148. Maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 148- (1) Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.

(3) Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve herhâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması hâlinde, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın devrine karar verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

(4) Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır.

(5) Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

(6)  Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.

(7) Garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka için lisans verilmesi, sicile kayıt hâlinde geçerlidir.

(8) Bu maddede yer alan hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvurularında da uygulanır.

Mevzuatımıza göre ancak “marka, tasarım ile patent ve faydalı model hakkı” devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Devir sözleşmesi ya tarafların şirket imza yetkilileri ya da onların vekaletname ile atadığı vekiller tarafında noter huzurunda imzalanmalıdır. Her ne kadar noter onayı, marka devir sözleşmesinin taraflar bakımından kurulmuş olması için yeterli olsa da devrin üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade edebilmesi için, marka devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TürkPatent”) kaydettirilmesi gerekmektedir.

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere belirtmemiz gerekir ki her marka devir sözleşmesi ve marka süreçleriyle ilgili sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman marka patent avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Kadıköy avukatı MG Hukuk Marka Patent olarak ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Marka Devir Sözleşmesinin Şartları

Tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenleyen çok kapsamlı bir sözleşme yapılabileceği gibi, çok kısa ve açık bir sözleşmeyle de aşağıdaki hususları içermesi koşuluyla devrin kaydının yapılabilmesi için yeterli olacaktır:

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 125 inci maddesi gereğince;

  • Devreden ve devralanın kimliğine ilişkin bilgiler
  • Devre konu markanın başvuru/tescil numarası,
  • Eğer kısmı devir yapılacaksa, markanın devre konu mal ve hizmetlerinin listesi.
  • Marka hakkı devir sözleşmesinde;devir alan ve verenin imza ve beyanlarının, marka adının

yer alması gerekmektedir.

Şirket birleşmesi veya mahkeme kararı sebebiyle mülkiyet değişikliği

Bir markanın mülkiyeti, iki şirketin birleşmesini veya bir mahkemenin böyle bir değişikliğe hükmetmesi sonucunda da el değiştirebilir. Bu hallerde, bu değişikliğin de TürkPatent’e kaydettirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik, değişikliği talep eden dilekçenin ve değişikliğin sebebini gösterir resmi evrakların TürkPatent’e sunulması ve devir kayıt ücretinin TürkPatent’e ödenmesi ile gerçekleştirilir.

Marka Devir Sözleşmesinin Noterde Yapılma Zorunluluğu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 148 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre; sınai mülkiyet haklarının devrine ilişkin sözleşmelerin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylama şeklinde yapılmış olmalarına bağlıdır.

Noterlik Kanunu’nun 90 ve devamı maddelerine göre, altındaki imzaların onayı yapılacak sınai mülkiyet haklarının devrine ilişkin sözleşmeler, dışarıda hazırlanıp getirilebileceği gibi ilgililerin beyanlarına göre noterliklerde de yazılabilir. Noterlik Kanunu’nun 53’üncü maddesi ile 6098 sayılı TBK ’nın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uyarınca noterler, kanunda öngörülen sınırlar dışında kalan, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler yapamazlar.

Sınai mülkiyet hakkının yani markanın birden fazla sahibi olması durumunda payın üçüncü kişiye satılması halinde diğer ortakların ön alım haklarının bulunmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 70, 112, 147 ve 148 inci maddeleri hükümlerinden anlaşılacağı üzere, birden fazla kişi sınai mülkiyet hakkına ortak olarak sahip bulunabilirler. Devir, lisans, intikal ve benzeri hukuki işlemlere konu olamayan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı dışında kalan sınai mülkiyet haklarına ortak olarak sahip olan pay sahipleri kendilerine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir ve paylarını devredebilirler.

Sözü edilen Kanunun 70, 112 ve 145 inci maddeleri hükümleri gereğince, tasarım başvurusutasarımpatent başvurusupatentfaydalı model başvurusu veya faydalı model birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur.

Aynı Kanunun 148’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye devri halinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Bu nedenle marka devir sözleşmesi öncesi payını devredecek kişinin, devretmeyecek olan marka ortaklarından muvafakat alması gerekmektedir. Aksi halde diğer paydaş marka devir sözleşmesinin iptalini sağlayabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere marka hakları tescil edilmeden, Kurum’a başvuru aşamasında da devir edilebilecektir.  Sınai Mülkiyet Kanununun 148 inci maddesinin sekizinci fıkrası da “Bu maddede yer alan hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvurularında da uygulanır.” hükmünü içerdiğinden, “marka, tasarım ile patent ve faydalı model hakkının” devri için bu hakların mutlaka tescil edilmiş olmaları gerekmemektedir. Bu hakların tescilden önce ve başvuru aşamasında de devirleri mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sözleşmeye, tescil numarası yerine başvuru numarasının yazılması gerekmektedir.

Devir sözleşmelerinin onaylanması sırasında, Noterlik tarafından imza onayı yapılacak şahısların kimliklerinden başka bir belge aranmayacaktır. Marka devir sözleşmesinin onaylanması sırasında, noterlerin sınai hakkın hak sahipliğine, tescil edildiğine ilişkin bir belge araması icap etmemektedir. Sözleşme dışarıda hazırlanıp getirilmiş ise, sözleşme metninde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığının araştırılması, ilgililerin verecekleri bilgiler doğrultusunda noterliklerde yazılan sözleşmelerde de bu bilgilerin sözleşmeye geçirilmesi yeterli bulunmaktadır.

Marka devir sözleşmesi süreçleriyle ilgili idari süreçlerde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka patent hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna başvurabilirsiniz.

Markanın Devrinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Öncelikle devredilen markanın devredeninin markanın tamamı üzerinde TürkPatent nezdinde geçerli mülkiyet hakkına sahip olduğunun onaylanması gerekmektedir. Marka herhangi bir haciz veya icra takibine konu iken devredilebilecek olsa da devralanın bu hususa dair bilgilendirilmesi markanın devrine dair işlemlerin esası açısından önem teşkil edecektir. Bu aynı şekilde markayı etkileyebilecek herhangi bir mevcut talebin veya davanın bulunup bulunmadığına dair bilgilendirme adına da geçerlidir.

Markanın devrinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de devredenin devrettiği marka ile iltibas yaratabilecek başka bir markasının bulunmadığını taahhüt etmesidir. Sınai Mülkiyet Kanununda açıkça belirtildiği üzere herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler marka niteliği taşınamazlar. Marka sahibinin birden fazla markasında asli unsurun aynı oluşu markanın devrinde ayırt ediciliğin yoksunluğundan kaynaklı belirli aksaklıklar yaratabilecektir. Bunun sebebi markanın devrinde sözleşme serbestisi bulunmasına karşın Sınai Mülkiyet Kanununda açıkça ifade edilen hükümlere aykırı sonuçların doğacak olmasıdır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki her hukuki süreç ve işleme hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Bu nedenle hukuken alanında uzman İstanbul marka avukatından yardım almanızı önermekteyiz. Bu nedenle İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy avukatı MG Hukuk olarak büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Marka Devir Sözleşmesi Örneği

Marka devir sözleşmesi hazırlarken alanında tecrübeli ticaret ve marka avukatından destek alınmasını tavsiye ederiz. Sözleşmenin her bir maddesinden kaynaklı farklı uyuşmazlıklar çıkabileceğinden dolayı her zaman bir avukatla çalışmak önemlidir, hak kayıplarının önüne geçecektir. Marka lisans sözleşmesi örneklerine bakılarak sözleşme hazırlanması doğru olmayacaktır. Sözleşmeler hukukuna göre her sözleşmenin ayrı hukuki metinleri, ayrı koruyucu hükümleri ve tarafların hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sözleşmeden bir madde örneği vermek gerekirse: “Marka tescil belgesi için, mal/hizmet listesinde kayıtlı bulunan bütün sınıfların tamamı için geçerli olmak üzere doğmuş ve ileride doğabilecek her türlü hukuki vecibeleri ile birlikte …… Mah. ….. Cad.  No: 17/1  /İstanbul adresinde mukim, …….Ltd.Şti.’e toplamda 100.000,00.-TL bedeli nakden ve peşin alarak devir ettim. Yukarıda belirtmiş olduğum markalar üzerinde devralanın bundan böyle işbu marka tescil belgelerindeki haklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceğini ve kendi adına kayıt ve tescil ettirmesine rıza ve muvafakatimin bulunduğunu beyan ederim.”

İstanbul marka hukuku avukatı ekibimiz, marka ve patent vekillerimizle marka hukuku ve marka devir sözleşmeleri konusunda 2013’ten bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Kadıköy Marka Devir Sözleşmesi Hizmeti Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Yukarıda detaylarda belirttiğimiz üzere her sözleşme ve hukuki sürece hazırlanırken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlardan birinin eksik olması durumunda sonuç aleyhinize olabilecektir. Marka lisans sözleşmesi, marka tescil yenileme ve marka devir sözleşmesi gibi marka ve patent hukukuna dair süreçlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kadıköy marka ve patent vekili kadrosuna sahip MG Hukuk Bürosu olarak sizlere yardımcı olmak isteriz. Ayrıca İstanbul Barosu avukatlarına ulaşabilir veya Kadıköy marka ve patent vekillik hizmeti için büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Marka devir sözleşmesiyle gerek Noterlik süreçlerinde gerekse TÜRKPATENT sicil süreçlerinde uygulamada sıklıkla rastlanan hak ve alacak kaybı yaşamamanız için sürecin başından itibaren mutlaka hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Kadıköy marka hukuku avukatı MG Hukuk bürosuna veya İstanbul Barosundan diğer meslektaşlarımıza başvurabilirsiniz. Vicdanen haklı ve doğru olmak bir davada sizi kurtarmayacaktır, önemli olan bu durumu yasal şartlarda ispatlamak, savunmak ve doğru yasal adımları atmaktır.

İstanbul Marka Devir Sözleşmesi için Marka Avukatlarımıza Ulaşın

Kadıköy’de marka avukatlığı, marka ve patent vekilliği faaliyetlerini sürdüren MG Hukuk Bürosu İstanbul avukatı kadrosu meydana çıkan uyuşmazlıklarda İstanbul ve çevre illerde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

2013 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden İstanbul Kadıköy avukatı Mete Gençer’e ait MG Hukuk Bürosu ve TÜRKPATENT marka vekillerine ulaşarak konuya dair destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Avukat Mete GENÇER

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi İstanbul Barosuna kayıtlı MG Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatı

Hukuk Bülteni alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Hukuk Bülteni alandaki davaları takip etmesi, Hukuk Bülteni seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Hukuk Bülteni ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Hukuk Bülteni alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Hukuk Bülteni Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Kadıköy Hukuk Bülteni konusunda, Kadıköy Hukuk Bülteni Avukatları tarafından hazırladığmız tüm makalelere Hukuk Bülteni makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Kadıköy Hukuk Bülteni avukatı tarafından bilgilendirilmek ya da konu ile alakalı sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan bizelere sorunuzu iletebilirsiniz. Hukuk Bülteni de dahil tüm tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.